Förfarande : 2016/2022(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0077/2016

Ingivna texter :

A8-0077/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/04/2016 - 11.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0111

BETÄNKANDE     
PDF 466kWORD 104k
6.4.2016
PE 576.865v02-00 A8-0077/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Victor Negrescu

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige – EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

(COM(2016)0061 – C8-0033/2016 – 2016/2022(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0061 – C8-0033/2016),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–  med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0077/2016), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, för att underlätta omplaceringen och återinträdet på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Sverige lämnade in ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks om ekonomiskt stöd från fonden efter uppsägningar inom den näringsgren som i Nace rev. 2 klassificeras under huvudgrupp 29 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) främst i Nuts 2-regionen Övre Norrland (SE33). 500 av 647 uppsagda arbetstagare som är berättigade till stöd från fonden förväntas delta i åtgärderna. 470 av dessa arbetstagare sades upp vid Volvo Group Truck Operation EMEA efter nedskärningar vid anläggningen i Umeå, och 177 andra vid fyra underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled (IL Logistics AB, Lemia, Caverion och Isringhausen).

E.  Ansökan lämnades in med stöd av insatskriteriet i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilket minst 500 arbetstagare ska ha blivit uppsagda under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Detta omfattar även arbetstagare som har blivit uppsagda vid underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled och/eller egenföretagare som har upphört med sin verksamhet.

F.  Medlemsstaterna är ansvariga för den finansiella kontrollen av åtgärder inom ramen för fonden i enlighet med artikel 21.1 i förordningen om fonden.

1.  Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och att Sverige därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 793 710 euro enligt denna förordning, vilket utgör 60 % av de totala kostnaderna på 2 989 518 euro.

2.  Europaparlamentet noterar att de svenska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 16 september 2015, och att kommissionen avslutade sin bedömning av ansökan den 16 februari 2016 och underrättade parlamentet samma dag.

3.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen på grund av en mycket stor brist på personal inte kunde respektera tidsfristen för att slutföra bedömningen av denna ansökan. Parlamentet påminner om att med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som är med och antar besluten om stöd från fonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena för att säkerställa ett smidigt och snabbt antagande av beslut om utnyttjande av fonden.

4.  Europaparlamentet noterar att tillverkningen av nyttofordon inte längre domineras av europeiska och nordamerikanska tillverkare, på grund av de framväxande asiatiska lastbilstillverkarna. Parlamentet påpekar att tillverkningen av tunga lastbilar i unionen minskade 2014 och det gjorde även exporten av tunga nyttofordon, bussar och turistbussar (en minskning med 6,3 miljarder euro, eller -11 %) samtidigt som unionens totala import av nyttofordon ökade (+10 %). Parlamentet noterar att det har varit svårt för lastbilsbranschen att genomföra en genomgripande omvandling och anpassa sig, samtidigt som branschen blivit alltmer global. Parlamentet noterar att de svenska myndigheterna menar att den delvisa förflyttningen av Volvos enhet i Umeå har sin grund i behovet att öka effektiviteten och minska kostnaderna för att kunna stå sig i den nuvarande och förväntade globala konkurrensen, och utgör en del av Volvos optimeringsprogram.

5.  Europaparlamentet påpekar att uppsägningarna är en utmaning för Västerbottens län (där Umeå är residensstad) eftersom de lediga tjänsterna i regionen är koncentrerade till högkvalificerade områden samtidigt som de flesta av de berörda arbetstagarna enbart har gymnasieutbildning. Parlamentet noterar att man i ansökan hänvisar till en rapport nyligen i vilken det hävdas att 40 000 nya arbetstagare kommer att behövas i region Västerbotten. Parlamentet välkomnar de åtgärder som är inriktade på arbetstagare som behöver specialiserad utbildning.

6.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillsammans med artbetsmarknadens parter utarbeta strategier för en proaktiv hållning till de planerade förändringarna på arbetsmarknaden och att skydda arbetstillfällen och kompetens i unionen på grundval av heltäckande konsekvensbedömningar för handeln som ska göras av kommissionen för varje handelsavtal.

7.  Europaparlamentet noterar att ungdomar som varken arbetar eller studerar inte omfattas av ansökan eftersom regionen inte är berättigad till sådana insatser inom ramen för sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

8.  Europaparlamentet välkomnar att de svenska myndigheterna den 30 januari 2015 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna, långt innan beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

9.  Europaparlamentet noterar att Sverige planerar nio typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, nämligen i) kartläggning och individuell planering, ii) jobbsökaraktiviteter och vägledning, iii) åtgärder för motivation och hälsa, iv) främjande av företagande, v) utbildning och vidareutbildning, vi) validering av kunskaper och erfarenheter, vii) jobbcoachning med privata tjänsteleverantörer, viii) rese- och flyttkostnader, ix) arbetssökarbidrag.

10.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som är inriktade på arbetstagarnas motivation och hälsa. Parlamentet anser att sådana åtgärder är nödvändiga för att stärka motivationen och erbjuda hjälp till dem som fått nedsatt hälsa till följd av uppsägningen. Parlamentet uppskattar också åtgärderna för validering av deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

11.  Europaparlamentet noterar det höga belopp som kommer att användas till bidrag och incitament. Parlamentet noterar också att finansieringen av dessa åtgärder är begränsad till ett högsta belopp på 35 % av de totala kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med förordningen om fonden, och att dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

12.  Europaparlamentet väntar på svaret från kommissionen med en bekräftelse på att arbetssökarbidraget inte påverkar medlemsstatens skyldighet med avseende på aktiva arbetsmarknads- eller socialskyddsåtgärder. Parlamentet förväntar sig också en analys av komplementariteten med de åtgärder som får stöd inom ramen för fonden.

13.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med de berättigade stödmottagarna och deras företrädare samt med lokala offentliga aktörer.

14.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

15.  Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov och de berörda yrkessektorernas framtidsutsikter.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i framtida förslag närmare ange inom vilka sektorer arbetstagarna kan förväntas finna sysselsättning och om den utbildning som erbjuds är anpassad till de ekonomiska framtidsutsikterna och arbetsmarknadsbehoven i de regioner som berörs av uppsägningarna.

17.  Europaparlamentet betonar att de svenska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att lägga fram en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att säkerställa fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

18.  Europaparlamentet noterar att hittills har tjugotvå ansökningar om stöd från fonden, inklusive denna, gällt tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar. Tolv av dessa ansökningar grundar sig på handelsrelaterad globalisering och tio på den globala finansiella och ekonomiska krisen.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma ärenden där finansiering begärs från fonden för uppsägningar till följd av företags utlokaliseringsstrategier och att se till att dessa företag till fullo iakttagit de obligatoriska skyldigheter gentemot de uppsagda arbetstagarna som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, och att fonden används som en kompletterande åtgärd.

20.  Europaparlamentet betonar på nytt att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

21.  Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

22.  Europaparlamentet påminner kommissionen om dess ansvar och skyldighet att i god tid tillhandahålla detaljerad information som bekräftar att det föreslagna arbetssökarbidraget inte påverkar medlemsstatens skyldighet med avseende på aktiva arbetsmarknads- eller socialskyddsåtgärder samt en detaljerad analys som visar hur dessa åtgärder inom ramen för fonden kompletterar andra åtgärder.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissonen att säkra allmänhetens tillgång till samtliga handlingar som berör ansökningar om medel ur fonden.

24.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

25.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Sverige - EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(4), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen eller en ny global finansiell och ekonomisk kris samt för att underlätta arbetstagarnas och egenföretagarnas återinträde på arbetsmarknaden.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(6) inte överskrida 150 miljoner EUR (i 2011 års priser).

(3)  Den 16 september 2015 lämnade Sverige in ansökan EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks om ekonomiskt stöd från fonden, efter uppsägningar vid Volvo Trucks (Volvo Group Truck Operation, EMEA) och fyra leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled i Sverige. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)  Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 793 710 euro som Sverige ansökt om.

(5)  För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 793 710 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med den [dagen för antagandet].(7)*.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

MOTIVERING

I.  Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(8) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(9) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner EUR (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(10), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II.  Ansökan från Volvo Trucks och kommissionens förslag

Den 16 februari 2016 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Sverige medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 29 i Nace Rev. 5 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) främst i Nuts(11) 2-regionen Övre Norrland (SE33).

Detta är den andra ansökan som behandlas under budgetåret 2016, och den tjugoandra för tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar och innebär att totalt 1 793 710 euro ur fonden tas i anspråk för Sveriges del. Ansökan gäller 500 arbetstagare som har sagts upp.

Ansökan lämnades till kommissionen den 16 september 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 11 november 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i förordningen om fonden, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De svenska myndigheterna konstaterar att den händelse som föranlett dessa uppsägningar är den utveckling som påverkat den europeiska tillverkningen av nyttofordon, och särskilt lastbilsbranschens svårigheter de senaste åren på grund av de framväxande asiatiska lastbilstillverkarna, och lastbilsbranschens svårigheter att anpassa sig vilket tvingat den att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

De individanpassade tjänster som ska erbjudas de uppsagda arbetstagarna består av nio typer av åtgärder, nämligen: (i) kartläggning och individuell planering, (ii) jobbsökaraktiviteter och vägledning, (iii) åtgärder för motivation och hälsa, (iv) främjande av företagande, (v) utbildning och vidareutbildning, (vi) validering av kunskaper och erfarenheter, (vii) jobbcoachning med privata tjänsteleverantörer, (viii) rese- och flyttkostnader, (ix) arbetssökarbidrag.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om fonden. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De svenska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om att

–  principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vilka som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–  kraven som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–  att Volvo Trucks, som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet, har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–  de föreslagna åtgärderna inte kommer att få något ekonomiskt stöd från andra av unionens fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–  de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, och att

–  det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Sverige har meddelat kommissionen att fondåtgärderna samfinansieras av de svenska myndigheterna genom Arbetsförmedlingens budget.

III.  Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 793 710 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det andra förslaget till överföring för utnyttjande av fonden som lämnats in till budgetmyndigheten under 2016.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb D(2015)12392

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/009 SE/Saab från Sverige (COM(2016)0061)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärende EGF/2015/009 SE Volvo Trucks och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 647 uppsägningar vid Volvo Trucks som är verksamt inom huvudgrupp 29 i Nace Rev. 2 (Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar) och fyra av dess underleverantörer och producenter i efterföljande led främst i Nuts 2-regionen SE33 i Övre Norrland i Sverige under referensperioden den 24 februari 2015 – 24 juni 2015.

B)  Sverige hävdar att uppsägningarna beror på genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, eftersom tillverkningen av nyttofordon, ett relativt litet segment inom den storskaliga fordonsindustrin, inte längre domineras av europeiska och nordamerikanska tillverkare. De framväxande asiatiska lastbilstillverkarna i Kina och Indien har fått tillgång till ny teknik genom samriskföretag med etablerade marknadsledare i väst.

C)  Inom segmentet tunga lastbilar på nyttofordonsmarknaden var tillverkningstrenden 2014 däremot nedåtgående i förhållande till 2013. I EU:s handel skedde 2014 en allvarlig förändring i och med att de EU-baserade tillverkarnas export sjönk och importen av fordon ökade.

D)  De flesta (77,4 %) arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 22,6 % är kvinnor. 60 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år, 15 % i åldern 25–29 år och 12,2 % i åldern 55–64 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Sveriges ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Sverige därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte kunde respektera tidsfristen för slutförandet av bedömningen av ansökan. Parlamentet noterar att orsaken till denna försening var en mycket stor brist på personal. Parlamentet anser att om förseningen är en följd av den senaste tidens personalnedskärningar inom kommissionen är det viktigt att påpeka att med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som är med och antar besluten om stöd från fonden bör göra sitt bästa för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena för att säkerställa det smidiga och snabba antagandet av beslut om utnyttjande av fonden.

3.  Europaparlamentet noterar att ungdomar som varken arbetar eller studerar inte omfattas av ansökan eftersom regionen inte är berättigad till sådana insatser inom ramen för sysselsättningsinitiativet för ungdomar.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma ärenden där finansiering begärs från fonden för uppsägningar till följd av företags utlokaliseringsstrategier och att se till att dessa företag till fullo iakttagit de obligatoriska skyldigheter gentemot de uppsagda arbetstagarna som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, och att fonden används som en kompletterande åtgärd.

5.  Europaparlamentet inväntar kommissionens svar med en bekräftelse på att det föreslagna arbetssökarbidraget inte påverkar medlemsstatens skyldighet med avseende på aktiva arbetsmarknadsåtgärder eller passiva socialskyddsåtgärder, samt en detaljerad analys som visar hur dessa åtgärder inom ramen för fonden kompletterar andra åtgärder.

6.  Parlamentet noterar att man i ansökan hänvisar till en rapport nyligen i vilken det hävdas att 40 000 nya arbetstagare kommer att behövas i region Västerbotten. Parlamentet välkomnar de åtgärder som är inriktade på arbetstagare som anser sin utbildningsnivå otillräcklig för de lediga tjänster som finns i regionen, som kräver specialiserad utbildning.

7.  Europaparlamentet välkomnar åtgärder som är inriktade på arbetstagarnas motivation och hälsa. Parlamentet anser att sådana åtgärder är nödvändiga för att stärka motivationen och erbjuda hjälp till dem som fått nedsatt hälsa till följd av uppsägningen. Parlamentet uppskattar också åtgärderna för validering av deltagarnas kunskaper och erfarenheter.

8.  Parlamentet noterar det höga belopp som kommer att användas till bidrag och incitament och noterar att finansieringen av dessa åtgärder är begränsad till 35 % av de totala kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder förutsätter att de berörda stödmottagarna aktivt söker arbete eller deltar i utbildning.

9.  Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

Med vänlig hälsning,

Thomas Händel

Ordförande för EMPL-utskottet

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Ärende:  Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Till ordföranden

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 4 april 2016.

  COM(2016)0061 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 793 710 EUR för 470 arbetstagare som sagts upp vid Volvo Trucks och 177 arbetstagare som sagts upp vid fyra underleverantörer och producenter i efterföljande produktionsled. Huvudföretaget är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 29 (tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar). Uppsägningarna vid huvudföretaget gäller främst Nuts 2-regionen SE33 (Övre Norrland) i Sverige.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 21.12.2013, s. 884).

(7)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

(8)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy