JELENTÉS a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

5.4.2016 - (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)) - ***I

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Clara Eugenia Aguilera García


Eljárás : 2014/0255(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0075/2016
Előterjesztett szövegek :
A8-0075/2016
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0556),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkére, valamint 168. cikke (4) bekezdése b) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0143/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2015. január 21-i véleményére[1],

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0075/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikkére és 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére, valamint 168. cikke (4) bekezdésének b) pontjára,

Indokolás

E javaslat jogalapja az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, mivel a rendes jogalkotási eljárást a közös agrárpolitika célkitűzéseinek eléréséhez szükséges jogszabályok céljából alkalmazzák.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A betegséget jobb megelőzni, mint orvosolni. Az orvosi, különösen az antimikrobiális szerekkel történő kezelések nem helyettesíthetik a jó állattenyésztési, biológiai védelmi és irányítási gyakorlatokat.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A gyógyszeres takarmány mint a takarmányok egy fajtája a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet6, a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet8 és a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 hatályába tartozik. A gyógyszeres takarmányokkal és a köztitermékekkel összefüggésben egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a létesítményeket és a berendezéseket, a személyzetet, a gyártás minőség-ellenőrzését, a tárolást és a szállítást, a nyilvántartást, a reklamációkat, a termékek visszahívását, a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) elvein alapuló eljárások alkalmazását, valamint a címkézést illetően.

(6) A gyógyszeres takarmány és a köztitermékek mint takarmányfajták a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet6, a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet8 és a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 hatályába tartoznak. A gyógyszeres takarmányokkal és a köztitermékekkel összefüggésben egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a létesítményeket és a berendezéseket, a személyzetet, a gyártás minőség-ellenőrzését, a tárolást és a szállítást, a nyilvántartást, a reklamációkat, a termékek visszahívását, a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) elvein alapuló eljárások alkalmazását, valamint a címkézést illetően.

__________________

__________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (HL L 229., 2009.9.1., 1. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (HL L 229., 2009.9.1., 1. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.)

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.)

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A gyógyszeres takarmány előállításához kizárólag engedélyezett állatgyógyászati készítményeket szabad felhasználni, és valamennyi felhasznált vegyület kompatibilitását biztosítani kell a termék biztonsága és hatásossága érdekében. Az állatgyógyászati készítményeknek a takarmányba történő keverésével kapcsolatos további konkrét követelményeket vagy utasításokat kell meghatározni, hogy biztosítani lehessen az állatok biztonságos és hatékony kezelését.

(9) A gyógyszeres takarmány előállításához kizárólag engedélyezett állatgyógyászati készítményeket szabad felhasználni, és valamennyi felhasznált vegyület kompatibilitását biztosítani kell a termék biztonsága és hatásossága érdekében. A kompatibilitás megítéléséért a felelősség az állatgyógyászati készítmény engedélyének birtokosát kell, hogy terhelje. Az állatgyógyászati készítményeknek a takarmányba történő keverésével kapcsolatos további konkrét követelményeket vagy utasításokat kell meghatározni, hogy biztosítani lehessen az állatok biztonságos és hatékony kezelését. A bekeverési arányokat alapvetően a gazdaságok átlagos szükségleteihez kell igazítani. A kisüzemi mezőgazdasági ágazat sajátos jellemzőinek figyelembevétele érdekében, valamint különösen annak lehetővé tétele céljából, hogy a kisméretű és távoli mezőgazdasági üzemek optimalizálni tudják állataik gondozását és ellátását, engedélyezni kell a már fennálló ellenőrzési rendszerek fenntartását, amennyiben biztosított, hogy a gyógyszeres takarmány felírása, előállítása és használata állatorvos irányítása és felügyelete alatt történik, és külső folyamatellenőrzésnek van alávetve.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A biztonságos és hatékony gyógyszeres takarmányok előállítása érdekében továbbá döntő az állatgyógyászati készítmények takarmányba történő homogén belekeverése. Ezért lehetőséget kell biztosítani a gyógyszeres takarmány homogenitásának eléréséhez szükséges kritériumok, például célértékek meghatározására.

(10) A biztonságos és hatékony gyógyszeres takarmányok előállítása érdekében továbbá döntő az állatgyógyászati készítmények takarmányban történő homogén eloszlása. Ezért lehetőséget kell biztosítani a gyógyszeres takarmány homogenitásának eléréséhez szükséges kritériumok, például célértékek meghatározására.

Indokolás

A cél az állatgyógyászati készítmény takarmányban való egyenletes eloszlásának biztosítása. Az „eloszlás” a gyógyszeripari ágazatban használatos fogalom.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az átvitel a takarmány előállításának, feldolgozásának, tárolásának és szállításának minden fázisában előfordulhat, ha ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzák a különböző összetevőket tartalmazó takarmányok előállításához és feldolgozásához, illetve ugyanazokat a tároló- vagy szállítóeszközöket használják. E rendelet alkalmazásában az átvitel fogalma kifejezetten azt az esetet jelöli, amikor valamely gyógyszeres takarmány hatóanyaga nyomokban átkerül egy nem céltakarmányba, míg a keresztszennyeződés kifejezés akkor használatos, amikor a takarmány tetszőleges nemkívánatos anyaggal szennyeződik. A gyógyszeres takarmány hatóanyagainak a nem céltakarmányba történő átvitelét meg kell akadályozni, illetve ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárni. Az állatok és emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében meg kell határozni a gyógyszeres takarmányokban található hatóanyagok átvitelének legnagyobb megengedhető szintjeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által végzett tudományos kockázatelemzés alapján, valamint a helyes gyártási gyakorlatot és az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvét figyelembe véve. Ebben a rendeletben az elkerülhetetlen átvitel és az érintett hatóanyagok jelentette kockázatok figyelembevételével általános határértékeket kell meghatározni.

(12) Az átvitel a takarmány előállításának, feldolgozásának, tárolásának és szállításának minden fázisában előfordulhat, ha ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzák a különböző összetevőket tartalmazó takarmányok előállításához és feldolgozásához, illetve ugyanazokat a tároló- vagy szállítóeszközöket használják. E rendelet alkalmazásában az átvitel fogalma kifejezetten azt az esetet jelöli, amikor valamely gyógyszeres takarmány hatóanyaga nyomokban átkerül egy nem céltakarmányba, míg a keresztszennyeződés kifejezés akkor használatos, amikor a takarmány tetszőleges nemkívánatos anyaggal szennyeződik. A gyógyszeres takarmány hatóanyagainak a nem céltakarmányba történő átvitelét a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Az állatok és emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében meg kell határozni a nem céltakarmányokban található hatóanyagok átvitelének legnagyobb megengedhető szintjeire vonatkozó határértékeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által végzett tudományos kockázatelemzés alapján, valamint a helyes gyártási gyakorlatot és az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvét figyelembe véve. Ebben a rendeletben az elkerülhetetlen átvitel és az érintett hatóanyagok jelentette kockázatok figyelembevételével az átmeneti időszakban általános felső határértéket kell meghatározni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A gyógyszeres takarmányt biztonsági okokból és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében plombával lezárt tartályokban kell forgalmazni.

(14) A gyógyszeres takarmányt biztonsági okokból és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében plombával lezárt tartályokban kell forgalmazni. Lehetővé kell azonban tenni a megfelelő eltéréseket, amennyiben e követelmény alkalmazása nem szükséges az emberi vagy állati egészség vagy a fogyasztói érdekek védelme érdekében, és túlzott adminisztratív és technológiai terhet jelentene a takarmányipari vállalkozó számára.

Indokolás

A 767/2009/EK rendelet 23. cikke szerinti, a takarmány szállítására vonatkozó jelenlegi eltéréseket bele kell foglalni a rendeletbe az egyes tagállamokban fennálló, a gyógyszeres takarmányra vonatkozó jelenlegi szállítási megállapodásokkal való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A gyógyszeres takarmányok Unión belüli kereskedelmében biztosítani kell, hogy a takarmányhoz kevert állatgyógyászati készítmény megkapja a hivatalos engedélyeket a rendeltetés helye szerinti tagállamban a 2001/82/EK irányelv szerint.

(15) A gyógyszeres takarmányok Unión belüli kereskedelmében biztosítani kell, hogy a takarmányhoz kevert állatgyógyászati készítmény vagy egy ezzel egyenértékű hatóanyagot tartalmazó vagy összetételű állatgyógyászati készítmény megkapja a hivatalos engedélyeket a rendeltetés helye szerinti tagállamban a 2016/.../EU rendelet szerint. (Állatgyógyászati készítmények).

Indokolás

Fontos, hogy ne akadályozzuk a gyógyszeres takarmány Közösségen belüli kereskedelmét, különösen a kisméretű piaccal rendelkező tagállamokban élő gazdák segítése érdekében. Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy tagállam valamely állatgyógyászati készítményt kereskedelmi okokból nem engedélyez.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A takarmánybiztonság és a termékek nyomonkövethetősége érdekében a gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók – akár takarmányüzemben, akár különlegesen felszerelt teherautóval vagy mezőgazdasági üzemben működnek – csak az illetékes hatóság által a 183/2005/EK rendeletben meghatározott engedélyezési rendszer szerint megadott engedélyének birtokában tevékenykedhetnek. A 90/167/EGK irányelv szerint már engedélyezett létesítményeket illetően átmeneti időszakról kell rendelkezni.

(16) A takarmánybiztonság és a termékek nyomonkövethetősége érdekében a gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók – akár takarmányüzemben, különlegesen felszerelt mobil infrastruktúrával vagy mezőgazdasági üzemben működnek – csak az illetékes hatóság által a 183/2005/EK rendeletben meghatározott engedélyezési rendszer szerint megadott engedélyének birtokában tevékenykedhetnek. A 90/167/EGK irányelv szerint már engedélyezett létesítményeket illetően átmeneti időszakról kell rendelkezni. A 183/2005/EK rendelet szerinti engedélyezés és nyilvántartásba vétel során figyelemmel kell lenni az elsődleges termelés sajátosságaira, lehetővé téve különösen a kisméretű és a távoli mezőgazdasági üzemek számára is az optimális állatorvosi ellátást és a gyógyszeres takarmányok beszerzését.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Figyelmet kell fordítani arra, hogy az e rendeletben, illetve az ez alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi és végrehajtási aktusokban a takarmányipari vállalkozókra, és különösen az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra vonatkozóan a gyógyszeres takarmányok kezelésével kapcsolatban rögzített követelmények kivitelezhetőek és a gyakorlatban alkalmazhatóak legyenek.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A biztonságos alkalmazás érdekében a gyógyszeres takarmányok szállítása és a használata csak olyan érvényes állatorvosi vény bemutatása ellenében lehetséges, amelyet a kezelendő állatok vizsgálatát követően állítottak ki. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gyógyszeres takarmányt már azelőtt előállítsák, hogy a gyártónak bemutatták volna a konkrét vényt.

(17) A biztonságos alkalmazás érdekében a gyógyszeres takarmányok szállítása és a használata csak olyan érvényes, írott vagy elektronikus állatorvosi vény bemutatása ellenében lehetséges, amelyet állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelő képesítéssel rendelkező egyéb szakember a kezelendő állatok vizsgálatát, vagy amennyiben az alkalmazandó nemzeti jog értelmében szükséges, az érintett állat egészségügyi állapotának megfelelő felmérését követően állított ki. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gyógyszeres takarmányt már azelőtt előállítsák, hogy a gyártónak bemutatták volna a konkrét vényt.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) Annak biztosítása érdekében, hogy az állatgyógyászati készítmények elosztási útvonalai és beszerzése ne szoruljanak korlátok közé, azon tagállamokban, ahol vannak jogilag meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkező állatgyógyászati tanácsadók, ezeknek továbbra is lehetővé kell tenni az egyes állatgyógyászati készítmények felírását és az azzal való ellátást.

Indokolás

Az illetékes nemzeti hatóságoknak kell meghatározniuk, mely személyek írhatnak fel egyes állatgyógyászati készítményeket. Azon személyeknek, akik a lakóhelyük szerinti tagállamban elismert képesítéssel rendelkeznek, nem szabad megtiltani az egyes állatgyógyászati készítmények felírását és az azzal való ellátást.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmány rendkívül körültekintő használatának biztosítása, valamint a közegészség magas szintű védelmének megalapozása érdekében a vény felhasználását és érvényességét illetően egyedi követelményeket kell megállapítani, és elő kell írni az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását, valamint az állattartók általi nyilvántartás-vezetést.

(18) Az élelmiszer-termelő és nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmány rendkívül körültekintő használatának – vagyis a gyógyszerek vény szerinti, megfelelő használatának – biztosítása, valamint a az állat- és közegészség magas szintű védelmének megalapozása érdekében a vény felhasználását és érvényességét illetően egyedi követelményeket kell megállapítani, és elő kell írni az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását, valamint az állattartók általi nyilvántartás-vezetést.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Tekintettel az antimikrobiális rezisztencia jelentette komoly közegészségügyi kockázatra, indokolt korlátozni az élelmiszer-termelő állatoknak szánt, antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok felhasználását. Különösen a megelőzés vagy teljesítményfokozás céljára történő felhasználás engedélyezése tiltandó.

(19) Tekintettel az antibiotikum-rezisztencia jelentette komoly közegészségügyi kockázatra, indokolt korlátozni az állatoknak szánt, antibiotikumokat tartalmazó gyógyszeres takarmányok felhasználását. Antibiotikumokat tartalmazó gyógyszeres takarmányok megelőzés céljából való felhasználása nem engedélyezhető, kivéve, ha a takarmány ilyen felhasználását a 2016/.../EU rendelet engedélyezi. (Állatgyógyászati készítmények). Az antibiotikumok élelmiszer-termelő állatok teljesítményének fokozása céljára történő felhasználását meg kell tiltani.

Indokolás

Lásd a 16. cikk (2) bekezdése módosításához fűzött indokolást.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Az 1831/2003/EK rendelettel összhangban az antibiotikumokra, mint a növekedést serkentő szerekre 2006. január 1-től vonatkozó tilalmat szigorúan be kell tartani és megfelelően érvényesíteni kell.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) által támogatott „egy egészségügy” elképzelés elismeri, hogy a humán egészségügy, az állategészségügy és az ökoszisztémák egymással összekapcsolódnak, és ezért mind az állatok, mind az emberek egészsége szempontjából mindenképpen biztosítani kell az élelmiszer-termelő állatok antimikrobás szerekkel való kezelésének körültekintő alkalmazását.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(19c) 2015. május 19-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el „Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobás rezisztencia leküzdése” címmel.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a következőkre vonatkozik:

E rendelet a következőkre vonatkozik:

a) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása, tárolása és szállítása;

a) az élelmiszer-termelő és a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása, tárolása és szállítása;

b) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek forgalomba hozatala, ideértve a behozatalt is, valamint felhasználása;

b) mind az élelmiszer-termelő, mind a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok és a köztes termékek forgalomba hozatala ideértve a harmadik országokból való behozatalt is – és felhasználása.

c) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek harmadik országokba történő kivitele. A 9., 15., 16. és 17. cikk azonban nem vonatkozik azokra a gyógyszeres takarmányokra és köztitermékekre, amelyeket a címkéjükön feltüntetett információk szerint harmadik országokba irányuló kivitelre szántak.

c) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek harmadik országokba történő kivitele. A 9., 15., 16. és 17. cikk azonban nem vonatkozik azokra a gyógyszeres takarmányokra és köztitermékekre, amelyeket a címkéjükön feltüntetett információk szerint harmadik országokba irányuló kivitelre szántak.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

(1a) Ez a rendelet nem terjed ki azokra a szájon át beadandó, kész állatgyógyászati készítményekre, amelyek használata szájon át beadandó porokként (ún. „top-dressing”-ként) takarmányon vagy ivóvízen keresztül engedélyezett. A Bizottság ...-ig [12 hónappal e rendelet hatálybalépését követően], egyedi jogalkotási javaslatot terjeszt elő az olyan állatgyógyászati készítmények alkalmazására, amelyek használata takarmányon vagy ivóvízen keresztül engedélyezett.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az „élelmiszer-termelő állat”, a „takarmány-alapanyagok”, a „takarmánykeverék”, a „kiegészítő takarmány”, az „ásványi takarmány”, a „címkézés”, a „címke”, a „minimális eltarthatósági idő” és a „tétel” meghatározásai a 767/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint értendők;

c) az „élelmiszer-termelő állat”, a „nem élelmiszer-termelő állat”, a „bundájáért tartott állat”, a „takarmány-alapanyagok”, a „takarmánykeverék”, a „kiegészítő takarmány”, az „ásványi takarmány”, a „címkézés”, a „címke”, a „minimális eltarthatósági idő” és a „tétel” meghatározásai a 767/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint értendők;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) a „létesítmény” meghatározása a 183/2005/EK rendelet 3. cikke szerint értendő;

d) a „létesítmény” és a „takarmányipari vállalkozó” meghatározása a 183/2005/EK rendelet 3. cikke szerint értendő;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az „állatgyógyászati készítmény”, az „élelmezés-egészségügyi várakozási idő”, a „gyógyszer hatáserőssége” és az „állatorvosi vény” meghatározásai a 2001/82/EK irányelv 1. cikke szerint értendők.

f) az „állatgyógyászati készítmény”, az „élelmezés-egészségügyi várakozási idő”, a „gyógyszer hatáserőssége”, az „állatorvosi vény” és a „gyógyszeres takarmányhoz alkalmazott előkeverék (gyógypremix)” meghatározásai a 2001/82/EK irányelv 1. cikke szerint értendők.

Indokolás

A „gyógyszeres takarmányhoz alkalmazott előkeverék (gyógypremix)” fogalmát módosítani kell, mivel a gyógypremix az a megfelelő gyógyszerészeti formának tekinthető állatgyógyászati készítmény, amelyet elsődlegesen a forgalombahozatali engedély feltételeit teljes mértékben betartó feltételek mellett gyógyszeres takarmányokba keverve engedélyeztek.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) az „antimikrobiális szerek” és „antibiotikumok”/ „antibakteriális szerek” meghatározásai a 2016/.../EU rendelet szerint értendők (Állatgyógyászati készítmények);

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a „megelőző kezelés (profilaxis)” meghatározás a 2016/.../EU rendelet szerint értendő (Állatgyógyászati készítmények);

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) a „kontroll céljából alkalmazott kezelés (metafilaxis)” meghatározás a 2016/.../EU rendelet szerint értendő (Állatgyógyászati készítmények);

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd) a „gyógyító célú (terápiás) kezelés” meghatározás a 2016/.../EU rendelet szerint értendő (Állatgyógyászati készítmények);

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) „gyógyszeres takarmány”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből vagy köztitermékből és egy vagy több takarmányból álló olyan keverék, amely további feldolgozás nélkül, közvetlenül használható állatok takarmányozására ;

a) „gyógyszeres takarmány”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből vagy köztitermékből és egy vagy több takarmányból álló olyan keverék, amely további feldolgozás nélkül, közvetlenül használható állatok takarmányozására a keverék gyógyszerösszetevője révén biztosított gyógyító vagy megelőző tulajdonságok, valamint a keverék takarmány-összetevője révén biztosított tápérték alapján;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) „köztitermék”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből és egy vagy több takarmányból álló olyan keverék, amelyet gyógyszeres takarmány előállítására használnak fel;

b) „köztes gyógyszeres takarmány”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből és egy vagy több takarmányanyagból álló olyan keverék, amelyet gyógyszeres takarmány előállítására használnak fel;

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) „nem céltakarmány”: olyan takarmány, amely rendeltetése szerint nem tartalmaz állatgyógyászati készítményt;

d) „nem céltakarmány”: olyan takarmány, amely rendeltetése szerint nem tartalmaz állatgyógyászati készítményt;

Indokolás

A meghatározás jelenleg nem világos, ezért egyértelművé kell tenni. A nem céltakarmányt állatgyógyászati készítményt nem tartalmazó, általános fogyasztásra használt takarmányként kell meghatározni.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) „takarmányipari vállalkozó”: az a természetes vagy jogi személy, aki az irányítása alatt álló takarmányipari vállalkozáson belül felelős az e rendeletben megállapított követelmények betartásáért;

törölve

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „forgalmazó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki csomagolt és használatra kész gyógyszeres takarmányt szállít az állattartónak;

g) „forgalmazó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki csomagolt és használatra kész gyógyszeres takarmányt szállít az állattartónak vagy – nem élelmiszer-termelő állatok számára szánt gyógyszeres takarmány esetén – egyéb olyan gazdasági szereplő, aki engedéllyel rendelkezik állatgyógyászati készítmények forgalmazására;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) „mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, akinek takarmányipari létesítménye egy gyógyszeres takarmány előállítására alkalmas speciálisan felszerelt tehergépkocsi;

h) „mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, akinek takarmányipari létesítménye egy gyógyszeres takarmány előállítására alkalmas speciálisan felszerelt mobil infrastruktúra, amely a gazdaságok között mozogva kínálja szolgáltatásait;

Indokolás

Fontos, hogy világosabban megkülönböztessük egymástól a mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozót, aki gazdaságról gazdaságra járva gyógyszeres takarmányt állít elő, és az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozót.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki a takarmányt felhasználó mezőgazdasági üzemben állítja elő a gyógyszeres takarmányt.

i) „üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki a gyógyszeres takarmányt abban a mezőgazdasági üzemben való kizárólagos használatra állítja elő, ahol a gyógyszeres takarmányt a birtokában lévő, élelmiszer-termelő állatok számára előállítja;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) „keresztszennyeződés”: egy nemkívánatos anyag átviteléből vagy a takarmányba kerüléséből eredő szennyeződés;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib) „paraziták elleni szerek”: különböző etiológiájú, paraziták által okozott betegségek kezelésekor használt gyógyszeranyagok;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic) „közvetítő”: a gyógyszeres takarmány forgalmazása kivételével gyógyszeres takarmány vásárlásával vagy értékesítésével foglalkozó személy, akinek tevékenysége a független módon és valamely természetes vagy jogi személy nevében folytatott kereskedésre terjed ki, és nem foglalja magában a gyógyszeres takarmány fizikai kezelését;

Indokolás

Be kell illeszteni egy fogalommeghatározást a közvetítőkre vonatkozóan.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A takarmányipari vállalkozók az I. melléklet szerint állítják elő, tárolják, szállítják és hozzák forgalomba a gyógyszeres takarmányokat és a köztitermékeket.

A takarmányipari vállalkozók a 183/2005/EK rendeletben és a 767/2009/EK rendeletben megfogalmazott követelmények, valamint – amennyiben a végrehajtott műveletek tekintetében szükséges – az e rendelet I. és III. mellékletében megfogalmazott rendelkezések szerint állítják elő, tárolják, szállítják és hozzák forgalomba a gyógyszeres takarmányokat és a köztitermékeket. A gyógyszeres takarmány forgalmazására vonatkozó előírások nem alkalmazandók az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra, ideértve a címkézési adatokra vonatkozóan a III. mellékletben megállapított szabályokat is.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok korlátozásokat vezethetnek be a mobil keverés területükön történő betiltása vagy szabályozása érdekében.

Indokolás

Az állattenyésztők ellenőrzése nagyon bonyolult, különösen a több tagállam területére kiterjedő tevékenységek (határokon átnyúló tevékenységek) esetén.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Azok a forgalmazók, akik kizárólag nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányt szállítanak, amelyet lezárt zsákokban forgalmaznak és vény ellenében közvetlenül az állattartóknak szállítanak le, mentesülnek a takarmányipari vállalkozókra vonatkozó kötelezettségek alól.

Indokolás

A javasolt kivétel csak a kedvtelésből tartott állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok nagy- és kiskereskedelmi forgalmazását (állatgyógyász és gyógyszerész) könnyíti meg, szükségtelen adminisztratív terhek előírása nélkül, és a forgalmazással azok a takarmányipari vállalkozók foglalkoznak, akik a gyógyszeres takarmányt ténylegesen előállítják. A takarmányipari vállalkozókra vonatkozó szabályok (melyek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek élelmiszerbiztonsági követelményeinek biztosítását célozzák) szükségtelenek volnának és túl nagy terhet rónának a vállalkozókra.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók írásban rögzített állandó eljárást vagy eljárásokat vezetnek be, valósítanak meg és tartanak fenn a 183/2005/EK rendeletben meghatározott, veszélyelemzésen és a kritikus szabályozási pontokon alapuló (a továbbiakban: „HACCP”) rendszer alapján

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók írásban rögzített állandó eljárást vagy eljárásokat vezetnek be, valósítanak meg és tartanak fenn a 183/2005/EK rendeletben meghatározott, veszélyelemzésen és a kritikus szabályozási pontokon alapuló (a továbbiakban: „HACCP”) rendszer alapján Az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra vonatkozó, már fennálló ellenőrzési rendszerek fenntarthatók, amennyiben biztosított a HACCP elveinek tiszteletben tartása.

Indokolás

A 183/2005/EK rendelet végrehajtásával az elsődleges takarmány-előállító vállalkozók nyilvántartásuk vezetése tekintetében már megfelelnek a HACCP elveinek. A továbbiakban is lehetővé kell tenni e nyilvántartások használatát.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A gyógyszeres takarmány gyártója a következőket biztosítja:

(2) A gyógyszeres takarmány gyártója a következőket biztosítja:

a) az állatgyógyászati készítmények takarmányba keverése a II. mellékletnek megfelelően történik;

a) az állatgyógyászati készítmények takarmányba keverése a 15. cikk (6) bekezdésének és a II. mellékletnek megfelelően történik;

b) a gyógyszeres takarmány előállítása a gyógyszeres takarmányba keverendő állatgyógyászati készítmények jellemzőinek a 2001/82/EK irányelv 14. cikkében említett összefoglalójában meghatározott feltételek szerint történik;

b) a gyógyszeres takarmány előállítása a vényben vagy az e rendelet 8. cikkében említett esetekben a gyógyszeres takarmányba keverendő állatgyógyászati készítmények jellemzőinek a 2016/.../EU rendelet 30. cikkében (Állatgyógyászati készítmények) említett összefoglalójában meghatározott feltételek szerint történik; ide tartoznak különösen azok a rendelkezések, amelyek az állatgyógyászati készítmények és a takarmány közötti, olyan, ismert kölcsönhatásokra vonatkoznak, amelyek gyengíthetik a gyógyszeres takarmány biztonságát vagy hatékonyságát;

c) nincs lehetőség az állatgyógyászati készítmények és a takarmány közötti olyan kölcsönhatásra, amely a gyógyszeres takarmány biztonságát vagy hatékonyságát csökkenti;

 

d) abban az esetben, ha az állatgyógyászati készítményben már hatóanyagként jelen van egy olyan takarmány-adalékanyag, amelynek legnagyobb engedélyezett mennyiségét jogi aktus határozza meg, a szóban forgó adalékanyagot külön már nem keverik bele a gyógyszeres takarmányba.

d) a kokcidiosztatikumként vagy hisztomonosztatikumként engedélyezett takarmány-adalékanyagot, amelynek legnagyobb engedélyezett mennyiségét jogi aktus határozza meg, külön már nem keverik bele a gyógyszeres takarmányba abban az esetben, ha az állatgyógyászati készítményben már hatóanyagként jelen van.

 

da) amennyiben az állatgyógyászati készítmény hatóanyaga megegyezik az érintett takarmányba kevert takarmány-adalékanyagban lévő anyaggal, az említett anyag gyógyszeres takarmányban lévő teljes mennyisége nem haladhatja meg az állatgyógyászati készítmény rendelvényében, vagy – a 8. cikkben említett esetekben – a készítmény jellemzőinek összefoglalójában meghatározott maximális anyagtartalmat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) a gyógyszeres takarmány előállítására használt takarmány megfelel a takarmányokra vonatkozó uniós jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek;

Indokolás

A gyógyszeres előkeverék – állatgyógyászati készítmény – bekeverésére használt takarmánynak megfelelő minőségűnek kell lennie, és be kell tartani az ezen a területen érvényes jogi rendelkezéseknek megfelelő feltételeket.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányt előállító takarmányipari vállalkozók biztosítják az állatgyógyászati készítmény vagy a köztitermék homogén belekeverését a takarmányba.

(1) A gyógyszeres takarmányt előállító takarmányipari vállalkozók biztosítják az állatgyógyászati készítmény vagy a köztitermék homogén eloszlását a takarmányban.

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a cél az állatgyógyászati készítmény takarmányban való egyenletes eloszlásának biztosítása. Az „eloszlás” a gyógyszeripari ágazatban használatos fogalom.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A köztitermékeket előállító takarmányipari vállalkozók biztosítják az állatgyógyászati készítmény homogén eloszlását a takarmányban.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal kritériumokat határozhat meg az állatgyógyászati készítmények gyógyszeres takarmányba vagy a köztitermékbe történő homogén belekeverésére vonatkozóan, figyelembe véve az állatgyógyászati készítmények és a keverési technológia egyedi jellemzőit. E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

(2) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal kritériumokat határozhat meg az állatgyógyászati készítmények gyógyszeres takarmányban vagy a köztitermékben történő homogén eloszlására vonatkozóan, figyelembe véve az állatgyógyászati készítmények és az előállítási technológia (keverés, permetezés) egyedi jellemzőit. E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók az átvitel megakadályozása érdekében a 3. és 4. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak.

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók az átvitel minimálisra csökkentése érdekében a 3. és 4. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvének megfelelően, az állatok és az emberek egészségét vagy a környezetet veszélyeztető kockázatok elkerülése érdekében.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyes hatóanyagokra vonatkozó átviteli határértékek megállapítása céljából.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyes nem céltakarmányokban lévő hatóanyagokra vonatkozó egyedi átviteli határértékek megállapítása céljából az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) tudományos kockázatértékelése alapján.

Ha nem állapítottak meg egyedi átviteli határértékeket egy adott hatóanyagra vonatkozóan, az alábbi átviteli határértékek alkalmazandók:

Ha nem állapítottak meg egyedi átviteli határértékeket egy adott hatóanyagra vonatkozóan, az általános átviteli határértéket a nem céltakarmány következő tételének gyártása előtt előállított gyógyszeres takarmány vagy köztitermék utolsó tételében lévő hatóanyag 3 %-ában kell rögzíteni.

a) az antimikrobiális hatóanyagok esetében a nem céltakarmány gyártása előtt előállított gyógyszeres takarmány vagy köztitermék utolsó tételében lévő hatóanyag 1%-a;

 

b) egyéb hatóanyagok esetében a nem céltakarmány gyártása előtt előállított gyógyszeres takarmány vagy köztitermék utolsó tételében lévő hatóanyag 3%-a.

 

 

(2a) A Bizottságnak végrehajtási jogi aktusok révén részletes ütemtervet kell felállítania, prioritási sorrendben feltüntetve azokat a különböző hatóanyagokat, amelyek vonatkozásában egyedi átviteli határértékeket kell megállapítani. A lista kialakítása során konzultálni kell a EFSA-val és az Európai Gyógyszerügynökséggel (EMA). E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

 

A Bizottság [két évvel e rendelet hatálybalépését követően]...-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amelyben megjelöli az elfogadott egyedi átviteli határértékeket.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási aktusokat fogadjon el az alábbiakra vonatkozó kritériumok megállapítása céljából:

 

a) a „tétel” e cikk alkalmazásában történő meghatározása;

 

b) a gyógyszerestakarmány-ipari vállalkozók által alkalmazandó elemzési módszerek;

 

c) a gyógyszerestakarmány-ipari vállalkozók és az illetékes hatóságok által az egyedi átviteli határértékeknek való megfelelés ellenőrzéséhez alkalmazandó mintavételi és elemzési módszerek.

 

E végrehajtási jogi aktusokat a 20. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Indokolás

Nagyon fontos a „tétel” fogalommeghatározása a jogszabály harmonizált végrehajtásának biztosítása érdekében.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása és tárolása a 15. cikkben említett vény kiállítása előtt is lehetséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik sem az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra, sem arra az esetre, amikor a gyógyszeres takarmány vagy a köztitermékek állatgyógyászati készítmények felhasználásával történő előállítása a 2001/82/EK irányelv 10. vagy 11. cikkének értelmében történik.

Gyártástechnológiai okokból a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása és tárolása a 15. cikkben említett vény kiállítása előtt is lehetséges. Ilyen esetben az illetékes hatóság részére jelenteni kell az előállított vagy tárolt gyógyszeres takarmány típusát és mennyiségét. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 767/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, valamint 12. és 14. cikkének betartása mellett a gyógyszeres takarmányok és köztitermékek címkézését e rendelet III. mellékletének megfelelően kell végezni.

(1) A 767/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) és (4) bekezdése, 12. és 14. cikke b), d), e) és f) pontjának, 15. cikke a), d), e) és f) pontjának, 17. cikke (1) bekezdésének és 17 cikke (2) és (3) bekezdésének betartása mellett a gyógyszeres takarmányok és köztitermékek címkézését – amennyiben e termékeket nem adják oda közvetlenül az állatoknak – e rendelet III. mellékletének megfelelően kell végezni.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amikor csomagolóanyag helyett tartályokat használnak, azokhoz az (1) bekezdésnek megfelelő okmányokat kell mellékelni.

(2) Amikor csomagolás helyett tartályokat használnak, azokhoz egy, az (1) bekezdésnek megfelelő okmányt kell mellékelni.

Indokolás

Javasoljuk, hogy az összes címkézésre vonatkozó információt egyetlen dokumentum tartalmazza (a 767/2009/EK rendeletben meghatározottakhoz hasonló módon). A több különböző dokumentumra történő hivatkozás fenntartása megnehezítené az illetékes hatóságok számára a címkézési szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, illetve megnehezíthetné a gyógyszeres takarmány nyomon követhetőségének ellenőrzését is.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A gyógyszeres takarmányok vagy a köztitermékek összetételének a címkéjükön feltüntetett értékei és a 882/2004/EK rendelettel összhangban folytatott hatósági ellenőrzések keretében végzett elemzések során megállapított értékek között megengedhető eltéréseket a IV. melléklet határozza meg.

(3) A 767/2009/EK rendelet IV. mellékletében megfogalmazott megengedett eltéréseken túl a gyógyszeres takarmányok vagy a köztitermékek fő hatóanyagának a címkéjükön feltüntetett összetétele és a 882/2004/EK rendelettel összhangban folytatott hatósági ellenőrzések keretében végzett elemzések során megállapított értékek között megengedhető eltéréseket a IV. melléklet határozza meg.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Gyógyszeres takarmányt csak bontatlan csomagolásban vagy zárt tartályban lehet forgalomba hozni. A csomagokat vagy a tartályokat úgy kell lezárni, hogy a csomag vagy a tartály felnyitása esetén a plomba megsérüljön, és ne legyen újra felhasználható.

Gyógyszeres takarmányt csak megfelelően címkézve és bontatlan csomagolásban vagy zárt tartályban – beleértve a zsákos csomagolást is – lehet forgalomba hozni. A csomagokat vagy a tartályokat úgy kell lezárni, hogy a csomag vagy a tartály felnyitása esetén a plomba megsérüljön, és ne legyen újra felhasználható. Megfelelő eltéréseket kell lehetővé tenni azokra az esetekre, amikor e követelmény alkalmazása nem szükséges az emberi vagy állati egészség vagy a fogyasztói érdekek védelme érdekében, és túlzott adminisztratív és technológiai terhet jelentene a takarmányipari vállalkozó számára.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a gyógyszeres takarmány gyártójának tagállama nem azonos azzal a tagállammal, ahol az állattartó felhasználja a takarmányt, az állatgyógyászati készítményt a 2001/82/EK irányelv szerint engedélyezni kell a felhasználó tagállamban.

Ha a gyógyszeres takarmány gyártójának tagállama nem azonos azzal a tagállammal, ahol az állattartó felhasználja a takarmányt, az állatgyógyászati készítményt a 2016/../EK (állatgyógyászati készítmények) irányelv szerint engedélyezni kell a felhasználó tagállamban, vagy ugyanazokat a hatóanyagokat és ugyanazt az összetételt kell tartalmaznia mennyiségi és minőségi szempontból, mint a 2001/82/EK irányelv alapján már engedélyezett termékek valamelyikének;

Indokolás

Fontos, hogy ne akadályozzuk a gyógyszeres takarmány Közösségen belüli kereskedelmét, különösen a kisméretű piaccal rendelkező tagállamokban élő gazdák segítése érdekében. Egyes esetekben előfordulhat, hogy egy tagállam valamely állatgyógyászati készítményt kereskedelmi okokból nem engedélyez.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Harmadik országokkal folytatott kereskedelem

 

Tilos az olyan élelmiszer-termelő állatok harmadik országból történő behozatala, amelyeket betegségmegelőzési célból antimikrobiális állatgyógyászati készítményt tartalmazó gyógyszeres takarmánnyal etettek. Hasonlóképpen tilos az ilyen állatokból származó élelmiszerek behozatala is.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyógyszeres takarmányokat vagy köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók beszerzik az illetékes hatóság engedélyét az irányításuk alatt álló létesítményekre.

A gyógyszeres takarmányokat vagy köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók beszerzik az illetékes állami hatóság engedélyét az irányításuk alatt álló létesítményekre. Ez nem vonatkozik azokra a mezőgazdasági üzemekre, amelyek saját állatállományuknak állítanak elő és adnak be gyógyszeres takarmányt.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányok állattartóknak történő kiadása állatorvosi vény bemutatása – üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó által történő takarmány-előállítás esetén birtoklása – alapján történhet, a (2)–(6) bekezdésben megállapított feltételek mellett.

(1) A gyógyszeres takarmányok állattartóknak történő kiadása állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember által kiállított állatorvosi vény bemutatása – üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó által történő takarmány-előállítás esetén birtoklása – alapján történhet, a kezelt állatok egészségi állapotának megfelelő értékelését követően.

 

Anabolikus, gyulladáscsökkentő, (nem féreghajtó) fertőzés elleni, rák elleni, hormonális vagy pszichotrop tulajdonságokkal vagy anyagokkal rendelkező állatgyógyászati készítményekre vonatkozó állatorvosi vényt csak állatorvos állíthat ki szakorvosi vizsgálatot és diagnózist követően..

 

Az antibiotikumot tartalmazó állatgyógyászati készítmények esetében minden vény kiállítását fizikai vizsgálatnak és diagnózisnak kell megelőznie.

 

Az állatorvosok vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelő képesítéssel rendelkező egyéb szakemberek, akik ismételten vényt írnak fel, amelyben meghosszabbítják, vagy módosítják a kezelést a kezdeti vény alkalmazását követően, kivételes esetekben és epidemiológiai és klinikai szaktudásuk alapján úgy dönthetnek, hogy nem szükséges az állatok ismételt állatorvosi vizsgálata.

 

A gyógyszeres takarmányok állattartóknak történő kiadása a (2)–(6) bekezdésben megállapított feltételek mellett történik.

(2) A vénynek az V. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmaznia. Az eredeti vényt a gyártónak vagy – adott esetben – a forgalmazónak meg kell őriznie. Mind a vényt kiállító személy, mind az állattartó megőrzik a vény egy-egy másolatát. Az eredeti példányt és a másolatokat a kiállítás időpontjától kezdve három évig kell megőrizni.

(2) A vénynek a(z) 2016/…/EU rendelet (állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet) 110. cikkében meghatározott információkat kell tartalmaznia, kiegészítve e rendelet V. mellékletével. Az eredeti vényt a gyártónak vagy – adott esetben – a forgalmazónak meg kell őriznie. Mind a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember, mind az állattartó megőrzik a vény egy-egy másolatát. Az eredeti példányt és a másolatokat a kiállítás időpontjától kezdve három évig kell megőrizni.

(3) Egy adott vényre felírt gyógyszeres takarmányt csak egy kezelésre lehet felhasználni; ez alól csak a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmány esetében tehető kivétel.

(3) Egy adott vényre felírt gyógyszeres takarmányt csak egy kezelésre lehet felhasználni; ez alól csak a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmány esetében tehető kivétel.

 

(3a) A kezelés időtartamának meg kell felelnie az engedélyezett gyógyszeres állatgyógyászati készítmény jellemzői érvényes összefoglalójában foglaltaknak, és nem haladhatja meg a három a hetet olyan gyógyszeres takarmányok esetében, amelyekbe rezisztencia szelekcióra alkalmas hatóanyagokat tartalmazó gyógyszeres állatgyógyászati készítményt kevertek.

 

(3b) Az (5) bekezdésében meghatározott diagnosztizált betegség előfordulása esetén, amennyiben a gyógyszeres takarmány egy része felhasználatlan marad, az újra felhasználható egy másik vény felírásakor, feltéve, ha a takarmányt a jellemzőinek érvényes összefoglalójában foglalt feltételek szerint tárolták.

(4) A vény a nem élelmiszer-termelő állatok esetében legfeljebb hat hónapig, az élelmiszer-termelő állatok esetében legfeljebb három hétig érvényes.

(4) A vény a nem élelmiszer-termelő állatok esetében a kiállítástól számított legfeljebb hat hónapig, az élelmiszer-termelő állatok esetében legfeljebb három hétig érvényes.

(5) A felírt gyógyszeres takarmányt kizárólag a vényt kiállító személy által megvizsgált állatoknak és kizárólag a diagnosztizált betegség kezelésére szabad beadni. A vényt kiállító személy meggyőződik róla, hogy az adott gyógyszerelés állat-egészségügyi okokból valóban indokolt a célállatok esetében. Továbbá arról is gondoskodik, hogy az állatgyógyászati készítmény beadása ne legyen összeegyeztethetetlen más kezeléssel vagy alkalmazással, és meggyőződik arról, hogy több gyógyszer használata esetén sincs ellenjavallat vagy a gyógyszer-interakció.

(5) A felírt gyógyszeres takarmányt kizárólag a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelő képesítéssel rendelkező egyéb szakember által megvizsgált vagy elbírált állatoknak vagy állatcsoportnak és kizárólag a diagnosztizált betegség kezelésére szabad beadni. A jelentős és azonnali egészségügyi kockázatok indokolhatják a vakcinák és parazita elleni kezelések korlátozott és nem rutinszerű megelőzési célú felhasználását. A vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelő képesítéssel rendelkező egyéb szakember az alkalmazott takarmányozási rendszerek ismerete alapján ellenőrzi a keverési lehetőségeket és az egyéb gazdálkodási sajátosságokat, és meggyőződik arról, hogy az adott gyógyszerelés állat-egészségügyi okokból valóban indokolt a célállatok esetében. Továbbá arról is gondoskodik, hogy az állatgyógyászati készítmény beadása ne legyen összeegyeztethetetlen más kezeléssel vagy alkalmazással, és meggyőződik arról, hogy több gyógyszer használata esetén sincs ellenjavallat vagy a gyógyszer-interakció.

(6) A vényben az állatgyógyászati készítmény jellemzőinek összefoglalójával összhangban fel kell tüntetni az állatgyógyászati készítménynek a megfelelő paraméterek alapján kiszámított bekeverési arányát.

(6) A vényben az állatgyógyászati készítmény jellemzőinek összefoglalójával összhangban fel kell tüntetni az állatgyógyászati készítmény hatóanyagának kilogrammonkénti bekeverési arányát, figyelembe véve a készítmény jellemzőit és adott esetben a földrajzi és az évszakra jellemző körülményeket. Az állatgyógyászati készítmények napi adagját olyan mennyiségű takarmányba kell belekeverni, amellyel biztosított, hogy a napi adag bekerül a célállat szervezetébe, figyelembe véve azt is, hogy a beteg állatok által elfogyasztott takarmány mennyisége eltérhet a normális napi adagtól.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

élelmiszer-termelő állatok esetében történő használat

Használat

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az élelmiszer-termelő állatok tartóit gyógyszeres takarmánnyal ellátó takarmányipari vállalkozók és az élelmiszer-termelő állatok gyógyszeres takarmányát üzemi keveréssel előállító vállalkozók biztosítják, hogy a szállított vagy kevert mennyiségek ne haladják meg:

(1) Az élelmiszer-termelő és a nem élelmiszer-termelő állatok tartóit gyógyszeres takarmánnyal ellátó takarmányipari vállalkozók és az élelmiszer-termelő állatok gyógyszeres takarmányát üzemi keveréssel előállító vállalkozók biztosítják, hogy a szállított vagy kevert mennyiségek ne haladják meg a vényben előírt mennyiségeket.

a) a vényben előírt mennyiséget, és

 

b) az egyhavi vagy – az antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányok esetében – a kétheti kezeléshez szükséges mennyiséget.

 

 

A kezeléshez szükséges mennyiségeket a vényen szereplő állatgyógyászati készítmény forgalmazási engedélyében szereplő termékjellemzők alapján kell meghatározni.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az élelmiszer-termelő állatok esetében tilos az antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányt betegségek megelőzése vagy teljesítményfokozás céljára használni.

(2) Az élelmiszer-termelő állatok esetében tilos az antibiotikus állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányt teljesítményfokozás céljára használni. Antibiotikus szerekkel történő megelőző kezelést nem szabad rutinszerűen alkalmazni, illetve nem szabad a rossz higiéniai feltételek és a nem megfelelő állattartási körülmények ellensúlyozására használni. Azonban az ilyen megelőző kezelés egészen kivételes esetekben megengedett valamely betegség diagnosztizálása vagy klinikai tüneteinek megjelenése előtt, amennyiben az állatorvos epidemológiai és klinikai szaktudása megalapozza és a 2016/.../EU rendelet (állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet) 111. cikke e felhasználást lehetővé teszi. A metafilaxis az állatcsoporton belül a fertőzés terjedésének minimalizálására használható, amikor megerősítették egy fertőző anyag jelenlétét.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az élelmiszer-termelő állatoknak gyógyszeres takarmányt adó takarmányipari vállalkozók a 2001/82/EK irányelv 69. cikke szerinti nyilvántartást vezetnek. E nyilvántartást a gyógyszeres takarmány beadását követő 5 éven keresztül megőrzik, még abban az esetben is, ha ez idő alatt az állatot levágják.

(4) Az élelmiszer-termelő állatoknak gyógyszeres takarmányt adó takarmányipari vállalkozók a a 2016/.../EU rendelet (állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet) 111. cikke szerinti nyilvántartást vezetnek. E nyilvántartást a gyógyszeres takarmány beadását követő 3 éven keresztül megőrzik, még abban az esetben is, ha a három év során az állatot levágják. A tagállamok biztosítják, hogy e nyilvántartásban szereplő adatok összegyűjtése és az állatgyógyászati készítmények uniós adatbázisába történő továbbítása megtörténjen a(z) 2016/.../EU rendelet (az állatgyógyászati készítményekről szóló rendelet) 51. és 54. cikkében előírtak szerint.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt, csomagolt gyógyszeres takarmányt külön kell tárolni. Azokat a silókat, ahol gyógyszeres takarmányt tároltak, az egyéb, állatoknak szánt takarmányok tárolása előtt ki kell üríteni, és rendszeresen tisztítani kell.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Fel nem használt vagy lejárt termékek begyűjtési rendszerei

Lejárt termékek begyűjtési rendszerei

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő begyűjtési rendszerek működjenek arra az esetre, ha lejárt a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek szavatossága, vagy ha az állattartó nagyobb mennyiséget kapott a gyógyszeres takarmányból, mint amennyit az állatorvosi vényben előírt kezeléshez ténylegesen felhasznál.

A tagállamoknak az ágazati szereplőkkel együttműködve megfelelő begyűjtési rendszereket kell kidolgozniuk arra az esetre, ha lejárt a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek szavatossága, vagy ha az állattartó nagyobb mennyiséget kapott a gyógyszeres takarmányból, mint amennyit az állatorvosi vényben előírt kezeléshez ténylegesen felhasznál, és azt nem képes a készítmény jellemzőinek érvényes összefoglalójában foglalt feltételek mellett tárolni. A begyűjtött anyagot a hatályos nemzeti vagy uniós jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A tagállamok azt is biztosítják, hogy a gyógyszeres takarmányok gyártói és a gazdálkodók értesüljenek arról, hogy hol találhatók gyűjtőpontok, és hogyan juttathatják el a fel nem használt gyógyszeres takarmányt e gyűjtőpontokhoz.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A vállalkozók benyújtják a tagállam illetékes hatóságának a végleges gyógyszeres takarmányba belekevert állatgyógyászati készítmények értékesítési volumenének kiszámításához szükséges adatokat.

 

A tagállamok releváns és összehasonlítható adatokat gyűjtenek az antimikrobiális hatóanyagokat tartalmazó gyógyszeres takarmányok értékesítési volumenéről.

 

A tagállamok elküldik az antimikrobiális hatóanyagokat tartalmazó gyógyszeres takarmányok értékesítési volumenérre vonatkozó adatokat az illetékes európai hatóságnak.

 

Az európai hatóság elemzi az adatokat, és azokról éves jelentést tesz közzé.

Indokolás

Az Európai Bizottság cselekvési terve kifejezetten javasolja az antimikrobiális szereket tartalmazó termékek értékesítésének/felhasználásának nyomon követését. Ezért hasznosnak tekintendő, hogy az antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok esetében, amelyek az állatgyógyászati antimikrobiális szerek teljes fogyasztásának hatalmas részét adják, meghatározzák e nyomon követés szabályait.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottságnak a 7. és 18. cikkben említett felhatalmazása e rendelet hatálybalépésének időpontjától számítva határozatlan időre szól.

(2) A Bizottságnak a 7. cikkben és a 18. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása ötéves időtartamra szól e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

Az Európai Parlament minden jogalkotási aktus esetében követi azt az elvet, hogy a hatáskör átruházása a Bizottságra egy meghatározott időtartamra szól.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 1 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ki kell jelölni egy-egy szakképzett személyt a gyógyszeres takarmány és a köztitermékek gyártására, illetve a minőség-ellenőrzési tevékenységekre.

A gyártásért, illetve a minőség-ellenőrzésért felelős szakképzett személyeknek specifikus képzettséggel, illetve kompetenciákkal kell rendelkezniük az állatgyógyászat területén. A gyártásért, illetve a minőség-ellenőrzésért felelős szakképzett személyek nem írhatnak fel olyan gyógyszeres takarmányt, amelynek gyártása vagy ellenőrzése a tevékenységi körükbe tartozó létesítményekben történik.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 2 rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. A gyártási területre belépő személyeknek az ott folyó tevékenységeknek megfelelő védőruházatot kell viselniük. A dolgozóknak kerülniük kell a nem védett termékek, valamint a termékekkel érintkező anyagrészek közvetlen megérintését.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Technológiai vagy szervezeti intézkedéseket kell hozni a keresztszennyeződés és a hibák elkerülése, a termelés során végrehajtott ellenőrzések elvégzése és a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállításához használt termékek hatásos nyomon követésének biztosítása érdekében.

2. Technológiai vagy szervezeti intézkedéseket kell hozni a keresztszennyeződés és a hibák minimálisra csökkentése, a termelés során végrehajtott ellenőrzések elvégzése és a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállításához használt termékek hatásos nyomon követésének biztosítása érdekében.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 rész – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 2002/32/EK irányelv szerinti nemkívánatos anyagok és az emberek vagy az állatok egészségével összefüggő egyéb szennyező anyagok jelenlétét figyelemmel kell kísérni, és megfelelő intézkedéseket kell tenni a lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentésük érdekében.

3. A 2002/32/EK irányelv szerinti nemkívánatos és az emberek vagy az állatok egészségével összefüggő anyagok jelenlétét figyelemmel kell kísérni, és megfelelő intézkedéseket kell tenni a lehető legalacsonyabb szintre történő csökkentésük érdekében.

Indokolás

Az „egyéb szennyező anyagok” utalás nagyon homályos. Nincs meghatározva, mely szennyező anyagokról van szó.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A takarmány előállításához használt termékeket és a fel nem dolgozott takarmányt a gyógyszeres takarmányoktól és a köztitermékektől elkülönítve kell tárolni a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

4. A takarmány előállításához használt termékeket és a fel nem dolgozott takarmányt a gyógyszeres takarmányoktól és a köztitermékektől elkülönítve kell tárolni az átvitelek elkerülése vagy minimalizálása érdekében.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 rész – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a vényt kiállító személy adatai, ideértve legalább a nevét és címét.

i) az állattartót ellátó forgalmazó számára a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelő képesítéssel rendelkező egyéb szakember adatai, ideértve legalább a nevét és címét.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet – 7 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. rész

 

HARMADIK FELEK ÁLTAL VÉGZETT MŰVELETEK

 

1. A kiszervezett tevékenységeket megfelelően meghatározott, megállapodás tárgyát képező és ellenőrzött szerződés keretébe kell foglalni, azon félreértések elkerülése céljából, amelyek nem megfelelő minőséghez vezethetnek valamely tevékenység vagy termék esetében. A megbízó és az alvállalkozó között írásbeli szerződésnek kell létrejönnie a két fél kötelezettségeinek egyértelmű rögzítése érdekében. A szerződésnek világosan meg kell határoznia, hogy miként látják el feladataikat a gyártásért, a szállításért és a minőség-ellenőrzésért felelős szakképzett személyek.

 

2. Írásbeli szerződésnek kell lefednie a megbízó által átruházott gyártási, elemzési vagy szállítási tevékenységeket, valamint az azokra vonatkozó technikai jellegű rendelkezéseket. A szerződés valamennyi rendelkezésének – köztük a technikai jellegű módosítási javaslatoknak és egyéb rendelkezéseknek – meg kell felelnie e rendelet rendelkezéseinek.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

2 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az állatgyógyászati készítmények napi adagját olyan mennyiségű takarmányba kell belekeverni, amellyel biztosított, hogy a napi adag bekerül a célállat szervezetébe, figyelembe véve azt is, hogy a beteg állatok által elfogyasztott takarmány mennyisége eltérhet a normális napi adagtól.

2. Az állatgyógyászati készítmények napi adagját a vénynek megfelelően kell belekeverni.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyógyszeres takarmány és a köztitermékek címkéjének az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

A gyógyszeres takarmány és a köztitermékek címkéjének e melléklet és a 767/2009/EK rendelet követelményeivel összhangban az alábbi adatokat kell tartalmaznia a végfelhasználó számára egyszerű, egyértelmű és könnyen érthető módon:

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. a „gyógyszeres takarmány” vagy „köztitermék gyógyszeres takarmányhoz” kifejezés, szükség szerint kiegészítve a „teljes értékű” vagy „kiegészítő” kifejezéssel, valamint a célfajok;

1. a „gyógyszeres takarmány” vagy „köztitermék gyógyszeres takarmányhoz” kifejezés, szükség szerint kiegészítve a „teljes értékű”, „teljes értékű diétás” vagy „kiegészítő”, „kiegészítő diétás” kifejezéssel, valamint a célfajok;

Indokolás

Szükség lehet az eleség tápanyagtartalmának módosítására, a gyógyszeres takarmány kiegészítése céljából. Ez különösen fontos a kedvtelésből tartott állatok krónikus betegségeinek kezelése során. Ebben az esetben lehetővé kell tenni információ nyújtását a termék címkéjén a tápanyagtartalomról és a gyógyszertartalomról.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. a címkézésért felelős takarmányipari vállalkozó neve vagy vállalkozásának neve és címe;

törölve

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. a 12. cikk értelmében a címkézésért felelős személy engedélyszáma;

3. a 12. cikk értelmében a címkézésért felelős személy, valamint – amennyiben a két személy nem azonos – a gyártó engedélyszáma;

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. a gyógyszeres takarmány vagy köztitermék tétel hivatkozási száma;

törölve

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. a gyógyszeres takarmányok nettó mennyisége, amelyet szilárd takarmányok esetében tömegegységben, folyékony takarmányok esetében pedig tömeg- vagy térfogategységben kell megadni;

törölve

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. az állatgyógyászati készítmények névvel, hatóanyaggal, hatóanyag-tartalommal, hozzáadott mennyiséggel, forgalombahozatali engedélyük jogosultjával és forgalombahozatali engedélyük számával, a „Gyógyszerelés” címszó után;

6. az állatgyógyászati készítmények névvel, hatóanyaggal, a hatóanyag hozzáadott mennyiségével a „Gyógyszerelés” címszó után;

Indokolás

A címkén fel kell tüntetni az állatgyógyászati gyógyhatású anyag mennyiségét és erejét, hogy a felhasználó kiszámolhassa a hatóanyag mennyiségét. Ezért hasznosabb közvetlenül a hatóanyag mennyiségének megadása. Az engedély kibocsátójának és számának feltüntetése felesleges a felhasználó számára. A címke olvashatósága érdekében ezeket a részleteket mellőzni lehet.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. az állatgyógyászati készítmények terápiás javallatai, az ellenjavallatok és nemkívánatos események, amennyiben ezek az adatok a készítmény felhasználásához szükségesek;

7. az ellenjavallatok és nemkívánatos események, amennyiben ezek az adatok a készítmény felhasználásához szükségesek;

Indokolás

Terápiás javallatok feleslegesek, mivel a gyógyszeres takarmány a rendelvénynek megfelelően használandó, amely már megemlíti a kezelendő állatokat és betegségeket.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. az állatgyógyászati készítmények használati utasításának elolvasására vonatkozó javaslat, pl. a használati utasításra mutató hiperlink megadásával; figyelmeztetés, hogy a termék kizárólag állatok kezelésére használható, és egy másik figyelmeztetés, hogy a terméket nem feltűnő helyen és gyermekek elől elzárva kell tartani;

9. az állatgyógyászati készítmények használati utasításának elolvasására vonatkozó javaslat, pl. a használati utasításra mutató hiperlink megadásával; figyelmeztetés, hogy a termék kizárólag állatok kezelésére használható, egy figyelmeztetés, hogy a terméket nem feltűnő helyen és gyermekek elől elzárva kell tartani, valamint egy másik, arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy a gyógyszeres takarmánnyal kezelt állatok közelében lévő emberek beszennyeződhetnek;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. a takarmány-adalékanyagok listája az „Adalékanyagok” címszó után, az élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányokban a 767/2009/EK rendelet VI. mellékletének I. fejezetével összhangban, illetve a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok esetében ugyanezen rendelet VII. mellékletének I. fejezetével összhangban, valamint szükség esetén a szóban forgó takarmány-adalékanyagokat engedélyező törvényben leírt címkézési előírásoknak megfelelően;

törölve

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. a takarmány-alapanyagoknak a 767/2009/EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésében említett jegyzékben vagy ugyanezen rendelet 24. cikkének (6) bekezdésében említett nyilvántartásban megadott neve(i); Ha többféle takarmány-alapanyagot használnak az előállítás során, azokat a 767/2009/EK rendelet 17. cikke (1) bekezdésének e) pontjában és (2) bekezdésében megállapított rendelkezések szerint kell felsorolni;

törölve

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12. az élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok analitikai összetevői a 767/2009/EK rendelet VI. mellékletének II. fejezete szerint, vagy a nem élelmiszer-termelő állatok esetében ugyanezen rendelet VII. mellékletének II. fejezete szerint;

törölve

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

13. a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok esetében egy ingyenes telefonszám vagy egyéb megfelelő kommunikációs eszköz annak érdekében, hogy a vásárló a kötelező adatokon túl információkat tudjon szerezni a takarmányban található takarmány-adalékanyagokról és a takarmányban található azon takarmány-alapanyagokról, amelyeknek csak a kategóriáját tüntetik fel a 767/2009/EK rendelet 17. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint;

törölve

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

14. a nedvességtartalom, amennyiben az meghaladja a 14%-ot;

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

3 melléklet – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15. a használati utasítás az állatorvosi vénnyel és a készítmény jellemzőinek a 2001/82/EK irányelv 14. cikkében említett összefoglalójával összhangban;

a használati utasítás a készítmény jellemzőinek a 2001/82/EK irányelv 14. cikkében említett összefoglalójával vagy – amennyiben az előállítás időpontjában rendelkezésre áll – az állatorvosi vénnyel összhangban;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tájékoztatás arról, hogy a gyógyszeres takarmány nem megfelelő ártalmatlanítása komoly veszélyt jelent a környezetre nézve és hozzájárulhat az antimikrobiális rezisztencia kialakulásához, valamint arról, hogy hol és hogyan kell megfelelően ártalmatlanítani a fel nem használt anyagot.

Indokolás

Egy hiperlinken keresztül tájékoztatást lehet nyújtani arról, hogy hol és hogyan lehet megfelelően ártalmatlanítani a fel nem használt anyagot.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

4 melléklet – 1 pont

Hatóanyag egy kg gyógyszeres takarmányban

Tűrés

> 500 mg

± 10%

> 10 mg és ≤ 500 mg

± 20%

> 0,5 mg és ≤ 10 mg

± 30%

0,5 mg

± 40%

 

Módosítás

1. Az ebben a pontban meghatározott tűrések technikai különbségeket foglalnak magukban.

Ha egy gyógyszeres takarmány vagy egy köztitermék összetétele eltér a hatóanyagnak a címkén jelzett mennyiségétől, a következő tűrések vonatkoznak:

Hatóanyag egy kg gyógyszeres takarmányban

Tűrés

> 500 mg

± 20 %

> 100 mg és ≤ 500 mg

± 25 %

> 10 mg és ≤ 100 mg

± 30 %

10 mg

± 35%

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

4 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. E rendelet III. mellékletének 10. és 12. pontjában említett címkézési adatokra vonatkozóan értelemszerűen a 767/2009/EK rendelet IV. mellékletében meghatározott tűrések vonatkoznak.

törölve

Indokolás

A gyakorlatban nem tűnik megvalósíthatónak a tűrések technikai és vizsgálati különbségek egyidejű figyelembevételével történő betartása. Valójában nem minden elemzési módszer validált. Ezért csak a technikai különbségeket kellene figyelembe venni, és egyetlen tűréshatárt kellene előírni: +/- 10%, függetlenül a tartalomtól és a vizsgált hatóanyagtól.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az állatgyógyászati készítmény felírására jogosult személy vezetékneve, keresztneve, címe és szakmai tagsági száma.

1. Az állatorvos vagy az állatgyógyászati készítmény felírására az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember vezetékneve, keresztneve, címe és szakmai tagsági száma.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A kiállítás kelte és az állatgyógyászati készítmény felírására jogosult személy aláírása vagy elektronikus személyazonosítója.

2. A kiállítás kelte és az állatorvos vagy állatgyógyászati készítmény felírására az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember aláírása vagy elektronikus személyazonosítója.

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A gyógyszeres takarmány az állatok csoportos kezelésének hatékony és gazdaságos eszköze. Az előállítása során alkalmazott gyártási szabványok biztosítják a gyógyszer takarmányban való homogén és stabil eloszlását. Ilyen módon minden egyes állat ugyanannyi, a kezelés hatékonyságát biztosító mennyiségű gyógyszerhez jut. Emellett így elkerülhető az állatok egyedi, számukra stresszel járó kezelése. Ezért a gyógyszeres takarmány fontos eszköz az állattenyésztők számára. Kedvtelésből tartott állatok esetében is használatos, bár ritkábban, és főleg krónikus betegségek kezelése céljából.

Hangsúlyozandó, hogy a gyógyszeres takarmány csak a számos terápiás lehetőség egyike az állatgyógyászati készítményeknek állatok csoportjai szervezetébe történő, szájon át való bejuttatására. Emellett léteznek még egyéb módszerek is, például oldható gyógyszerek (állatgyógyászati készítmények ivóvízben való elkeverése) vagy az ún. „top-dressing”, amikor a gazdálkodó manuálisan állatgyógyászati készítményt locsol a takarmányra.

A gyógyszeres takarmányra a jelenleg tárgyalt javaslatban szereplő egyedi szabályokon túl a takarmányhigiéniával és címkézéssel, valamint a takarmányok és takarmány-adalékanyagok forgalomba hozatalával és használatával kapcsolatos szabályok vonatkoznak.

Megemlítendő még, hogy a Bizottság a közelmúltban terjesztett elő egy állatgyógyászati készítményekről szóló, új rendeletre irányuló javaslatot („állatgyógyászati készítményekről szóló javaslat”). Ez az a javaslat, amely megállapítja az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó alapvető szabályokat, amely készítmények némelyike gyógyszeres takarmányok előállításához használatos. Ezért e rendelet összefüggésében kell megoldást találni az állatgyógyászati készítmények megfelelő használatával kapcsolatos kérdésekre. Ebből következik, hogy a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó javaslatot az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslattal párhuzamosan kell megvizsgálni.

2. A Bizottság javaslata

A gyógyszeres takarmányról szóló rendelettervezet naprakésszé teszi a 90/167/EGK irányelvben e téren megállapított, jelenleg hatályos, uniós jogi szabályozást. Ez az irányelv számos hiányosságot tartalmaz, amelyeket a bizottsági javaslat részletesen kifejt, ezért most eltekintünk ismertetésüktől. Nem foglalkozik például a gyógyszeres takarmány tételek közötti átviteléről, és nem írt elő egyedi címkézési követelményeket a gyógyszeres takarmány vonatkozásában. Továbbá a 90/167/EGK irányelv tagállami végrehajtását és gyakorlati alkalmazását számos egyenetlenség jellemezte.

3. Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy fontos a 90/167/EGK irányelv aktualizálása, valamint hogy helyénvaló az irányelv rendelettel való felváltása, mivel széles körben elfogadott, hogy a tagállamok közt a gyógyszeres takarmány szabályozása tekintetében meglévő különbségek már túlságosan megnőttek.

Az előadó kitart amellett, hogy a gyógyszeres takarmányokra vonatkozó, külön jogalkotási javaslat megléte nem vezet szükségképpen ahhoz, hogy a gyógyszeres takarmányok visszaszorulnak az állatgyógyászati készítmények orális úton történő beadásának egyéb formáival szemben. Sajnálatos módon a bizottsági javaslat jelenleg hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a gyógyszeres takarmány használatával szemben, mivel olyan, egyedi rendelkezéseket tartalmaz, amelyek szigorúbbak az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslatban foglaltaknál. Ennek néhány példája említésre kerül alább vagy a javasolt módosításokban.

Nehéz megérteni a diszkriminációt, mivel a gyógyszeres takarmány előállítása magas szintű gyártási normák betartása mellett történik. Például garantált az állatgyógyászati készítmények takarmányban való egyenletes eloszlása, ami azt jelenti, hogy az állatok takarmányegységenként nagyjából ugyanakkora mennyiségű gyógyszerhez jutnak. A homogén eloszlás ehhez hasonló normája kézi keveréssel nem biztosítható. Ezért a gyógyszeres takarmány rendkívül hasznos a gazdálkodók számára, és termelését és használatát nem szabadna akadályozni.

Konkrét kérdések

Fogalommeghatározások

•  Az előadó úgy véli, fontos az „antimikrobiális szerek” és az „antibiotikumok” meghatározása az uniós jogalkotás keretében. Úgy véli, hogy ezeket a definíciókat bele kell foglalni az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslatba, ahogy Paulsen asszony javasolta vonatkozó véleménytervezetében. Az „antibiotikum” jobban alkalmazható bizonyos cikkekben, mint az „antimikrobiális szer”, mivel az „antimikrobiális rezisztencia” által okozott jelentős egészségügyi probléma főleg az antibiotikumoknak a fertőzések elleni küzdelem során való túlzott használatával függ össze.

•  A javaslat tartalmazza a „nem céltakarmány” homályos meghatározását, az előadó ezért másikat javasolt.

•  Az előadó pontosabb meghatározásokat javasol továbbá a „mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozó” és az „üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó” kifejezések esetében;

Előre történő előállítás

Az előre történő előállítás hasznos eszköz a gyógyszeres takarmány előállítói számára, amely lehetővé teszi a gyártás olyan strukturálását és tervezését, amelyek csökkenti az átvitel mértékét, mivel így kevésbé gyakran kell átváltani az egyik gyógyszerezett takarmány gyártásáról a másikra. Az előadó úgy véli, hogy az előre történő előállítás előnyeit ki kell terjeszteni az úgynevezett kevésbé jelentős fajokra (pl. halak, nyulak, birkák és kecskék), e fajok gyógykezelésének elősegítése érdekében, amelyek hiányt szenvednek a számukra készült állatgyógyászati készítmények terén.

Átvitel

A Bizottság 1%-os átviteli határértéket kíván megállapítani az összes antimikrobiális szert tartalmazó hatóanyag esetében addig, ameddig nem kerülnek meghatározásra egyedi határértékek az egyes hatóanyagok tekintetében. Azonban nem szolgál meggyőző bizonyítékkal a tekintetben, hogy e határérték meghatározása konkrét eredményekkel járna az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem terén, amely fontos közegészségügyi problémát jelent. Valószínűbbnek tűnik, hogy az 1%-os határérték bevezetése olyan szigorú gyártási szabványokhoz vezetne, amelyek fenyegetnék a gyógyszerezett takarmányok gyártóinak gazdasági életképességét. Az előadó úgy véli, hogy a hatóanyagok tekintetében alkalmazott 3%-os általános határérték megfelelőbb mindaddig, ameddig nem kerülnek meghatározásra minden egyes hatóanyag tekintetében – az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által megállapított és tudományos bizonyítékon alapuló – konkrét határértékek, a javaslat szövegének megfelelően.

Alkalmazás élelmiszertermelő állatok esetében (16. cikk)

A bizottsági javaslat határértékeket állapít meg a gyógyszeres takarmányok maximális mennyisége tekintetében, amelyet a forgalmazók a gazdálkodók rendelkezésére bocsáthatnak (egyhavi adag vagy 2 hét az antimikrobiális szerek esetében). Az előadó úgy véli, hogy nem helyénvaló effajta időbeni korlátozások alkalmazása az uniós rendeletekben. A vény kiállítójának feladata a vény szerinti kezeléshez szükséges mennyiség és időtartam megállapítása. A gyógyszeres takarmányok előállítóinak a vényben foglaltakhoz kell igazodniuk. A kezelési időtartamok általában szerepelnek az állatorvosi termék leírásában, amely ellátja a kezelés időtartamáról dönteni hivatott állatorvosokat a szükséges útmutatással.

A 16. cikk az antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok megelőzési célú alkalmazásának betiltást javasolja. Az előadó támogatja ezt a megközelítést, mivel az antibiotikumok használata nem helyettesítheti az állattartásra vonatkozó magas normákat. Azonban világosan meghatározott kivételes esetekben megengedhető lehet az antibiotikumok alkalmazása, az állatorvos útmutatásainak megfelelően.

Az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslat mindenesetre nem tiltja az antibiotikumok megelőző célú alkalmazását. Az antibiotikumok tehát a dolgok jelenlegi állása szerint felhasználhatók betegségmegelőzési célból az állatgyógyászati gyógykészítmények szájon át történő beadásának egyéb módjai révén, de gyógyszerezett takarmány révén nem. Az előadó olyan módosítást javasol, amely előirányozza, hogy az állatgyógyászati készítményekről szóló javaslat szabályozza az antibiotikumok megelőző célú alkalmazását, amely kiterjedne a gyógyszerek állatok csoportjainak való beadásának minden módjára.

Mellékletek

A IV. mellékletben az előadó változtatásokat javasol a címkéken jelzett hatóanyag-mennyiségtől való engedélyezett eltérések terén, a gyógyszerezett takarmányok gyártása során alkalmazott arányokhoz való hozzáigazításuk érdekében.

VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (18.6.2015)

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részére

a gyógyszeres takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))

A vélemény előadója: Norbert Lins

RÖVID INDOKOLÁS

A 90/167/EGK tanácsi irányelvet az egyes tagállamok különbözőképpen ültették át nemzeti jogrendjükbe, ezért az Európai Bizottság a gyógyszeres takarmányokról szóló rendeletre irányuló javaslattal állt elő, mivel a gyógyszeres takarmányok révén lehet a leghatékonyabban beadni az állatgyógyászati készítményeket az állatoknak;

A Bizottság hatástanulmánya négy fő problémát tár fel a 90/167/EGK irányelv átültetését illetően: az állatgyógyászati készítmények maradványai nem céltakarmányokban, az állatgyógyászati készítmények pontatlan adagolása, a gyógyszeres takarmányok termelésének bővítése és az unión belüli kereskedelmének korlátai, és a kedvtelésből tartott állatok gyógyszeres takarmányainak hiánya a piacon.

A Bizottság jelenlegi javaslata ezért harmonizálni kívánja a gyógyszeres takarmányok előállítására vonatkozó szabályokat az Unióban, egyúttal biztosítva a biztonság megfelelő szintjét. Ezen túlmenően a rendelet egyaránt vonatkozik az élelmiszer-termelő állatokra, és a nem élelmezési céllal tartott állatokra.

Mindenki érdeke, hogy az állataink – akár élelmiszer-termelőek, akár nem – egészségesek legyenek. A gazdálkodóknak, az állatorvosoknak, a kereskedőknek, a fogyasztóknak és a magántulajdonosoknak magas szintű normákat kell alkalmazniuk az állatok jólétének és egészségének biztosítása érdekében. Ennek előfeltétele, hogy betegség esetén megfelelő állatgyógyászati készítmények álljanak rendelkezésre, minden fajta számára. Az állategészségügy, az élelmiszerbiztonság és az emberi egészség között rendkívül szoros kapcsolat áll fenn.

Háromféleképpen lehet az állatoknak szájon keresztül beadni a gyógyszereket. Azoknak a gyógyszereknek a szájon keresztüli beadását, amelyeket maguk az állattartók adnak hozzá a takarmányhoz vagy az ivóvízhez, ez a javaslat nem szabályozza. Csak az a gyógyszeres takarmány esik a Bizottság által javasolt jelen rendelet hatálya alá, amelybe a gyógyszert vagy maga az állattartó, vagy más, engedéllyel rendelkező gyártó keveri bele.

Az előadó üdvözli a gyógyszeres takarmányokról szóló rendeletre irányuló javaslatot. A gyógyszeres takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó szabályok harmonizációja elősegíti a valódi közös piac létrejöttét. Ez ösztönzi a versenyt és az innovációt, és növeli az állatgyógyászati készítmények elérhetőségét, különösen a ritkábban tartott fajok esetében.

Az előadó üdvözli, hogy a rendelet egyaránt kitér az élelmiszer-termelő és a nem élelmiszer-termelő állatok eledelére. A gyógyszeres takarmányok főleg a krónikus betegségektől szenvedő haszonállatok és kedvtelésből tartott állatok sok egyedből álló csoportjai számára készülnek.

Az előadó alapvető fontosságúnak tartja, hogy a gyógyszeres takarmányokról szóló rendelet és az állatgyógyászati készítményekről szóló rendeletre irányuló új javaslat messzemenőkig koherensek legyenek egymással. Mivel számos ponton kölcsönösen hivatkoznak egymásra, koordinált folyamat során kerültek kidolgozásra. Ebben a tekintetben a véleménytervezet tartalmazza az antimikrobiális szerek és a kezelés különböző formáinak (gyógyító, kontroll és megelőző célú kezelés) egyértelmű meghatározását.

Az előadó véleménye szerint további fontos szempont az antimikrobiális szerek, mint a gyógyszeres takarmányok aktív hatóanyagainak körültekintő, tudományos kutatáson alapuló használata. Az antimikrobiális szerek felhasználását csökkenteni kell, és fokozni kell az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelmet. Ezért elengedhetetlen az egészségügyi és az állategészségügyi ágazatok közti megfelelő együttműködés.

A fenti logikát követve nem megengedhető az antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok megelőzési célú használata. Továbbá az átvitelre vonatkozó határértékekre nézve fokozott figyelmet kell fordítani az antimikrobiális szerekre. Az EFSA feladatkörébe kell tartoznia az aktív hatóanyagok átvitelére vonatkozó konkrét és általános határértékek meghatározása, tudományos kockázatelemzés révén.

Az állatorvos kulcsszerepet játszik a gyógyszeres takarmány alkalmazása során. A gyógyszeres takarmány csak azután adható be, miután az állatorvos megvizsgálta az állatokat, felállította a diagnózist, és vényt állított ki az alkalmazandó szerről. Az előadó hangsúlyozza az állatorvos központi és meghatározó szerepét.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a bevezető hivatkozás (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel a „Biztonságosabb egészségügyi ellátás Európában: a betegbiztonság javítása és az antimikrobás rezisztencia leküzdése” című, 2015. május 19-i európai parlamenti állásfoglalásra (P8_TA(2015)0197),

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az állattenyésztés rendkívül fontos helyet foglal el az Unió mezőgazdaságában. A gyógyszeres takarmányokra vonatkozó szabályok nagyban befolyásolják nemcsak az állattartást és állattenyésztést, beleértve a nem élelmiszer-termelő állatok tartását és tenyésztését is, hanem az állati eredetű termékek előállítását is.

(2) Az állattenyésztés, az állategészségügy és az állatjólét rendkívül fontos helyet foglal el az Unió mezőgazdaságában. A gyógyszeres takarmányokra vonatkozó szabályok nagyban befolyásolják nemcsak az állattartást és állattenyésztést, beleértve a nem élelmiszer-termelő állatok tartását és tenyésztését is, hanem az állati eredetű termékek előállítását is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A betegséget jobb megelőzni, mint orvosolni. Az orvosi, különösen az antimikrobás szerekkel történő kezelések nem helyettesíthetik a jó állattenyésztési, biológiai védelmi és irányítási gyakorlatokat.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A gyógyszeres takarmány mint a takarmányok egy fajtája a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet6, a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet8 és a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 hatályába tartozik. A gyógyszeres takarmányokkal és a köztitermékekkel összefüggésben egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a létesítményeket és a berendezéseket, a személyzetet, a gyártás minőség-ellenőrzését, a tárolást és a szállítást, a nyilvántartást, a reklamációkat, a termékek visszahívását, a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) elvein alapuló eljárások alkalmazását, valamint a címkézést illetően.

(6) A gyógyszeres takarmány mint a takarmányok egy fajtája a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet6, a 767/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet7, az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet8 és a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv9 hatályába tartozik. A gyógyszeres takarmányokkal és a köztitermékekkel összefüggésben egyedi rendelkezéseket kell megállapítani a létesítményeket és a berendezéseket, a személyzetet, a gyártás minőség-ellenőrzését, az állatjólétet, a tárolást és a szállítást, a nyilvántartást, a reklamációkat, a termékek visszahívását, a veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (HACCP) elvein alapuló eljárások alkalmazását, valamint a címkézést illetően.

__________________

__________________

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).

6 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról (HL L 35., 2005.2.8., 1. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (HL L 229., 2009.9.1., 1. o.).

7 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. július 13-i 767/2009/EK rendelete a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról (HL L 229., 2009.9.1., 1. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK rendelete a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29. o.).

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.)

9 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.)

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A gyógyszeres takarmány előállításához kizárólag engedélyezett állatgyógyászati készítményeket szabad felhasználni, és valamennyi felhasznált vegyület kompatibilitását biztosítani kell a termék biztonsága és hatásossága érdekében. Az állatgyógyászati készítményeknek a takarmányba történő keverésével kapcsolatos további konkrét követelményeket vagy utasításokat kell meghatározni, hogy biztosítani lehessen az állatok biztonságos és hatékony kezelését.

(9) A gyógyszeres takarmány előállításához kizárólag engedélyezett állatgyógyászati készítményeket szabad felhasználni, és valamennyi felhasznált vegyület kompatibilitását biztosítani kell a termék biztonsága és hatásossága érdekében. Az állatgyógyászati készítményeknek a takarmányba történő keverésével kapcsolatos további konkrét követelményeket vagy utasításokat kell meghatározni, hogy biztosítani lehessen az állatok biztonságos és hatékony kezelését. A bekeverési arányokat alapvetően a gazdaságok átlagos szükségleteihez kell igazítani. A kisüzemi mezőgazdasági ágazat sajátos jellemzőinek figyelembevétele érdekében, valamint különösen annak lehetővé tétele céljából, hogy a kisméretű és távoli gazdaságok optimalizálni tudják állataik gondozását, megengedhetővé kell tenni a már fennálló ellenőrzési rendszerek fenntartását, amennyiben biztosított, hogy a gyógyszeres takarmány felírása, előállítása és használata állatorvos, vagy erre az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember irányítása és felügyelete alatt történik, és külső folyamatellenőrzésnek van alávetve.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az átvitel a takarmány előállításának, feldolgozásának, tárolásának és szállításának minden fázisában előfordulhat, ha ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzák a különböző összetevőket tartalmazó takarmányok előállításához és feldolgozásához, illetve ugyanazokat a tároló- vagy szállítóeszközöket használják. E rendelet alkalmazásában az átvitel fogalma kifejezetten azt az esetet jelöli, amikor valamely gyógyszeres takarmány hatóanyaga nyomokban átkerül egy nem céltakarmányba, míg a keresztszennyeződés kifejezés akkor használatos, amikor a takarmány tetszőleges nemkívánatos anyaggal szennyeződik. A gyógyszeres takarmány hatóanyagainak a nem céltakarmányba történő átvitelét meg kell akadályozni, illetve ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben ki kell zárni. Az állatok és emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében meg kell határozni a gyógyszeres takarmányokban található hatóanyagok átvitelének legnagyobb megengedhető szintjeit az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által végzett tudományos kockázatelemzés alapján, valamint a helyes gyártási gyakorlatot és az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvét figyelembe véve. Ebben a rendeletben az elkerülhetetlen átvitel és az érintett hatóanyagok jelentette kockázatok figyelembevételével általános határértékeket kell meghatározni.

(12) Az átvitel a takarmány előállításának, feldolgozásának, tárolásának és szállításának minden fázisában előfordulhat, ha ugyanazokat a berendezéseket alkalmazzák a különböző összetevőket tartalmazó takarmányok előállításához és feldolgozásához, illetve ugyanazokat a tároló- vagy szállítóeszközöket használják. E rendelet alkalmazásában az átvitel fogalma kifejezetten azt az esetet jelöli, amikor valamely gyógyszeres takarmány hatóanyaga nyomokban átkerül egy nem céltakarmányba. A gyógyszeres takarmány hatóanyagainak a nem céltakarmányba történő átvitelét el kell kerülni, illetve szigorúan a lehető legalacsonyabb szinten kell tartani. Az állatok és emberek egészségének és a környezet védelmének érdekében meg kell határozni a nem céltakarmányokban található hatóanyagok átvitelének legnagyobb megengedhető szintjeire vonatkozó határértékeket az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által végzett tudományos kockázatelemzés alapján, valamint a helyes gyártási gyakorlatot és az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvét figyelembe véve. Ebben a rendeletben az elkerülhetetlen átvitel és az érintett hatóanyagok jelentette kockázatok figyelembevételével általános határértékeket kell meghatározni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A gyógyszeres takarmányt biztonsági okokból és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében plombával lezárt tartályokban kell forgalmazni.

(14) A gyógyszeres takarmányt biztonsági okokból és a felhasználók érdekeinek védelme érdekében külön címkével ellátott, plombával lezárt tartályokban kell forgalmazni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A biztonságos alkalmazás érdekében a gyógyszeres takarmányok szállítása és a használata csak olyan érvényes állatorvosi vény bemutatása ellenében lehetséges, amelyet a kezelendő állatok vizsgálatát követően állítottak ki. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gyógyszeres takarmányt már azelőtt előállítsák, hogy a gyártónak bemutatták volna a konkrét vényt.

(17) A biztonságos alkalmazás érdekében a gyógyszeres takarmányok szállítása és a használata csak olyan érvényes, írott vagy elektronikus állatorvosi vény bemutatása ellenében lehetséges, amelyet állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember a kezelendő állatok vizsgálatát és a kór diagnózisát követően, korlátozott időre állított ki. Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a gyógyszeres takarmányt már azelőtt előállítsák, hogy a gyártónak bemutatták volna a konkrét vényt.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmány rendkívül körültekintő használatának biztosítása, valamint a közegészség magas szintű védelmének megalapozása érdekében a vény felhasználását és érvényességét illetően egyedi követelményeket kell megállapítani, és elő kell írni az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását, valamint az állattartók általi nyilvántartás-vezetést.

(18) Az állatoknak szánt gyógyszeres takarmány rendkívül körültekintő használatának biztosítása, valamint a közegészség magas szintű védelmének megalapozása érdekében a vény felhasználását és érvényességét illetően egyedi követelményeket kell megállapítani, és elő kell írni az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartását, valamint az állattartók általi nyilvántartás-vezetést.

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a gyógyszeres takarmányozáskor ne csak az élelmiszer-termelő állatok, hanem valamennyi állat esetében körültekintően járjunk el.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Tekintettel az antimikrobiális rezisztencia jelentette komoly közegészségügyi kockázatra, indokolt korlátozni az élelmiszer-termelő állatoknak szánt, antimikrobiális szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok felhasználását. Különösen a megelőzés vagy teljesítményfokozás céljára történő felhasználás engedélyezése tiltandó.

(19) Tekintettel az antimikrobás rezisztencia jelentette komoly közegészségügyi kockázatra, indokolt korlátozni az antimikrobás szereket tartalmazó gyógyszeres takarmányok felhasználását. Különösen az antibiotikumok megelőzési célú használata tiltandó.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Az 1831/2003/EK rendelettel összhangban az antibiotikumokra, mint a növekedést serkentő szerekre 2006. január 1-től vonatkozó tilalmat szigorúan be kell tartani és megfelelően érvényesíteni kell.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által támogatott „egy egészségügy” elképzelés elismeri, hogy a humán egészségügy, az állategészségügy és az ökoszisztémák egymással összekapcsolódnak, és ezért mind az állatok, mind az emberek egészsége szempontjából mindenképpen biztosítani kell az élelmiszer-termelő állatok antimikrobás szerekkel való kezelésének körültekintő alkalmazását.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19c) A WHO megállapította, hogy az állati eredetű élelmiszerek jelentik a rezisztens baktériumok és a rezisztens gének élelmiszer-termelő állatokból az emberekbe történő átvitelének legfontosabb potenciális fertőzési útvonalát.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Indokolt bevezetni a fel nem használt vagy lejárt szavatosságú termékek begyűjtésére egy rendszert azon kockázatok minimalizálásának érdekében, amelyeket ezek a termékek az állatokra, az emberi egészségre vagy a környezetre jelentenek.

(20) Indokolt bevezetni a fel nem használt vagy lejárt szavatosságú termékek begyűjtésére egy rendszert azon kockázatok minimalizálásának érdekében, amelyeket ezek a termékek az állatokra, az emberi egészségre vagy a környezetre jelentenek. A gyűjtőpontoknak nyilvántartást kell vezetniük az antimikrobás állatgyógyászati készítményeket tartalmazó, fel nem használt gyógyszeres takarmányok visszaszolgáltatásáról.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet a következőkre vonatkozik:

(1) Ez a rendelet a következőkre vonatkozik:

a) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása, tárolása és szállítása;

mind az élelmiszer-termelő, mind a nem élelmiszer-termelő állatoknak szánt gyógyszeres takarmányok és a köztes termékek előállítása, tárolása, szállítása, forgalomba hozatala – ideértve a behozatalt és a harmadik országokba való kivitelt is – és felhasználása. Az alábbi cikkek azonban nem vonatkoznak azokra a gyógyszeres takarmányokra és köztitermékekre, amelyeket a címkéjükön feltüntetett információk szerint harmadik országokba irányuló kivitelre szántak.

b) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek forgalomba hozatala, ideértve a behozatalt is, valamint felhasználása;

 

c) a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek harmadik országokba történő kivitele. A 9., 15., 16. és 17. cikk azonban nem vonatkozik azokra a gyógyszeres takarmányokra és köztitermékekre, amelyeket a címkéjükön feltüntetett információk szerint harmadik országokba irányuló kivitelre szántak.

a 9. cikk, kivéve a III. melléklet 1. pontjában meghatározottakat, valamint

 

– a 15., 16. és 17. cikk.

 

(2) Ez a rendelet nem terjed ki azokra a szájon át beadandó, kész állatgyógyászati készítményekre, amelyek használata a takarmányon vagy ivóvízen keresztül engedélyezett.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az „élelmiszer-termelő állat”, a „takarmány-alapanyagok”, a „takarmánykeverék”, a „kiegészítő takarmány”, az „ásványi takarmány”, a „címkézés”, a „címke”, a „minimális eltarthatósági idő” és a „tétel” meghatározásai a 767/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint értendők;

c) az „élelmiszer-termelő állat”, a nem élelmiszer-termelő állat”, a „takarmány-alapanyagok”, a „takarmánykeverék”, a „kiegészítő takarmány”, az „ásványi takarmány”, a „címkézés”, a „címke”, a „minimális eltarthatósági idő” és a „tétel” meghatározásai a 767/2009/EK rendelet 3. cikkének (2) bekezdése szerint értendők;

Indokolás

A gyógyszeres takarmányok és a köztes termékek nem élelmiszer-termelő állatok (például a bundájukért és kedvtelés céljából tartott állatok) esetében is használatosak, ezért fontos ennek tisztázása, mind a rendelet érvénye, mind a vonatkozó meghatározások tekintetében.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) köztitermék”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből és egy vagy több takarmányból álló olyan keverék, amelyet gyógyszeres takarmány előállítására használnak fel;

b) köztes gyógyszeres takarmány”: egy vagy több állatgyógyászati készítményből és egy vagy több takarmányanyagból álló olyan keverék, amelyet gyógyszeres takarmány előállítására használnak fel;

Indokolás

A fogalommeghatározás pontosítása és a gyakorlat során esetlegesen felmerülő zavar elkerülése. A „köztes gyógyszeres takarmány” kifejezés megfelelőbb, mint a „termék”, mivel inkább takarmányról van szó, mintsem gyógyszerkészítményről.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) „forgalmazó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki csomagolt és használatra kész gyógyszeres takarmányt szállít az állattartónak;

g) „forgalmazó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki csomagolt és használatra kész gyógyszeres takarmányt szállít más forgalmazóknak és közvetlenül az állattartónak;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) „mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, akinek takarmányipari létesítménye egy gyógyszeres takarmány előállítására alkalmas speciálisan felszerelt tehergépkocsi;

h) „mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, akinek takarmányipari létesítménye egy gyógyszeres takarmány előállítására alkalmas speciálisan felszerelt mobil rendszer, és aki utazik annak érdekében, hogy különböző állattartó gazdaságoknak szolgáltatást nyújtson;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) „üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki a takarmányt felhasználó mezőgazdasági üzemben állítja elő a gyógyszeres takarmányt.

i) „üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó”: olyan takarmányipari vállalkozó, aki kizárólag a saját üzemében található állatok számára szánt gyógyszeres takarmányt állít elő;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia) „antimikrobás szer”: általános kifejezés bármely olyan vegyületre, amely közvetlen hatást fejt ki a mikroorganizmusokra, fertőzések kezelésekor vagy megelőzésekor alkalmazva. Az antimikrobiális szerek közé tartoznak az antibakteriális szerek/antibiotikumok, antivírusok, gombaölő szerek és a protozoaellenes szerek;

Indokolás

Bár az antimikrobiális kifejezés sokszor előfordul a javaslatban, nincs benne utalás a meghatározására. A beillesztett meghatározásokat a HMA (gyógyszerügynökségek vezetői) hitelesítették 2012 októberében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ib) „gyógyító célú (terápiás) kezelés”: beteg állat vagy állatok csoportjának kezelése betegség vagy fertőzés diagnózisának megállapítása esetén;

Indokolás

A „megelőzés” kifejezés egyértelművé tétele érdekében a szöveg kiegészült a kezelés különböző formáinak pontos meghatározásával. A beillesztett meghatározást az EPRUMA (a gyógyszertermékek állatokban történő felelősségteljes használatának európai platformja) 2013 májusában elfogadta.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ic) „kontroll céljából alkalmazott kezelés (metafilaxis)”: állatok csoportjának kezelése – miután a csoport egy részében klinikai betegséget diagnosztizáltak – a beteg állatok gyógyításának, valamint a betegség a már lehetségesen (tünetmentes formában) megfertőzött, ezekkel szoros kapcsolatban lévő és veszélyeztetett állatokra való átterjedése megelőzésének céljával;

Indokolás

A „megelőzés” kifejezés egyértelművé tétele érdekében a szöveg kiegészült a kezelés különböző formáinak pontos meghatározásával. A beillesztett meghatározást az EPRUMA (a gyógyszertermékek állatokban történő felelősségteljes használatának európai platformja) 2013 májusában elfogadta.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – i d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

id) „megelőző kezelés (profilaxis)”: egy állat vagy állatok csoportjának a kezelése valamely betegség klinikai tüneteinek megjelenése előtt a szóban forgó betegség vagy fertőzés megjelenésének megelőzése céljából;

Indokolás

A „megelőzés” kifejezés egyértelművé tétele érdekében a szöveg kiegészült a kezelés különböző formáinak pontos meghatározásával. A beillesztett meghatározást az EPRUMA (a gyógyszertermékek állatokban történő felelősségteljes használatának európai platformja) 2013 májusában elfogadta.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók írásban rögzített állandó eljárást vagy eljárásokat vezetnek be, valósítanak meg és tartanak fenn a 183/2005/EK rendeletben meghatározott, veszélyelemzésen és a kritikus szabályozási pontokon alapuló (a továbbiakban: „HACCP”) rendszer alapján.

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók írásban rögzített állandó eljárást vagy eljárásokat vezetnek be, valósítanak meg és tartanak fenn a 183/2005/EK rendeletben meghatározott, veszélyelemzésen és a kritikus szabályozási pontokon alapuló (a továbbiakban: „HACCP”) rendszer alapján. Az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra vonatkozó, már fennálló ellenőrzési rendszerek fenntarthatók, amennyiben biztosított a HACCP elveinek tiszteletben tartása.

Indokolás

A 183/2005/EK rendelet végrehajtásával az elsődleges takarmány-előállító vállalkozók nyilvántartásuk vezetése tekintetében már megfelelnek a HACCP elveinek. A továbbiakban is lehetővé kell tenni e nyilvántartások használatát.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók az átvitel megakadályozása érdekében a 3. és 4. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak.

(1) A gyógyszeres takarmányokat és köztitermékeket előállító, tároló, szállító és forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók az ésszerűen elérhető legalacsonyabb szint elvének megfelelően az átvitel megakadályozása, az állatok és az emberek egészségét vagy a környezetet veszélyeztető kockázatok elkerülése érdekében a 3. és 4. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által végzett tudományos kockázatértékelés alapján anyagspecifikus átviteli határértékeket kell megállapítani.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha nem állapítottak meg egyedi átviteli határértékeket egy adott hatóanyagra vonatkozóan, az alábbi átviteli határértékek alkalmazandók:

Ha nem állapítottak meg egyedi átviteli határértékeket egy adott hatóanyagra vonatkozóan, az alábbi, általános átviteli határértékek alkalmazandók:

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 19. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az e bekezdés a) és b) pontjában megállapított általános átviteli határértékeknek a tudományos fejleményekhez – az EFSA által végzett tudományos kockázatelemzés alapján –való hozzáigazítása érdekében.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az átviteli határértékek túllépése esetén nem céltakarmányt nem szabad piacra dobni vagy az állatoknak adni.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása és tárolása a 15. cikkben említett vény kiállítása előtt is lehetséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik sem az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra, sem arra az esetre, amikor a gyógyszeres takarmány vagy a köztitermékek állatgyógyászati készítmények felhasználásával történő előállítása a 2001/82/EK irányelv 10. vagy 11. cikkének értelmében történik.

A gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállítása és tárolása a 15. cikkben említett vény kiállítása előtt is lehetséges. Ez a rendelkezés nem vonatkozik sem a mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozókra, sem arra az esetre, amikor a gyógyszeres takarmány vagy a köztitermékek állatgyógyászati készítmények felhasználásával történő előállítása a 2001/82/EK irányelv 10. vagy 11. cikkének értelmében történik. Ez a tilalom nem vonatkozik a legkülső régiókra, mint a tagállamok részeire.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 767/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, valamint 12. és 14. cikkének betartása mellett a gyógyszeres takarmányok és köztitermékek címkézését e rendelet III. mellékletének megfelelően kell végezni.

(1) A 767/2009/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdése, valamint 12., 14., 15. és 17. cikkének betartása mellett a gyógyszeres takarmányok és köztitermékek címkézését e rendelet III. mellékletének megfelelően kell végezni.

Indokolás

Számos, az e rendelet II. mellékletében rögzített követelmény már megtalálható a 767/2009/EK rendelet 15. és 17. cikkében. Javasoljuk, hogy e cikk tartalmazzon egy, a takarmány címkézéséhez és forgalmazásához kapcsolódó rendeletben található rendelkezésekre való hivatkozást.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amikor csomagolóanyag helyett tartályokat használnak, azokhoz az (1) bekezdésnek megfelelő okmányokat kell mellékelni.

(2) Amikor csomagolás helyett tartályokat használnak, azokhoz egy, az (1) bekezdésnek megfelelő okmányt kell mellékelni.

Indokolás

Javasoljuk, hogy az összes címkézésre vonatkozó információt egyetlen dokumentum tartalmazza (a 767/2009/EK rendeletben meghatározottakhoz hasonló módon). A több különböző dokumentumra történő hivatkozás fenntartása megnehezítené az illetékes hatóságok számára a címkézési szabályoknak való megfelelés ellenőrzését, illetve megnehezíthetné a gyógyszeres takarmány nyomon követhetőségének ellenőrzését is.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Gyógyszeres takarmányt csak bontatlan csomagolásban vagy zárt tartályban lehet forgalomba hozni. A csomagokat vagy a tartályokat úgy kell lezárni, hogy a csomag vagy a tartály felnyitása esetén a plomba megsérüljön, és ne legyen újra felhasználható.

Gyógyszeres takarmányt csak megfelelően címkézve és bontatlan csomagolásban vagy zárt tartályban lehet forgalomba hozni. A csomagokat vagy a tartályokat úgy kell lezárni, hogy a csomag vagy a tartály felnyitása esetén a plomba megsérüljön, és ne legyen újra felhasználható.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyógyszeres takarmányokat vagy köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók beszerzik az illetékes hatóság engedélyét az irányításuk alatt álló létesítményekre.

A gyógyszeres takarmányokat vagy köztitermékeket előállító, tároló, szállító vagy forgalomba hozó takarmányipari vállalkozók beszerzik az illetékes állami hatóság engedélyét az irányításuk alatt álló létesítményekre. Amennyiben az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó kizárólag a saját gazdaságban felhasználandó gyógyszereket is feltüntet, tevékenységéről értesíti az illetékes hatóságot.

Indokolás

Az üzemi keverést végző takarmány-előállítók már nyilvántartásba vannak véve a hatóságoknál. Egy további engedélyezési eljárás ellentétes a vállalkozások adminisztratív eljárásainak egyszerűsítésére és költségmegtakarítására vonatkozó alapelvvel.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A gyógyszeres takarmányok állattartóknak történő kiadása állatorvosi vény bemutatása – üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó által történő takarmány-előállítás esetén birtoklása – alapján történhet, a (2)–(6) bekezdésben megállapított feltételek mellett.

(1) A gyógyszeres takarmányok állattartóknak történő kiadása állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember által kiállított állatorvosi vény bemutatása – üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozó által történő takarmány-előállítás esetén birtoklása – alapján történhet, a (2)–(6) bekezdésben megállapított feltételek mellett.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A vénynek az V. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmaznia. Az eredeti vényt a gyártónak vagy – adott esetben – a forgalmazónak meg kell őriznie. Mind a vényt kiállító személy, mind az állattartó megőrzik a vény egy-egy másolatát. Az eredeti példányt és a másolatokat a kiállítás időpontjától kezdve három évig kell megőrizni.

(2) A vénynek az V. mellékletben meghatározott információkat kell tartalmaznia. Az eredeti vényt a gyártónak vagy – adott esetben – a forgalmazónak meg kell őriznie. Mind a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember, mind az állattartó megőrzik a vény egy-egy másolatát. Az eredeti példányt és a másolatokat a kiállítás időpontjától kezdve három évig kell megőrizni.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A felírt gyógyszeres takarmányt kizárólag a vényt kiállító személy által megvizsgált állatoknak és kizárólag a diagnosztizált betegség kezelésére szabad beadni. A vényt kiállító személy meggyőződik róla, hogy az adott gyógyszerelés állat-egészségügyi okokból valóban indokolt a célállatok esetében. Továbbá arról is gondoskodik, hogy az állatgyógyászati készítmény beadása ne legyen összeegyeztethetetlen más kezeléssel vagy alkalmazással, és meggyőződik arról, hogy több gyógyszer használata esetén sincs ellenjavallat vagy a gyógyszer-interakció.

(5) A felírt gyógyszeres takarmányt kizárólag a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember által megvizsgált állatoknak és kizárólag a diagnosztizált betegség kezelésére szabad beadni. A vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember az alkalmazott takarmányozási rendszerek ismerete alapján ellenőrzi a keverési lehetőségeket és az egyéb gazdálkodási sajátosságokat, és meggyőződik arról, hogy az adott gyógyszerelés állat-egészségügyi okokból valóban indokolt a célállatok esetében.

 

Továbbá arról is gondoskodik, hogy az állatgyógyászati készítmény beadása ne legyen összeegyeztethetetlen más kezeléssel vagy alkalmazással, és meggyőződik arról, hogy több gyógyszer használata esetén sincs ellenjavallat vagy a gyógyszer-interakció.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

élelmiszer-termelő állatok esetében történő használat

élelmiszer-termelő és nem élelmiszer-termelő állatok esetében történő használat

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az élelmiszer-termelő állatok tartóit gyógyszeres takarmánnyal ellátó takarmányipari vállalkozók és az élelmiszer-termelő állatok gyógyszeres takarmányát üzemi keveréssel előállító vállalkozók biztosítják, hogy a szállított vagy kevert mennyiségek ne haladják meg:

(1) Az élelmiszer-termelő állatok és nem élelmiszer-termelő állatok tartóit gyógyszeres takarmánnyal ellátó takarmányipari vállalkozók és az élelmiszer-termelő állatok gyógyszeres takarmányát üzemi keveréssel előállító vállalkozók biztosítják, hogy a szállított vagy kevert mennyiségek ne haladják meg:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az egyhavi vagy – az antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányok esetében – a kétheti kezeléshez szükséges mennyiséget.

b) az egyhavi vagy – az antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányok esetében – az egyheti kezeléshez szükséges mennyiséget, kivéve, ha a felírt antimikrobiális állatgyógyászati készítmény alkalmazási előírása egy hétnél hosszabb kezelési időtartamot ír elő.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok biztosítják, hogy az élelmiszer-termelő állatok tartói alkalmazzák az Va. mellékletben felsorolt megelőző intézkedéseket, mielőtt antimikrobás szereket tartalmazó gyógyszeres takarmány alkalmazásához folyamodnak metafilaxis céljából.

(A módosítás az új, Va. mellékletet bevezető módosításhoz kapcsolódik.)

Indokolás

Egyértelmű feltételeket kell meghatározni a metafilaxisra vonatkozóan.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az élelmiszer-termelő állatok esetében tilos az antimikrobiális állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányt betegségek megelőzése vagy teljesítményfokozás céljára használni.

(2) Megelőző kezelésre (profilaxis) tilos az antibiotikumos állatgyógyászati készítményeket tartalmazó gyógyszeres takarmányt használni. Antibiotikumos megelőző kezelést sohasem szabad rutinszerűen alkalmazni, illetve nem szabad a rossz higiéniai feltételek és a nem megfelelő állattartási körülmények ellensúlyozására használni.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az élelmiszer-termelő állatoknak gyógyszeres takarmányt adó takarmányipari vállalkozók a 2001/82/EK irányelv 69. cikke szerinti nyilvántartást vezetnek. E nyilvántartást a gyógyszeres takarmány beadását követő 5 éven keresztül megőrzik, még abban az esetben is, ha ez idő alatt az állatot levágják.

(4) Az élelmiszer-termelő állatoknak gyógyszeres takarmányt adó takarmányipari vállalkozók a 2001/82/EK irányelv 69. cikke szerinti nyilvántartást vezetnek. E nyilvántartást a gyógyszeres takarmány beadását követő 5 éven keresztül megőrzik, még abban az esetben is, ha ez idő alatt az állatot levágják. A tagállamok biztosítják, hogy az e nyilvántartásban szereplő adatok összegyűjtése és az állatgyógyászati készítmények uniós adatbázisába történő továbbítása megtörténjen (hivatkozás az állatgyógyászati készítményekről szóló 2014/0257 (COD) rendeletre irányuló javaslat 51. és 54. cikkére).

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő begyűjtési rendszerek működjenek arra az esetre, ha lejárt a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek szavatossága, vagy ha az állattartó nagyobb mennyiséget kapott a gyógyszeres takarmányból, mint amennyit az állatorvosi vényben előírt kezeléshez ténylegesen felhasznál.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy megfelelő begyűjtési rendszerek működjenek arra az esetre, ha lejárt a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek szavatossága, vagy ha az állattartó nagyobb mennyiséget kapott a gyógyszeres takarmányból, mint amennyit az állatorvosi vényben előírt kezeléshez ténylegesen felhasznál. A tagállamok biztosítják, hogy a gyógyszeres takarmányok gyártói és a gazdálkodók értesüljenek arról, hogy hol találhatók ezek a begyűjtési rendszerek, és hogyan juttathatják el a fel nem használt gyógyszeres takarmányt e gyűjtőpontokhoz. A tagállamok biztosítják, hogy a gyűjtőpontok üzemeltetői nyilvántartást vezessenek a begyűjtött gyógyszeres takarmányról. E nyilvántartást a begyűjtést követő öt évig meg kell őrizni.

Indokolás

Fontos tudni, hogy mennyi gyógyszeres takarmányt szállítanak vissza.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Technológiai vagy szervezeti intézkedéseket kell hozni a keresztszennyeződés és a hibák elkerülése, a termelés során végrehajtott ellenőrzések elvégzése és a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállításához használt termékek hatásos nyomon követésének biztosítása érdekében.

(2) Technológiai vagy szervezeti intézkedéseket kell hozni az átvitelek és a hibák elkerülése vagy szigorú minimalizálása, a termelés során végrehajtott ellenőrzések elvégzése és a gyógyszeres takarmányok és a köztitermékek előállításához használt termékek hatásos nyomon követésének biztosítása érdekében.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 rész – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A takarmány előállításához használt termékeket és a fel nem dolgozott takarmányt a gyógyszeres takarmányoktól és a köztitermékektől elkülönítve kell tárolni a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

4. A takarmány előállításához használt termékeket és a fel nem dolgozott takarmányt a gyógyszeres takarmányoktól és a köztitermékektől elkülönítve kell tárolni az átvitelek elkerülése vagy szigorú minimalizálása érdekében.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 6 rész – 2 pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a vényt kiállító személy adatai, ideértve legalább a nevét és címét.

i) a vényt kiállító állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember adatai, ideértve legalább a nevét és címét.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozók vagy az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozók csak 2 kg/t takarmány feletti bekeverési arányban használhatják az állatgyógyászati készítményeket.

1. A mobil keverést végző takarmány-előállító vállalkozók vagy az üzemi keverést végző takarmány-előállító vállalkozók csak 2 kg/t takarmány feletti bekeverési arányban használhatják az állatgyógyászati készítményeket. Ettől eltérve kisebb bekeverési arányokat is meghatározhat az állatorvosi vény:

 

- a célból, hogy a gyártott gyógyszeres takarmány mennyiségét az állomány méretéhez igazítsa;

 

- ha a vény felírása, a gyártás és az alkalmazás az állományt figyelemmel kísérő állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember felügyelete alatt történik; valamint

 

- ha a gazdálkodó és az állományt figyelemmel kísérő állatorvos vagy az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően erre képesítéssel rendelkező egyéb szakember külső folyamatellenőrzésnek van alávetve.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 bekezdés – 16 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. tájékoztatás arról, hogy a gyógyszeres takarmány nem megfelelő ártalmatlanítása komoly veszélyt jelent a környezetre nézve és hozzájárulhat az atnimikrobiális rezisztencia kialakulásához. Tájékoztatás arról, hogy hol és hogyan lehet megfelelően ártalmatlanítani a fel nem használt anyagot.

Indokolás

Egy hiperlinken keresztül tájékoztatást lehet nyújtani arról, hogy hol és hogyan lehet megfelelően ártalmatlanítani a fel nem használt anyagot.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 bekezdés – 16 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16b. antibiotikumot tartalmazó gyógyszeres takarmány esetén: az antibiotikum használatának kérvényezése csak legvégső esetben és a lehető legelővigyázatosabb és legfelelősségteljesebb módon.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy gyógyszeres takarmány vagy egy köztitermék összetétele eltér az antimikrobiális hatóanyagnak a címkén jelzett mennyiségétől, 10%-os tűrés megengedhető. A többi hatóanyagra az alábbi tűrések vonatkoznak:

Ha egy gyógyszeres takarmány vagy egy köztitermék összetétele eltér az antimikrobiális hatóanyagnak a címkén jelzett mennyiségétől, 3%-os tűrés megengedhető. A többi hatóanyagra az alábbi tűrések vonatkoznak:

Indokolás

Tekintettel az antimikrobiális hatóanyagok hatáserősségére, a 10%-os tűréshatár túl magas.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az állatgyógyászati készítmény felírására jogosult személy vezetékneve, keresztneve, címe és szakmai tagsági száma.

1. Az állatorvos vagy az állatgyógyászati készítmény felírására az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember vezetékneve, keresztneve, címe és szakmai tagsági száma.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A kiállítás kelte és az állatgyógyászati készítmény felírására jogosult személy aláírása vagy elektronikus személyazonosítója.

2. A kiállítás kelte és az állatorvos vagy állatgyógyászati készítmény felírására az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően képesítéssel rendelkező egyéb szakember aláírása vagy elektronikus személyazonosítója.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

V a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Va. melléklet

 

Megelőző intézkedések

 

Egész csoportok antimikrobás kezeléséhez (metafilaxis) való folyamodás előtt alkalmazandó megelőző intézkedések:

 

- egészséges, természetesen növekvő, megfelelő genetikus diverzitással rendelkező tenyészállomány használata

 

- a fajok viselkedési igényeit, beleértve a társas interakciót és hierarchiát tiszteletben tartó körülmények

 

- olyan állománysűrűség, amely nem növeli a betegségek terjedésének kockázatát

 

- a beteg állatok elkülönítése a csoport többi tagjától

 

- (csirkék és kisebb állatok esetében) az állomány kisebb, fizikailag elkülönített csoportokba történő felosztása

 

- a hatályos állatjóléti szabályok végrehajtása a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvnek (HL L 221., 1998.8.8., 23.o.) megfelelően,

 

a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 1991. november 19-i 91/630/EGK tanácsi irányelv (HL L 340., 1991.12.11., 33. o.), a borjak védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló 1991. november 19-i 91/629/EGK tanácsi irányelv (HL L 340., 1991.12.11., 28. o.) szerinti hatályos állatvédelmi szabályok végrehajtása .

Indokolás

E megelőző intézkedések közé tartozik az egyes állatok jólétének rendszeres ellenőrzése, ami lehetetlen lenne például számos nagyüzemi csirketenyésztésben.

ELJÁRÁS

Cím

A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

20.10.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

20.10.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Norbert Lins

13.11.2014

Vizsgálat a bizottságban

31.3.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

3

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Lynn Boylan, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Nikos Androulakis, Renata Briano, Nicola Caputo, Marijana Petir, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

José Inácio Faria, Fredrick Federley, Anthea McIntyre, James Nicholson, Jens Nilsson

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A gyógyszeres takarmányok előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, valamint a 90/167/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

10.9.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

20.10.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

20.10.2014

IMCO

20.10.2014

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

IMCO

3.12.2014

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Clara Eugenia Aguilera García

4.12.2014

 

 

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

13.7.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.3.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

40

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Jasenko Selimovic, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Franc Bogovič, Rosa D’Amato, Jørn Dohrmann, Peter Eriksson, Julie Girling, Ivan Jakovčić, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Tibor Szanyi

Benyújtás dátuma

5.4.2016