Postup : 2016/2022(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0077/2016

Předložené texty :

A8-0077/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/04/2016 - 11.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0111

ZPRÁVA     
PDF 645kWORD 126k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Victor Negrescu

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0061– C8-0033/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (3)(dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0077/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, aby usnadnila opětovné zařazení a začlenění propuštěných pracovníků, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Švédsko podalo žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku) zejména v regionu na úrovni NUTS 2 Horní Norrland (SE33), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 500 z 647 propuštěných pracovníků, kteří mají nárok na příspěvek z EFG; vzhledem k tomu, že 470 z těchto pracovníků bylo propuštěno společností Volvo Group Truck Operation EMEA v důsledku snižování stavů v závodě ve městě Umeå a dalších 177 pracovníků bylo propuštěno čtyřmi dodavateli a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku (IL Logistics AB, Lemia, Caverion a Isringhausen);

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla podána na základě kritérií pro pomoc stanovených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, podle nějž během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhne počet propuštěných pracovníků nejméně 500 v jednom podniku v členském státě, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

F.  vzhledem k tomu, že za finanční kontrolu akcí podporovaných z EFG odpovídají členské státy, jak stanoví čl. 21 odst. 1 nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Švédsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 793 710 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 2 989 518 EUR;

2.  konstatuje, že švédské orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 16. září 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 16. února 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nemohla z důvodu mimořádného nedostatku personálu dodržet lhůtu pro dokončení posouzení této žádosti; připomíná, že v zájmu příjemců pomoci by měla být pomoc poskytnuta co nejrychleji a nejúčinněji; vyzývá členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, aby vyvíjely co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

4.  konstatuje, že v důsledku rozvoje nových asijských výrobců nákladních vozidel již výrobě užitkových vozidel nedominují evropští a severoameričtí výrobci; poukazuje na to, že výroba těžkých nákladních vozidel v Unii stejně jako i vývoz těžkých užitkových vozidel, autobusů a autokarů v roce 2014 klesl (pokles ve výši 6,3 miliardy EUR, tj. -11 %), zatímco celkový dovoz užitkových vozidel v Unii se zvýšil (+10 %); konstatuje, že pro odvětví nákladních vozidel je obtížné akceptovat zásadní transformaci a potřebu přizpůsobit se a současně získávat stále globálnější rozměr; konstatuje, že švédské orgány proto uvádějí, že částečné přemístění pobočky společnosti Volvo Umeå je vedeno potřebou zvýšení efektivnosti a snížení nákladů za účelem vypořádání se s existující a očekávanou celosvětovou konkurencí v rámci optimalizačního programu společnosti Volvo;

5.  poukazuje na to, že propouštění v kraji Västerbotten (hlavní město: Umeå) představuje výzvu vzhledem k tomu, že volná pracovní místa jsou k dispozici v oborech vyžadujících vysokou kvalifikaci, zatímco většina cílových pracovníků má pouze středoškolské vzdělání; bere na vědomí, že se v žádosti odkazuje na nedávnou zprávu, podle níž bude v regionu Västerbotten zapotřebí 40 000 nových pracovníků; vítá opatření zaměřená na pracovníky, kteří potřebují specializované vzdělání;

6.  vyzývá členské státy, aby společně se sociálními partnery vypracovaly strategie pro vytváření prognóz, pokud jde o proměny trhu práce, a na ochranu pracovních míst a dovedností v Unii na základě komplexních posouzení dopadů na obchod, které Komise vypracovává ke každé obchodní dohodě;

7.  konstatuje, že žádost nezahrnuje mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť tento region není podle Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro tento typ intervence způsobilý;

8.  vítá, že švédské orgány dne 30. ledna 2015 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG na navrhovaný koordinovaný soubor opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům;

9.  podotýká, že Švédsko plánuje pro propuštěné pracovníky, na které se vztahuje tato žádost, devět druhů opatření: i) hloubkové posouzení a individuální plánování; ii) řada činností v oblasti hledání zaměstnání a odborné vedení; iii) motivace a opatření v oblasti zdraví; iv) podnikání a zakládání podniků; v) vzdělávání a odborná příprava; vi) uznání kompetencí; vii) pomoc při hledání zaměstnání poskytovaná soukromými poskytovateli služeb; viii) cestovní výdaje a s nimi spojené náklady; ix) příspěvek při hledání zaměstnání;

10.  vítá opatření zaměřená na motivaci a zdravotní stav pracovníků; domnívá se, že tato opatření jsou nezbytná k posílení motivace a poskytnutí pomoci těm, jejichž zdraví propuštěním z práce utrpělo; oceňuje dále opatření týkající se uznávání kompetencí účastníků;

11.  bere na vědomí vysokou částku, která má být vynaložena na příspěvky a pobídky; podotýká však, že financování těchto opatření je omezeno maximální částkou ve výši 35 % celkových nákladů na koordinovaný balíček individualizovaných služeb, jak je stanoveno v nařízení o EFG, a že podmínku těchto opatření je aktivní zapojení cílových příjemců pomoci do hledání zaměstnání nebo činností odborné přípravy;

12.  očekává, že Komise ve své odpovědi potvrdí, že navrhovaný příspěvek při hledání zaměstnání nenahrazuje povinnosti členského státu, pokud jde o aktivní opatření v oblasti trhu práce nebo opatření sociální ochrany; dále očekává analýzu doplňkovosti opatření podporovaných z EFG;

13.  podotýká, že koordinovaný balíček individualizovaných služeb byl vypracován na základě konzultací s cílovými příjemci pomoci a jejich zástupci a s místními veřejnými subjekty;

14.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

15.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a kompetencí získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí a očekávanému vývoji odborných odvětví;

16.  žádá Komisi, aby v příštích žádostech poskytla více podrobností o odvětvích, ve kterých dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

17.  konstatuje, že švédské orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  konstatuje, že dosud bylo odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů předmětem dvaadvaceti žádostí (včetně této) o příspěvek z EFG, z nichž dvanáct je odůvodněno globalizací v souvislosti s obchodem a deset celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

19.  vyzývá Komisi, aby pečlivě posuzovala případy, kdy je finanční pomoc z EFG požadována kvůli propouštění, k němuž došlo z důvodu strategického přemísťování podniků, a zajistila, aby tyto podniky plně dodržely povinnosti vůči propuštěným pracovníkům, jimiž jsou vázány na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, a aby byl EFG využíván jenom jako doplňkové opatření;

20.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

21.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

22.  připomíná Komisi, že je vázána povinností poskytnout včas podrobné informace, jimiž potvrdí, že navrhovaný příspěvek při hledání zaměstnání nenahrazuje povinnosti členského státu, pokud jde o aktivní opatření v oblasti trhu práce nebo opatření sociální ochrany, a podrobnou analýzu dokládající doplňkovost těchto opatření financovaných z EFG;

23.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

24.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

25.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

26.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(4), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  Fond EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(6).

(3)  Dne 16. září 2015 předložilo Švédsko žádost EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění ve společnosti Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) a u čtyř dodavatelů a výrobců, kteří jsou ve Švédsku odběrateli uvedeného podniku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Švédska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 793 710 EUR.

(5)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 793 710 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [the date of its adoption]*.

(7)Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(8), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(9) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(10), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost podniku Volvo Trucks a návrh Komise

Dne 16. února 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Švédska, aby podpořila opětovné začlenění na trh práce pracovníků, kteří byli propuštěni z pěti podniků zařazených do oddílu 29 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) zejména v regionu na úrovni NUTS 2(11) Horní Norrland (Övre Norrland) (SE33) ve Švédsku.

Jedná se o druhou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2016, a dvacátou druhou v odvětví výroby motorových vozidel, přívěsů a návěsů, která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 793 710 EUR ve prospěch Švédska. Týká se 500 pracovníků, kteří byli propuštěni.

Žádost byla zaslána Komisi dne 16. září 2015 a do 11. listopadu 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Švédské orgány uvádějí, že důvodem tohoto propouštění je vývoj ovlivňující evropská užitková vozidla, v posledních letech zejména odvětví nákladních vozidel, konkrétně rozvoj nových asijských výrobců nákladních vozidel, a potíže odvětví nákladních vozidel se přizpůsobit, což nutí ke zvýšení efektivnosti a snížení nákladů.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují devět typů opatření: žádost: i) podrobné hodnocení a individuální plánování, ii) činnosti v oblasti hledání zaměstnání a poradenství, iii) motivace a zdravotních opatření, iv) podnikání a zakládání podniků, v) vzdělávání a odborná příprava, vi) potvrzení dovedností, vii) podpora při hledání zaměstnání ze strany soukromých poskytovatelů služeb, viii) cestovní výdaje a s nimi spojené náklady a ix) příspěvek na hledání zaměstnání.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Švédské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  společnost Volvo Trucks, která pokračovala po propuštění pracovníků ve své činnosti, dodržela své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Švédsko sdělilo Komisi, že opatření EGF jsou spolufinancována švédskou vládou prostřednictvím rozpočtu švédské veřejné služby zaměstnanosti (Arbetsförmedlingen).

III.  Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 793 710 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o druhý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2016 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb D(2015)12392

M. Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švédsko (COM(2016)61 final)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 („nařízení o EFG“) a týká se 647 pracovníků propuštěných v referenčním období od 24. února 2015 do 24. června 2015 společností Volvo Trucks působící v hospodářském odvětví zařazeném do oddílu 29 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů) a čtyřmi jejími dodavateli a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku, nacházejícími se zejména v regionu na úrovni NUTS 2 Horní Norrland (SE33) ve Švédsku;

B)  vzhledem k tomu, že Švédsko zdůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že výrobě užitkových vozidel, která je poměrně malou částí v rámci rozsáhlého automobilového průmyslu, již nedominují evropští a severoameričtí výrobci; vzhledem k tomu, že nově vznikající asijští výrobci nákladních vozidel v Číně a Indii získali prostřednictvím společných podniků se zavedenými hlavními západními výrobci přístup k novým technologiím;

C)  vzhledem k tomu, že v roce 2014 byl nicméně v segmentu výroby těžkých nákladních vozidel v rámci trhu s užitkovými vozidly zaznamenán ve srovnání s rokem 2013 negativní vývoj; vzhledem k tomu, že v roce 2014 byl v obchodě EU zaznamenán významný posun, kdy klesl vývoz výrobců z EU a zvýšil se dovoz vozidel;

D)  vzhledem k tomu, že většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (77,4%), zatímco ženy představují 22,6%; vzhledem k tomu, že 60 % pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety, 15 % je ve věku od 25 do 29 let a 12,2 % ve věku od 55 do 64 let.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o švédské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Švédsko má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že Komise nemohla dodržet lhůtu pro dokončení posouzení této žádosti; bere na vědomí, že důvodem této prodlevy byl mimořádný nedostatek personálu; domnívá se, že pokud byla prodleva důsledkem nedávného snižování stavů v Komisi, je třeba připomenout, že v zájmu příjemců by měla být pomoc poskytována pokud možno co nejrychleji a nejefektivněji; vzhledem k tomu, že členské státy a orgány Unie, které se účastní rozhodování o EFG, by měly vyvinout co největší úsilí ke snížení doby zpracování a zjednodušení postupů s cílem zajistit hladké a rychlé přijetí rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG;

3.  konstatuje, že žádost nezahrnuje mladé lidi, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. „NEET“), neboť tento region není podle Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí pro tento typ pomoci způsobilý;

4.  vyzývá Komisi, aby pečlivě posuzovala případy, kdy je finanční pomoc z EFG požadována kvůli propouštění, k němuž došlo z důvodu strategického přemísťování podniků, a zajistila, aby tyto podniky plně dodržely povinnosti vůči propuštěným pracovníkům, jimiž jsou vázány na základě vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, a aby byl EFG využíván jenom jako doplňkové opatření;

5.  očekává, že Komise ve své odpovědi potvrdí, že navrhovaný příspěvek při hledání zaměstnání nenahrazuje povinnosti členského státu, pokud jde o aktivní opatření v oblasti trhu práce nebo pasivní opatření sociální ochrany, a rovněž očekává podrobnou analýzu dokládající doplňkovost těchto opatření financovaných z EFG;

6.  bere na vědomí, že se v žádosti odkazuje na nedávnou zprávu, podle níž bude v regionu Västerbotten zapotřebí 40 000 nových zaměstnanců; vítá opatření zaměřená na pracovníky, kteří pokládají svou úroveň dosaženého vzdělání za nedostatečnou pro volná pracovní místa nabízená v regionu, která vyžadují specializované vzdělání;

7.  vítá opatření zaměřená na motivaci a zdravotní stav pracovníků; domnívá se, že tato opatření jsou nezbytná k posílení motivace a poskytnutí pomoci těm, jejichž zdraví propuštěním z práce utrpělo; oceňuje dále opatření týkající se uznávání kompetencí účastníků;

8.  bere na vědomí vysokou částku, která má být vynaložena na příspěvky a pobídky, podotýká však, že financování těchto opatření je omezeno maximální částkou ve výši 35 % nákladů na celý balíček individualizovaných služeb, jak je stanoveno v nařízení; a že tato opatření jsou podmíněna aktivní účastí cílových příjemců pomoci při hledání zaměstnání nebo v odborné přípravě;

9.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 4. dubna 2016:

-  COM(2016)0061 navrhuje uvolnění prostředků z EFG ve výši 1 793 710 EUR jako příspěvek 470 pracovníkům propuštěným společností Volvo Trucks a 177 pracovníkům propuštěným 4 dodavateli a výrobci, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku. Primární podnik působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 29 (Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů). Propouštění ze strany primárního podniku postihlo především region úrovně NUTS 2 SE33 (Horní Norrland) ve Švédsku.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

17

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

*  Parlament před vyhlášením v Úředním věstníku vloží datum přijetí.

(8)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

Právní upozornění - Ochrana soukromí