MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

6.4.2016 - (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Victor Negrescu

Menettely : 2016/2022(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0077/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0077/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0061 – C8‑0033/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0077/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi vähennettyjen työntekijöiden uudelleen sijoittamisen ja työmarkkinoille palaamisen helpottamiseksi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetuksen hyväksyminen ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, asetetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että Ruotsi jätti hakemuksen EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus sekä​ jatkojalostajat) luokitellulla toimialalla toimivasta yrityksestä oli vähennetty työntekijöitä pääasiassa Övre Norrlandin (SE33) NUTS 2 -tason alueella, ja ottaa huomioon, että EGR-asetuksen mukaiseen tukeen oikeutetusta 647 vähennetystä työntekijästä 500:n odotetaan osallistuvan toimenpiteisiin; ottaa huomioon, että näistä työntekijöistä 470 vähennettiin Volvo Group Truck Operation EMEA -yrityksen Uumajan tehtaalta, ja 177 työntekijää vähennettiin neljästä hankkija- ja jatkojalostajayrityksestä (IL Logistics AB, Lemia, Caverion ja Isringhausen);

E.  ottaa huomioon, että hakemuksen perustana on käytetty EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriä, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen hankkijoiden tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, joiden työskentely on päättynyt;

F.  toteaa, että EGR:sta tuettuja toimia koskeva varainkäytön valvonta on EGR-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden vastuulla;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ruotsi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 1 793 710 euroa eli 60 prosenttia 2 989 518 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Ruotsin viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 16. syyskuuta 2015 ja että komissio sai arvionsa valmiiksi 16. helmikuuta 2016 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  pitää valitettavana, että komissio ei kyennyt pitämään kiinni tämän hakemuksen arvioinnin loppuun saattamiselle asetetusta määräajasta poikkeuksellisen henkilöstöpulan vuoksi; muistuttaa, että edunsaajien edun vuoksi tukea olisi asetettava saataville mahdollisimman pian ja tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita ja EGR:n päätöksentekoprosessiin osallistuvia unionin toimielimiä pyrkimään kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta varmistetaan EGR:n käyttöönottamista koskevien päätöksien sujuva ja nopea hyväksyminen;

4.  toteaa, että hyötyajoneuvojen valmistus ei ole enää yksinomaan eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten valmistajien hallitsema ala uusien aasialaisten kuorma-autojen valmistajien saavuttua markkinoille; huomauttaa, että unionissa valmistettujen raskaiden kuorma-autojen määrä ja unionista vietyjen raskaiden hyötyajoneuvojen ja linja-autojen määrä pieneni vuonna 2014 (viennin arvo pieneni 6,3 miljardia euroa eli 11 prosenttia), kun taas hyötyajoneuvojen kokonaistuonti unioniin lisääntyi (kasvua 10 prosenttia); panee merkille, että kuorma-autoalan on ollut vaikea mukautua suuriin muutoksiin ja hyväksyä sopeutumistarpeet ja mukautua samalla yhä globaalimpaan toimintaympäristöön; panee merkille, että Ruotsin viranomaiset väittävät, että Volvon Uumajan osaston osittainen siirtyminen johtuu tarpeesta lisätä tehokkuutta ja vähentää kustannuksia, jotta voidaan vastata nykyiseen ja odotettavissa olevaan globaaliin kilpailuun osana Volvon toimintojen optimointia koskevaa ohjelmaa;

5.  huomauttaa, että vähennykset muodostavat haasteen Västerbottenin läänin (jonka pääkaupunki Uumaja on) alueella, jossa avoimet työpaikat kuuluvat korkeaa koulutusta vaativien alojen piiriin, kun taas useimmilla kohderyhmään kuuluvista työntekijöistä on vain toisen asteen koulutus; panee merkille, että hakemuksessa viitataan hiljan julkistettuun raporttiin, jonka mukaan Västerbottenin alueella tarvitaan 40 000 uutta työntekijää; pitää myönteisinä erityiskoulutusta tarvitseviin työntekijöihin kohdennettuja toimenpiteitä;

6.  kehottaa jäsenvaltioita valmistelemaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa strategioita, joilla valmistaudutaan suunniteltuihin muutoksiin työmarkkinoilla ja joilla suojellaan työpaikkoja ja ammattitaitoja unionissa käyttäen lähtökohtana kattavia kaupan vaikutusten arviointeja, jotka komissio on toteuttanut kunkin kauppasopimuksen osalta;

7.  panee merkille, että hakemukseen piiriin ei ole otettu nuoria, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa, sillä kyseinen alue ei täytä nuorisotyöllisyysaloitteessa tällaisille toimille asetettuja ehtoja;

8.  panee tyytyväisenä merkille, että Ruotsin viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen vähennetyille työntekijöille 30. tammikuuta 2015 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille;

9.  toteaa, että Ruotsi suunnittelee yhdeksänlaisia toimenpiteitä tämän hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) yksityiskohtainen arviointi ja yksilöllinen suunnittelu, ii) eri työnhaku- ja valmennustoimet, iii) motivaatiota ja terveyttä koskevat toimenpiteet, iv) yrittäjyys ja yrityksen perustaminen, v) koulutus, vi) pätevyyden tunnustaminen, vii) työnhakuneuvonta yksityisiltä palveluntarjoajilta, viii) matkakulut ja niihin liittyvät kulut, ix) työnhakuavustukset;

10.  pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään lisäämään työntekijöiden motivaatiota ja parantamaan heidän terveyttään; pitää tällaisia toimia tarpeellisina motivaation lujittamiseksi ja avun tarjoamiseksi henkilöille, joiden terveys on heikentynyt irtisanomisen seurauksena; pitää arvokkaina myös osallistujien pätevyyksien tunnustamiseksi toteutettuja toimia;

11.  panee merkille, että avustuksiin ja kannustimiin on määrä käyttää suuri summa; toteaa myös, että tällaisille toimille osoitettava rahoitus saa EGR-asetuksen mukaisesti olla enintään 35 prosenttia koordinoidun yksilöllisten toimien paketin kokonaiskustannuksista ja että kyseisten toimien ehtona on asianomaisten edunsaajien aktiivinen osallistuminen työnhaku- tai koulutustoimiin;

12.  odottaa komission vastausta, jossa se vahvistaa, että ehdotetulla työnhakuavustuksella ei korvata aktiivisiin työmarkkinatoimiin tai sosiaaliturvatoimiin liittyviä jäsenvaltion velvoitteita; odottaa myös saavansa arvion EGR:sta tuettujen toimien täydentävyydestä;

13.  toteaa, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia ja heidän edustajiaan sekä paikallisia julkisia toimijoita;

14.  muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin olisi oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

15.  palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön ja ammattialojen tulevaisuudennäkymiin;

16.  pyytää komissiota antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miltä aloilta työntekijät todennäköisesti löytävät työtä ja onko koulutustarjontaa mukautettu tuleviin talousnäkymiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin alueilla, joihin irtisanomiset kohdistuivat;

17.  toteaa Ruotsin viranomaisten vahvistaneen, ettei tukikelpoisille toimille saada avustusta muista unionin rahoitusvälineistä; kehottaa jälleen komissiota esittämään vuosikertomuksissaan näiden tietojen vertailevan arvioinnin, jotta varmistetaan nykyisten asetusten täysimääräinen noudattaminen ja taataan, ettei unionin rahoittamissa palveluissa ole päällekkäisyyttä;

18.  toteaa, että moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen toimialalla on tähän mennessä jätetty käsillä oleva hakemus mukaan lukien 22 EGR-hakemusta, joista kaksitoista on tehty kauppaan liittyvän globalisaation ja kymmenen maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin perusteella;

19.  kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti tapaukset, joissa EGR-rahoitusta on haettu yritysten toimintaa muualle siirtämistä koskevien strategioiden mukaisesti tehtyjen vähennysten johdosta, sekä varmistamaan, että kyseiset yritykset hoitivat täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin perustuvat velvollisuutensa vähennettyjä työntekijöitä kohtaan ja että EGR:a käytetään täydentävänä toimenpiteenä;

20.  toistaa, että EGR-tuki ei saa korvata toimenpiteitä, jotka ovat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

21.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan;

22.  muistuttaa komissiota sen vastuusta ja velvollisuudesta toimittaa hyvissä ajoin yksityiskohtaiset tiedot, joissa vahvistetaan, että ehdotetulla työnhakuavustuksella ei korvata aktiivisiin työmarkkinatoimiin tai sosiaaliturvatoimiin liittyviä jäsenvaltion velvoitteita, sekä yksityiskohtainen arviointi, jossa osoitetaan kyseisten EGR‑toimenpiteiden täydentävyys;

23.  pyytää komissiota varmistamaan kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuuden;

24.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

25.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Ruotsin hakemus – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[4] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[5] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[6] 12 artiklassa säädetään.

(3)  Ruotsi toimitti 16 päivänä syyskuuta 2015 hakemuksen EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun Volvo Trucks (Volvo Group Operation, EMEA) ja neljää hankkijaa ja jatkojalostajaa olivat vähentäneet työntekijöitään Ruotsissa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)  Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 793 710 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Ruotsin hakemuksen perusteella.

(5)  Jotta EGR-rahaston varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 1 793 710 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [hyväksymispäivästä]*.

[7]Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

PERUSTELUT

I.  Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[8] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[9] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[10] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Volvo Trucks -yhtiötä koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 16. helmikuuta 2016 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Ruotsin hyväksi, jotta voidaan tukea NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus) luokitellulla toimialalla pääasiassa Övre Norrlandin (SE33) NUTS 2 -tason[11] alueella Ruotsissa toimivista viidestä yrityksestä vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Tämä on toinen vuoden 2016 talousarvion yhteydessä käsiteltävä sekä 22. moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistuksen toimialaa koskeva hakemus, ja se koskee yhteensä 1 793 710 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Ruotsin hyväksi. Se koskee 500 vähennettyä työntekijää.

Hakemus lähetettiin komissiolle 16. syyskuuta 2015, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 11. marraskuuta 2015 asti. Komissio on tullut EGR-asetuksen kaikkien soveltuvien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä täyttyvät.

Ruotsin viranomaisten mukaan vähennysten syynä ovat eurooppalaisten hyötyajoneuvojen ja etenkin kuorma-autojen valmistukseen viime vuosina vaikuttaneet kehityskulut, kuten aasialaisten kuorma-autojen valmistajien esiinnousu, sekä kuorma-autoalan sopeutumisvaikeudet, joiden vuoksi alan on ollut pakko parantaa tehokkuuttaan ja vähentää kulujaan.

Irtisanotuille työntekijöille tarjottavat yksilölliset palvelut koostuvat yhdeksänlaisista toimenpiteistä: hakemus: (i) yksityiskohtainen arviointi ja yksilöllinen suunnittelu, (ii) työnhaku ja valmennus, (iii) motivaatiota ja terveyttä koskevat toimenpiteet, (iv) yrittäjyys ja yrityksen perustaminen, (v) koulutus, (vi) pätevyyden tunnustaminen, (vii) työnhakuneuvonta yksityisiltä palveluntarjoajilta, (viii) matkakulut ja niihin liittyvät kulut sekä (ix) työnhakuavustukset.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia. Toimet eivät korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Ruotsin viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista:

–  suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

–  kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu

–  Volvo Trucks, joka on jatkanut toimintaansa irtisanomisten jälkeen, on noudattanut henkilöstön vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvannut työntekijänsä asianmukaisesti

–  suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

–  suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

–  EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Ruotsi on ilmoittanut komissiolle, että Ruotsin hallitus osallistuu EGR:n toimenpiteiden rahoitukseen työ- ja elinkeinotoimiston (Arbetsförmedlingen) budjettivaroilla.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 793 710 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on toistaiseksi toinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 toimitettu siirtoehdotus rahaston varojen käyttöönotosta.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/jb D(2015)12392

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta hakemuksen EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Ruotsi (COM(2016)0061) perusteella

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks mukaisesti ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 647 työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen ja perävaunujen valmistus sekä​ jatkojalostajat) luokitellulla toimialalla toimivasta Volvo Trucks -yhtiöstä ja sen neljästä pääasiassa Övre Norrlandin (SE33) NUTS 2 -tason alueella Ruotsissa toimivasta hankkijasta ja jatkojalostajasta viiteajanjaksolla, joka alkoi 24. helmikuuta 2015 ja päättyi 24. kesäkuuta 2015.

B)  Osoittaakseen työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välisen yhteyden Ruotsi väittää, että hyötyajoneuvojen valmistus, joka on suhteellisen pieni osa suurta autoteollisuutta, ei ole enää yksinomaan eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten valmistajien hallitsema ala. Uudet aasialaiset kuorma-autojen valmistajat Kiinassa ja Intiassa ovat saaneet käyttöönsä uutta teknologiaa läntisten markkinajohtajia kanssa perustettujen yhteisyritysten kautta.

C)  Hyötyajoneuvojen markkinoihin kuuluvan raskaiden kuorma-autojen sektorin kehityssuuntaus oli negatiivinen vuoteen 2013 verrattuna. EU:n kaupassa havaittiin merkittävä muutos vuonna 2014, kun EU:n valmistajien vienti väheni ja ajoneuvojen tuonti lisääntyi.

D)  Suuri enemmistö (77,4 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja 22,6 prosenttia heistä on naisia. Työntekijöistä 60 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 15 prosenttia on 25–29-vuotiaita ja 12,2 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Ruotsin hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Ruotsi on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  pitää valitettavana, että komissio ei kyennyt pitämään kiinni tämän hakemuksen arvioinnin loppuun saattamiselle asetetusta määräajasta  ; panee merkille, että viivästys johtui poikkeuksellisesta henkilöstöpulasta; katsoo, että jos viivästys johtui hiljan tehdyistä komission henkilöstön vähennyksistä, olisi palautettava mieleen, että edunsaajien edun vuoksi tuki olisi asetettava saataville mahdollisimman pian ja tehokkaasti; toteaa, että jäsenvaltioiden ja EGR:n päätöksentekoprosessiin osallistuvien unionin toimielinten olisi pyrittävä kaikin keinoin lyhentämään käsittelyaikaa ja yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta varmistetaan EGR:n käyttöönottamista koskevien päätöksien sujuva ja nopea hyväksyminen;

3.  panee merkille, että hakemukseen piiriin ei ole otettu nuoria, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa, sillä kyseinen alue ei täytä nuorisotyöllisyysaloitteessa tällaisille toimille asetettuja ehtoja;

4.  kehottaa komissiota arvioimaan huolellisesti tapaukset, joissa EGR-rahoitusta on haettu yritysten toimintaa muualle siirtämistä koskevien strategioiden mukaisesti tehtyjen vähennysten johdosta, sekä varmistamaan, että kyseiset yritykset hoitivat täysimääräisesti kansalliseen lainsäädäntöön tai työehtosopimuksiin perustuvat velvollisuutensa vähennettyjä työntekijöitä kohtaan ja että EGR:a käytetään täydentävänä toimenpiteenä;

5.  odottaa komission vastausta, jossa vahvistetaan, että ehdotetulla työnhakuavustuksella ei korvata aktiivisiin työmarkkinatoimiin tai passiivisiin sosiaaliturvatoimiin liittyviä jäsenvaltion velvoitteita, sekä yksityiskohtaista arviointia, jossa osoitetaan kyseisten EGR-toimenpiteiden täydentävyys;

6.  panee merkille, että hakemuksessa viitataan hiljan julkistettuun raporttiin, jonka mukaan Västerbottenin alueella tarvitaan 40 000 uutta työntekijää; on tyytyväinen toimenpiteisiin, joiden kohteena on työntekijöitä, jotka pitävät koulutustasoaan riittämättömänä tiedossa oleviin ja erityiskoulutusta edellyttäviin työmahdollisuuksiin alueella;

7.  pitää myönteisinä toimia, joilla pyritään lisäämään työntekijöiden motivaatiota ja parantamaan heidän terveyttään; pitää tällaisia toimia tarpeellisina motivaation lujittamiseksi ja avun tarjoamiseksi henkilöille, joiden terveys on heikentynyt irtisanomisen seurauksena; pitää arvokkaina myös osallistujien pätevyyksien tunnustamiseksi toteutettuja toimia;

8.  panee merkille, että avustuksiin ja kannustimiin on määrä käyttää suuri summa, ja toteaa, että tällaisille toimille osoitettava rahoitus saa EGR-asetuksen mukaisesti olla enintään 35 prosenttia yksilöllisten toimien paketin kustannuksista; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

9.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Thomas HÄNDEL

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 4. huhtikuuta 2016.

  Komissio ehdottaa (COM(2016)0061) 1 793 710 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä Volvo Trucks -yrityksestä vähennettyä 470 työntekijää ja neljästä hankkijasta ja jatkojalostajasta vähennettyä 177 työntekijää varten. Ensisijainen yritys toimii alalla, joka luokitellaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 29 (moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus). Ensisijaisessa yrityksessä tehdyt työntekijävähennykset sijoittuvat pääasiallisesti NUTS 2 -tason alueelle SE33 (Övre Norrland).

EGR:stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

 • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [5]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [6]  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [7] *Parlamentti lisää päivämäärän ennen kuin päätös julkaistaan EUVL:ssä.
 • [8]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [9]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [10]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [11]  Komission asetus (EU) N:o 1046/2012, annettu 8. marraskuuta 2012, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse aikasarjojen toimittamisesta uutta alueellista jaottelua varten (EUVL L 310, 9.11.2012, s. 34).