Процедура : 2016/2022(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0077/2016

Внесени текстове :

A8-0077/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/04/2016 - 11.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0111

ДОКЛАД     
PDF 736kWORD 142k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик по становище: Виктор Негреску

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0077/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, за да се улеснява пренасочването и реинтегрирането на съкратените работници, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Швеция подаде заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона Горен Норланд (Upper Norrland) на ниво 2 по NUTS (SE33), и като има предвид, че се очаква 500 от 647 съкратени работници, допустими за финансово участие от ЕФПГ, да участват в мерките; като има предвид, че 470 от тези работници са съкратени от Volvo Group Truck Operation EMEA след съкращения в завода в Умео (Umeå), а други 177 – от 4 доставчици и производители надолу по веригата (IL Logistics AB, Lemia, Caverion и Isringhausen);

Д.  като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително при неговите доставчици и производители надолу по веригата и/или самостоятелно заети лица, които са прекратили своята дейност;

Е.  като има предвид, че финансовият контрол на действията, подкрепяни от ЕФПГ, е отговорност на съответната държава членка, както е посочено в член 21, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане в размер на 1 793 710 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 2 989 518 EUR;

2.  отбелязва, че шведските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 16 септември 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 16 февруари 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

3.  изразява съжаление, че Комисията не е могла да спази срока за приключване на оценката на заявлението поради недостиг, по изключение, на персонал; припомня, че в интерес на бенефициентите подкрепата следва да се предоставя възможно най-бързо и ефективно. призовава държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения относно ЕФПГ, да полагат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростяват процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ.

4.  отбелязва, че производството на търговски превозни средства вече не е доминирано от европейски и северноамерикански производители поради нововъзникващите азиатски производители на тежкотоварни превозни средства; посочва, че производството на тежкотоварни превозни средства в Съюза намаля през 2014 г., също както и износа на тежкотоварни търговски превозни средства, градски и междуградски автобуси (намаление от 6,3 милиарда евро или -11%), докато общият внос на търговски превозни средства в Съюза се увеличи (+10 %); отбелязва, че промишлеността на тежкотоварните превозни средства срещна трудности да възприеме дълбоките промени и необходимостта от адаптация, същевременно ставайки все по-глобална; отбелязва, че шведските органи твърдят, че заводът на Volvo в Умео e извършил частично преместване вследствие на нуждата от увеличаване на ефективността и намаляване на разходите с цел справяне със съществуващата и бъдещата глобална конкуренция като част от програмата на Volvo за оптимизиране;

5.  посочва, че съкращенията са предизвикателство в региона Вастерботен (чийто център е Умео), тъй като свободните работни места там изискват висока квалификация, докато повечето от засегнатите работници имат само средно образование; отбелязва, че в заявлението се споменава неотдавнашен доклад, според който в региона Вастерботен ще са необходими 40 000 нови работници; приветства мерките, насочени към работници, които се нуждаят от специализирано образование;

6.  призовава държавите членки да изготвят, заедно със социалните партньори, стратегии за предвиждане на прогнозираните промени на пазара на труда и за защита на работните места и уменията в Съюза въз основа на всеобхватни оценки на въздействието на търговията, направени от Комисията за всяко търговско споразумение;

7.  отбелязва, че в заявлението не са включени млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), тъй като регионът не отговаря на критериите за допустимост за подобна интервенция по линия на инициативата за младежка заетост;

8.  приветства факта, че шведските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 30 януари 2015 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

9.  отбелязва, че Швеция планира девет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) задълбочена оценка и индивидуално планиране, (ii) различни дейности, свързани с търсенето на работа, и индивидуално обучение; (iii) мотивация и мерки, свързани със здравословното състояние; (iv) предприемачество и създаване на предприятия; (v) образование и обучение; (vi) удостоверяване на компетенциите; (vii) помощ при търсене на работа, предоставяна от частни доставчици на услуги; (viii) пътни разходи и свързани с тях разходи; (ix) помощ при търсене на работа;

10.  приветства мерките, насочени към мотивацията и здравословното състояние на работниците; счита, че са необходими подобни действия за повишаване на мотивацията и за оказване на помощ на лица, чието здраве е влошено в резултат на съкращение; оценява също така мерките за удостоверяване на компетенциите на участниците;

11.  отбелязва големия размер на средствата, които ще се изразходват за помощи и и стимули; отбелязва също, че финансирането на тези действия е ограничено до най-много 35% от общите разходи за съгласувания пакет от персонализирани услуги, както е определено в Регламента за ЕФПГ, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

12.  очаква отговора на Комисията, с който се потвърждава, че предлаганата помощ при търсене на работа не замества задължението на държавата членка за активни мерки на пазара на труда или мерки за социална закрила; очаква също така анализ на допълняемостта на мерките, подкрепяни от ЕФПГ;

13.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и с местните публични органи;

14.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи на пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

15.  припомня, че е важно да се подобрява пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната бизнес среда и с прогнозираното бъдеще на професионалните сектори;

16.  изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

17.  отбелязва, че шведските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

18.  отбелязва, че към днешна дата за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета са подадени 22 заявления за подкрепа от ЕФПГ, включително и настоящото, 12 от които се основават на свързана с търговията глобализация, а 10 – на световната финансова и икономическа криза;

19.  призовава Комисията да оцени внимателно случаите, при които се отправя искане за финансиране по линия на ЕФПГ за съкращения вследствие на стратегии за делокализация на предприятия, и да гарантира, че тези предприятия изцяло спазват задължителните отговорности спрямо съкратените работници по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения, както и че ЕФПГ се използва като допълнителна мярка;

20.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

21.  оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

22.  припомня на Комисията отговорността и задължението ѝ да предоставя своевременно подробна информация, за да потвърди, че предлаганата помощ при търсене на работа не замества задължението на държавата членка за активни мерки на пазара на труда или мерки за социална закрила, както и подробен анализ, показващ допълняемостта на мерките по линия на ЕФПГ;

23.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

24.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

25.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Швеция – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(4), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 млн. евро (по цени от 2011 г.), както е предвидено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(6).

(3)  На 16 септември 2015 г. Швеция подаде заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения във Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) и четирима доставчици и производители надолу по веригата в Швеция. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на условията във връзка с определянето на размера на финансовото участие на ЕФПГ, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  С оглед на гореизложеното от ЕФПГ следва да бъдат мобилизирани средства с цел предоставяне на финансово участие в размер на 1 793 710 EUR в отговор на заявлението, подадено от Швеция.

(5)  С цел да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз, съставен за финансовата 2016 година, от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира сума от 1 793 710 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящето решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемане на настоящото решение](7)*.

Съставено в

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(8) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(9)ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(10), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението от Volvo Trucks и предложението на Комисията

На 16 февруари 2016 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Швеция, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от 5 предприятия, осъществяващи дейност в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) основно в региона на ниво 2 по NUTS(11) Горен Норланд (SE33) в Швеция.

Това е второто заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2016 г., и 22-то за сектора на производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета и то се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 1 793 710 EUR от ЕФПГ за Швеция. То се отнася до 500 съкратени работници.

Заявлението е изпратено на Комисията на 16 септември 2015 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 11 ноември 2015 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ.

Шведските власти посочват, че събитията, довели до тези съкращения, са същите, засегнали през последните години европейските търговски превозни средства и в частност промишлеността на тежкотоварните превозни средства, а именно нововъзникващите азиатски производители на тежкотоварни превозни средства и трудностите, които среща промишлеността на тежкотоварните превозни средства при адаптирането си, които я принуждават да увеличи ефективността и да намали разходите.

Персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, включват девет вида мерки: заявление: (i) задълбочена оценка и индивидуално планиране, (ii) различни дейности, свързани с търсенето на работа, и индивидуално обучение, (iii) мотивация и мерки, свързани със здравословното състояние, (iv) предприемачество и създаване на предприятия, (v) образование и обучение, (vi) удостоверяване на компетенциите, (vii) помощ при търсене на работа, предоставяна от частни доставчици на услуги, (viii) пътни разходи и свързани с тях разходи, (ix) помощ при търсене на работа.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Шведските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  спазени са изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  предприятието Volvo Trucks, което е продължило дейността си след освобождаването на работниците, е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват други действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Швеция е нотифицирала Комисията, че мерките по ЕФПГ са съфинансирани от шведското правителство чрез бюджета на Шведската обществена служба по заетостта (Arbetsförmedlingen).

III.  Процедура

За да се мобилизира Фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 793 710 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е второто предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2016 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/jb D(2015)12392

M. Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, подадено от Швеция (COM(2016)61 окончателен)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на Фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламент за ЕФПГ) и се отнася до 647 съкратени работници във Volvo Trucks, опериращи в разделение 29 на NACE Rev. 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“) и четирима доставчици и производители надолу по веригата основно в региона на ниво 2 по NUTS Горен Норланд (SE33) в Швеция през референтния период от 24 февруари 2015 г. до 24 юни 2015 г.;

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Швеция заяви, че производството на търговски превозни средства представлява относително малък сектор в рамките на добре развитата автомобилна промишленост и в него вече не доминират европейски и северноамерикански производители; като има предвид, че нововъзникващите азиатски производители на тежкотоварни превозни средства в Китай и Индия са получили достъп до нови технологии от съвместни предприятия с установени пазарни лидери в западния свят;

В)  като има предвид, че секторът на тежкотоварните превозни средства в рамките на пазара на търговски превозни средства е отбелязал отрицателна тенденция в сравнение с 2013 г.; като има предвид, че през 2014 г. е била отбелязана сериозна промяна в търговията в ЕС със спад в износа на производителите от ЕС и с увеличаване на вноса на превозни средства;

Г)  като има предвид, че по-голямата част (77,4%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и 22,6% са жени; като има предвид, че 60% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, 15% са на възраст между 25 и 29 години, а 12,2% са на възраст между 55 и 64 години.

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Швеция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Швеция има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  изразява съжаление, че Комисията не е могла да спази срока за приключване на оценката на заявлението  ; отбелязва, че това забавяне се дължи на недостиг, по изключение, на персонал; счита, че ако забавянето е резултат от неотдавнашното съкращаване на служители на Комисията, то следва да се припомни, че в интерес на бенефициентите подкрепата следва да се предоставя възможно най-бързо и ефективно; държавите членки и институциите на Съюза, които участват в процеса на вземане на решения относно ЕФПГ, следва да положат максимални усилия да съкратят времето за обработка и да опростят процедурите, за да се гарантира безпроблемното и бързо приемане на решенията за мобилизиране на ЕФПГ;

3.  отбелязва, че в заявлението не са включени млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs), тъй като регионът не отговаря на критериите за допустимост за подобна интервенция по линия на инициативата за младежка заетост;

4.  призовава Комисията да оцени внимателно случаите, при които се отправя искане за финансиране по линия на ЕФПГ за съкращения вследствие на стратегии за делокализация на предприятия, и да гарантира, че тези предприятия изцяло спазват задължителните отговорности спрямо съкратените работници по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения, както и че ЕФПГ се използва като допълнителна мярка;

5.  очаква отговора на Комисията, с който се потвърждава, че предлаганата помощ при търсене на работа не замества задължението на държавата членка за активни мерки на пазара на труда или пасивни мерки за социална закрила, както и подробен анализ, показващ допълняемостта на тези мерки по линия на ЕФПГ;

6.  отбелязва, че в заявлението се споменава неотдавнашен доклад, според който в региона Вастерботен ще са необходими 40 000 нови работници; приветства мерките, насочени към работници, които определят образователното си равнище за недостатъчно за свободните работни места в региона, изискващи специализирано образование;

7.  приветства мерките, насочени към мотивацията и здравословното състояние на работниците; счита, че са необходими подобни действия за повишаване на мотивацията и за оказване на помощ на лица, чието здраве е влошено в резултат на съкращение; оценява също така мерките за удостоверяване на компетенциите на участниците;

8.  отбелязва големия размер на средствата, които ще се изразходват за помощи и и стимули; отбелязва, че финансирането на тези действия е ограничено до най-много 35% от общите разходи за съгласувания пакет от персонализирани услуги, както е определено в Регламента за ЕФПГ, както и че те са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

9.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

Председател на комисията по заетост и социални въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми г-н Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 4 април 2016 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2016)0061 предлага участие на ЕФПГ в размер на 1 793 710 EUR за 470 съкратени работници във Volvo Trucks и 177 работници в 4 доставчици и производители надолу по веригата. Основното предприятие осъществява дейност в икономическия отрасъл от разделение 29 по NACE Revision 2 („Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“). Съкращенията, направени от основното предприятие, са основно в региона на ниво 2 по NUTS SE33 Горен Норланд (Upper Norrland), Швеция.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(5)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(7)

* Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

(8)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(9)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(10)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(11)

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

Правна информация - Политика за поверителност