Eljárás : 2016/2022(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0077/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0077/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 13/04/2016 - 11.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0111

JELENTÉS     
PDF 645kWORD 139k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Victor Negrescu

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Az Európai Parlament

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0061– C8-0033/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0077/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állásának és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése érdekében, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságnál, az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Svédország „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks ” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be az elsősorban az Upper Norrland (SE33) nevű NUTS II. szintű régióban a NACE Rev 2. rendszer alatti 29. ágazat (Gépjárművek és pótkocsik gyártása és továbbfeldolgozók) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben az EGAA-hozzájárulásra jogosult 647 elbocsátott munkavállaló közül várhatóan 500 fog részt venni; mivel e munkavállalók közül 470 a Volvo Group Truck Operation EMEA vállalat umeåi üzemében bekövetkezett létszámleépítés következtében , további 177 pedig 4 beszállítónál és továbbfeldolgozó vállalatnál (IL Logistics AB, Lemia, Caverion and Isringhausen) veszítette el munkahelyét;

E.  mivel a kérelmet az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti beavatkozási kritériumok alapján nyújtották be, amely a támogatást a következőkhöz köti: legalább 500 elbocsátott munkavállaló egy négy hónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a beszállítók vagy a továbbfeldolgozó vállalatok körében elbocsátott munkavállalókat és/vagy a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat is;

F.  mivel az EGAA által támogatott fellépések pénzügyi ellenőrzése az EGAA-rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében lefektetettek szerint a tagállamok felelőssége;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Svédország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 793 710 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami a 2 989 518 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a svéd hatóságok 2015. szeptember 16-án nyújtották be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2016. február 16-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság kivételes személyzethiány miatt nem tudta a kitűzött határidőre elvégezni e kérelem értékelését; emlékeztet, hogy a kedvezményezettek érdekében a támogatást a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell tenni; felszólítja az EGAA döntéshozatali folyamatában érintett tagállamokat és uniós intézményeket, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy csökkentsék a kérelmek feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, ezzel biztosítva az EGAA igénybevételéről szóló határozatok zökkenőmentes és gyors elfogadását.

4.  megállapítja, hogy az újonnan megjelenő ázsiai haszonjárműgyártók miatt a haszonjárművek gyártása terén már nem az európai és észak-amerikai vállalatok dominálnak; rámutat, hogy a nehézgépjármű-gyártás 2014-ben csökkent az Unióban, csakúgy, mint a nehézgépjárművek és buszok kivitele (6,3 milliárd eurós, vagy 11%-os csökkenés), ugyanakkor az Unióba irányuló haszonjármű-behozatal 10%-kal nőtt; megállapítja, hogy a tehergépkocsi-gyártó ágazat számára a globalizálódás mellett nem volt egyszerű a mélyreható változások és az alkalmazkodás szükségességének elfogadása; megállapítja, hogy a svéd hatóságok azzal érvelnek, hogy a Volvo umeåbeli részlegének részleges áthelyezésére a jelenlegi és várható világszintű versenyben való helytállás érdekében, a Volvo racionalizációs programjának részeként, a hatékonyság növelése és a költségcsökkentés szükségessége miatt került sor.

5.  rámutat, hogy a leépítések kihívást jelentenek Västerbotten megye régiójában (melynek fővárosa Umeå), mivel a régióban kínált munkahelyek igen magas szakképzettséget igényelnek, míg a célzott munkavállalóknak csak középfokú végzettségük van; megjegyzi, hogy a kérelem egy közelmúltbeli jelentésre hivatkozik, amely szerint a Västerbotten régióban 40 000 új munkavállalóra lesz szükség; üdvözli a speciális képzést igénylő munkavállalókra irányuló intézkedéseket;

6.  felhívja a tagállamokat, hogy az egyes kereskedelmi megállapodások vonatkozásában a Bizottság által készített átfogó kereskedelmi hatásvizsgálatok alapján a szociális partnerekkel együtt dolgozzanak ki stratégiákat az előre jelzett munkaerő-piaci változásokra való felkészülés és az Unió-beli munkahelyek és készségek megőrzése érdekében;

7.  megjegyzi, hogy nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) nem szerepelnek a kérelemben, mivel a régió az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében ilyen támogatásra nem jogosult régió;

8.  üdvözli, hogy a svéd hatóságok már 2015. január 30-án, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt elkezdték nyújtani az érintett munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

9.  tudomásul veszi, hogy Svédország a kérelem tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére kilencféle intézkedést tervez: i. részletes elemzés és személyre szabott tervezés, ii. különféle álláskeresési tevékenységek és tanácsadás (coaching), iii. motivációs és egészséggel kapcsolatos intézkedések, iv. vállalkozói és vállalkozásalapítási támogatások, v. oktatás és szakképzés, vi. a kompetenciák érvényesítése, vii. álláskeresési segítségnyújtás magánszektorbeli szolgáltatókkal, viii. utazási és kapcsolódó költségek, ix. álláskeresési támogatás.

10.  üdvözli a munkavállalók motivációját és egészségét célzó intézkedéseket; véleménye szerint szükség van ezekre a fellépésekre az elbocsátásuk miatt egészségügyi problémákkal küzdő emberek motivációjának erősítése és segítése érdekében; nagyra értékeli továbbá a résztvevők kompetenciáinak érvényesítését célzó intézkedéseket;

11.  tudomásul veszi a juttatások és ösztönzők magas összegét; megjegyzi továbbá, hogy az EGAA-rendelet szerint e fellépések finanszírozása a személyre szabott intézkedések összehangolt csomagja összköltségének 35%-ára korlátozódik, és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

12.  várja a Bizottság válaszát, melyben megerősíti, hogy a javasolt álláskeresési támogatás nem hivatott helyettesíteni a tagállamok aktív munkaerő-piaci és szociális védelmi intézkedések tekintetében fennálló kötelezettségeit; ezenkívül elvárja az EGAA által támogatott intézkedések kiegészítő jellegének elemzését;

13.  megjegyzi, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a megcélzott kedvezményezettekkel, azok képviselőivel, valamint a helyi állami szereplőkkel egyeztetve készült el;

14.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

15.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez és a szakmai ágazatok jövőbeli kilátásaihoz is igazítsák hozzá;

16.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőben térjen ki arra is javaslatában, hogy a munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez;

17.  tudomásul veszi, hogy a svéd hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának és annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között, az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;

18.  megállapítja, hogy a közúti járművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártásához kapcsolódó ágazatra vonatkozóan eddig a jelenlegivel együtt 22 EGAA-kérelem került benyújtásra, amelyek közül 12 a kereskedelemhez kapcsolódó globalizációval, 10 pedig a pénzügyi és gazdasági világválsággal függött össze;

19.  felszólítja a Bizottságot, hogy részletekbe menően vizsgálja meg azokat az eseteket, amikor olyan elbocsátásokhoz kérnek EGAA-támogatást, melyek a vállalkozások tevékenység-áthelyezési stratégiáinak részei, és bizonyosodjon meg arról, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítették az elbocsátott munkavállalókkal szemben a nemzeti jog vagy kollektív szerződések értelmében fennálló kötelezettségeiket, és arról, hogy az EGAA-t kiegészítő intézkedésként használják;

20.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

21.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügy kivizsgálásának hatékonyságára gyakorolt esetleges hatást;

22.  emlékezteti a Bizottságot azon felelősségére és kötelezettségére, miszerint kellő időben részletes tájékoztatást kell nyújtania, melyben megerősíti, hogy a javasolt álláskeresési támogatás nem hivatott kiváltani a tagállamok aktív munkaerő-piaci és szociális védelmi intézkedések tekintetében fennálló kötelezettségeit, és egy részletes elemzést az EGAA-intézkedések kiegészítő jellegéről;

23.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

24.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

25.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

26.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(6) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió euró.

(3)  2015. szeptember 16-án Svédország EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a svédországi Volvo Trucks vállalatnál (Volvo Group Truck Operation, EMEA) és négy beszállítónál, illetve továbbfeldolgozó vállalatnál történt elbocsátásokat követően. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Svédország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 793 710 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 793 710 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma](7)*-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt […],

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

INDOKOLÁS

I.  Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(8)12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(9) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(10) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II.  A Volvo Trucks kérelme és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2016. február 16-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Svédország javára történő igénybevételére, hogy támogassa az elsősorban a Svédország Upper Norrland (SE33) nevű NUTS II. szintű régiójában(11) a NACE Rev 2. rendszer alatti 29. ágazat (Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása) szerinti gazdasági ágazatban működő öt vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2016. évi költségvetés keretében vizsgálandó második kérelem, és a 22. a gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása tekintetében, és az EGAA-ból összesen 1 793 710 euró igénybevételére irányul Svédország javára. A kérelem 500 elbocsátott munkavállalóra vonatkozik.

A kérelmet 2015. szeptember 16-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2015. november 11-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

A svéd hatóságok szerint az elbocsátásokra az európai haszonjárműveket, és különösen a nehézgépjármű-gyártást sújtó fejlemények, nevezetesen az ázsiai haszonjárműgyártók felemelkedése következtében és a haszonjármű-gyártás előtt tornyosuló nehézségek miatt került sor, melyek a hatékonyság növelésére és a költségek csökkentésére kényszerítették az ágazatot.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások a következő kilenc intézkedést foglalják magukban: kérelem: i. részletes elemzés és személyre szabott tervezés, ii. különféle álláskeresési tevékenységek és tanácsadás (coaching), iii. motivációs és egészséggel kapcsolatos intézkedések, iv. vállalkozói és vállalkozásalapítási támogatások, v. oktatás és szakképzés, vi. a kompetenciák érvényesítése, vii. álláskeresési segítségnyújtás magánszektorbeli szolgáltatókkal, viii. utazási és kapcsolódó költségek, ix. álláskeresési támogatás.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A svéd hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–  a Volvo Trucks, amely a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tett az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően járt el;

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Svédország arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy az EGAA-intézkedéseket a svéd kormány az Arbetsförmedlingen (a svéd állami foglalkoztatási szolgálat) költségvetésén keresztül társfinanszírozza.

III.  Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 793 710 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2016-ban ez az alap igénybevételére irányuló második átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: LEVÉL A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

ZP/jb D(2015)12392

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Svédország kérelme: EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (COM(2016)0061)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGF) foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételét az EGF/2015/009 SE Volvo Trucks ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

a)  mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikke (1) bekezdésének a) pontján alapul, és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 29. ágazatban („Gépjárművek, pótkocsik és félpótkocsik gyártása”) a 2015. február 24. és 2015. június 24. közötti referencia-időszakban az elsősorban az SE33. számú, svédországi Upper Norrland NUTS 2. szintű régióban található Volvo Trucks vállalattól, valamint négy beszállítójától és továbbfeldolgozó vállalatától elbocsátott összesen 647 munkavállalóra vonatkozik;

b)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Svédország azzal érvel, hogy a haszonjárművek gyártása terén – amely a gépjárműiparon belül viszonylag kis szegmens – már nem az európai és észak-amerikai vállalatok dominálnak; mivel az ázsiai feltörekvő tehergépjármű-gyártók (Kína, India) az elismert nyugati piacvezetőkkel megvalósult közös vállalkozásokon keresztül hozzáfértek az új technológiákhoz;

c)  mivel ugyanakkor a haszonjárművek piacán a nehézgépjármű-gyártásban 2013-hoz viszonyítva 2014-ben negatív tendencia bontakozott ki; mivel 2014-ben az uniós kereskedelemben jelentős elmozdulás történt: míg az unióbeli gyártók exportja csökkent, a járművek behozatalának aránya nőtt;

d)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (77,4%-a) férfi és 22,6%-a nő; mivel a munkavállalók 60%-a 30 és 54 év közötti, 15%-uk 25 és 29 év közötti, és 12,2%-uk 55 és 64 év közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a svéd kérelemre vonatkozó állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Svédország jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság nem tudta a kitűzött határidőre elvégezni e kérelem értékelését; tudomásul veszi, hogy a késedelem oka kivételes személyzethiány volt; úgy véli, hogy amennyiben a késedelem oka a Bizottságnál a közelmúltban végrehajtott létszámleépítés volt, akkor emlékeztet, hogy a kedvezményezettek érdekében a támogatást a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell tenni; az EGAA döntéshozatali folyamatában érintett tagállamoknak és uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy csökkentsék a kérelmek feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, ezzel biztosítva az EGAA igénybevételéről szóló határozatok zökkenőmentes és gyors elfogadását;

3.  megjegyzi, hogy nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalok (NEET-fiatalok) nem szerepelnek a kérelemben, mivel a régió az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés keretében ilyen támogatásra nem jogosult régió;

4.  felszólítja a Bizottságot, hogy részletekbe menően vizsgálja meg azokat az eseteket, amikor olyan elbocsátásokhoz kérnek EGAA-támogatást, melyek a vállalkozások tevékenység-áthelyezési stratégiáinak részei, és bizonyosodjon meg arról, hogy a vállalatok maradéktalanul teljesítették az elbocsátott munkavállalókkal szemben a nemzeti jog vagy kollektív szerződések értelmében fennálló kötelezettségeiket, és arról, hogy az EGAA-t kiegészítő intézkedésként használják;

5.  várja a Bizottság válaszát, melyben megerősíti, hogy a javasolt álláskeresési támogatás nem helyettesíti a tagállamok aktív munkaerő-piaci és szociális védelmi intézkedések tekintetében fennálló kötelezettségeit, és egy részletes elemzést az EGAA-intézkedések kiegészítő jellegéről;

6.  megjegyzi, hogy a kérelem egy közelmúltbeli jelentésre hivatkozik, amely szerint a Västerbotten régióban 40 000 új munkavállalóra lesz szükség; üdvözli az azon munkavállalókat célzó intézkedéseket, akik képzési szintjüket nem tekintik elégségesnek a régióban beazonosított üresedések betöltéséhez, melyek speciális szakképesítést igényelnek;

7.  üdvözli a munkavállalók motivációját és egészségét célzó intézkedéseket; véleménye szerint szükség van ezekre a fellépésekre az elbocsátásuk miatt egészségügyi problémákkal küzdő emberek motivációjának erősítése és segítése érdekében; nagyra értékeli továbbá a résztvevők kompetenciáinak érvényesítését célzó intézkedéseket;

8.  tudomásul veszi a juttatások és ösztönzők magas összegét, megjegyzi, hogy e fellépések finanszírozása a rendeletben előírtaknak megfelelően a személyre szabott intézkedéscsomag legfeljebb 35%-ára korlátozódik; és hogy ezen intézkedések a munkakereső vagy képzési tevékenységekben részt vevő megcélzott kedvezményezettek tevékeny részvételétől függnek;

9.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

EMPL elnök

MELLÉKLET: LEVÉL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

Tisztelt Arthuis Úr!

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2016. április 4-én kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban.

-  A COM(2016)0061 1 793 710 euró értékben javasolja az EGAA hozzájárulását a Volvo Trucks vállalattól elbocsátott 470 munkavállaló, valamint 4 beszállítótól és továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott további 177 munkavállaló javára. Az elsődlegesen érintett vállalat a NACE Rev. 2. rendszer szerinti gazdasági ágazatok közül a 29. ágazatban (Közúti jármű, pótkocsi és félpótkocsi gyártása) működik. Az elsődlegesen érintett vállalatnál történt elbocsátások helyszíneinek zöme Upper-Norrland (SE33) NUTS 2. szintű régióban található.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

4.4.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(5)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(7)

* A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.

(8)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(9)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(10)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(11)

A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat