Postup : 2016/2022(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0077/2016

Predkladané texty :

A8-0077/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/04/2016 - 11.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0111

SPRÁVA     
PDF 645kWORD 135k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Victor Negrescu

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(1) (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3) (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu stanovený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0077/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom umiestňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie, aby sa uľahčilo opätovné uplatnenie a začlenenie prepustených pracovníkov na trh práce v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF Komisiou, Európskym parlamentom a Radou prostredníctvom skrátenia času na posudzovanie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Švédsko predložilo žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) v regióne na úrovni NUTS 2 Horný Norrland (SE33) a keďže sa očakáva, že zo 647 prepustených pracovníkov, ktorí majú nárok na príspevok z EGF, sa na opatreniach zúčastní 500 pracovníkov; keďže 470 z týchto pracovníkov bolo prepustených v podniku Volvo Truck Operation EMEA po znížení počtu zamestnancov v továrni v meste Umeå, a ďalších 177 u 4 dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov (IL Logistics AB, Lemia, Caverion a Isringhausen);

E.  keďže žiadosť bola predložená na základe kritérií zásahu uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF, v ktorom sa vyžaduje, aby počas referenčného obdobia štyroch mesiacov dosiahol počet prepustených pracovníkov najmenej 500 osôb v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov, ktorí boli prepustení u jeho dodávateľov a u nadväzujúcich výrobcov, a / alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktorých činnosť sa skončila;

F.  keďže v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia o EGF sú za finančnú kontrolu akcií, ktoré majú nárok na podporu z EGF, zodpovedné členské štáty;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sú splnené, a že Švédsko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 793 710 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov vo výške 2 989 518 EUR;

2.  konštatuje, že švédske orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 16. septembra 2015 a že Komisia dokončila posúdenie 16. februára 2016 a Európsky parlament o ňom informovala v ten istý deň;

3.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nemohla dokončiť posúdenie žiadosti v danom termíne z dôvodu mimoriadneho nedostatku zamestnancov; pripomína, že v záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie; vyzýva členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF, aby vynaložili maximálne úsilie o skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečili tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF;

4.  konštatuje, že výrobe úžitkových vozidiel už nedominujú európski ani severoamerickí výrobcovia vzhľadom na rozvoj nových ázijských výrobcov nákladných vozidiel; poukazuje na to, že v roku 2014 klesla v Únii výroba ťažkých nákladných vozidiel, ako aj vývoz nákladných úžitkových vozidiel, autobusov a autokarov (pokles o 6,3 miliardy EUR alebo o 11 %), zatiaľ čo celkový dovoz úžitkových vozidiel do Únie sa zvýšil (o 10 %); konštatuje, že odvetvie výroby nákladných vozidiel sa ťažko vyrovnáva s rozsiahlou transformáciou a potrebou prispôsobenia sa, pričom sa čoraz viac globalizuje; konštatuje, že podľa švédskych orgánov je čiastočné presunutie výroby v továrni Volvo Umeå motivované potrebou zvýšenia efektívnosti a zníženia nákladov, aby výroba dokázala reagovať na existujúcu a očakávanú celosvetovú konkurenciu, v rámci optimalizačného programu spoločnosti Volvo;

5.  poukazuje na to, že prepúšťanie predstavuje v regióne Västerbotten (s hlavným mestom Umeå) veľký problém, pretože pracovné ponuky v regióne sú určené pre vysokokvalifikovaných pracovníkov, pričom väčšina prepustených pracovníkov má iba stredoškolské vzdelanie; poznamenáva, že žiadosť sa odvoláva na nedávnu správu, podľa ktorej bude v regióne Västerbotten potrebných 40 000 nových pracovníkov; víta opatrenia zamerané na pracovníkov, ktorí potrebujú špecializované vzdelanie;

6.  vyzýva členské štáty, aby spoločne so sociálnymi partnermi vypracovali stratégie na prispôsobenie sa plánovaným zmenám na trhu práce a aby chránili pracovné miesta a zručnosti v Únii na základe komplexných hodnotení dosahu každej obchodnej dohody na obchod vypracovaných Komisiou;

7.  poznamenáva, že žiadosť sa nevzťahuje na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), lebo región nemá nárok na takéto opatrenia v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

8.  víta skutočnosť, že švédske orgány začali poskytovať individualizované služby postihnutým pracovníkom 30. januára 2015, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o poskytnutí podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

9.  konštatuje, že Švédsko plánuje deväť typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) hĺbkové posúdenie a individuálne plánovanie; ii) rôzne činnosti súvisiace s hľadaním zamestnania a odborné poradenstvo; iii) motivácia a opatrenia v oblasti zdravia; iv) podnikanie a zakladanie podnikov; v) vzdelávanie a odborná príprava; vi) validácia spôsobilostí; vii) pomoc súkromných poskytovateľov služieb pri hľadaní zamestnania; viii) cestovné výdavky a súvisiace výdavky; ix) príspevok na hľadanie zamestnania;

10.  víta opatrenia zamerané na motiváciu a zdravie pracovníkov; považuje tieto opatrenia za potrebné na posilnenie motivácie a poskytnutie pomoci tým, ktorých zdravie prepustenie zasiahlo; oceňuje tiež opatrenia validácie spôsobilostí účastníkov;

11.  poukazuje na vysokú sumu, ktorá sa má vynaložiť na príspevky a stimuly; poznamenáva, že financovanie týchto opatrení je obmedzené na maximálne 35 % z celkových nákladov koordinovaného balíka individualizovaných opatrení, ako sa uvádza v nariadení o EGF, a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

12.  očakáva odpoveď Komisie, ktorá potvrdí, že navrhovaný príspevok na hľadanie zamestnania nenahrádza povinnosť členských štátov zabezpečiť aktívne opatrenia na trhu práce alebo opatrenia sociálnej ochrany; očakáva tiež analýzu komplementárnosti opatrení podporených z EGF;

13.  konštatuje, že koordinovaný balík individualizovaných služieb bol vypracovaný po konzultáciách s príslušnými príjemcami a ich zástupcami, ako aj miestnymi verejnými aktérmi;

14.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka individualizovaných služieb mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

15.  pripomína dôležitosť posilňovania zamestnateľnosti všetkých pracovníkov pomocou prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli v rámci pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná v rámci koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu a budúcim vyhliadkam pracovných sektorov;

16.  žiada Komisiu, aby v budúcich návrhoch podrobne uvádzala sektory, v ktorých pracovníci pravdepodobne nájdu zamestnanie, a pýta sa, či ponúkaná odborná príprava zodpovedá budúcemu hospodárskemu vývoju a potrebám pracovného trhu v regiónoch postihnutých prepúšťaním;

17.  konštatuje, že švédske orgány potvrdzujú, že na uvedené oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov, aby sa v plnej miere zabezpečilo dodržiavanie platných nariadení a aby nedochádzalo k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

18.  konštatuje, že k dnešnému dňu sa odvetvia výroby motorových vozidiel, návesov a prívesov týkalo 22 žiadostí o príspevok z EGF vrátane tejto, pričom 12 z nich súviselo s globalizáciou týkajúcou sa obchodu a 10 s celosvetovou finančnou a hospodárskou krízou;

19.  vyzýva Komisiu, aby obozretne posúdila prípady, v ktorých sa financovanie z EGF požaduje z dôvodu prepúšťania, ktoré je výsledkom stratégií premiestňovania výroby podnikov, a aby sa uistila, že tieto podniky si v plnej miere splnili svoje zákonné povinnosti voči prepusteným pracovníkom na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv a že EGF sa využíva ako komplementárne opatrenie;

20.  pripomína, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

21.  oceňuje zdokonalený postup, ktorý Komisia zaviedla na základe žiadosti Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

22.  pripomína Komisii jej zodpovednosť a povinnosť včas poskytnúť podrobné informácie potvrdzujúce, že navrhovaný príspevok na hľadanie zamestnania nenahrádza povinnosť členských štátov zabezpečiť aktívne opatrenia na trhu práce alebo opatrenia sociálnej ochrany, a podrobnú analýzu preukazujúcu komplementárnosť týchto opatrení EGF;

23.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

24.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

25.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Švédska – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006(4), a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(5), a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  v súlade s článkom 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(6) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)  Švédsko predložilo 16. septembra 2015 žiadosť EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks o finančný príspevok z fondu EGF v dôsledku prepúšťania v podniku Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) a u štyroch jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov vo Švédsku. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou, ktorú predložilo Švédsko, mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 793 710 EUR.

(5)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 1 793 710  EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia rozhodnutia](7)*.

V ...

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(8), a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013(9) fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách v roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(10), Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II.  Žiadosť spoločnosti Volvo Trucks a návrh Komisie

Komisia 16. februára 2016 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Švédska na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených v piatich podnikoch pôsobiacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 v divízii 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) v regióne úrovne NUTS 2(11) Horný Norrland (SE33) vo Švédsku.

Toto je druhá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2016, a 22. žiadosť v oblasti výroby motorových vozidiel, prívesov a návesov, pričom sa týka mobilizácie celkovej sumy 1 793 710 EUR z EGF v prospech Švédska. Týka sa 500 prepustených pracovníkov.

Žiadosť bola Komisii zaslaná 16. septembra 2015 a do 11. novembra 2015 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými platnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Švédske orgány tvrdia, že dôvodom prepúšťania je vývoj v uplynulých rokoch postihujúci európsku výrobu úžitkových vozidiel, predovšetkým odvetvie výroby nákladných vozidiel, teda skutočnosť, že sa objavujú noví ázijskí výrobcovia nákladných vozidiel a európsky priemysel sa tejto situácii ťažko prispôsobuje, pretože je nútený zvyšovať efektívnosť a znižovať náklady.

Individualizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, sa skladajú zo siedmich typov opatrení: i) dôkladné posúdenie a individuálne plánovanie, ii) rôzne činnosti na hľadanie zamestnania a poradenstvo, iii) motivácia a zdravotné opatrenia, iv) podnikanie a zakladanie podnikov, v) vzdelávanie a odborná príprava, vi) validácia spôsobilostí, vii) pomoc pri hľadaní zamestnania so súkromnými poskytovateľmi služieb, viii) cestovné výdavky a súvisiace náklady, ix) príspevok na hľadanie zamestnania.

Opísané opatrenia predstavujú podľa Komisie aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Švédske orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

–  sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  podnik Volvo Trucks, ktorý po prepúšťaní pokračuje v činnosti, si splnil svoje právne záväzky, ktorými sa upravuje prepúšťanie, a primerane sa postaral svojich zamestnancov,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Švédsko oznámilo Komisii, že opatrenia EGF bude spolufinancovať švédska vláda pomocou rozpočtu „Arbeidsförmidlingen“ (švédska verejná služba pre zamestnanosť).

III.  Postup

Komisia na mobilizovanie fondu predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 793 710 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Ide o druhý návrh na presun prostriedkov v súvislosti s mobilizáciou fondu, ktorý bol rozpočtovému orgánu predložený v roku 2016.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/jb D(2015)12392

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) vo veci EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švédsko (COM(2016) 61 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF v súvislosti so žiadosťou EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 647 pracovníkov prepustených v spoločnosti Volvo Trucks pôsobiacej podľa klasifikácie NACE Revision 2 v rámci divízie 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov) a v štyroch jej dodávateľských a nadväzujúcich výrobcov pôsobiacich najmä v regióne na úrovni NUTS 2 Horný Norrland vo Švédsku počas referenčného obdobia od 24. februára 2015 do 24. júna 2015;

B)  keďže v snahe stanoviť súvislosť medzi prepúšťaním a vážnymi zmenami v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie Švédsko uvádza, že európski a severoamerickí výrobcovia už nemajú vedúce postavenie v segmente výroby úžitkových vozidiel, ktorý predstavuje pomerne malú časť rozsiahleho automobilového priemyslu; keďže rozvíjajúci sa ázijskí výrobcovia nákladných vozidiel v Číne a Indii získali vďaka spoločným podnikom s uznávanými lídrami na západných trhoch prístup k novým technológiám;

C)  keďže v roku 2014 zaznamenal segment výroby ťažkých nákladných vozidiel na trhu úžitkových vozidiel negatívny trend v porovnaní s rokom 2013; keďže v roku 2014 bola v obchode EÚ zaznamenaná výrazná zmena, keďže poklesol vývoz výrobcov v EÚ a zvýšil sa dovoz vozidiel;

D)  keďže väčšinu (77,4 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, tvoria muži a 22,6 % ženy; keďže 60% pracovníkov je vo veku od 30 do 54 rokov, 15 % od 25 do 29 rokov a 12,2% vo veku od 55 do 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia v súvislosti so žiadosťou Švédska tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Švédsko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nemohla dokončiť posúdenie žiadosti v danom termíne  ; poznamenáva, že to bolo spôsobené mimoriadnym nedostatkom pracovníkov; domnieva sa, že ak bolo oneskorenie spôsobené nedávnym znižovaním počtu pracovných miest, treba pripomenúť, že v záujme príjemcov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie; členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF;

3.  poznamenáva, že žiadosť sa nevzťahuje na mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), lebo región nemá nárok na takéto opatrenia v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

4.  vyzýva Komisiu, aby obozretne posúdila prípady, v ktorých sa financovanie z EGF požaduje z dôvodu prepúšťania, ktoré je výsledkom stratégií premiestňovania výroby podnikov, a aby sa uistila, že tieto podniky si v plnej miere splnili svoje zákonné povinnosti voči prepusteným pracovníkom na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv a že EGF sa využíva ako komplementárne opatrenie;

5.  očakáva odpoveď Komisie, ktorou potvrdí, že navrhovaný príspevok na hľadanie zamestnania nenahrádza povinnosť členských štátov zabezpečiť aktívne opatrenia na trhu práce alebo opatrenia sociálnej ochrany, a podrobnú analýzu preukazujúcu komplementárnosť týchto opatrení EGF;

6.  poznamenáva, že žiadosť sa odvoláva na nedávnu správu, podľa ktorej bude v regióne Västerbotten potrebných 40 000 nových zamestnancov; víta opatrenia zamerané na pracovníkov, ktorí považujú svoju dosiahnutú úroveň vzdelania za nedostatočnú pre voľné pracovné miesta v regióne, ktoré vyžadujú špecializované vzdelanie;

7.  víta opatrenia zamerané na motiváciu a zdravie pracovníkov; považuje tieto opatrenia za potrebné na posilnenie motivácie a poskytnutie pomoci tým, ktorých zdravie prepustenie zasiahlo; oceňuje tiež opatrenia validácie spôsobilostí účastníkov;

8.  pripomína vysokú sumu, ktorá sa má vynaložiť na príspevky a stimuly; poznamenáva, že financovanie týchto opatrení je obmedzené na maximálne 35 % z celkového balíka individualizovaných opatrení podľa nariadenia; a že tieto opatrenia sú podmienené aktívnou účasťou cieľovej skupiny príjemcov na činnostiach súvisiacich s hľadaním zamestnania alebo odbornou prípravou;

9.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka individualizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou,

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Vážený pán Arthuis,

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 4. apríla 2016:

-  COM(2016)0061 obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 1 793 710 EUR pre 470 pracovníkov prepustených z podniku Volvo Trucks a 177 pracovníkov prepustených u 4 jeho dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov. Hlavný podnik pôsobí v hospodárskom odvetví, ktoré je v rámci klasifikácie NACE Rev. 2 zaradené do divízie 29 (výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov). K prepúšťaniu v hlavnom podniku došlo prevažne v regióne SE33 (Horný Norrland, Švédsko) na úrovni NUTS 2.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAILOVOVÁ

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

* Dátum vloží Parlament pred zverejnením v úradnom vestníku.

(8)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia