Διαδικασία : 2016/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0077/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0077/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/04/2016 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0111

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 726kWORD 142k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Victor Negrescu

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0077/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ούτως ώστε να διευκολύνονται η αναδιάταξη και η επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη μείωση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για την εκ μέρους τους δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, σε συνέχεια των απολύσεων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 29 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος) κυρίως στην επιπέδου NUTS περιφέρεια 2 της Upper Norrland (SE33), και λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 από τους 647 απολυθέντες εργαζόμενους που είναι επιλέξιμοι για τη συνεισφορά του ΕΤΠ αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι 470 από τους εργαζομένους απολύθηκαν από την Volvo Group Truck Operation EMEA σε συνέχεια μειώσεων προσωπικού στο εργοστάσιο της στην Umeå, και 177 σε 4 προμηθευτές και παραγωγούς επόμενων σταδίων (IL Logistics AB, Lemia, Caverion and Isringhausen)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης του στοιχείου α), του άρθρου 4 παράγραφος 1 του Κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί να έχουν υπάρξει τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων, κατά τη διάρκεια περιόδου τεσσάρων μηνών σε μια επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από προμηθευτές και από παραγωγούς των επομένων σταδίων του προϊόντος και/ή αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιονομικός έλεγχος των δράσεων που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ είναι ευθύνη του κράτους μέλους, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Σουηδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 793 710 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους 2 989 518 EUR·

2.  επισημαίνει ότι οι σουηδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυτής της αίτησης λόγω έκτακτης έλλειψης προσωπικού· υπενθυμίζει ότι προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΠ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

4.  σημειώνει ότι η κατασκευή εμπορικών οχημάτων δεν κυριαρχείται πλέον από ευρωπαίους και βορειοαμερικανούς κατασκευαστές, λόγω των νεοεμφανιζόμενων κατασκευαστών φορτηγών από την Ασία· επισημαίνει ότι η παραγωγή βαρέων φορτηγών στην Ένωση έχει μειωθεί το 2014, καθώς και οι εξαγωγές βαρέων εμπορικών οχημάτων, λεωφορείων και πούλμαν (μείωση κατά 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ ή -11 %) ενώ οι συνολικές εισαγωγές εμπορικών οχημάτων στην Ένωση αυξήθηκαν (+10 %)· σημειώνει ότι η βιομηχανία φορτηγών οχημάτων αντιμετώπισε δυσκολίες με την αντιμετώπιση των μειζόνων αλλαγών και την ανάγκη προσαρμογής καθώς αποκτούσε όλο και περισσότερο παγκόσμιο χαρακτήρα· σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές υποστηρίζουν ότι η μερική μετεγκατάσταση του εργοστασίου της Volvo Umeå οφείλεται στην ανάγκη να αυξηθεί η απόδοση και να μειωθεί το κόστος προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υφιστάμενος και ο αναμενόμενος παγκόσμιος ανταγωνισμός, ως τμήμα του προγράμματος βελτιστοποίησης της Volvo.

5.  επισημαίνει ότι οι απολύσεις αποτελούν πρόκληση για την περιοχή της επαρχίας Västerbotten (η Umeå είναι η πρωτεύουσα) επειδή οι κενές θέσεις εργασίας στην περιφέρεια ευρίσκονται σε τομείς ιδιαίτερα υψηλής ειδίκευσης, ενώ οι περισσότεροι από τους στοχευόμενους εργαζόμενους έχουν μόνο δευτεροβάθμια εκπαίδευση· σημειώνει ότι η αίτηση αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση στην οποία υποστηρίζεται ότι θα χρειαστούν 40 000 νέοι εργαζόμενοι στην περιφέρεια Västerbotten· χαιρετίζει τα μέτρα που έχουν ως στόχο τους εργαζόμενους που χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να εκπονήσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στρατηγικές για την πρόβλεψη των μελλοντικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και για την προστασία των ενωσιακών θέσεων εργασίας και δεξιοτήτων με βάση τις σφαιρικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων στο εμπόριο που διενεργούνται από την Επιτροπή για κάθε εμπορική συμφωνία·

7.  σημειώνει ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, διότι η περιφέρεια αυτή δεν είναι επιλέξιμη για τέτοιου είδους παρέμβαση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

8.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι σουηδικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 30 Ιανουαρίου 2015, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

9.  σημειώνει ότι η Σουηδία σχεδιάζει εννέα ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζομένους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) σε βάθος αξιολόγηση και εξατομικευμένο σχεδιασμό· (ii) διάφορες δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας και καθοδήγηση· (iii) παροχή κινήτρων και μέτρα υγείας· (iv) επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχείρησης· (v) εκπαίδευση και κατάρτιση· (vi) επικύρωση των ικανοτήτων· (vii) υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας με ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών· (viii) δαπάνες ταξιδίου και συναφείς δαπάνες· (ix) επίδομα αναζήτησης εργασίας·

10.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζόμενους και στην υγεία τους· θεωρεί τις δράσεις αυτές αναγκαίες για την ενίσχυση της παροχής κινήτρων και τη χορήγηση βοήθειας στους ανθρώπους η υγεία των οποίων υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα της απόλυσής τους· εκτιμά επιπλέον τα μέτρα που αποσκοπούν στην επικύρωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων·

11.  σημειώνει το υψηλό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για επιδόματα και κίνητρα· σημειώνει επίσης ότι η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΕTΠ, και ότι οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητας αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

12.  αναμένει την απάντηση της Επιτροπής η οποία θα επιβεβαιώνει ότι το προτεινόμενο επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη ενεργών μέτρων στους τομείς της αγοράς εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας· επιπλέον, αναμένει ανάλυση της συμπληρωματικότητας των μέτρων που υποστηρίζονται από το ΕTΠ·

13.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους εκπροσώπους τους καθώς και τους τοπικούς δημόσιους φορείς·

14.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού για το ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη·

15.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον και στo μέλλον που αναμένεται να έχουν οι επαγγελματικοί τομείς·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

17.  σημειώνει ότι οι σουηδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δε λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των εν λόγων δεδομένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18.  σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, ο τομέας κατασκευής μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων έχει αποτελέσει αντικείμενο 22 αιτήσεων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, για χρήση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 12 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι 10 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

19.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η παρέμβαση του ΕΤΠ για απολύσεις που προκύπτουν από τις στρατηγικές μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συμμορφώθηκαν πλήρως με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις προς τους απολυμένους εργαζομένους, βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι το ΕΤΠ θα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέτρο·

20.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

21.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

22.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη και την υποχρέωσή της να παρέχει εγκαίρως λεπτομερείς πληροφορίες που να επιβεβαιώνουν ότι το προτεινόμενο επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη ενεργών μέτρων στους τομείς της αγοράς εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας καθώς και λεπτομερή ανάλυση που να καταδεικνύει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων του ΕTΠ·

23.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

24.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

26.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(4), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(6).

(3)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, η Σουηδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από απολύσεις στην Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) και σε τέσσερις προμηθευτές και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στη Σουηδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 793 710 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Σουηδία.

(5)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 793 710 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία έγκρισής της]*.

(7)[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(8) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(9), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(10), για να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Volvo Trucks και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 16 Φεβρουαρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Σουηδίας, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν σε 5 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Tμήμα 29 της NACE Aναθ. 2 («Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων») κυρίως στην περιφέρεια επιπέδου NUTS(11) 2 του Upper Norrland (SE33) στη Σουηδία.

Αυτή είναι η δεύτερη αίτηση που θα εξεταστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2016 και η 22η για τον τομέα κατασκευών μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 793 710 ευρώ από το ΕΤΠ για την Σουηδία. Η αίτηση αφορά 500 εργαζομένους οι οποίοι απολύθηκαν.

Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 16 Σεπτεμβρίου 2015 και συμπληρωνόταν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 11 Νοεμβρίου 2015. Αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι σουηδικές αρχές δηλώνουν ότι το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις είναι οι εξελίξεις που επηρεάζουν τα ευρωπαϊκά εμπορικά οχήματα, και ειδικότερα τη βιομηχανία φορτηγών οχημάτων κατά τα πρόσφατα έτη, δηλαδή οι αναδυόμενοι ασιατικοί κατασκευαστές φορτηγών οχημάτων και οι δυσκολίες της βιομηχανίας φορτηγών οχημάτων να προσαρμοστεί, αναγκάζοντάς την να αυξάνει την αποδοτικότητα και να μειώνει το κόστος.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους συνίστανται στα εξής εννέα είδη μέτρων: αίτηση: (i) σε βάθος αξιολόγηση και εξατομικευμένος σχεδιασμός, (ii) διάφορες δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας και καθοδήγηση, (iii) παροχή κινήτρων και μέτρα υγείας, (iv) επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχείρησης, (v) εκπαίδευση και κατάρτιση, (vi) επικύρωση των ικανοτήτων, (vii) υποστήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας με ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών, (viii) δαπάνες ταξιδίου και συναφείς δαπάνες, (ix) επίδομα αναζήτησης εργασίας·

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι σουηδικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

–  θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

–  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν εκπληρωθεί,

–  η Volvo Trucks, η οποία συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, συμμορφώθηκε προς τις νομικές της υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησε τα δέοντα για τους εργαζομένους της,

–  οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

–  οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Σουηδία κοινοποίησε στην Επιτροπή ότι τα μέτρα του ΕΤΠ συγχρηματοδοτούνται από τη σουηδική κυβέρνηση μέσω του προϋπολογισμού των Arbetsförmedlingen (Σουηδική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης).

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 793 710 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb D(2015)12392

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks από τη Σουηδία(COM(2016)61 τελικό)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 647 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Volvo Trucks η οποία δραστηριοποιείται στην NACE Αναθ. 2 Τμήμα 29 (κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων) και τέσσερις προμηθευτές της και παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος εγκατεστημένους κυρίως στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 της Upper Norrland (SE33) στη Σουηδία στην περίοδο αναφοράς από τις 24 Φεβρουαρίου 2015 έως τις 24 Ιουνίου 2015·

B)  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Σουηδία προβάλλει το επιχείρημα ότι η κατασκευή των επαγγελματικών οχημάτων, ένα σχετικά μικρό κομμάτι της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν κυριαρχείται πλέον από ευρωπαίους και βορειοαμερικανούς κατασκευαστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναδυόμενοι ασιάτες κατασκευαστές φορτηγών στην Κίνα και την Ινδία έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες μέσα από κοινοπραξίες με καταξιωμένες στην αγορά εταιρείες της Δύσης·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 ο κλάδος παραγωγής βαρέων φορτηγών οχημάτων στην αγορά επαγγελματικών οχημάτων σημείωσε αρνητική τάση σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2014 καταγράφηκε σημαντική μετατόπιση του εμπορίου της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας οι εξαγωγές των ενωσιακών κατασκευαστών μειώθηκαν και οι εισαγωγές οχημάτων αυξήθηκαν·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (77,4%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 22,6% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 60% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών, το 15% μεταξύ 25 και 29 ετών και το 12,2% μεταξύ 55 και 64 ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Σουηδίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, η Σουηδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης αυτής της αίτησης· σημειώνει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε έκτακτη έλλειψη προσωπικού· φρονεί ότι, εάν η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του προσωπικού στην Επιτροπή, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι, προς το συμφέρον των δικαιούχων, η βοήθεια θα πρέπει να διατεθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα· τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΠ θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ταχεία έκδοση των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

3.  σημειώνει ότι οι νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση, διότι η περιφέρεια αυτή δεν είναι επιλέξιμη για τέτοιου είδους παρέμβαση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων·

4.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις στις οποίες ζητείται η παρέμβαση του ΕΤΠ για απολύσεις που προκύπτουν από τις στρατηγικές μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις αυτές συμμορφώθηκαν πλήρως με τις δεσμευτικές υποχρεώσεις προς τους απολυμένους εργαζομένους, βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων και ότι το ΕΤΠ θα χρησιμοποιείται ως συμπληρωματικό μέτρο·

5.  αναμένει την απάντηση της Επιτροπής που θα επιβεβαιώνει ότι το προτεινόμενο επίδομα αναζήτησης εργασίας δεν θα υποκαταστήσει την υποχρέωση των κρατών μελών όσον αφορά τη λήψη ενεργών μέτρων στους τομείς της αγοράς εργασίας ή της κοινωνικής προστασίας καθώς και λεπτομερή ανάλυση που να καταδεικνύει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα αυτών των μέτρων του ΕTΠ·

6.  σημειώνει ότι η αίτηση αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση στην οποία υποστηρίζεται ότι θα χρειαστούν 40 000 νέοι εργαζόμενοι στην περιφέρεια Västerbotten· εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που στοχεύουν στους εργαζόμενους οι οποίοι θεωρούν το εκπαιδευτικό τους επίπεδο ανεπαρκές για τις κενές θέσεις που έχουν εντοπιστεί στην περιοχή και οι οποίες απαιτούν ειδική εκπαίδευση.

7.  εκφράζει επιδοκιμασία για τα μέτρα που στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων για τους εργαζόμενους και στην υγεία τους· θεωρεί τις δράσεις αυτές αναγκαίες για τη ενίσχυση της παροχής κινήτρων και τη χορήγηση βοήθειας στους ανθρώπους η υγεία των οποίων υπέστη βλάβη ως αποτέλεσμα της απόλυσής τους· εκτιμά επιπλέον τα μέτρα που αποσκοπούν στην επικύρωση των ικανοτήτων των συμμετεχόντων·

8.  σημειώνει το υψηλό ποσό που πρέπει να δαπανηθεί για επιδόματα και κίνητρα και ότι η χρηματοδότηση αυτών των δράσεων περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό ύψους 35% επί του συνολικού κόστους της δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, όπως ορίζεται στον κανονισμό· σημειώνει επίσης ότι οι δράσεις αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

9.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος Επιτροπής EMPL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 4 Απριλίου 2016:

-  στο έγγραφο COM(2016)0061 προτείνεται να χορηγήσει το ΕTΠ χρηματοδοτική συνεισφορά ποσού 1 793 710 EUR για 470 απολυθέντες εργαζόμενους της Volvo Trucks και 177 απολυθέντες εργαζόμενους 4 προμηθευτών και παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος. Η κύρια επιχείρηση λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE Αναθ. 2 Τμήμα 29 (κατασκευή μηχανοκινήτων οχημάτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων). Οι απολύσεις από την κύρια επιχείρηση εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 SE33 (Upper Norrland), στη Σουηδία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Indrek Tarand, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(5)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(6)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 884)·

(7)

* Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν τη δημοσίευση στην ΕΕ.

(8)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(9)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(10)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(11)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου