MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

6.4.2016 - (COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Andrey Novakov

Menettely : 2016/2025(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0078/2016
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0078/2016
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

(COM(2016)0078 – C8-0095/2016 – 2016/2025(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0078 – C8-0095/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 24. kesäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)[4],

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0078/2016),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C.  toteaa, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D.  ottaa huomioon, että EGR:n määrärahojen vuotuinen enimmäismäärä on 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina) ja että EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaan 0,5 prosenttia kyseisestä määrästä (eli 828 060 euroa vuonna 2016) voidaan ottaa käyttöön komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea varten tietopohjan valmistelun, seurannan ja luomisen sekä siihen liittyvän tiedonkeruun rahoitukseen sekä hallinnollisen ja teknisen tuen, tiedotus- ja viestintätoimien sekä tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavan tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin rahoitukseen;

E.  toteaa painottaneensa toistuvasti, että unionin välineenä vähennettyjen työntekijöiden tukemisessa käytetyn EGR:n tuomaa lisäarvoa, tehokkuutta ja edunsaajien työllistettävyyttä on parannettava;

F.  ottaa huomioon, että ehdotettu 380 000 euron määrä on noin 0,23 prosenttia EGR:n määrärahojen vuotuisesta enimmäismäärästä vuonna 2016;

1.  panee merkille komission ehdottomat teknisen tuen toimet EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa mainittujen menojen rahoittamiseksi;

2.  muistuttaa verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä ja kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmälle ja EGR:n täytäntöönpanosta järjestettäville verkostoitumisseminaareille; katsoo, että tämä tiedonvaihto auttaa myös raportoimaan paremmin ja tarkemmin jäsenvaltioissa EGR-varoin tuettujen toimien onnistumisasteesta ja erityisesti siitä, miten edunsaajia on tavoitettu ja missä määrin he ovat työllistyneet uudelleen; kannattaa myös kaikkia aloitteita, jotka koskevat EGR:stä tuettuja toimia päivittäin hallinnoivien paikallisviranomaisten tiiviimpää osallistumista ja kuulemista;

3.  suhtautuu myönteisesti jatkuvaan työhön, jonka tarkoituksena on saada aikaan EGR-hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän (SFC 2014) toimintoja, koska järjestelmän avulla voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa hakemusten käsittelyä ja parantaa niistä raportointia; panee merkille, että komissio aikoo vuonna 2016 ensisijaisesti laatia ja hienosäätää kunkin EGR-tapauksen täytäntöönpanon päättämistä koskeviin loppuraportteihin liittyvää moduulia; panee kuitenkin merkille, että EGR:n määrärahoista maksettavat SFC 2014 -prosessin kustannukset ovat edelleen suhteellisen korkeat;

4.  pitää myönteisenä raportoinnin sisällyttämistä sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC 2014); katsoo, että näin voidaan keventää jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja helpottaa raporttien käyttöä arviointitarkoituksiin;

5.  toteaa, että menettely EGR:n sisällyttämiseksi SFC 2014-järjestelmään on ollut käynnissä vuosia ja että siitä EGR:lle koituneet kustannukset ovat olleet melko suuria; toteaa, että tämä kustannustaso joudutaan säilyttämään vielä vuoden ajan, minkä jälkeen ylläpitokustannukset ovat pienemmät;

6.  pitää valitettavana, että komissio ei ole esitellyt EGR:n liittämisessä SFC2014 -järjestelmään prosessin alusta vuonna 2011 vuoteen 2014 tapahtunutta edistymistä, vaikka parlamentti pyysi sitä 24. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa teknistä tukea 2015 koskevasta ehdotuksesta; kehottaa komissiota esittämään pyydetyn kertomuksen edistymisestä ja viimeaikaisesta kehityksestä;

7.  katsoo, että SFC 2014 -järjestelmää voitaisiin käyttää myös siten, että komissio voisi kerätä yksityiskohtaisia tietoja EGR:n rahoituksen vaikutuksista, erityisesti EGR:n rahoituksesta hyötyneiden vähennettyjen työntekijöiden uudelleentyöllistymisasteesta; vaatii parempaa arviointia löytyneiden työpaikkojen tyypistä ja laadusta sekä EGR:n toimien avulla saavutetun uudelleenintegroitumisasteen keskipitkän ja pitkän aikavälin kehityssuunnista;

8.  pitää myönteisenä, että komissio aikoo investoida 70 000 euroa tekniseen tukeen saatavilla olevista määrärahoista erityisesti siihen, että EGR-tuen vaikutuksia yksittäisiin osallistujiin seurataan ja arvioidaan paremmin; suosittaa, että

–  seurantaan ja arviointiin osoitetut määrärahat käytetään EGR-edunsaajiin kohdistuneiden pitkän aikavälin vaikutusten sekä paikan päällä annettavan tuen vaikuttavuuden ja tehokkuuden arviointiin ja että arvioidaan syvällisemmin talouden muutoksia, joiden vuoksi EGR-edunsaajia on irtisanottu;

–  EGR-koordinaattori ja jäsenvaltio antavat luotettavat ja kattavat tiedot edunsaajien työllistymisestä kaksitoista kuukautta toimien toteuttamisen jälkeen; komissio kokoaa nämä tiedot, mukaan lukien edunsaajien uudelleentyöllistymisasteet, ja asettaa ne parlamentin ja neuvoston saataville;

–  kirjataan ja annetaan selkeästi tiedoksi yksityiskohtaisempia tietoja toimista, joihin yksittäiset osallistujat osallistuvat, jotta eri toimista voidaan esimerkiksi laatia selkeämpi kustannus-hyötyanalyysi, erityisesti kun otetaan huomioon korkeammat hallinnolliset kustannukset (EGR-asetuksen 7 artiklan 4 kohdan mukaiset toimet);

–  tapauksista laadittujen loppuraporttien hyväksymiseen ja tapausten käsittelyn lopettamiseen yhdistetään kattavien tietojen antaminen edunsaajan (yhdistetyistä) tuloksista;

9.  tähdentää, että on luotava enemmän yhteyksiä kaikkien EGR-hakemusten käsittelyssä mukana olevien toimijoiden välillä, työmarkkinaosapuolet sekä alue- ja paikallistason sidosryhmät mukaan luettuina, jotta saadaan luotua mahdollisimman paljon synergiavaikutuksia; korostaa, että vuorovaikutusta kansallisten yhteyshenkilöiden ja avun toimittamisesta vastaavien alueellisten tai paikallisten kumppanien välillä olisi lisättävä ja viestintä- ja tukijärjestelyt sekä tiedon kulku (tehtävien ja vastuiden sisäinen jako) olisi tehtävä selviksi ja niistä olisi sovittava kaikkien osapuolten kesken;

10.  kehottaa jälleen komissiota kutsumaan kohtuullisessa ajassa parlamentin edustajia asiantuntijaryhmän kokouksiin ja seminaareihin Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti[5];

11.  pyytää komissiota esittämään perustelut päätökselle teettää EGR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu väliarviointi alihankintana ulkoiselta toimeksisaajalta; pyytää komissiota päättämään, miten kustannus-hyötyanalyysin pohjalta edetään keskittyen selvästi puolueettomuuteen, tuloksiin, lisäarvoon, työllistettävyyteen ja tehokkuuteen;

12.  pyytää komissiota sisällyttämään EGR:n väliarviointiin kaikkien EGR-hankkeiden kaikki kustannustehokkuutta koskevat näkökohdat ja korvausten muodossa annettavaa suoraa tukea koskevat tiedot sekä ehdotuksia siitä, kuinka jäsenvaltioiden osallistumista EGR:ään voidaan parantaa ja miten saadaan yhteisvaikutuksia Euroopan sosiaalirahaston tai kansallisten ohjelmien kattamien toimien kanssa; toteaa, että tähän olisi yhdistettävä pyrkimys perustaa täydellinen tietokanta kaikkien EGR:n toimien tuloksista; kehottaa käymään keskusteluja väliarvioinnin tuloksista, jotta voidaan arvioida, onko EGR tehokkain väline käsitellä irtisanomisten aiheuttamia ongelmia;

13.  pyytää komissiota sisällyttämään tähän laadullisen ja määrällisen analyysin EGR-tuesta, jota annetaan työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevilla enintään 25-vuotiaille nuorille, ja jatkamaan tätä tointa vuoden 2017 joulukuun jälkeen pysyvällä ja kestävällä tavalla ehdottamalla uutta EGR-asetusta, kun otetaan huomioon erityisesti nuorisotakuun täytäntöönpano ja nykyinen nuorisotyöttömyysongelma;

14.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä samoin kuin rahaston näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita siitä, että EGR-asetuksen 12 artiklan mukaan niiden on tehtävä tunnetuiksi EGR:stä rahoitettavia toimia ja että tiedotus on osoitettava asianomaisille edunsaajille, viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle;

15.  pyytää jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta menettelyjä ja talousarviojärjestelyjä vielä parannetaan EGR:n vaikutuksen kasvattamiseksi; toteaa tässä yhteydessä, että parlamentti on parhaillaan laatimassa komission arvioinnin perusteella valiokunta-aloitteista mietintöä EGR-asetuksen toimivuuden ja käsiteltyjen tapausten arvioimiseksi;

16.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on ottanut käyttöön parannetun menettelyn sen jälkeen, kun parlamentti pyysi nopeuttamaan varojen käyttöönottoa; panee merkille uuden aikataulun aiheuttamat määräaikoihin liittyvät paineet ja mahdolliset vaikutukset tapausten tutkintaan; kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin komission apua ennen virallisten hakemusten jättämistä;

17.  kehottaa jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä puoltamaan soveltamiskynnystä koskevien poikkeusten laajempaa käyttöä myös pk-yritysten hyväksi, viiteajanjaksojen pidentämistä ja mahdollisuutta sisällyttää liitännäispalveluja tarjoavat irtisanotut työntekijät viiteyrityksen irtisanottuihin työntekijöihin, jotta EGR:n varojen käyttö olisi tehokkaampaa ja vaikuttavampaa;

18.  pyytää jäsenvaltioita korostamaan selvemmin EGR-rahoituksen täydentävyyttä ja sen yhteyttä muihin rahastoihin sekä pohtimaan sopivimpia tapoja, joilla EGR voi tuoda lisäarvoa, varmistaa synergian muiden rahoituslähteiden kanssa sekä välttää hukkavaikutukset ja päällekkäisyyden;

19.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/20131 ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen2 ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen, sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan globalisaatiorahaston, jäljempänä 'EGR', tarkoituksena on tarjota tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)  EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/20133 12 artiklassa säädetään.

1 EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

2 EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

3 Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Asetuksen (EU) N:o 1309/2013 mukaan enintään 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä voidaan käyttää vuosittain komission aloitteesta annettavaan tekniseen tukeen.

(4)  EGR:stä olisi sen vuoksi otettava käyttöön 380 000 euroa teknisen tuen antamiseksi komission aloitteesta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 380 000 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2016 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty […]

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

PERUSTELUT

I.  Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[6] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[7] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen13 kohtaa[8], jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Komission ehdotus

Komissio hyväksyi 22. helmikuuta 2016 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta.

Se koskee 380 000 euron määrän käyttöönottoa rahastosta komission teknisen tuen kattamiseksi. Teknisen tuen avulla pyritään rahoittamaan seurantaa ja tiedottamista, luomaan tietopohja/sovellusliittymä ja neuvomaan jäsenvaltioita EGR:n käyttämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. EGR-asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (eli 828 060 euroa vuoden 2016 hintoina) voidaan käyttää vuosittain tekniseen tukeen komission aloitteesta.

Komission ehdotuksen mukaan vuonna 2016 pyydetyllä määrällä on tarkoitus kattaa seuraavat toimet:

1.  Seuranta ja tiedon keruu: Komissio kerää tiedot saaduista hakemuksista ja maksetuista ja päätetyistä tuista sekä ehdotetuista ja täytäntöönpannuista toimenpiteistä. Nämä tiedot asetetaan saataville verkkosivuilla ja kootaan soveltuvassa muodossa vuonna 2017 julkaistavaa kaksivuotiskertomusta varten. Viime vuosien toimien perusteella toiminnan kustannuksiksi arvioidaan 20 000 euroa.

2.  Tiedottaminen: EGR:n verkkosivustoa[9], joka perustettiin komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston alaisuuteen ja jonka ylläpidosta vastaa EGR-asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio, päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti. Kaikki sivustolle lisättävät uudet tiedot myös käännetään kaikille EU-kielille. Yleistä tietoisuutta EGR:stä lisätään ja sen näkyvyyttä vahvistetaan. EGR:ää käsitellään erilaisissa komission julkaisuissa ja audiovisuaalisissa esityksissä EGR-asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Kaikista näistä toimista aiheutuvat kustannukset ovat vuonna 2016 arviolta 20 000 euroa.

3.  Tietopohjan sovellusliittymän luominen: Komissio jatkaa toimia saadakseen aikaan EGR:n hakemuksia ja hallintoa varten vakiomenettelyt käyttäen SFC 2014 ‑järjestelmää, johon rahastoa ollaan liittämässä. Tämän ansiosta voidaan yksinkertaistaa EGR-asetuksen mukaisia hakemuksia, nopeuttaa niiden käsittelyä ja poimia helpommin raportteja eri tarpeisiin. Tämän vuoden painopisteenä tulee olemaan kunkin EGR-tapauksen täytäntöönpanon päättämistä koskeviin loppuraportteihin liittyvän moduulin laatiminen ja hienosäätö; tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja integroida nykyisen asetuksen mukaiset EGR-tapaukset SFC-järjestelmään alusta loppuun. Näiden toimien kustannuksiksi arvioidaan 100 000 euroa, joka on EGR:n osuus SFC:n kehittämiseen ja sen säännölliseen ylläpitoon. On odotettavissa, että tämäntasoista osuutta on tarpeen jatkaa lisävuodella, jotta kaikki EGR-moduulit SCF-järjestelmässä voidaan luoda; tämän jälkeen kustannukset laskevat, koska pääasiana tulee olemaan ylläpito.

4.  Hallinnollinen ja tekninen tuki: EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmä, johon kuuluu yksi jäsen jokaisesta jäsenvaltiosta, pitää kaksi kokousta (vuoden 2016 lopulla / vuoden 2017 alkupuoliskolla), joihin on arvioitu tarvittavan yhteensä 70 000 euroa.

5.  Lisäksi komissio järjestää jäsenvaltioiden verkostoitumisen edistämiseksi kaksi seminaaria, joihin osallistuvat EGR:n täytäntöönpanosta vastaavat elimet ja työmarkkinaosapuolet. Ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan samoihin aikoihin kuin asiantuntijaryhmän kokoukset, ja niissä keskitytään kysymyksiin, jotka liittyvät EGR-asetuksen käytännön täytäntöönpanoon ruohonjuuritasolla. Näistä seminaareista aiheutuvien kustannusten arvioidaan olevan 120 000 euroa.

6.  Arviointi: Väliarviointia koskeva julkinen hankinta saatiin päätökseen vuonna 2015, jotta arviointi saataisiin toteutettua 30. kesäkuuta 2017 mennessä EGR-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Vuonna 2016 budjetoidaan 50 000 euroa siihen, että raportti saadaan valmiiksi, käännetyksi ja julkaistuksi ajoissa sen esittämiseksi vuoden 2017 puolivälissä. Vuodelle 2017 ei budjetoida arviointimenoja.

III.  Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 380 000 euron kokonaismäärästä, joka siirretään EGR:n varauksesta (04 04 01) EGR:n budjettikohtaan (04 01 04 04).

Tämä on tähän mennessä kolmas budjettivallan käyttäjälle vuonna 2016 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

CO/jb

D(2016)12395

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2015/000 TA 2016 - komission aloitteesta annettava tekninen tuki (COM(2016)78 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR-varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2016/000 TA 2016 ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä suhtautuvat epäillen rahaston varojen käyttöönottoon tämän hakemuksen tapauksessa. Siksi EMPL-valiokunta haluaa esittää muutamia huomioita ja suosittaa, että asiasta vastaava budjettivaliokunta arvioi huolellisesti ehdotusta rahaston varojen käyttöönotosta tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Komission ehdottama 380 000 euron määrä tekniseen tukeen vuonna 2016 on pienempi kuin enimmäismäärä eli 0,5 prosenttia EGR:n vuotuisesta enimmäismäärästä (150 miljoonaa euroa vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklassa säädetään.

B)  Hakemus sisältää samat rahoitettavat kohteet kuin aiempina vuosina.

C)  EGR:n sisällyttäminen sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC 2014) jatkuu vuonna 2016.

D)  Komission jäsenvaltioille antamalla teknisellä tuella tuetaan ja edistetään EGR:n käyttöä antamalla tietoa hakemuksista ja jakamalla parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken.

E)  Komission pyyntöön sisältyy vuonna 2015 sovittujen 300 000 euron lisäksi 50 000 euron varaus EGR:llä saavutettujen tulosten vaikuttavuuden ja kestävyyden väliarvioinnin rahoittamiseksi.

F)  Komissio on päättänyt käynnistää väliarviointia koskevan julkisen hankinnan.

G)  Asetuksen 20 artiklan mukaan jälkiarviointiin osallistuu ulkopuolisia asiantuntijoita.

H)  EGR-työryhmä on pyytänyt komissiolta selvitystä valitusta menettelystä sekä tietoja hankintasopimuksesta.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseensä, joka koskee varojen käyttöönottamista komission teknisen avun kattamiseksi:

1.  panee merkille komission ehdottomat teknisen tuen toimet EGR-asetuksen 11 artiklan 1 ja 4 kohdassa sekä 12 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa mainittujen menojen rahoittamiseksi;

2.  pitää myönteisenä raportoinnin sisällyttämistä sähköiseen tiedonvaihtojärjestelmään (SFC 2014); katsoo, että näin voidaan keventää jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa ja helpottaa raporttien käyttöä arviointitarkoituksiin;

3.  toteaa, että menettely EGR:n sisällyttämiseksi SFC 2014-järjestelmään on ollut käynnissä vuosia ja että siitä EGR:lle koituneet kustannukset ovat olleet melko suuria; toteaa, että tämä kustannustaso joudutaan säilyttämään vielä vuoden ajan, minkä jälkeen ylläpitokustannukset ovat pienemmät;

4.  pitää valitettavana, että komissio ei ole esitellyt EGR:n liittämisessä SFC2014 ‑järjestelmään prosessin alusta vuonna 2011 vuoteen 2014 tapahtunutta edistymistä, vaikka parlamentti pyysi sitä 24. kesäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa teknistä tukea 2015 koskevasta ehdotuksesta; kehottaa komissiota esittämään pyydetyn kertomuksen edistymisestä ja viimeaikaisesta kehityksestä;

5.  muistuttaa verkostoitumisen ja EGR:ää koskevan tiedonvaihdon tärkeydestä ja kannattaa sen vuoksi rahoituksen myöntämistä EGR-yhteyshenkilöiden asiantuntijaryhmälle ja EGR:n täytäntöönpanosta järjestettäville verkostoitumisseminaareille; katsoo, että tämä tiedonvaihto auttaa myös raportoimaan paremmin ja tarkemmin hakemusten onnistumisasteesta jäsenvaltioissa ja erityisesti siitä, miten edunsaajia on tavoitettu ja missä määrin he ovat työllistyneet uudelleen;

6.  kehottaa komissiota kutsumaan parlamentin edustajia sekä asiantuntijaryhmän kokouksiin että seminaareihin parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan puitesopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti[10]; pitää myönteisenä, että mukaan on kutsuttu myös työmarkkinaosapuolia;

7.  suhtautuu epäillen siihen, että komissio on päättänyt käynnistää väliarviointia koskevan julkisen hankinnan, sillä asetuksen 20 artiklassa säädetään ulkopuolisten asiantuntijoiden osallistumisesta vain jälkiarviointiin; kehottaa komissiota antamaan selvityksen valitusta menettelystä sekä tietoja hankintasopimuksesta;

8.  pitää tärkeänä lisätä yleistä tietoisuutta EGR:stä samoin kuin rahaston näkyvyyttä; muistuttaa tukea hakevia jäsenvaltioita siitä, että asetuksen 12 artiklan mukaan niiden on tehtävä tunnetuiksi EGR:stä rahoitettavia toimia ja että tiedotus on osoitettava asianomaisille edunsaajille, viranomaisille, työmarkkinaosapuolille, tiedotusvälineille ja yleisölle.

Ystävällisin terveisin

Thomas Händel

EMPL-valiokunnan puheenjohtaja

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

16

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Jens Geier, Iris Hoffmann, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Younous Omarjee, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Anneli Jäätteenmäki, Pavel Poc, Alfred Sant

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Isabella Adinolfi, Jonás Fernández, Arne Gericke, Edouard Martin, Emilian Pavel

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0237.
  • [5]  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
  • [6]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [7]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [8]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [9]  http://ec.europa.eu/egf
  • [10]  EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.