SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

6.4.2016 - (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Victor Negrescu

Procedura : 2016/2022(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0077/2016
Teksty złożone :
A8-0077/2016
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[2], w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] (Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0077/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub skutkami światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna mieć charakter dynamiczny i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej w celu ułatwienia przeniesienia i powrotu na rynek pracy zwolnionych pracowników, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjmowania decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Szwecja złożyła wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 29 według NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep oraz producenci niższego szczebla”) głównie w regionie Övre Norrland (SE33), zaliczanym do poziomu NUTS 2, przy czym zakłada się, że spośród 647 zwolnionych pracowników kwalifikujących się w ramach wkładu z EFG, ze środków skorzysta 500; mając na uwadze, że 470 pracowników zostało zwolnionych w Volvo Group Truck Operation EMEA w następstwie zwolnień w fabryce w Umeå, a 177 u 4 dostawców i producentów niższego szczebla (L Logistics AB, Lemia, Caverion i Isringhausen);

E.  mając na uwadze, że wniosek został złożony zgodnie z kryterium interwencji określonym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, które wymaga co najmniej 500 zwolnień w czteromiesięcznym okresie odniesienia, w przedsiębiorstwie w państwie członkowskim, z uwzględnieniem zwolnień pracowników u jego dostawców lub producentów niższego szczebla i osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek;

F.  mając na uwadze, że za kontrolę finansową działań wspieranych z EFG odpowiedzialne są państwa członkowskie, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Szwecja ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 793 710 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 2 989 518 EUR;

2.  zauważa, że władze Szwecji przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 16 września 2015 r., a dnia 16 lutego 2016 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i przekazała ją tego dnia Parlamentowi;

3.  wyraża ubolewanie, że Komisja nie była w stanie dotrzymać terminu sfinalizowania oceny tego wniosku ze względu na wyjątkowe braki kadrowe; przypomina, że w interesie beneficjentów pomoc powinna być udostępniana jak najszybciej i jak najskuteczniej; wzywa państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG do dołożenia wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFG;

4.  zauważa, że z powodu nowych azjatyckich producentów samochodów ciężarowych, produkcja pojazdów użytkowych nie jest już zdominowana przez producentów europejskich i północnoamerykańskich; podkreśla, że produkcja ciężkich samochodów ciężarowych w Unii spadła w 2014 r.; również eksport ciężkich pojazdów użytkowych, autobusów i autokarów uległ zmniejszeniu (spadek o 6,3 mld EUR lub -11%), podczas gdy zwiększył się ogólny import pojazdów użytkowych do Unii (+ 10%); zauważa, że przemysł samochodów ciężarowych ma trudności z zaakceptowaniem diametralnych zmian i potrzebą dostosowania się, choć nabiera coraz silniejszego globalnego charakteru; odnotowuje, że władze Szwecji argumentują, iż częściowa delokalizacja fabryki Volvo w Umeå powodowana jest potrzebą zwiększenia wydajności i zmniejszenia kosztów, aby sprostać obecnej i przyszłej konkurencji na rynkach światowych oraz stanowi część programu Volvo na rzecz optymalizacji;

5.  zwraca uwagę, że zwolnienia stanowią wyzwanie dla regionu administracyjnego Västerbotten (którego stolicą jest Umeå), ponieważ oferty zatrudnienia w regionie dotyczą branż wymagających wysokich kwalifikacji, a większość zwolnionych pracowników ma jedynie średnie wykształcenie; zauważa, że wniosek odnosi się do niedawnego sprawozdania, z którego wynika, że w regionie Västerbotten potrzebnych będzie 40 000 nowych pracowników; z zadowoleniem przyjmuje działania skierowane do pracowników potrzebujących specjalistycznego wykształcenia;

6.  wzywa państwa członkowskie do przygotowania, wraz z partnerami społecznymi, strategii na rzecz przewidywania prognozowanych zmian na rynku pracy oraz ochrony unijnych miejsc pracy i umiejętności w oparciu o kompleksowe oceny oddziaływania handlu dokonywane przez Komisję w odniesieniu do każdej umowy handlowej;

7.  zauważa, że we wniosku nie uwzględniono młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się, ponieważ region ten nie kwalifikuje się do takiej interwencji w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

8.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Szwecji rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 30 stycznia 2015 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

9.  zauważa, że Szwecja planuje dziewięć rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: i) gruntowna ocena oraz indywidualne planowanie; ii) różnorodne zajęcia przygotowujące do poszukiwania pracy oraz coaching; iii) działania w zakresie motywacji i poprawy zdrowia; iv) przedsiębiorczość i rozpoczynanie działalności gospodarczej; v) kształcenie i szkolenia; vi) walidacja kompetencji; vii) pomoc w poszukiwaniu pracy udzielana przez usługodawców prywatnych; viii) koszty podróży i koszty powiązane; ix) dodatek na poszukiwanie pracy;

10.  z zadowoleniem przyjmuje działania ukierunkowane na motywację i zdrowie pracowników; uważa, że takie działania są niezbędne w celu zwiększenia motywacji i zapewnienia pomocy tym osobom, których zdrowie uległo pogorszeniu w wyniku zwolnienia ich z pracy; ponadto docenia działania na rzecz walidacji kompetencji uczestników;

11.  odnotowuje dużą kwotę przeznaczoną na świadczenia i zachęty; zauważa również, że finansowanie tych działań ograniczone jest maksymalnie do 35% łącznych kosztów skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG, i że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

12.  oczekuje na odpowiedź Komisji potwierdzającą, że zaproponowany dodatek na poszukiwanie pracy nie zastępuje obowiązku państwa członkowskiego w odniesieniu do aktywnych instrumentów rynku pracy ani środków ochrony socjalnej; ponadto oczekuje sporządzenia analizy komplementarności środków wspieranych z EFG;

13.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług opracowano w drodze konsultacji z beneficjentami objętymi pomocą, ich przedstawicielami oraz z partnerami społecznymi;

14.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać rozwój sytuacji na rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

15.  przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracowników w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej oraz do ewentualnej przyszłości sektorów zawodowych;

16.  zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach w większym stopniu precyzowała, w których sektorach pracownicy mają szanse znaleźć zatrudnienie i czy oferta szkoleniowa jest dostosowana do przyszłych perspektyw rozwoju gospodarczego i potrzeb rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień;

17.  zauważa, że władze szwedzkie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

18.  zauważa, że do chwili obecnej dział „Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” był przedmiotem 22 wniosków o pomoc z EFG, wraz z niniejszym wnioskiem; w 12 z nich powoływano się na wpływ globalizacji na strukturę handlu, a w 10 – na wpływ światowego kryzysu finansowego i gospodarczego;

19.  wzywa Komisję do starannej oceny przypadków, w których wnioski o finansowanie z EFG dotyczą zwolnień wynikających ze strategii delokalizacyjnych przedsiębiorstw i do dopilnowania, by przedsiębiorstwa te w pełni przestrzegały obligatoryjnych obowiązków wobec zwolnionych pracowników na mocy prawa krajowego lub zgodnie z układami zbiorowymi, i by EFG był traktowany jako środek uzupełniający;

20.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

21.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dla skuteczności rozpatrywania spraw;

22.  przypomina Komisji o jej odpowiedzialności i obowiązku przedłożenia w odpowiednim czasie szczegółowych informacji potwierdzających, że zaproponowany dodatek na poszukiwanie pracy nie zastępuje obowiązku państwa członkowskiego w odniesieniu do aktywnych instrumentów rynku pracy ani środków ochrony socjalnej oraz sporządzenia szczegółowej analizy ukazującej komplementarność tych środków w ramach EFG;

23.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

24.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

25.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

26.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Szwecji – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006[4], w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[5], w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013[6].

(3)  W dniu 16 września 2015 r. Szwecja złożyła wniosek EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, dotyczący wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) oraz u czterech dostawców i producentów niższego szczebla w Szwecji. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 793 710 EUR dla wniosku złożonego przez Szwecję.

(5)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG, niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 793 710 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia niniejszej decyzji]*.

[7]Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[8] oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013[9] środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami[10] w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek dotyczący przedsiębiorstwa Volvo Trucks i wniosek Komisji

W dniu 16 lutego 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Szwecji w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w 5 przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 29 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”) głównie w regionie Övre Norrland (SE33) w Szwecji, zaliczanym do poziomu NUTS 2[11].

Jest to drugi wniosek analizowany w ramach budżetu na 2016 r. oraz dwudziesty drugi wniosek odnoszący się do sektora produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep i dotyczy uruchomienia z EFG łącznej kwoty 1 793 710 EUR na rzecz Szwecji. Dotyczy on 500 zwolnionych pracowników.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 16 września 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 11 listopada 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Szwecji twierdzą, że do zwolnień doprowadziły zmiany, które zaszły w ostatnich latach w europejskim przemyśle pojazdów użytkowych, a w szczególności przemyśle samochodów ciężarowych, zwłaszcza z powodu nowych azjatyckich producentów samochodów ciężarowych i trudności przemysłu samochodów ciężarowych z dostosowaniem się, co wymusiło zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów.

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują dziewięć rodzajów środków: i) gruntowna ocena oraz indywidualne planowanie, ii) różnorodne zajęcia przygotowujące do poszukiwania pracy oraz coaching, iii) działania w zakresie motywacji i poprawy zdrowia, iv) przedsiębiorczość i rozpoczynanie działalności gospodarczej, v) edukacja i szkolenia, vi) walidacja kompetencji, vii) pomoc w poszukiwaniu pracy udzielana przez usługodawców prywatnych, viii) koszty podróży i koszty powiązane, ix) dodatek na poszukiwanie pracy.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Szwecji przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  przedsiębiorstwo Volvo Trucks, które kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się ze zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zatroszczyło się o pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Szwecja powiadomiła Komisję, że środki w ramach EFG są współfinansowane przez rząd szwedzki z budżetu Arbetsförmedlingen (szwedzkich publicznych służb zatrudnienia).

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 793 710  EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to drugi wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia Funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2016 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb D(2015)12392

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie wniosku EGF/2015/009/SE/Volvo Trucks ze Szwecji (COM(2016)61 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz jej grupa robocza ds. EFG przeanalizowały uruchomienie EFG w sprawie wniosku EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku ze wspomnianym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 647 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Volvo Trucks prowadzącym działalność w dziale 29 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep) oraz u czterech dostawców i producentów niższego szczebla zlokalizowanych głównie w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Övre Norrland w Szwecji (SE33), w okresie odniesienia od 24 lutego 2015 r. do 24 czerwca 2015 r.;

B)  mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, Szwecja wskazuje na fakt, że produkcja pojazdów użytkowych, będąca stosunkowo niewielkim segmentem szeroko pojętego przemysłu motoryzacyjnego, nie jest już zdominowana przez producentów europejskich i północnoamerykańskich; mając na uwadze, że nowi azjatyccy producenci samochodów ciężarowych z Chin oraz Indii uzyskali dostęp do nowych technologii dzięki spółkom joint venture zawieranym z ugruntowanymi liderami rynków zachodnich;

C)  mając na uwadze, że w 2014 r. w branży ciężkich samochodów ciężarowych na rynku pojazdów użytkowych zarejestrowano tendencję spadkową w porównaniu z rokiem 2013; mając na uwadze, że w 2014 r. odnotowano znaczącą zmianę w handlu unijnym: spadł wywóz realizowany przez producentów unijnych, natomiast przywóz pojazdów na rynek unijny wzrósł;

D)  mając na uwadze, że większość (77,4%) pracowników objętych środkami to mężczyźni, a 22,6% to kobiety; mając na uwadze, że 60% tych pracowników to osoby w wieku od 30 do 54 lat, 15% – od 25 do 29 lat, a 12,2% – od 55 do 64 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Szwecji:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria dotyczące interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Szwecja ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  wyraża ubolewanie, że Komisja nie była w stanie dotrzymać terminu sfinalizowania oceny tego wniosku; zauważa, że powodem tego opóźnienia były wyjątkowe braki kadrowe; jest zdania, że jeśli opóźnienie to jest skutkiem niedawnych cięć kadrowych w Komisji, to należy przypomnieć, że w interesie beneficjentów pomoc powinna być udostępniana jak najszybciej i jak najskuteczniej. Państwa członkowskie oraz instytucje unijne zaangażowane w proces podejmowania decyzji dotyczących EFG powinny dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia czasu trwania procedur oraz ich uproszczenia, aby zapewnić sprawne i szybkie przyjmowanie decyzji w sprawie uruchomienia EFG;

3.  zauważa, że we wniosku nie uwzględniono młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się, ponieważ region ten nie kwalifikuje się do takiej interwencji w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych;

4.  wzywa Komisję do starannej oceny przypadków, w których wnioski o finansowanie z EFG dotyczą zwolnień wynikających ze strategii delokalizacyjnych przedsiębiorstw i do dopilnowania, by przedsiębiorstwa te w pełni przestrzegały obligatoryjnych obowiązków wobec zwolnionych pracowników na mocy prawa krajowego lub zgodnie z układami zbiorowymi, i by EFG był traktowany jako środek uzupełniający;

5.  oczekuje na odpowiedź Komisji potwierdzającą, że zaproponowany dodatek na poszukiwanie pracy nie zastępuje obowiązku państwa członkowskiego w odniesieniu do aktywnych instrumentów rynku pracy ani biernych środków ochrony socjalnej; oczekuje także na szczegółową analizę ukazującą komplementarność tych środków w ramach EFG;

6.  zauważa, że wniosek odnosi się do niedawnego sprawozdania, z którego wynika, że w regionie Västerbotten potrzebnych będzie 40 000 nowych pracowników; z zadowoleniem przyjmuje środki skierowane do pracowników, którzy uważają, że ich poziom wykształcenia jest niewystarczający w stosunku do ofert pracy w regionie, w których wymaga się specjalistycznego wykształcenia;

7.  z zadowoleniem przyjmuje działania ukierunkowane na motywację i zdrowie pracowników; uważa, że takie działania są niezbędne w celu zwiększenia motywacji i zapewnienia pomocy tym osobom, których zdrowie uległo pogorszeniu w wyniku zwolnienia ich z pracy; ponadto docenia działania na rzecz walidacji kompetencji uczestników;

8.  odnotowuje dużą kwotę przeznaczoną na świadczenia i zachęty; zauważa, że finansowanie tych działań ograniczone jest maksymalnie do 35% łącznych kosztów pakietu zindywidualizowanych usług, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

9.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący komisji EMPL

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jak rozumiem, Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 4 kwietnia 2016 r.:

-  COM(2016)0061 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 793 710 EUR na rzecz 470 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Volvo Trucks oraz 177 pracowników zwolnionych przez czterech dostawców i producentów niższego szczebla. Główne przedsiębiorstwo prowadzi działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 29 NACE Rev. 2 (Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep). Zwolnienia dokonane przez to przedsiębiorstwo miały miejsce przede wszystkim w szwedzkim regionie Övre Norrland (SE33), zaliczanym do poziomu NUTS 2.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

 • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [4]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
 • [5]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [6]  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
 • [7] * Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.
 • [8]  Dz.U L 347 z 20.12.2013, s. 884.
 • [9]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
 • [10]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
 • [11]  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).