ДОКЛАД относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

6.4.2016 - (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик по становище: Андрей Новаков

Процедура : 2016/2025(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0078/2016
Внесени текстове :
A8-0078/2016
Разисквания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[2], и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3] (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2015 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/000 TA 2015 – Техническа помощ по инициатива на Комисията)[4],

–  като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0078/2016),

A.  като има предвид, че Съюзът е създал законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро (по цени от 2011 г.), както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума (т.е. 828 060 EUR през 2016 г.) могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е подчертавал необходимостта от подобрена добавена стойност, ефективност и пригодност за заетост на бенефициентите по линия на ЕФПГ като инструмент на Съюза за подкрепа на съкратените работници;

Е.  като има предвид, че предложената сума в размер на 380 000 EUR съответства на около 0,23 % от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ през 2016 г.;

1.  отбелязва мерките, предложени от Комисията като техническа помощ за финансиране на разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ; във връзка с това подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за изграждане на мрежи за прилагането на ЕФПГ; очаква този обмен на информация да допринесе също така за по-добро и по-подробно отчитане на успеваемостта на мерките, подкрепяни от ЕФПГ в държавите членки, по-специално във връзка с въздействието на мерките и процента на повторно наети на работа бенефициенти; подкрепя също така всички инициативи, включващи засилено участие и консултации с местните органи, които се занимават с ежедневното управление на мерките, подкрепяни от ЕФПГ;

3.  приветства непрекъснатата работа по стандартизираните процедури за заявленията по линия на ЕФПГ и управлението чрез използването на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което позволява опростяване и по-бърза обработка на заявленията, както и по-добро докладване; отбелязва, че Комисията възнамерява да подготви и уточни модула за окончателните доклади, с които се приключва изпълнението на дейностите във връзка с отделните заявления по ЕФПГ, като приоритет за 2016 г.; отбелязва обаче, че разходите от бюджета на ЕФПГ за системата SFC2014 остават сравнително високи;

4.  приветства включването на докладите в електронната система за обмен на данни (SFC2014); счита, че това ще намали административната тежест за държавите членки и ще улесни използването на докладите за оценка;

5.  отбелязва, че процедурата за интегриране на ЕФПГ в системата SFC 2014 продължава вече години наред и че съответните разходи за ЕФПГ са сравнително високи; отбелязва, че това равнище на разходите ще трябва да се запази още една година, след което разходите за поддръжка ще намалеят;

6.  изразява съжаление за това, че Комисията не е представила информация относно напредъка по интегрирането в системата SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г., както беше поискано в резолюцията на Парламента от 24 юни 2015 г. относно предложението за техническа помощ през 2015 г.; припомня на Комисията да представи напредъка, както е поискано по-горе, в това число и последните промени в положението;

7.  счита, че системата SFC2014 може да се използва също така с цел Комисията да събира подробни данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, и по-специално за процента на върналите се на работа съкратени работници, които са ползвали финансиране по линия на ЕФПГ; настоява за извършване на по-добра оценка за вида и качеството на намерените работни места, както и за средносрочните и дългосрочните тенденции по отношение на процента на реинтеграция на пазара на труда, постигнат чрез интервенции по линия на ЕФПГ;

8.  приветства факта, че Комисията възнамерява да инвестира 70 000 EUR от наличния бюджет в рамките на техническата помощ, по-конкретно за подобряване на мониторинга и оценката на въздействието на помощта по линия на ЕФПГ върху отделните участници; препоръчва:

-  бюджетът за мониторинг и оценка да бъде използван за оценка на дългосрочното въздействие върху бенефициентите по линия на ЕФПГ и на ефективността и ефикасността на оказваната по места подкрепа, както и за извършване на по-задълбочен анализ на икономическите промени, водещи до съкращения на бенефициенти по линия на ЕФПГ;

-  координаторът за ЕФПГ и държавите членки да предоставят надеждни и пълни данни относно трудовата реализация на бенефициентите дванадесет месеца след прилагането на мерките. Комисията следва да агрегира тези данни, включително процентите на повторно наетите на работа бенефициенти, и да ги предостави на Европейския парламент и на Съвета;

-  записване и ясно съобщаване на по-подробна информация относно мерките, до които имат достъп индивидуалните участници, което да позволи, например, по-ясен анализ на разходите и ползите от различните мерки, особено с оглед на по-високите административни разходи (действия по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ);

-  одобрението на окончателните доклади по заявленията и окончателното приключване по заявленията да бъдат съчетани с предоставянето на изчерпателна информация относно реализацията на бенефициентите (на съвкупно равнище);

9.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички участници, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

10.  отново призовава Комисията да кани Парламента, в разумни срокове, на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[5];

11.  призовава Комисията да представи обосновка за решението за възлагане на външен изпълнител на междинната оценка съгласно член 20, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ; изисква от Комисията да реши как да продължи работата си въз основа на анализ на разходите и ползите, с ясен акцент върху постигането на обективност, резултати, добавена стойност, пригодност за заетост и ефективност;

12.  призовава Комисията да включи в междинната оценка на ЕФПГ всички аспекти, отнасящи се до ефективността на разходите по всички проекти в рамките на ЕФПГ, данни относно подкрепата за директни плащания, както и предложения за подобряване на участието на държавите членки в ЕФПГ и взаимодействия с мерки, обхванати от ЕФПГ или национални програми; отбелязва, че това следва да бъде съчетано с усилието за създаване на пълна база данни за резултатите от всички интервенции по линия на ЕФПГ; призовава за провеждане на дебат относно резултатите от междинната оценка, за да се прецени дали ЕФПГ е най-ефективния инструмент за справяне с предизвикателствата, свързани със съкращенията на работници;

13.  призовава Комисията да включи количествен и качествен анализ на подкрепата по линия на ЕФПГ за млади хора до 25 години, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение, и да разшири трайно и устойчиво обхвата на тази мярка след декември 2017 г., като предложи нов Регламент за ЕФПГ, по-специално с оглед на прилагането на „Гаранция за младежта“ и продължаващата криза с младежката безработица;

14.  подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

15.  отправя искане към държавите членки и всички участващи институции да положат необходимите усилия за по-нататъшно подобряване на процедурните и бюджетните разпоредби с цел увеличаване на влиянието на ЕФПГ; в тази връзка отбелязва, че в момента Парламентът изготвя доклад по собствена инициатива въз основа на оценката на Комисията, с цел извършване на преглед на функционирането на Регламента за ЕФПГ и на проверените случаи;

16.  оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск във връзка с новия график и потенциалното въздействие върху ефективността на проучването на случаите; призовава държавите членки да използват в по-голяма степен помощта на Комисията преди подаването на официалните заявления;

17.  призовава държавите членки и всички участващи институции да се застъпят за по-широкото използване на дерогацията за праговете за допустимост, от които се възползват и МСП, както и да подкрепят удължаването на референтните периоди и възможността за причисляване на съкратените работници, предлагащи свързани услуги, към съкратените работници от съответното дружество, като по този начин се допринася за по-ефикасно и ползотворно използване на ЕФПГ;

18.  отправя искане към държавите членки да подчертаят по-ясно допълващия характер на финансирането по ЕФПГ и неговата връзка с други фондове, както и да разгледат най-подходящите начини, чрез които ЕФПГ може да осигури добавена стойност, да гарантира взаимодействие с други източници на финансиране и да избегне изместване и препокриване;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2016/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от

17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/20061, и по-специално член 11, параграф 2 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление2, и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) цели оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза, или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на   Съвета3 ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 млн. евро (по   цени от 2011 г.).

 

1  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

2  ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

3  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г (ОВ L 347, 20.12.2013 г.,

стр. 884).

(3)  В Регламент (ЕС) № 1309/2013 е посочено, че по инициатива на Комисията всяка година за техническа помощ могат да бъдат използвани най-много 0,5 % от максималния годишен размер на средствата от ЕФПГ.

(4)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставяне на сума в размер на 380 000 евро за техническа помощ по инициатива на Комисията,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на 380 000 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в

Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в ,

За Европейския парламент   За Съвета

Председател     Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[6] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013[7], фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като резерв.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[8], за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Предложението на Комисията

На 22 февруари 2016 г. Комисията прие ново предложение за решение за мобилизирането на ЕФПГ.

То касае мобилизацията на 380 000 EUR от фонда, с цел обезпечаване на техническа помощ за Комисията. Целта на техническата помощ е финансирането на някои дейности като мониторинг, предоставяне на информация, създаване на интерфейс за база от знания и консултиране на държавите членки относно използването, проследяването и оценката на ЕФПГ. Съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от максималния годишен размер на ЕФПГ (т.е. 828 060 EUR през 2016 г.) могат да бъдат предоставяни всяка година за техническа помощ по инициатива на Комисията.

Съгласно предложението на Комисията, през 2016 г. исканата сума е предназначена да финансира следните дейности:

1.  Мониторинг и събиране на данни: Комисията ще събере данни за постъпилите, изплатените и приключените заявления, както и за предложените и предприетите мерки. Тези данни ще бъдат публикувани на уебсайта и ще бъдат обединени в подходяща форма за двугодишния доклад за 2017 г. Въз основа на работата през последните години разходите за тази дейност ще възлязат на 20 000 EUR.

2.  Предоставяне на информация: Уебсайтът за ЕФПГ[9], който Комисията създаде в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването и който тя поддържа в съответствие с изискванията на член 12, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, ще бъде редовно актуализиран и разширяван, като всеки нов елемент се превежда също така на всички езици на ЕС. Общата осведоменост за ЕФПГ ще бъде повишена и ще се насърчи видимостта му. Информация за ЕФПГ ще бъде включена в различни публикации и аудио-визуални дейности на Комисията, както е предвидено в член 11, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ. Прогнозните разходи за тези дейности за 2016 г. са в размер на 20 000 EUR.

3.  Създаване на база от знания/интерфейс за заявления: Комисията продължава своята работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ, като използва функционалните възможности на системата SFC 20143, в която се осъществява интеграцията. Това ще даде възможност за опростяване на заявленията по Регламента за ЕФПГ, за по-бързото им обработване и за по-лесното извличане на отчети за различни нужди. Приоритет за тази година ще бъдат подготовката и усъвършенстването на модула за окончателните доклади, с които приключва изпълнението на дейностите във връзка с отделните заявления по ЕФПГ, като целта е да се облекчи административната тежест за държавите членки и заявленията по ЕФПГ съгласно действащия регламент да се интегрират в системата SFC от началото до края на процеса. Прогнозните разходи за тези дейности са в размер на 100 000 EUR, което представлява приносът на ЕФПГ за разработване на системата SFC и нейната редовна поддръжка. Очаква се този размер на вноските да остане непроменен още една година, за да може да се изградят всички модули за ЕФПГ в системата SFC, след което разходите ще намалеят, тъй като основният акцент ще бъде върху поддръжката на системата.

4.  Административна и техническа помощ: Експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ, включваща по един член от всяка държава членка, ще проведе две заседания (в края на 2016 г./първата половина на 2017 г.), като прогнозният бюджет за тях е общо 70 000 EUR.

5.  Освен това, за да насърчи работата в мрежа между държавите членки, Комисията ще организира два семинара с участието на изпълнителните органи на ЕФПГ и социалните партньори. Доколкото е възможно, семинарите ще бъдат насрочени за приблизително същите дати като заседанията на експертната група и ще се концентрират върху въпроси, свързани с практическото прилагане на Регламента за ЕФПГ на най-ниско равнище. Прогнозните разходи за тези семинари са в размер на 120 000 EUR.

6.  Оценка: През 2015 г. завърши процедурата за възлагане на обществена поръчка за междинната оценка, за да може оценката да приключи до 30 юни 2017 г. (съгласно изискването на член 20, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ). През 2016 г. в бюджета са предвидени 50 000 EUR за приключване, превод и своевременно публикуване на доклада, за да може той да бъде представен в средата на 2017 г. Разходи за оценка не са предвидени в бюджета за 2017 г.

III.  Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията е отправила искане до бюджетния орган за трансфер на обща сума от 380 000 EUR от резерва за ЕФПГ (04 04 01) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 01 04 04).

Това е третото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2016 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и принос за оценката на заявленията от фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

CO/jb

D(2016)12395

До г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2015/000 TA 2016 — Техническа помощ по инициатива на Комисията (COM(2016) 78 final)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2016/000 TA 2016 и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ имат някои опасения относно мобилизирането на фонда във връзка с настоящото искане. В тази връзка комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки и препоръчва на водещата комисия по бюджети да извърши внимателна оценка на предложението за мобилизиране на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че сумата от 380 000 EUR, която Комисията предлага да бъде мобилизирана за техническа помощ през 2016 г., е под максимума от 0,5% от максималния годишен размер за ЕФПГ (150 милиона евро по цени от 2011 г.), предвиден в член 12 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020;

Б)  като има предвид, че заявлението съдържа същите позиции, по които се иска финансиране, както и през предходната година;

В)  като има предвид, че интегрирането на ЕФПГ в електронната система за обмен на данни (SFC2014) продължава и през 2016 г.;

Г)  като има предвид, че техническата помощ, предоставяна от Комисията на държавите членки, подкрепя и увеличава използването на ЕФПГ чрез предоставяне на информация за заявленията и разпространяване на добри практики сред държавите членки;

Д)  като има предвид, че искането на Комисията, в допълнение към сумата от 300 000 EUR, която вече беше договорена през 2015 г., включва и сума в размер на 50 000 EUR като резерв за финансиране на средносрочна оценка за ефективността и устойчивостта на резултатите, постигнати по отношение на ЕФПГ;

Е)  като има предвид, че Комисията реши да организира процедура за възлагане на обществена поръчка за междинната оценка;

Ж)  като има предвид, че член 20 от регламента предвижда предоставянето на помощ от страна на външни експерти за извършването на последваща оценка;

З)  като има предвид, че работната група за ЕФПГ прикани Комисията да даде обяснения за избраната процедура и подробности относно възлагането на обществената поръчка;

Поради това комисията по заетост и социални въпроси призовава водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно мобилизирането на фонда за техническа помощ на Комисията следните предложения:

1.  отбелязва мерките, предложени от Комисията като техническа помощ за финансиране на разходите, посочени в член 11, параграфи 1 и 4, както и в член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  приветства включването на докладите в електронната система за обмен на данни (SFC2014); счита, че това би намалило административната тежест за държавите членки и би улеснило използването на докладите за оценка;

3.  отбелязва, че процедурата за интегриране на ЕФПГ в системата SFC2014 продължава вече години наред и съответните разходи от бюджета на ЕФПГ са сравнително високи; отбелязва, че това равнище на разходите ще трябва да се запази още една година, след което разходите за поддръжка ще намалеят;

4.  изразява съжаление за това, че Комисията не е представила информация относно напредъка по интегрирането в системата SFC2014 от началото на 2011 г. до 2014 г., както беше поискано в резолюцията от 24 юни 2015 г. относно предложението за техническа помощ през 2015 г.; припомня на Комисията да представи напредъка, както е поискано по-горе, в това число и последните промени в положението;

5.  припомня значението на изграждането на мрежи и обмена на информация относно ЕФПГ; във връзка с това подкрепя финансирането на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ и семинарите за изграждане на мрежи за прилагането на ЕФПГ; очаква този обмен на информация да допринесе също така за по-добро и по-подробно отчитане на успеваемостта на мерките, подкрепяни от ЕФПГ в държавите членки, по-специално във връзка с въздействието на мерките и процента на повторно наети на работа бенефициенти;

6.  призовава Комисията да кани Парламента на срещите и семинарите на експертната група съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия[10]; приветства факта, че социалните партньори също са канени да участват;

7.  изразява загриженост за това, че Комисията е решила да организира процедура за възлагане на обществена поръчка за междинната оценка, тъй като член 20 от регламента предвижда предоставяне на помощ от страна на външни експерти единствено при изготвянето на последваща оценка; призовава Комисията да даде обяснения за избраната процедура и подробности относно възлагането на обществената поръчка;

8.  подчертава значението на увеличаването на общата осведоменост за ЕФПГ и неговата видимост; припомня на кандидатстващите държави членки тяхната роля за популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, органите, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от регламента.

С уважение,

Томас Хендел

Председател на комисията по заетост и социални въпроси

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [3]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [4]  Приети текстове, P8_TA(2015)0237.
  • [5]  ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
  • [6]     ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [7]     ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.
  • [8]     ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [9]   http://ec.europa.eu/egf
  • [10]  Официален вестник на Европейския съюз, L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.