RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

6.4.2016 - (COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Comisia pentru bugete
Raportor: Victor Negrescu

Procedură : 2016/2022(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0077/2016
Texte depuse :
A8-0077/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[1] (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[2], în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0077/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau care au fost disponibilizați din cauza crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, pentru a facilita redistribuirea și reangajarea lucrătorilor disponibilizați, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind mobilizarea FEG în cadrul Comisiei și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Suedia a depus cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2 diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și producători din aval), în principal în regiunea de nivel NUTS2 Upper Norrland (SE33), și întrucât se preconizează că 500 din cei 647 de lucrători disponibilizați, care sunt eligibili pentru contribuții din FEG, vor participa la aceste măsuri; întrucât 470 dintre lucrători au fost disponibilizați de Volvo Group Truck Operation EMEA ca urmare a reducerilor de personal de la fabrica din Umeå, iar ceilalți 177 au fost disponibilizați de 4 furnizori și producători din aval (IL Logistics AB, Lemia, Caverion și Isringhausen);

E.  întrucât cererea a fost introdusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform cărora se prevede disponibilizarea a cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni dintr-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrători concediați de furnizori și producători din aval și/sau persoane care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea;

F.  întrucât responsabilitatea controlului financiar al măsurilor sprijinite de FEG revine statului membru în cauză, conform dispozițiilor de la articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG;

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Suedia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 793 710 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 2 989 518 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile suedeze au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 16 septembrie 2015 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 16 februarie 2016, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi;

3.  își exprimă regretul cu privire la faptul că serviciile Comisiei nu au fost în măsură să se încadreze în termenul prevăzut pentru evaluarea acestei cereri din cauza unei insuficiențe excepționale de personal; reamintește că, în interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil; invită statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul de decizie aferent FEG să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să asigure adoptarea fără probleme și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG;

4.  constată că fabricarea de vehicule comerciale nu mai este dominată de producătorii europeni și nord-americani, ca urmare a ascensiunii producătorilor de camioane din Asia; subliniază că producția de camioane grele din Uniune a scăzut în 2014, precum și exporturile de vehicule comerciale de tonaj, de autobuze și autocare (scădere de 6,3 miliarde EUR, respectiv de 11 %), iar importurile globale de vehicule comerciale în Uniune au crescut (cu 10 %); constată că industria constructoare de camioane s-a adaptat cu greu la noile transformări și cerințe crescute de globalizare; constată că autoritățile suedeze susțin că relocalizarea parțială a fabricii Volvo din Umeå este determinată de necesitatea de a crește eficiența și de a reduce costurile pentru a face față concurenței actuale și preconizate la nivel mondial, în cadrul programului de optimizare al grupului Volvo;

5.  subliniază că șomajul este o problemă în regiunea Västerbotten (Umeå fiind reședința districtului), cele mai multe locuri de muncă disponibile fiind în domenii care necesită un nivel înalt de calificare, în timp ce majoritatea lucrătorilor disponibilizați au doar un nivel de învățământ mediu; constată că cererea face trimitere la un raport publicat recent, potrivit căruia în regiunea Västerbotten va fi nevoie de 40 000 de lucrători noi; salută măsurile îndreptate înspre lucrătorii care au nevoie de formare specializată;

6.  invită statele membre să elaboreze împreună cu partenerii sociali strategii prin care să se poată anticipa schimbările așteptate pe piața muncii și să se protejeze locurile de muncă și calificările din Uniune pe baza unor evaluări cuprinzătoare ale impactului comercial realizate de Comisie pentru fiecare acord comercial;

7.  observă că tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) nu sunt vizați de cerere, deoarece această regiune nu este eligibilă pentru astfel de intervenții în cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

8.  salută faptul că autoritățile suedeze au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 30 ianuarie 2015, cu mult înainte de decizia de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

9.  constată că Suedia are în vedere nouă tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) evaluare aprofundată și planificare individuală; (ii) diverse activități de căutare a unui loc de muncă și de coaching; (iii) motivare și măsuri de sănătate; (iv) subvenții pentru antreprenoriat și înființarea de întreprinderi; (v) educație și formare; (vi) validarea competențelor; (vii) asistență pentru căutarea unui loc de muncă cu furnizorii de servicii private; (viii) cheltuieli de deplasare și cheltuieli conexe; (ix) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă.

10.  salută măsurile care vizează motivarea și sănătatea lucrătorilor; consideră că astfel de măsuri sunt necesare pentru sporirea gradului de motivație și pentru acordarea de asistență persoanelor a căror stare de sănătate a avut de suferit în urma disponibilizării; salută, de asemenea, măsurile pentru validarea competențelor participanților;

11.  ia act de suma importantă destinată indemnizațiilor și măsurilor de stimulare; observă, de asemenea, că finanțarea acestor măsuri este limitată la o cotă maximă de 35 % din cheltuielile totale prevăzute pentru pachetul coordonat de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activitățile de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

12.  așteaptă răspunsul Comisiei prin care aceasta să confirme că indemnizația propusă pentru căutarea unui loc de muncă nu înlocuiește obligațiile statului membru legate de aplicarea unor măsuri active pe piața forței de muncă sau de protecție socială; de asemenea, se află în așteptarea unei analize privind caracterul complementar al măsurilor sprijinite de FEG;

13.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu beneficiarii vizați și cu reprezentanții lor, precum și cu actorii publici la nivel local;

14.  reamintește că, potrivit articolului 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele viitoare de pe piața muncii și competențele necesare, iar pachetul în cauză ar trebui să fie compatibil cu trecerea la o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;

15.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile reale ale mediului de afaceri și la caracterul așteptat al sectoarelor profesionale;

16.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, detalii suplimentare privind sectoarele în care lucrătorii ar putea să își găsească un loc de muncă și să precizeze dacă oferta în materie de formare corespunde perspectivelor economice viitoare și nevoilor de pe piața muncii din regiunile afectate de disponibilizări;

17.  observă că autoritățile suedeze confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  constată că, până în prezent, sectorul industriei autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor a făcut obiectul a 22 de cereri de asistență din partea FEG, inclusiv prezenta cerere, 12 dintre acestea bazându-se pe aspecte comerciale legate de globalizare și 10 pe criza economică și financiară mondială;

19.  invită Comisia să analizeze cu atenție cazurile în care este solicitată finanțare din partea FEG pentru disponibilizări ce reprezintă rezultatul unor strategii de relocalizare ale întreprinderilor și să se asigure că aceste întreprinderi și-au îndeplinit întru totul responsabilitățile obligatorii ce le revin față de lucrătorii disponibilizați în temeiul legislației interne sau al contractelor colective de muncă, iar FEG este utilizat ca măsură complementară;

20.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

21.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

22.  reamintește Comisiei responsabilitatea și obligația sa de a prezenta în timp util informații detaliate prin care aceasta să confirme că indemnizația propusă pentru căutarea unui loc de muncă nu înlocuiește obligațiile statului membru legate de aplicarea unor măsuri active pe piața forței de muncă sau de protecție socială, precum și o analiză detaliată care să demonstreze caracterul complementar al măsurilor prevăzute din partea FEG;

23.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

24.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

25.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

(cerere din partea Suediei – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006[4], în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5], în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului[6].

(3)  La 16 septembrie 2015, Suedia a prezentat cererea EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks pentru o contribuție financiară din FEG, în urma concedierilor care au avut loc în cadrul societății Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation EMEA) și în cadrul a patru furnizori și producători din aval din Suedia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 793 710 EUR ca urmare a cererii depuse de Suedia.

(5)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 793 710 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării sale][7]*.

Adoptată la

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[8] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013[9], fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[10], pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea depusă de Volvo Trucks și propunerea Comisiei

La 16 februarie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Suediei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de 5 întreprinderi a căror activitate se încadrează în diviziunea 29 a NACE Revizia 2 („Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor”), îndeosebi în regiunea de nivel NUTS 2[11] Upper Norrland (SE33) din Suedia.

Aceasta este cea de a doua cerere examinată în cadrul bugetului 2016 și cea de a 22 care se referă la fabricarea de autovehicule, remorci și semiremorci, implicând mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 793 710 EUR pentru Suedia. Cererea vizează 500 de lucrători disponibilizați.

Cererea i-a fost transmisă Comisiei la 16 septembrie 2015, fiind completată cu informații suplimentare actualizate până la data de 11 noiembrie 2015. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile suedeze susțin că disponibilizările în cauză reprezintă rezultatul evoluțiilor care au afectat în ultimii ani industria autovehiculelor comerciale din Europa, îndeosebi industria constructoare de camioane din cauza concurenței asiatice și a dificultăților de adaptare ale acestei industrii, care este obligată să-și crească eficiența și să scadă costurile.

Serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constau în nouă tipuri de măsuri: (i) evaluare aprofundată și planificare individuală, (ii) diverse activități de căutare a unui loc de muncă și de coaching, (iii) motivare și măsuri de sănătate, (iv) subvenții pentru antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, (v) educație și formare, (vi) validarea competențelor, (vii) asistență pentru căutarea unui loc de muncă cu furnizorii de servicii private, (viii) cheltuieli de deplasare și cheltuieli conexe, (ix) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile suedeze au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  au fost respectate cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE privind disponibilizările colective;

–  Volvo Trucks, care și-a continuat activitățile după efectuarea concedierilor, și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și a luat măsuri adecvate pentru lucrătorii săi;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și cele de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Suedia a informat Comisia că resursele din FEG vor fi completate de guvernul suedez de la bugetul Arbetsförmedlingen (Oficiul forței de muncă suedez).

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 793 710 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a doua propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2016.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/jb D(2015)12392

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul cererii EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, prezentată de Suedia (COM(2016)0061)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere este întemeiată pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 647 de lucrători disponibilizați de societatea Volvo Trucks, care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la NACE Revizia 2 diviziunea 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor), și de patru dintre furnizorii săi și producătorii din aval amplasați în principal în regiunea de nivel NUTS 2 Upper Norrland (SE33) din Suedia, în perioada de referință cuprinsă între 24 februarie 2015 și 24 iunie 2015;

B)  întrucât, în scopul de a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Suedia susține că producția de vehicule comerciale, un segment relativ redus în marea industrie a autovehiculelor, nu mai este dominată de constructorii de pe piața europeană și nord-americană; întrucât constructorii de camioane de pe piețele asiatice emergente din China și India au dobândit acces la noile tehnologii prin asocieri în participație cu lideri de pe piața occidentală;

C)  întrucât segmentul producției de camioane grele din cadrul pieței vehiculelor comerciale a înregistrat o tendință negativă în comparație cu 2013; întrucât, în 2014, s-a înregistrat o schimbare majoră în ceea ce privește comerțul din UE, odată cu scăderea exporturilor producătorilor din UE și cu creșterea importului de vehicule;

D)  întrucât majoritatea (77,4%) lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 22,6% sunt femei; întrucât 60% din lucrători au între 30 și 54 de ani, 15% au între 25 și 29 de ani, iar 12,2% au între 55 și 64 de ani.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Suediei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Suedia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  își exprimă regretul cu privire la faptul că serviciile Comisiei nu au fost în măsură să se încadreze în termenul prevăzut pentru evaluarea acestei cereri  ; ia act de faptul că această întârziere a fost determinată de o insuficiență excepțională de personal; consideră că, deși întârzierea reprezintă rezultatul recentelor reduceri de personal din cadrul Comisiei, ar trebui reamintit faptul că, în interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil; statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional aferent FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să asigure adoptarea fără probleme și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG;

3.  observă că tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) nu sunt vizați de cerere, deoarece această regiune nu este eligibilă pentru astfel de intervenții în cadrul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor;

4.  invită Comisia să analizeze cu atenție cazurile în care este solicitată finanțare din partea FEG pentru disponibilizări ce reprezintă rezultatul unor strategii de relocalizare ale întreprinderilor și să se asigure că aceste întreprinderi și-au îndeplinit întru totul responsabilitățile obligatorii ce le revin față de lucrătorii disponibilizați în temeiul legislației interne sau al contractelor colective de muncă, iar FEG este utilizat ca măsură complementară;

5.  așteaptă răspunsul Comisiei prin care aceasta să confirme că indemnizația propusă pentru căutarea unui loc de muncă nu înlocuiește obligațiile statului membru legate de aplicarea unor măsuri active pe piața forței de muncă sau a unor măsuri pasive de protecție socială, precum și o analiză detaliată care să demonstreze caracterul complementar al măsurilor prevăzute din partea FEG;

6.  constată că cererea face trimitere la un raport publicat recent, potrivit căruia în regiunea Västerbotten va fi nevoie de 40 000 de lucrători noi; salută măsurile destinate lucrătorilor care consideră că nivelul lor de educație este insuficient pentru posturile vacante identificate în regiune, care necesită o formare specializată;

7.  salută măsurile care vizează motivarea și sănătatea lucrătorilor; consideră că astfel de măsuri sunt necesare pentru sporirea gradului de motivație și pentru acordarea de asistență persoanelor a căror stare de sănătate a avut de suferit în urma disponibilizării; salută, de asemenea, măsurile de validare a competențelor participanților;

8.  ia act de suma importantă destinată indemnizațiilor și măsurilor de stimulare; observă că finanțarea acestor măsuri este limitată la o cotă maximă de 35 % din cheltuielile totale prevăzute pentru pachetul de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în regulament; observă, de asemenea, că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

9.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, atunci când se concepe pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția pe viitor a pieței muncii și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu deosebită considerație,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere în Comisia pentru bugete la 4 aprilie 2016:

-  În cuprinsul COM(2016)0061 se propune realizarea unei contribuții din partea FEG în valoare de 1 793 710 EUR pentru 470 de lucrători disponibilizați de societatea Volvo Trucks și 177 disponibilizați de 4 furnizori și producători din aval. Întreprinderea principală își desfășoară activitatea în sectorul economic clasificat în cadrul diviziunii 29 (Fabricarea autovehiculelor, remorcilor și semiremorcilor) a NACE a doua revizuire. Disponibilizările efectuate de întreprinderea principală au avut loc în principal în regiunea de nivel NUTS 2 SE33 (Upper Norrland), Suedia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu se opun mobilizării Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

4.4.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

17

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

 • [1]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [2]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [3]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [4]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [5]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [6]  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).
 • [7] * Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.
 • [8]  JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
 • [9]  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
 • [10]  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
 • [11]  Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).