Procedūra : 2016/2022(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0077/2016

Pateikti tekstai :

A8-0077/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/04/2016 - 11.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0111

PRANEŠIMAS     
PDF 709kWORD 131k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“)

(COM(2016) 0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Victor Negrescu

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“)

(COM(2016) 0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0061 – C8-0033/2016),

–  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013 m. gruodžio 2 d. TIS) (3), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0077/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau siekiant palengvinti atleistų darbuotojų įdarbinimą ir įtrauktį;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti lėšų mobilizavimo dėl krizės kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Švedija pateikė paraišką „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ dėl finansinės EGF paramos po to, kai buvo atleisti darbuotojai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), taip pat iš tolesnės gamybos grandies įmonių, daugiausia NUTS 2 lygio Aukštutinio Norlando regione (SE33), ir kadangi tikimasi, kad priemonėmis pasinaudos 500 iš 647 atleistų darbuotojų, atitinkančių reikalavimus EGF paramai gauti; kadangi 470 šių darbuotojų atleisti iš įmonės „Volvo Group Truck Operation EMEA“ po to, kai Umeo gamykloje sumažintas darbuotojų skaičius, kiti 177 darbuotojai atleisti iš 4 tiekėjų ir tolesnės gamybos grandies įmonių („IL Logistics AB“, „Lemia“, „Camerion“ ir „Isringhausen“);

E.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš valstybės narės įmonės turi būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

F.  kadangi, kaip nustatyta EGF reglamento 21 straipsnio 1 dalyje, už finansinę EGF remiamų veiksmų kontrolę yra atsakinga valstybė narė,

1.  pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas sąlygas ir kad todėl Švedija turi teisę gauti finansinę 1 793 710 EUR paramą pagal šį reglamentą, ši suma sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 2 989 518 EUR;

2.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos paraišką dėl EGF finansinės paramos pateikė 2015 m. rugsėjo 16 d. ir kad 2016 m. vasario 16 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  apgailestauja, kad Komisija negalėjo numatytu terminu užbaigti šios paraiškos vertinimo dėl išskirtinio personalo trūkumo; primena, kad, siekiant ginti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau; ragina valstybes nares ir Sąjungos institucijas, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai;

4.  pažymi, kad Europos ir Šiaurės Amerikos gamintojai daugiau nedominuoja komercinių transporto priemonių gamybos srityje, nes Azijoje kuriasi naujos sunkvežimių gamybos įmonės; nurodo, kad sunkiasvorių sunkvežimių gamyba Sąjungoje sumažėjo 2014 m., taip pat sumažėjo sunkiasvorių komercinių sunkvežimių, autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų eksportas (sumažėjimas siekia 6,3 mlrd. EUR arba 11 proc.), o bendras komercinių transporto priemonių importas į Sąjungą išaugo (+10 proc.); pažymi, kad sunkvežimių pramonėje buvo sunku vykdyti esminius pokyčius ir reaguoti į būtinybę prisitaikyti, kad pramonė taptų globalesnė; pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos teigia, kad, atsižvelgiant į dabartinę ir būsimą pasaulinę konkurenciją, dalinį „Volvo“ Umeo gamyklos perkėlimą paskatino poreikis didinti veiksmingumą ir mažinti išlaidas pagal įmonės „Volvo“ optimizavimo programą;

5.  nurodo, kad dėl atleidimų Vesterboteno apskrityje (jos sostinė – Umeo) bus patiriama sunkumų, nes regione siūlomos laisvos darbo vietos yra tų sričių, kur reikalinga itin aukšta kvalifikacija, o dauguma tikslinių darbuotojų turi tik vidurinį išsilavinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškoje pateikiama nuoroda į neseniai paskelbtą ataskaitą, kad Vesterboteno regione prireiks 40 000 naujų darbuotojų; palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojams, kuriems reikalingas specialus mokymas;

6.  ragina valstybes nares kartu su socialiniais partneriais rengti strategijas, kaip iš anksto reaguoti į numatomus darbo rinkos pokyčius ir išsaugoti Sąjungos darbo vietas ir įgūdžius, remiantis Komisijos kiekvieno prekybos susitarimo atveju atliekamais visapusiškais su prekyba susijusio poveikio vertinimais;

7.  pažymi, kad jaunuoliai, kurie nedirba ir nesimoko (NEET), į paraišką neįtraukti, nes šis regionas neatitinka reikalavimų pagalbai pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą gauti;

8.  teigiamai vertina tai, kad Švedijos valdžios institucijos pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas nukentėjusiems darbuotojams 2015 m. sausio 30 d., t. y. gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

9.  pažymi, kad Švedija planuoja atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, taikyti devynių rūšių priemones: i) išsamus vertinimas ir individualus planavimas; ii) įvairi darbo paieškos veikla ir konsultuojamasis ugdymas; iii) motyvavimo ir sveikatos apsaugos priemonės; iv) verslumas ir verslo kūrimas; v) švietimas ir mokymas; vi) kompetencijos pripažinimas; vii) privačių paslaugų teikėjų pagalba ieškant darbo; viii) kelionės išlaidos ir susijusios sąnaudos; ix) išmokos ieškantiesiems darbo;

10.  palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojų motyvacijai ir sveikatai; mano, kad būtina imtis tokių veiksmų, kad būtų galima stiprinti paramos gavėjų motyvaciją ir padėti tiems, kurių sveikatos būklė pablogėjo po atleidimo; taip pat teigiamai vertina dalyvių kompetencijų pripažinimo priemones;

11.  atkreipia dėmesį į tai, kad didelė suma bus panaudota išmokoms ir paskatoms; taip pat pažymi, kad šių priemonių finansavimas neturi viršyti 35 proc. bendrų suderintam prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos išlaidų, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą, ir kad šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

12.  laukia Komisijos atsakymo, kad ji patvirtintų, kad siūloma darbo paieškos išmoka nepakeičia valstybių narių pareigos, susijusios su aktyviomis darbo rinkos ar socialinės apsaugos priemonėmis; be to, tikisi gauti EGF remiamų priemonių papildomumo analizę;

13.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir jų atstovais bei vietos viešaisiais subjektais;

14.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

15.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik atsižvelgiant į atleistų darbuotojų poreikius, bet ir dabartinę verslo aplinką bei su profesijomis susijusią sektorių situaciją ateityje;

16.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose atleisti darbuotojai;

17.  pažymi, kad Švedijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tokių duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi galiojančių reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

18.  pažymi, kad iki šiol pateiktos 22 su variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba susijusios EGF paraiškos, įskaitant aptariamąją; 12 iš jų buvo pateiktos dėl globalizacijos sukeltų prekybos pokyčių, 10 – dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės;

19.  ragina Komisiją atidžiai įvertinti prašymų skirti EGF lėšų atvejus, kai darbuotojai buvo atleisti dėl to, kad taikytos įmonių perkėlimo strategijos, ir užtikrinti, kad šios įmonės visapusiškai įvykdytų privalomus įsipareigojimus atleistiems darbuotojams, numatytus pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis, ir kad EGF būtų naudojamas kaip papildoma priemonė;

20.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos bendrovės, nei bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

21.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

22.  primena Komisijai, kad jos atsakomybė ir pareiga yra laiku pateikti išsamią informaciją apie tai, ar siūloma darbo paieškos išmoka nepakeičia valstybių narių pareigos, susijusios su aktyviomis darbo rinkos ar socialinės apsaugos priemonėmis, ir išsamią EGF priemonių papildomumo analizę;

23.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF bylomis susijusiais dokumentais;

24.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

25.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Švedijos paraiška „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(4), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(6) 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. rugsėjo 16 d. Švedija pateikė paraišką „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš „Volvo Trucks“ („Volvo Group Truck Operation, EMEA“) ir keturių tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių Švedijoje atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 793 710 EUR suma finansinei paramai pagal Švedijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 793 710 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [the date of its adoption]*.

  Tarybos vardu

(7)Pirmininkas   Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(8), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(9) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(10) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Įmonės „Volvo Trucks“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. vasario 16 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant padėti Švedijai remti darbuotojų, atleistų iš 5 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 29 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba) NUTS(11) 2 lygmens Švedijos Aukštutinio Norlando (SE33) regione, grįžimą į darbo rinką.

Tai antroji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą, ir 22-oji variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos sektoriuje, pagal kurią Švedijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 793 710 EUR. Ji susijusi su 500 atleistų darbuotojų.

Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. rugsėjo 16 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. lapkričio 11 d. Vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Švedijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai buvo atleidžiami dėl pokyčių, pastaraisiais metais turėjusių poveikį Europos komercinių transporto priemonių sektoriui, ypač sunkvežimių pramonei, visų pirma dėl to, kad atsiranda naujų Azijos sunkvežimių gamintojų, taip pat dėl to, kad sunkvežimių pramonei sunkumų prisitaikyti didinant efektyvumą ir mažinant sąnaudas.

Prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, teiktinas atleistiems darbuotojams, sudaro devynių rūšių priemonės: išsamus vertinimas ir individualus planavimas, ii) įvairi darbo paieškos veikla ir konsultuojamasis ugdymas, iii) motyvavimo ir sveikatos apsaugos priemonės, iv) verslumas ir verslo kūrimas, v) švietimas ir mokymas, vi) kompetencijos pripažinimas, vii) privačių paslaugų teikėjų pagalba ieškant darbo, viii) kelionės išlaidos ir susijusios sąnaudos, ix) darbo paieškos išmokos.

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Švedijos valdžios institucijos visapusiškai patikino, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant,

–  laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų,

–  įmonė „Volvo Trucks“ tęsė veiklą po darbuotojų atleidimo, įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais,

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo,

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus,

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Švedija pranešė Komisijai, kad EGF priemones bendrai finansuos Švedijos vyriausybė iš Švedijos valstybinės užimtumo tarnybos (Arbetsförmedlingen) biudžeto.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 793 710 EUR sumą.

2016 m. tai yra antras biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb D(2015)12392

Jean'ui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) lėšų mobilizavimo pagal Švedijos paraišką „EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ (COM(2016) 61 final)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EEGF/2015/009 SE/Volvo Trucks“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A)  kadangi ši paraiška yra pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 647 darbuotojų atleidimu per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį nuo 2015 m. vasario 24 d. iki 2015 m. birželio 24 d iš įmonės „Volvo Trucks“, veikiančios ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 29 skyriui (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba), ir keturių tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, daugiausia įsikūrusių NUTS 2 lygio Aukštutinio Norlando regione (SE33) Švedijoje;

B)  kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo ir esminių globalizacijos sukeltų pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių sąsają, Švedija teigia, kad komercinių transporto priemonių, sudarančių palyginti nedidelę stambios automobilių pramonės dalį, gamybos srityje Europos ir Šiaurės Amerikos gamintojai jau nedominuoja; kadangi per bendrąsias įmones su įsitvirtinusiais Vakarų rinkos lyderiais prieigą prieigą prie naujų technologijų įgijo besiformuojantys Azijos sunkvežimių gamintojai Kinijoje ir Indijoje;

C)  kadangi 2014 m., palyginti su 2013 m., komercinių transporto priemonių rinkos sunkiasvorių sunkvežimių gamybos segmente matoma neigiama tendencija; kadangi 2014 m. užfiksuota didelių ES prekybos pokyčių – ES gamintojų transporto priemonių eksportas sumažėjo, o importas padidėjo;

D)  kadangi didžioji dalis (77,4 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 22,6 proc. – moterys; kadangi 60 proc. darbuotojų yra 30–54 metų amžiaus, 15 proc. – 25–29 metų amžiaus ir 12,2 proc. – 55–64 metų amžiaus.

Taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Švedijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Švedija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  apgailestauja, kad Komisija negalėjo numatytu terminu užbaigti šios paraiškos vertinimo; pažymi, kad vėlavimo priežastis – išskirtinis personalo trūkumas; mano, kad, jeigu vėluota dėl neseniai Komisijos įvykdyto personalo mažinimo, reikėtų priminti, kad, siekiant ginti paramos gavėjų interesus, parama turėtų būti teikiama kuo greičiau ir veiksmingiau. Valstybės narės ir Sąjungos institucijos, dalyvaujančios su EGF susijusių sprendimų priėmimo procese, turėtų padaryti viską, ką gali, kad sutrumpintų paraiškų nagrinėjimo laiką ir supaprastintų procedūras, taip siekdamos užtikrinti, kad sprendimai dėl EGF mobilizavimo būtų priimami sklandžiai ir greitai;

3.  pažymi, kad jaunuoliai, kurie nedirba ir nesimoko (NEET), į paraišką neįtraukti, nes šis regionas neatitinka reikalavimų pagalbai pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą gauti;

4.  ragina Komisiją atidžiai įvertinti prašymų skirti EGF lėšų atvejus, kai darbuotojai buvo atleisti dėl to, kad taikytos įmonių perkėlimo strategijos, ir užtikrinti, kad šios įmonės visapusiškai įvykdytų privalomus įsipareigojimus atleistiems darbuotojams, numatytus pagal nacionalinę teisę arba kolektyvines sutartis, ir kad EGF būtų naudojamas kaip papildoma priemonė;

5.  laukia Komisijos atsakymo, kad ji patvirtintų, kad siūloma darbo paieškos išmoka nepakeičia valstybių narių pareigos, susijusios su aktyviomis darbo rinkos ar pasyviomis socialinės apsaugos priemonėmis, ir išsamios EGF priemonių papildomumo analizės;

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiškoje pateikiama nuoroda į neseniai paskelbtą ataskaitą, kad Vesterboteno regione prireiks 40 000 naujų darbuotojų; palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojams, kurie mano, kad jų išsilavinimo nepakanka, kad jie galėtų užimti regione esančias laisvas darbo vietas, kurioms reikalingas specialus išsilavinimas;

7.  palankiai vertina priemones, skirtas darbuotojų motyvacijai ir sveikatai; mano, kad būtina imtis tokių veiksmų, kad būtų galima stiprinti paramos gavėjų motyvaciją ir padėti tiems, kurių sveikatos būklė pablogėjo po atleidimo; taip pat teigiamai vertina dalyvių kompetencijų pripažinimo priemones;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad didelė suma bus panaudota išmokoms ir paskatoms, pažymi, kad šių priemonių finansavimas neturi viršyti 35 proc. bendram prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketui skirtos sumos, kaip nustatyta pagal EGF reglamentą, ir šių priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos arba mokymosi veikloje;

9.  primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jean'ui ARTHUIS,

Pirmininkui

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2016 m. balandžio 4 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

-  COM(2016)0061 siūloma skirti 1 793 710 EUR EGF paramą 470  darbuotojų, atleistų iš įmonės „Volvo Group Truck“ , ir 177 darbuotojų, atleistų iš 4 tiekėjų bei tolesnės gamybos grandies įmonių. Pagrindinė įmonė vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas prie NACE 2 red. 29 skyriaus (Variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba). Darbuotojai iš pagrindinės įmonės daugiausia atleisti NUTS 2 lygio SE33 regione (Aukštutinis Norlandas, Švedija).

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

17

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(5)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(6)

Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(7)

*   Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.

(8)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(9)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(10)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(11)

2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika