Процедура : 2015/2205(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0080/2016

Внесени текстове :

A8-0080/2016

Разисквания :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Гласувания :

PV 28/04/2016 - 4.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0159

ДОКЛАД     
PDF 803kWORD 158k
6.4.2016
PE 569.770v02-00 A8–0080/2016

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2015/2205(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Дерек Вон

ИЗМЕНЕНИЯ
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(20152/2205(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2013 година (COM(2015)0505) и работните документи на службите на Комисията, които го придружават (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  като взе предвид специфичните годишни доклади на Сметната палата(1) относно окончателните годишни отчети на децентрализираните агенции за финансовата 2014 година,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(2), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(3),

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4), и по-специално член 110 от него,

–  като взе предвид член 94 от и приложение V към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8–0070/2016),

A.  като има предвид, че настоящата резолюция съдържа по отношение на всеки орган по смисъла на член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, хоризонтални съображения, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета в съответствие с член 110 от Делегирания регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и член 3 от приложение V Правилника за дейността на Европейския парламент,

1.  посочва отново значението на задачите, изпълнявани от агенциите, както и тяхното пряко въздействие върху всекидневния живот на гражданите на Съюза; посочва отново и значението на автономията на агенциите, по-специално на регулаторните агенции и агенциите, занимаващи се с независимо събиране на информация; припомня, че основната причина за създаването на агенциите беше с цел изготвяне на независими технически или научни оценки;

2.  отбелязва въз основа на информация от обобщаващия доклад за резултатите от извършените от Сметната палата годишни одити за 2014 г. на агенциите и другите органи на ЕС („обобщаващия доклад на Палатата“), че бюджетът за агенциите за 2014 г. възлиза на около 1,9 милиарда евро, което представлява намаление с около 5% в сравнение с 2013 г. и около 1,4% от общия бюджет на Съюза; посочва, че приблизително 63% (1,2 милиарда евро) са финансиране от Съюза, докато останалата част е приход от такси или други източници;

3.  приема за сведение, че в агенциите работят около 6 578 постоянно и временно наети служители, което е 0,64% повече в сравнение с предходната година и 14% от общия брой длъжностни лица на Съюза, разрешен съгласно общия бюджет на Съюза; отбелязва освен това, че за агенциите работят и около 3 200 договорно наети или командировани служители; посочва, че увеличението на броя на служителите е предимно в агенциите, на които са възложени допълнителни задачи, в агенциите с надзорни функции за финансовия сектор, както и в изпълнителните агенции, които са поели допълнителни отговорности в рамките на „Хоризонт 2020“ и други програми;

Общ подход и пътна карта на Комисията

4.  припомня, че през юли 2012 г. Парламентът, Съветът и Комисията приеха общ подход относно децентрализираните агенции („Общ подход“) – политическо споразумение относно бъдещото управление и реформиране на агенциите; отбелязва, че Комисията отговаря за последващите действия по това споразумение;

5.  отчита доклада на Комисията относно напредъка по прилагането на Общия подход, както и усилията, положени съвместно от Комисията и децентрализираните агенции, благодарение на които е постигнат явен напредък; счита, че това ще осигури по-балансирано управление, повишена ефективност и отчетност и по-голяма съгласуваност; отчита освен това, че според Мрежата на агенциите на Съюза („Мрежата на агенциите“) агенциите са постигнали добър напредък от гледна точка на изпълнението на действията, предвидени в Общия подход, достигайки степен на изпълнение от 99% на специфичните действия, предвидени за тях в пътната карта;

6.  приветства в това отношение насоките, изготвени от Комисията след консултации с агенциите, относно показателите за изпълнението с цел оценка на постигнатите от изпълнителните директори на агенциите резултати и насоките, разработени от Комисията за приемането на правилата за прилагане на агенциите във връзка с назначаването на персонал със съответния професионален опит; очаква те да помогнат на агенциите да рационализират процесите и по този начин да спестят време и ресурси;

Бюджет и финансово управление

7.  напомня, че принципът на ежегодност е един от трите основни счетоводни принципа (единство, ежегодност и балансираност), задължителни за гарантирането на ефективно изпълнение на бюджета на Съюза; приема за сведение, че според Обобщаващия доклад на Палатата високото ниво на пренасяне на бюджетни кредити, за които са поети задължения, продължава да бъде най-често срещаният проблем на бюджетното и финансовото управление, засягащ 28 агенции; посочва обаче, че преносите често са частично или напълно оправдани от многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, не са непременно свързани със слабости при планирането и изпълнението на бюджета и невинаги са в противоречие с принципа на ежегодност на бюджета; отчита факта, че преносите, произтичащи от тези оперативни програми, често са планирани предварително от агенциите и съобщавани на Сметната палата, което улеснява ясното разграничаване между планирани и непланирани преноси;

8.  отбелязва, че Сметната палата е установила високо равнище на анулиране на пренесени от предходни години бюджетни кредити в осем случая; отбелязва, че такива преноси показват, че пренесените бюджетни кредити се дължат на завишени разчети на нуждите или са неоправдани поради други причини; настоятелно призовава тези агенции да предприемат действия с цел да се избегне този проблем в бъдеще; отчита, че според Мрежата на агенциите нивото на анулиране на бюджетни кредити е показателно за това, доколко правилно агенциите са предвидили финансовите средства, от които ще имат нужда, и е по-добър показател за добро бюджетно планиране, отколкото равнището на преносите; отчита, че според данни от Мрежата на агенциите съответните агенции са предприели различни мерки за подобряване на своите системи за наблюдение на бюджета и полагат усилия за решаването на този проблем;

9.  припомня на агенциите, че Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (рамковият финансов регламент) предвижда изготвянето на консолидиран годишен отчет за дейността, който съчетава информация от годишните отчети за дейността, вътрешните и външните одитни доклади и финансовите отчети, и който трябва да бъде изпратен до 1 юли всяка година на Комисията, Сметната палата и органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; призовава агенциите, които все още не са направили това, да включат подробна информация за вътрешните и външните одити в своите консолидирани годишни отчети;

10.  отбелязва, че според Мрежата на агенциите прилагането на практика на рамковия финансов регламент от агенциите в много случаи е свързано с предизвикателства за ефикасното и опростено разходване на бюджета, по-специално в областите на обществените поръчки, многогодишното програмиране, непрякото управление на безвъзмездните средства и сложната документация за пакета консолидационни мерки за счетоводните отчети; призовава Комисията и Мрежата на агенциите да проучат допълнително възможността за опростяване на правилата, като се вземат предвид различните потребности на агенциите;

11.  отбелязва със задоволство, че окончателните отчети на всички децентрализирани агенции дават вярна представа във всички съществени аспекти за тяхното финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от тяхната дейност и за паричните им потоци за приключилата на тази дата година, в съответствие с разпоредбите на приложимите финансови регламенти и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

12.  отбелязва със задоволство, че за всички децентрализирани агенции операциите, свързани с годишните отчети за годината, приключила на 31 декември 2014 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

13.  изразява загриженост във връзка с факта, че някои агенции са частично финансирани от такси, плащани от сектора, тъй като тези финансови връзки могат да повлияят на тяхната независимост; призовава всички агенции да въведат мерки за защита на независимостта на своите вътрешни и външни дейности;

Сътрудничество между агенциите и с други институции – споделено използване на услуги и взаимодействия

14.  отчита, че според Мрежата на агенциите 93% от агенциите заявяват, че споделят услуги с други агенции и институции; отбелязва, че 75% от агенциите имат споразумения за сътрудничество, работни споразумения и меморандуми за разбирателство за сътрудничество с други агенции и институции и с държави членки; отбелязва, че общите споразумения се прилагат на годишна основа и с по-конкретни индивидуални действия в областта на административните услуги и специфичните оперативни услуги; насърчава агенциите да продължат за споделят услуги, когато това води до намаляване на разходите и повишаване на ефективността; подчертава, че при споделяне на услуги, разходите следва да се разпределят справедливо между участващите агенции или институции, за да не пада цялата тежест на разходите за определена услуга само върху една от страните;

15.  предлага Парламентът, Съветът и Комисията да обмислят установяването на евентуални нови агенции, които могат да се окажат необходими в бъдеще, в близост до други агенции, така че те да могат да споделят услуги по-лесно;

16.  отбелязва становището на Мрежата на агенциите по отношение на сливането на агенции; припомня, че разглеждането на възможности за постигане на ефикасност в това отношение попада в сферата на компетентност на междуинституционалната работна група по децентрализираните агенции; насърчава Комисията да инициира анализ на дългосрочното въздействие на сливането на децентрализирани агенции, които в общи линии работят в една и съща област на политиките или изпълняват сходни задачи;

17.  приветства насоките за междуагенционни процедури за възлагане на обществени поръчки и за участие на агенциите в провеждани от Комисията процедури за възлагане на обществени поръчки; отчита ползите не само за агенциите, но и за Комисията от създаването на полезни взаимодействия и обединяването на процедури за възлагане на обществени поръчки в рамките на Общия подход; изразява съжаление във връзка с това, че Комисията планира да започне да събира административни такси от агенциите за предоставяните от нея услуги; припомня на Комисията, че агенциите получават пари от същия бюджет на Съюза и че тези такси могат да доведат до по-слабо участие в съвместни процедури за възлагане на обществени поръчки; призовава Комисията да преразгледа въвеждането на такси за агенциите за провеждани от Комисията процедури за възлагане на обществени поръчки;

Управление на човешките ресурси

18.  припомня, че в параграф 27 от Междуинституционалното споразумение(5) се призовава за поетапно намаляване на числеността на служителите с 5% във всички институции, органи и агенции между 2013 г. и 2017 г.; приветства факта, че повечето агенции вече са изпълнили или надхвърлили целта за намаляване на числеността на своите служители с 5% в сравнение с щатното си разписание за 2012 г.; припомня, че Комисията пристъпи към намаляване на щатното си разписание с 5% през 2013 г., като използва за основа на изчисленията числеността на служителите през 2012 г.; изразява дълбоко съжаление, че Комисията приложи към агенциите допълнително намаление с 5% на персонала им, за да създаде резерв за преразпределение, от който да разпределя работни места на агенциите с нови задачи или в начална фаза; отбелязва, че според Мрежата на агенциите допълнителното намаление на щата прави изпълнението на мандата на агенциите и годишните работни програми все по-трудно; призовава Комисията да разгледа други варианти за осигуряване на тези работни места, за да не се пречи на способността на агенциите да изпълняват своя мандат;

19.  отново изразява становището на Парламента в рамките на бюджетната процедура, че персоналът, който се финансира от такси, плащани от сектора, и следователно не се финансира от бюджета на Съюза, не следва да бъде засегнат от прилаганите от Съюза годишни съкращения от 1%; настоятелно призовава Комисията да разглежда агенциите, които се финансират главно от бюджета на Съюза, като отделен случай и да предложи отделна рамка за агенциите, които се финансират главно от такси, плащани от сектора, които следва да бъдат пропорционални на разходите за предоставяните от съответната агенция услуги;

20.  насърчава всички агенции да се стремят към равновесие между половете на висшите ръководни постове; отбелязва, че в някои агенции съотношението е особено незадоволително; призовава Мрежата на агенциите да предостави на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета подробен доклад за мерките, предприети, за да се гарантира равновесие между половете във висшето ръководство на всички децентрализирани агенции; настоятелно призовава освен това държавите членки да се стремят към равновесие между половете при назначаването на членове на управителния съвет;

Конфликти на интереси и прозрачност

21.  отчита, че според Мрежата на агенциите над 80% от всички децентрализирани агенции разполагат със стратегия за борба с измамите; отбелязва, че три от останалите четири агенции предвиждат да разработят и приемат стратегия за борба с измамите през 2016 г., а четвъртата, Европейската полицейска служба, прилага принципите и стандартите, определени в стратегията на Комисията за борба с измамите, наред със строг финансов модел, предвиждащ постоянни предварителни и последващи проверки; отбелязва, че всички приети стратегии вземат предвид методологията и насоките на Европейската служба за борба с измамите за стратегиите за борба с измамите;

22.  отчита виждането на агенциите, че доверието на гражданите на Съюза в институциите, агенциите и органите на Съюза е от първостепенно значение; отбелязва, че агенциите са въвели редица конкретни мерки и инструменти за справяне с рисковете от реални и предполагаеми конфликти на интереси; призовава агенциите да обмислят стратегия за това как да се приближат повече до гражданите на Съюза; отбелязва, че всички агенции вече са приели политики за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, както и че тези политики са съобразени с насоките на Комисията за предотвратяване и управление на конфликти на интереси в децентрализираните агенции на ЕС; отбелязва, че тези политики включват, наред с другото, мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап, установяване на най-добрите практики в други институции, като например Комисията, други агенции и Европейската служба за борба с измамите, както и политики срещу конфликти на интереси по отношение на служители и сътрудници, които не са обхванати от правилника за длъжностните лица; приканва агенциите да преценят предимствата и недостатъците, свързани с наличието на общи правила по отношение на конфликтите на интереси;

23.  призовава за цялостно подобряване на предотвратяването и борбата с корупцията в публичния сектор, особено в рамките на институциите и агенциите на ЕС, чрез възприемане на цялостен подход, включващ по-добър публичен достъп до документи и по-строги правила относно конфликтите на интереси, въвеждане или подобряването на регистри за прозрачност и предоставяне на достатъчно средства за правоприлагащи мерки, както и чрез по-добро сътрудничество между държавите членки, а също и със съответни трети държави;

24.  отбелязва със загриженост, че някои агенции все още не са приели насоки относно подаването на сигнали за нарушения; изисква всички институции и агенции на Съюза, които все още не са направили това, незабавно да приемат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности и да прилагат общ подход по отношение на задълженията си, като поставят акцент върху защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава институциите и агенциите да обърнат специално внимание на защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности, в контекста на Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно закрилата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване, която предстои скоро да бъде приета; призовава Комисията да подкрепя законодателство относно минимално равнище на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности в Съюза; призовава институциите и агенциите да гарантират, че не само формално задължават длъжностните лица да съобщават за всякакъв вид нередности, но и предвиждат подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава институциите и агенциите да приложат незабавно член 22в от Правилника за длъжностните лица;

25.  отбелязва, че според данни на Мрежата на агенциите 16 агенции (52%) използват експертни групи, научни форуми и комисии и че почти всички от тях вземат предвид опасенията, изразени от Европейския омбудсман в проверка по собствена инициатива (OI/6/2014/NF), открита на 12 май 2014 г., в своите политики за набиране на персонал за тези групи; настоятелно призовава онези, които все още не отчитат тези фактори, да направят това незабавно; призовава агенциите да приложат новите правила, които следва да бъдат приети от Комисията относно експертните групи;

26.  констатира, че 29 агенции (над 90%) са въвели политики относно публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на своите управителни съвети, ръководен персонал и външни и вътрешни експерти; отбелязва освен това, че 23 агенции (74%) публикуват техните автобиографии и декларации за интереси на своите уебсайтове; отбелязва със загриженост, че някои агенции имат проблеми с публикуването на автобиографиите и декларациите за интереси на членовете своите управителни съвети, тъй като не съществува механизъм, който да задължава членовете на управителните съвети да предоставят тези документи; настоятелно призовава членовете на управителните съвети на агенциите, които още не са представили документи, потвърждаващи отсъствието на конфликт на интереси, да представят тези документи за публикуване на съответните уебсайтове на агенциите без отлагане, за да се увеличи прозрачността;

27.  изисква всички институции и агенции на Съюза да прилагат член 16 от Правилника за длъжностните лица, като публикуват ежегодно информация относно висшите служители, които са напуснали, както и списък с конфликтите на интереси; изисква всички институции и агенции на Съюза да преценят съвместимостта на заетостта след напускане на системата на ЕС или ситуацията, при която държавни служители и бивши членове на Европейския парламент се насочват от публичния към частния сектор (проблема с т.нар. „кадровата въртележка между държавния и частния сектор“), и евентуалното наличие на конфликт на интереси, и да определят ясно срокове на отказ, които следва да включват най-малко периода, през който се отпускат временни обезщетения в края на службата;

28.  подчертава необходимостта от засилване на почтеността и от подобряване на етичната рамка чрез по-добро прилагане на кодексите за поведение и етичните принципи, така че да се утвърди обща и ефективна култура на почтеност за всички институции и агенции на ЕС;

29.  призовава институциите и агенциите на Съюза, които са въвели кодекси на поведение, включително и Европейския парламент, да засилят мерките си за изпълнение, като например проверките на декларациите за финансови интереси;

30.  призовава всички агенции да използват рамката, която ще бъде създадена от новото междуинституционално споразумение за задължителен регистър за прозрачност, и да я използват като ръководство в своето взаимодействие с организации и самостоятелно заети лица, участващи в определянето и прилагането на политиките на ЕС, с цел внасяне на по-голяма прозрачност по отношение на лобистките дейности;

Резултати от дейността

31.  отбелязва, че принципът за „икономическа ефективност“ и „добавена стойност на ЕС“ важи и за агенциите, които следва да гарантират, че гражданите са добре информирани относно резултатите от дейността на агенциите; отбелязва, че постигането на резултати е важно; подчертава, че много агенции не включват изрично в годишните си доклади информация за ефективността и ефикасността на своите дейности по подлежащ на отчитане начин; отново заявява, че е важно Мрежата на агенциите да стане член на новата междуинституционална работна група за резултатите от дейността, с цел постигане на общо разбиране за принципите на бюджетиране, основано на резултатите от дейността и ориентирано към постигане на резултати, както и за набелязване на възможни подобрения на моделите за постигане на резултати от дейността, прилагани понастоящем в агенциите; отправя искане към Сметната палата да представи оценка на резултатите от дейността на агенциите навреме за включването им в прегледа на Многогодишната финансова рамка за 2016 г.;

Комуникация и прозрачност

32.  отбелязва, че според информация на Мрежата на агенциите почти всички агенции посочват на своите уебсайтове, че са агенции на Съюза, с изключение на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, който посочва, че е независим консултативен орган за Европейския парламент, Съвета и Комисията; отбелязва освен това, че 50% от агенциите са публикували информация на своя уебсайт на всички езици на Съюза, четири агенции са публикували информация на 23 езика на Съюза, 22% предлагат информация на най-малко два езика и 9% от агенциите имат уебсайтове само на английски език, като някои от тях планират да включат и информация на немски език; отчита освен това, че пълният многоезичен подход за всички агенции понастоящем е неосъществим поради необходимостта от допълнителни ресурси; приканва агенциите да обмислят използването на инструменти на социалните медии, проучвания и фокус групи за измерване на обществената осведоменост и да преценят начините за подобряване на своята комуникационна стратегия в бъдеще;

33.  отчита твърдението на Мрежата на агенциите, че агенциите са силно ангажирани със засилването на присъствието си в социалните медии; приема за сведение, че само няколко агенции все още не присъстват в социалните медии, но че са поели ангажимент да участват в този вид комуникация в близко бъдеще; отбелязва, че дейностите за популяризиране чрез социалните медии включват доклади, прояви, възможности за работа и поръчки; отбелязва освен това, че дейностите в социалните медии са интегрирани с други инструменти за комуникация на агенциите;

34.  призовава агенциите да продължат усилията си за усъвършенстване на комуникационните си политики, да разширят видимото си присъствие чрез различни средства на социалните медии, за да повишат осведомеността за своите дейности и постижения, и да гарантират, че гражданите са добре информирани за работата им;

Други коментари

35.  отбелязва, че в сътрудничество с агенциите, Комисията разработи насоки със стандартни разпоредби относно споразуменията за седалище между децентрализираните агенции и приемащите държави членки; отбелязва, че към януари 2016 г. четири агенции все още са били в процес на преговори с приемащата държава членка, в сравнение с десет през предходната година; отново подчертава значението на тези споразумения за дейността на агенциите и за сигурността им; настоятелно призовава агенциите и държавите членки, които не са сключили споразумение за седалище, да направят това без по-нататъшно отлагане;

36.  обръща внимание на значението на социалните аспекти на споразумението за седалище на агенциите със съответната приемаща държава от гледна точка, например, на предвидимостта на социалните условия и на условията на живот за персонала (училищни такси, въпроси относно статута и др.);

37.  отбелязва със загриженост, че някои агенции имат двойни седалища и счита за необходимо да се премахнат при първа възможност всички двойни седалища, които нямат оперативна добавена стойност;

38.  призовава институциите и органите на Съюза да прилагат стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването при възлагането на обществени поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, както и да прилагат критериите за изключване, за да не се допускат дружества в случай на конфликт на интереси, което е крайно необходимо за защитата на финансовите интереси на Съюза;

39.  напомня на Сметната палата, че Парламентът, Съветът и Комисията се договориха в точка 54 от Общия подход, че пълната отговорност за всички аспекти на възложени на външен изпълнител одити продължава да се носи от Сметната палата, която управлява всички необходими административни процедури и процедури за възлагане на поръчки; иска от Комисията да поясни незабавно дали това все още е приложимо или не; изразява дълбоко съжаление, че новият подход към одитите с участието на одитори от частния сектор е довел до 85% увеличение на административната тежест за агенциите, т.е. до повече от 13 000 допълнителни часове или средно 3,5 еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ) в сравнение с предходния одит, управляван от Сметната палата; изразява съжаление, че времето, необходимо за възлагане на обществени поръчки и управление на договори за одит, създаде повече от 1 400 човекочаса допълнителна работа за децентрализираните агенции, и че общите допълнителни разходи за външни одити от частния сектор през 2014 г. възлизат на 550 000 EUR; призовава Сметната палата да предостави по-добри насоки за одиторите от частния сектор, така че да се намали значително увеличената административна тежест;

40.  призовава всички институции и агенции на Съюза да подобрят своите процедури и практики, които имат за цел да защитават финансовите интереси на Съюза, и да допринасят активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

41.  предлага Парламентът, Съветът и Комисията да разгледат възможността за сливане на по-малки агенции, които изпълняват сходни или свързани задачи; твърди, че това ще доведе до повишаване на ефективността в дългосрочен план;

42.  заявява, че годишните доклади на институциите и агенциите на Съюза биха могли да изпълняват важна роля за спазването на принципите на прозрачност, отчетност и почтеност; призовава институциите и агенциите на Съюза да включат стандартен раздел относно тези компоненти в годишните си доклади;

43.  отбелязва едновременното публикуване на пътните карти за започване на преразглеждането на регламентите за създаване на трите тристранни агенции на Съюза – Cedefop, EU-OSHA и Eurofound; подчертава, че при преразглеждането следва да бъдат съхранени основните функции на тези агенции с утвърдено добро име и да се запази техният тристранен характер, като се осигури активно участие на националните органи, синдикалните организации и представителите на работодателите в тяхното управление и функциониране;

44.  потвърждава отново, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии на Парламента допринася за осигуряване на съответствието им с действителните политически приоритети, но подчертава необходимостта от привеждане на бюджетния цикъл на Съюза в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, за да бъде възможно да се наблюдава пълноценно и да се докладва изчерпателно за резултатите от дейността на всяка от агенциите в контекста на нейния принос за постигане на целите на „ЕС 2020“;

45.  отчита добрата практика на сътрудничество между агенциите в областта на условията на живот и труд, професионалното обучение и безопасността и здравето на работното място, която води до постигане на максимален ефект от взаимодействията и сътрудничеството и засилва взаимното допълване; приветства също така и насърчава продължаването на обмена на добри практики между Комисията и агенциите;

o

o o

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на агенциите, предмет на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

26.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2015/2205(DEC))

Докладчик по становище: Дейвид Каза

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва едновременното публикуване на пътните карти за започване на преразглеждането на регламентите за създаване на трите тристранни агенции на Съюза – Cedefop, EU-OSHA и Eurofound; подчертава, че при преразглеждането следва да бъдат съхранени основните функции на тези агенции с утвърдено добро име и да се запази техният тристранен характер, като се осигури активно участие на националните органи, синдикални организации и представители на работодателите в тяхното управление и функциониране;

2.  потвърждава отново, че обсъждането на проектите на годишните работни програми и многогодишните стратегии на агенциите в отговарящите за тях комисии допринася за осигуряване на съответствието им с действителните политически приоритети, но подчертава необходимостта да се приведе бюджетният цикъл на ЕС в съответствие със стратегията „ЕС 2020“, за да бъде възможно да се наблюдава пълноценно и да се докладва изчерпателно за изпълнението на всяка от агенциите в контекста на техния принос за постигане на целите на „ЕС 2020“;

3.  признава, че съкращенията на персонала бяха осъществени много трудно и се противопоставя на нови съкращения, които биха ограничили способността на агенциите да изпълняват своите мандати;

4.  признава добрата практика на сътрудничество между агенциите в областта на условията на живот и труд, професионалното обучение и безопасността и здравето на работното място, която води до максимално взаимодействие и сътрудничество и увеличава взаимното допълване; приветства също така и насърчава продължаването на обмена на добри практики между Комисията и агенциите; подчертава обаче, че могат да бъдат намерени повече възможности за взаимодействие с цел осигуряване на разходна ефективност;

5.  оценява усилията на Комисията и на агенциите, както и напредъка, постигнат при прилагането на пътната карта; счита, че това ще осигури по-балансирано управление, повишена ефективност и отчетност и по-голяма съгласуваност;

6.  приветства в това отношение насоките, изготвени от Комисията след консултации с агенциите, относно показателите за изпълнението с цел оценка на постигнатите от изпълнителните директори на агенциите резултати и насоките, разработени от Комисията за приемането на правилата на агенциите за прилагане във връзка с назначаването на персонал със съответния професионален опит; очаква те да доведат до допълнително опростяване по отношение на икономиите на време и ресурси;

7.  обръща внимание по принцип на значението на социалните аспекти на споразумението за седалище на агенциите със съответната приемаща държава от гледна точка, например, на предвидимостта на социалните условия и на условията на живот за персонала (училищни такси, въпроси относно статуса и др.); по тази причина призовава настоятелно приемащите държави членки, които все още не са подписали такова споразумение, да направят това възможно най-скоро.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

8

7

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

18.2.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2014 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

(2015/2205(DEC))

Докладчик по становище: Моника Маковей

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава значението на управлението на конфликти на интереси и настоятелно призовава агенциите, които все още не са приели и публикували на своите уебсайтове политики и практически насоки относно управлението и предотвратяването на конфликти на интереси, и по-конкретно Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA), Европейската полицейска служба (Европол) и Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex), незабавно да направят това и да докладват по този въпрос до март 2016 г.; изисква от агенциите да предоставят сведения за случаите на конфликти на интереси, които са установили;

2.  посочва отново, че е важно да се публикуват автобиографиите и декларациите за интереси на членовете на управителните съвети, ръководния персонал и външните и вътрешните експерти; подчертава, че прозрачността е от основно значение за смекчаване на риска от конфликт на интереси; призовава настоятелно агенциите да установят ясни правила относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нeредности, и относно кадровата въртележка;

3.  препоръчва на Палатата да съсредоточи вниманието си върху проверката на резултатите от оперативната дейност и изисква от агенциите да усъвършенстват системата на докладване и да предоставят цялостни показатели за резултатите от оперативната дейност;

4.  отбелязва, че Европейският полицейски колеж (CEPOL), Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), eu-LISA и Европол отчитат висок процент анулирани преноси, което сочи слабости в бюджетното планиране и в управлението на проектите; припомня, че принципът на ежегодност е един от трите основни счетоводни принципа; потвърждава, че високото равнище на преноси противоречи на принципа на ежегодност на бюджета; потвърждава коментара на Сметната палата, че преносите често се дължат на обстоятелства извън контрола на агенциите или че основание за тях е многогодишният характер на операциите, процедурите за обществени поръчки или проектите; призовава въпреки това конкретно тези агенции да намалят анулираните преноси.

5.  призовава агенциите да полагат още повече усилия и да усъвършенстват своите комуникационни политики, да повишат видимостта си чрез различни медийни средства, за да повишат осведомеността за своите дейности и постижения, и да гарантират, че гражданите са добре информирани за тяхната работа.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

4.4.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Bodil Valero

(1)

OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 1.

(2)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(3)

OВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(4)

OВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(5)

Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност