Postopek : 2016/2022(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0077/2016

Predložena besedila :

A8-0077/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/04/2016 - 11.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0111

POROČILO     
PDF 689kWORD 124k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švedska)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Victor Negrescu

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks, Švedska)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0077/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, da se olajša njihovo ponovno vključitev na trg dela in zaposlitev, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Švedska vložila vlogo EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), in pri proizvajalcih v poproizvodni fazi, v glavnem v regiji Övre Norrland (SE33) na ravni 2 NUTS, in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 500 izmed 647 presežnih delavcev, upravičenih do prispevka iz ESPG; ker je bilo 470 presežnih delavcev odpuščenih v podjetju Volvo Group Truck Operation EMEA zaradi krčenja proizvodnje v obratu v kraju Umeå, 177 delavcev pa pri štirih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi (IL Logistics AB, Lemia, Caverion in Isringhausen);

E.  ker je bila vloga predložena na podlagi merila za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva, da je v referenčnem obdobju štirih mesecev odpuščenih najmanj 500 presežnih delavcev podjetja v državi članici, vključno z delavci, ki so postali presežni pri njegovih dobaviteljih ali proizvajalcih v poproizvodni fazi, in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost;

F.  ker so za finančni nadzor ukrepov, ki se financirajo iz ESPG, odgovorne države članice, kot je določeno v členu 21(1) uredbe o ESPG;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Švedska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.793.710 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 2.989.518 EUR;

2.  ugotavlja, da so švedski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 16. septembra 2015, Komisija pa je njeno oceno dokončala 16. februarja 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  obžaluje, da Komisija ni mogla spoštovati roka za oceno te vloge zaradi izjemnega primanjkljaja kadrov; spominja, da bi morala biti finančna pomoč v interesu prejemnikov na voljo čim hitreje in učinkoviteje; poziva države članice in institucije Unije, udeležene pri odločanju o ESPG, naj naredijo vse, kar je mogoče, da bi skrajšale obravnavo in poenostavile postopke ter tako zagotovile nemoteno in hitro sprejemanje sklepov o uporabi ESPG;

4.  ugotavlja, da v proizvodnji gospodarskih vozil ne prevladujejo več evropski in severnoameriški, temveč novi azijski proizvajalci; poudarja, da se je proizvodnja težkih tovornjakov v Uniji v letu 2014 zmanjšala, tako kot izvoz težkih gospodarskih vozil in avtobusov (zmanjšanje za 6,3 milijarde EUR oziroma –11 %), medtem ko se je uvoz gospodarskih vozil v Unijo povečal (za +10 %); ugotavlja, da je imela industrija tovornjakov težave pri sprejemanju velikih sprememb in se ni mogla prilagoditi ter postati bolj globalna; je seznanjen s trditvijo švedskih organov, da je bila preselitev delov obrata podjetja Volvo iz kraja Umeå v sklopu načrta za optimizacijo proizvodnje nujna za povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov, da bi se soočili z obstoječo in pričakovano svetovno konkurenco;

5.  poudarja, da je odpuščanje velik izziv za okrožje Västerbotten (Umeå je glavno mesto), saj je večina prostih delovnih mest v tej regiji namenjena visokokvalificiranim delavcem, večina odpuščenih delavcev pa ima samo srednješolsko izobrazbo; ugotavlja, da se vloga sklicuje na nedavno poročilo o tem, da bo v regiji Västerbotten potrebnih 40 tisoč novih delavcev; pozdravlja ukrepe za delavce, ki potrebujejo specializirano izobraževanje;

6.  poziva države članice, naj na osnovi celovitih ocen trgovinskih učinkov, ki jih Komisija opravi za vsak trgovinski sporazum, skupaj s socialnimi partnerji pripravijo strategije za predvidevanje sprememb na trgu dela in za zaščito delovnih mest ter znanja in veščin v Uniji;

7.  ugotavlja, da se ta vloga ne nanaša na mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ker ta regija v okviru pobude za zaposlovanje mladih ni upravičena do takšnega ukrepa;

8.  pozdravlja dejstvo, da so začeli švedski organi prilagojene ukrepe izvajati 30. januarja 2016, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

9.  je seznanjen, da Švedska načrtuje devet vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: (i) podrobne ocene in individualne načrte, (ii) različne dejavnosti pri iskanju zaposlitve in mentorstvo, (iii) motivacijske in zdravstvene ukrepe, (iv) podjetništvo in ustanavljanje podjetij, (v) izobraževanje in usposabljanje, (vi) potrjevanje kompetenc, (vii) pomoč zasebnih ponudnikov storitev pri iskanju zaposlitve, (viii) potne stroške in s tem povezane stroške, (ix) nadomestilo za iskanje zaposlitve;

10.  pozdravlja ukrepe za motiviranje in zdravje delavcev; meni, da motiviranje in pomoč potrebujejo tisti delavci, katerih zdravje se je zaradi odpustitve poslabšalo; pozdravlja tudi ukrepe za potrjevanje kompetenc udeležencev;

11.  je seznanjen, da je predvideni znesek za nadomestila in spodbude visok; ugotavlja tudi, da je financiranje teh ukrepov omejeno na največ 35 % skupnih stroškov za usklajeni sveženj prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi o ESPG, in da so ti ukrepi pogojeni s tem, da upravičenci dejavno iščejo zaposlitev oziroma se usposabljajo;

12.  pričakuje potrditev Komisije, da predlagano nadomestilo za iskanje zaposlitve držav članic ne odvezuje obveznosti v zvezi z aktivno politiko trga dela in ukrepi socialnega varstva; pričakuje tudi analizo dopolnjevanja ukrepov, ki se financirajo iz ESPG;

13.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s ciljnimi prejemniki, njihovimi predstavniki in lokalnimi javnimi akterji;

14.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

15.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje v okviru usklajenega svežnja ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju in obetom poslovnih sektorjev;

16.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih podrobneje navede sektorje, v katerih naj bi delavci najverjetneje našli zaposlitev, in to, ali je ponujeno usposabljanje prilagojeno gospodarskim obetom in potrebam na trgu delovne sile v regijah, kjer je prišlo do odpuščanja;

17.  ugotavlja, da so švedski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

18.  ugotavlja, da je bilo doslej za sektor proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic vloženih 22 vlog za pomoč iz ESPG, vključno s to, od tega 12 zaradi sprememb v trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, 10 pa zaradi svetovne finančne in gospodarske krize;

19.  poziva Komisijo, naj pozorno oceni primere, v katerih se zahteva financiranje iz ESPG za delavce, ki so izgubili delo zaradi selitve podjetij, in se prepriča, da so ta podjetja spoštovala svoje obveznosti do presežnih delavcev v skladu z nacionalno zakonodajo ali s kolektivnimi pogodbami in da se ESPG uporablja le kot dopolnilni ukrep;

20.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

21.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

22.  Komisijo opominja na njeno odgovornost in obveznost, da pravočasno zagotovi podrobne informacije, ki potrjujejo, da predlagana pomoč za iskalce zaposlitve ne nadomešča obveznosti držav članic v zvezi z aktivno politiko trga dela in ukrepi socialnega varstva, pa tudi podrobno analizo, ki priča o dopolnilnem značaju ukrepov iz ESPG;

23.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

24.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

25.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

26.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

(vloga EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks – Švedska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(4), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je namenjen podpori za delavce, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za samozaposlene osebe, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, pa tudi za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(6).

(3)  Švedska je 16. septembra 2015 vložila vlogo EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju v podjetju Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) ter pri štirih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi na Švedskem. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.793.710 EUR za vlogo, ki jo je predložila Švedska.

(5)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.793.710 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa]*.

(7)Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

OBRAZLOŽITEV

I.  Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(8) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(9) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(10) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II.  Vloga za podjetje Volvo Trucks in predlog Komisije

Komisija je 16. februarja 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Švedske, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v petih podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), večinoma v švedski regiji Övre Norrland (SE33) na ravni 2 NUTS(11), na trg dela.

To je druga vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016 in 22. za proizvodnjo motornih vozil, prikolic in polprikolic, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.793.710 EUR iz ESPG za Švedsko. Nanaša se na 500 presežnih delavcev.

Vloga je bila Komisiji poslana 16. septembra 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 11. novembra 2015. Komisija je v skladu z vsemi ustreznimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Švedski organi pojasnjujejo, da je odpuščanje presežnih delavcev posledica dogodkov, ki so v zadnjih letih vplivali na evropsko proizvodnjo gospodarskih vozil, zlasti tovornjakov, namreč vzpon azijskih proizvajalcev in težave proizvajalcev tovornjakov pri prilagajanju novim razmeram, zaradi česar so bili prisiljeni povečati učinkovitost in zmanjšati stroške.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo odpuščenim delavcem, zajemajo naslednje ukrepe: (i) podrobna ocena in individualni načrti, (ii) različne dejavnosti pri iskanju zaposlitve in mentorstvo, (iii) motivacijski in zdravstveni ukrepi, (iv) podjetništvo in ustanavljanje podjetij, (v) izobraževanje in usposabljanje, (vi) potrjevanje kompetenc, (vii) pomoč zasebnih ponudnikov storitev pri iskanju zaposlitve, (viii) potni stroški in s tem povezani stroški, (ix) nadomestilo za iskanje zaposlitve.

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Švedski organi so predložili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije,

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  podjetje Volvo Trucks, ki je po odpuščanju nadaljevalo svoje dejavnosti, je izpolnilo svoje pravne obveznosti v zvezi s presežnimi delavci in je ustrezno poskrbelo zanje,

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Švedska je obvestila Komisijo, da bo ukrepe iz ESPG sofinancirala švedska vlada prek proračuna švedskega javnega zavoda za zaposlovanje (Arbetsförmedlingen).

III.  Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.793.710 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je drugi predlog za uporabo sredstev sklada, ki je bil v letu 2016 predložen proračunskemu organu.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/jb D(2015)12392

G. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer ESPG/2015/009 SE/Volvo Trucks iz Švedske (COM(2016)61)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev sklada ESPG za primer ESPG/2015/009 SE/Volvo Truck in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL izhaja iz naslednjega:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 647 delavcev, odpuščenih v podjetju Volvo Trucks, ki deluje v panogi, razvrščeni v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic), ter pri štirih njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi, in sicer v glavnem v švedski regiji Övre Norrland (SE33) na ravni NUTS 2, v referenčnem obdobju od 24. februarja 2015 do 24. junija 2015;

B)  ker Švedska, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdi, da v proizvodnji gospodarskih vozil, ki je razmeroma majhen segment v veliki avtomobilski industriji, ne prevladujejo več evropski in severnoameriški proizvajalci; ker so novi azijski proizvajalci tovornjakov na Kitajskem in v Indiji dobili dostop do nove tehnologije zaradi združevanja z uveljavljenimi vodilnimi podjetji na zahodnem trgu;

C)  ker je v letu 2014 segment proizvodnje težkih tovornih vozil na trgu gospodarskih vozil zabeležil negativno gibanje v primerjavi z letom 2013; ker je v letu 2014 prišlo do velikega premika v trgovini EU, saj je izvoz proizvajalcev EU upadel, uvoz vozil pa se je povečal;

D)  ker je večina (77,4 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, žensk pa je 22,6 %; ker je 60 % delavcev starih od 30 do 54 let, 15 % od 25 do 29 let, 12,2 % pa od 55 do 64 let;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Švedske vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(1)(a) Uredbe (EU) št. 1309/2013 izpolnjena, zato je Švedska upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  obžaluje, da Komisija ni mogla spoštovati roka za oceno te vloge; ugotavlja, da je razlog za zamudo precejšnji primanjkljaj kadrov; meni, da bi bilo treba v primeru, če je zamuda posledica nedavnega zmanjšanja števila zaposlenih v Komisiji, opozoriti, da je v interesu prejemnikov, da je finančna pomoč na voljo čim hitreje in učinkoviteje; meni, da bi morale države članice in institucije Unije, udeležene pri odločanju o ESPG, narediti vse, kar je mogoče, da bi skrajšale obravnavo in poenostavile postopke ter tako zagotovile nemoteno in hitro sprejemanje sklepov o uporabi ESPG;

3.  ugotavlja, da se ta vloga ne nanaša na mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET), ker ta regija v okviru pobude za zaposlovanje mladih ni upravičena do takšnega ukrepa;

4.  poziva Komisijo, naj pozorno oceni primere, v katerih se zahteva financiranje iz ESPG za delavce, ki so izgubili delo zaradi selitve podjetij, in se prepriča, da so ta podjetja spoštovala svoje obveznosti do presežnih delavcev v skladu z nacionalno zakonodajo ali s kolektivnimi pogodbami in da se ESPG uporablja le kot dopolnilni ukrep;

5.  pričakuje potrditev Komisije, da predlagano nadomestilo za iskanje zaposlitve države članice v tem primeru ne odvezuje obveznosti v zvezi z aktivno politiko trga dela in pasivnimi ukrepi socialnega varstva, pa tudi podrobno analizo, ki priča o dopolnilnem značaju ukrepov iz ESPG;

6.  ugotavlja, da se vloga sklicuje na nedavno poročilo o tem, bo v regiji Västerbotten potrebnih 40 tisoč novih delavcev; pozdravlja ukrepe za delavce, ki menijo, da njihova stopnja izobrazbe ne zadostuje za prosta delovna mesta v regiji, zato potrebujejo specializirano izobraževanje;

7.  pozdravlja ukrepe za motiviranje in zdravje delavcev; meni, da motiviranje in pomoč potrebujejo tisti delavci, katerih zdravje se je zaradi odpustitve poslabšalo; pozdravlja tudi ukrepe za potrjevanje kompetenc udeležencev;

8.  je seznanjen, da je predvideni znesek za nadomestila in spodbude visok, vendar je financiranje teh ukrepov omejeno na največ 35 % skupnega svežnja prilagojenih ukrepov, kakor je določeno v uredbi; ugotavlja tudi, da so ti ukrepi odvisni od dejavnega sodelovanja ciljnih prejemnikov pri iskanju zaposlitve ali usposabljanju;

9.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, gospodarno z viri.

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsednik odbora EMPL

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Spoštovani gospod Arthuis!

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 4. aprila 2016:

–  COM(2016)0061 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.793.710 EUR za 470 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Volvo Trucks, in 177 presežnih delavcev, odpuščenih pri štirih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi. Glavno podjetje deluje v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 29 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic). Glavno podjetje je delavce odpuščalo predvsem v švedski regiji Övre Norrland (SE33) na ravni 2 NUTS.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

4.4.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

UL 347, 20.12.2013, str. 855.

(5)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(7)

* Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

(8)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(9)

UL 347, 20.12.2013, str. 855.

(10)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(11)

Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov