Postup : 2015/2205(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0080/2016

Předložené texty :

A8-0080/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.23
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0159

ZPRÁVA     
PDF 640kWORD 145k
6.4.2016
PE 569.770v02-00 A8-0080/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2015/2205(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

POZM. NÁVRHY
 NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2015/2205(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Komise o opatřeních následujících po udělení absolutoria za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na připojené pracovní dokumenty útvarů Komise (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  s ohledem na zvláštní výroční zprávy(1) Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky decentralizovaných agentur za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(3),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 110 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0080/2016),

A.  vzhledem k tomu, že toto usnesení obsahuje pro každý ze subjektů uvedených v článku 208 nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 připomínky horizontální povahy, které doprovázejí rozhodnutí o udělení absolutoria v souladu s článkem 110 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 a článkem 3 přílohy V jednacího řádu Evropského parlamentu;

1.  připomíná význam úkolů, které agentury vykonávají, a jejich přímý dopad na každodenní život občanů Unie; připomíná dále význam autonomie agentur, zejména regulačních agentur a také agentur, mezi jejichž úkoly spadá nezávislý sběr informací; připomíná, že hlavním důvodem pro vznik agentur bylo poskytování nezávislých technických a vědeckých expertíz;

2.  poukazuje na to, že Účetní dvůr ve svém shrnutí výsledků výročních auditů evropských agentur a ostatních subjektů za rok 2014 (dále jen „shrnutí Účetního dvora“) uvádí, že celkový rozpočet agentur na rok 2014 dosahoval přibližně 1,9 miliardy EUR, což představuje snížení o přibližně 5 % oproti roku 2013 a odpovídá přibližně 1,4 % souhrnného rozpočtu Unie; upozorňuje na skutečnost, že přibližně 63 % (1,2 miliardy EUR) financuje Unie, přičemž zbytek je tvořen příjmem pocházejícím z poplatků a jiných zdrojů;

3.  konstatuje, že agentury zaměstnávají 6 578 stálých a dočasných úředníků, což ve srovnání s předchozím rokem představuje navýšení o 0,64 % a tvoří 14 % celkového počtu úředníků Unie schválených v rámci souhrnného rozpočtu Unie; dále konstatuje, že v agenturách působí přibližně 3 200 smluvních zaměstnanců a vyslaných pracovníků; poukazuje na skutečnost, že nárůst počtu zaměstnanců se týká především agentur, kterým byly uloženy dodatečné úkoly, agentur odpovědných za dohled nad finančním sektorem a výkonných agentur s dodatečnými povinnosti v rámci programu Horizont 2020 a dalších programů;

Společný přístup a plán opatření Komise

4.  připomíná, že v červenci 2012 Parlament, Rada a Komise přijaly společný přístup k decentralizovaným agenturám (dále jen „společný přístup“), což je politická dohoda o vedení a reformě agentur v budoucnosti; bere na vědomí, že Komise odpovídá za opatření navazující na tuto dohodu;

5.  bere na vědomí zprávu Komise o pokroku při provádění společného přístupu a společně vynaložené úsilí Komise a decentralizovaných agentur, které vedlo k prokazatelným výsledkům; domnívá se, že se tímto způsobem zajistí vyváženější správa, zlepší se účinnost a zodpovědnost a dosáhne se větší soudržnosti; dále bere na vědomí informaci sítě agentur Unie (dále jen „síť“), podle níž agentury výrazně pokročily při provádění činností uvedených ve společném přístupu a dosáhly 99% míry plnění konkrétních plánů opatření pro každou agenturu;

6.  vítá v tomto ohledu pokyny ohledně ukazatelů výkonnosti, které vydala Komise po konzultacích s agenturami a jejichž cílem je hodnocení výsledků, jichž dosahují výkonní ředitelé agentur, jakož i pokyny Komise ohledně přijímání prováděcích pravidel agentur týkajících se zaměstnávání kariérních pracovníků; očekává, že uvedené pokyny pomůžou agenturám tyto procesy zefektivnit, a tak dosáhnout časových úspor a úspor zdrojů;

Rozpočtové a finanční řízení

7.  připomíná, že zásada ročního rozpočtu je jednou ze tří základních účetních zásad (společně se zásadou jednotnosti a vyrovnanosti), které jsou naprosto nezbytné k zajištění účinného plnění rozpočtu Unie; na základě shrnutí Účetního dvora konstatuje, že nejčastějším problémem rozpočtového a finančního řízení je i nadále přenos velkého objemu prostředků na závazky a že tento problém se týká 28 agentur; upozorňuje nicméně na skutečnost, že přenosy jsou často zčásti nebo plně opodstatněné kvůli víceleté povaze operačních programů agentur a nezbytně ještě neznamenají, že se v plánování a provádění rozpočtu vyskytují nedostatky, ani nejsou vždy v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; uznává skutečnost, že přenosy způsobené těmito operačními programy jsou v mnoha případech agenturami předem naplánovány a sděleny Účetnímu dvoru, což usnadňuje jednoznačné oddělování plánovaných přenosů od přenosů neplánovaných;

8.  všímá si, že v osmi případech Účetní dvůr konstatoval, že došlo ke zrušení velkého objemu prostředků přenesených z předchozích let; podotýká, že takové přenášení prostředků svědčí o tom, že přenesené prostředky byly stanoveny na základě nadhodnocených potřeb nebo byly jinak neodůvodněné; naléhavě vybízí dotčené agentury, aby podnikly kroky, aby se tomuto problému do budoucna vyhnuly; bere na vědomí informaci sítě, že objem zrušených prostředků vypovídá o tom, do jaké míry agentury správně odhadují své finanční potřeby, a je lepším ukazatelem řádného rozpočtového plánování než výše přenesených prostředků; bere na vědomí informaci sítě, že dotčené agentury přijaly rozmanitá opatření na zdokonalení svých systémů pro monitorování plnění rozpočtu, aby tak tento problém vyřešily;

9.  připomíná agenturám, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (rámcové finanční nařízení) stanoví povinnost vypracovat konsolidovanou výroční zprávu o činnosti, která kombinuje informace z výročních zpráv o činnosti, zpráv o interních a externích auditech a finančních zpráv a která má být nejpozději do 1. července každého roku zaslána Komisi, Účetnímu dvoru a orgánu udělujícímu absolutorium; vyzývá agentury, které tak dosud nečiní, aby do své konsolidované výroční zprávy zahrnuly podrobné informace o interních a externích auditech;

10.  bere na vědomí informaci sítě, že praktické provádění rámcového finančního nařízení agenturami vytváří v mnoha případech problémy pro účinné a zjednodušené vynakládání rozpočtových prostředků, a to zejména pokud se jedná o veřejné zakázky, vytváření víceletých programů, nepřímé řízení grantů a složitou dokumentaci pro konsolidační balíček účtů; vyzývá Komisi a síť, aby dále přezkoumaly možnosti, jak zjednodušit pravidla a přitom zohlednily rozdílné potřeby agentur;

11.  s uspokojením konstatuje, že konečné účetní závěrky všech decentralizovaných agentur ve všech významných ohledech věrně zobrazují jejich finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jejich hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními příslušných finančních nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

12.  s uspokojením konstatuje, že operace, na nichž se zakládají roční účetní závěrky všech decentralizovaných agentur za rozpočtový rok, který skončil dne 31. prosince 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

13.  je znepokojen tím, že určité agentury jsou zčásti financovány z poplatků příslušného odvětví, neboť tyto finanční vazby mohou mít dopad na jejich nezávislost; vyzývá všechny agentury, aby zavedly opatření, která ochrání nezávislost jejich vnitřních a vnějších činností;

Spolupráce mezi agenturami a s jinými orgány a institucemi – společné služby a součinnost

14.  bere na vědomí informaci sítě, že 93 % agentur uvedlo, že sdílejí služby s jinými agenturami a orgány a institucemi; konstatuje, že 75 % agentur podepsalo dohody o spolupráci, pracovní ujednání či memoranda o porozumění a spolupráci s jinými agenturami, orgány a institucemi a členskými státy; bere na vědomí, že obecné dohody jsou plněny v ročním cyklu, přičemž konkrétnější individuální kroky jsou prováděny v oblasti správních služeb a specifických provozních služeb; vybízí agentury, aby usilovaly o zavádění dalších sdílených služeb v oblastech, v nichž by to vedlo ke snížení nákladů a zvýšení účinnosti; zdůrazňuje, že v případě sdílených služeb by náklady měly být spravedlivě rozděleny mezi zúčastněné agentury či instituce s cílem zabránit tomu, aby některá ze stran nenesla sama celé náklady na službu;

15.  navrhuje, aby Parlament, Rada a Komise zvážily umístění nových agentur, které mohou být v budoucnu zapotřebí, v těsné blízkosti jiných agentur, aby mohly snadněji sdílet služby;

16.  bere na vědomí stanovisko sítě ke slučování agentur; připomíná, že interinstitucionální pracovní skupina pro decentralizované agentury je v tomto ohledu kompetentní k posouzení jeho efektivity; vybízí Komisi, aby zahájila dlouhodobou analýzu dopadu slučování decentralizovaných agentur, které působí ve stejné širší oblasti politik nebo vykonávají podobné úkoly;

17.  vítá pokyny pro postupy společného zadávání zakázek více agenturami a pro účast agentur na zadávacích řízeních vedených Komisí; uznává přínosy nejen pro agentury, ale i pro Komisi, které mohou plynout ze součinnosti a společného zadávání zakázek v rámci společného přístupu; v této souvislosti vyjadřuje politování nad tím, že Komise plánuje za své služby účtovat agenturám administrativní poplatky; připomíná Komisi, že agentury jsou placeny z téhož rozpočtu Unie a že tyto poplatky mohou vést ke snížení jejich účasti na společném zadávání veřejných zakázek; vyzývá Komisi, aby zavedení poplatků za účast agentur na zadávacích řízeních vedených Komisí přehodnotila;

Řízení lidských zdrojů

18.  připomíná, že bod 27 interinstitucionální dohody(5) vyzývá k postupnému snižování počtu zaměstnanců ve všech orgánech, institucích a jiných subjektech v letech 2013–2017 o 5 %; vítá skutečnost, že většina agentur tohoto snížení o 5 % oproti svému plánu pracovních míst v roce 2012 již dosáhla, nebo jej dokonce překonala; připomíná, že Komise začala toto 5% snížení uplatňovat ve svém plánu pracovních míst pro rok 2013, přičemž svůj výpočet založila na počtu míst v roce 2012; s hlubokým politováním konstatuje, že Komise uplatnila dodatečné 5% snížení na personál agentur s cílem vytvořit fond pracovních míst určených k převodu, z něhož by vyčleňovala pracovní místa agenturám, jimž byly svěřeny nové úkoly nebo které jsou v zahajovací fázi činnosti; bere na vědomí informaci sítě, že s tímto dodatečným snížením se plnění mandátů a ročních pracovních programů agentur je čím dál tím obtížnější; vyzývá Komisi, aby přezkoumala další možnosti, jak zpřístupnit odpovídající pracovní místa tak, aby to neomezovalo schopnost agentur plnit svůj mandát;

19.  připomíná postoj Parlamentu k rozpočtovému procesu, podle nějž by se na zaměstnance financované z poplatků hrazených příslušným odvětvím, kteří tedy nejsou financováni z rozpočtu Unie, nemělo vztahovat jednoprocentní roční snižování uplatňované Unií; naléhavě vybízí Komisi, aby posuzovala agentury financované především z rozpočtu Unie odděleně a aby navrhla takový zvláštní rámec pro agentury financované převážně odpovídajícím odvětvím, který by byl úměrný službám poskytovaným danou agenturou;

20.  vybízí všechny agentury, aby na postech vrcholného managementu usilovaly o genderovou vyváženost; konstatuje, že v některých agenturách jsou odpovídající čísla obzvláště neuspokojivá; vyzývá síť, aby orgánu udělujícímu absolutorium předložila podrobnou zprávu o přijímaných opatřeních, jež mají zajistit genderovou vyváženost na postech vrcholného managementu ve všech decentralizovaných agenturách; kromě toho také naléhavě žádá členské státy, aby usilovaly o genderovou vyváženost při jmenování členů správních rad;

Střety zájmů a transparentnost

21.  bere na vědomí informaci sítě, že více než 80 % všech decentralizovaných agentur zavedlo strategii proti podvodům; konstatuje, že ze čtyř zbývajících agentur mají tři vypracovat a přijmout strategii proti podvodům v průběhu roku 2016 a čtvrtá – Evropský policejní úřad – uplatňuje zásady a standardy vymezené ve strategii Komise proti podvodům společně s důsledným finančním modelem zahrnujícím setrvalé ověřování ex ante a ex post; konstatuje, že všechny přijaté strategie zohledňují metodologii a pokyny Evropského úřadu pro boj proti podvodům týkající se strategií boje proti podvodům;

22.  bere na vědomí názor agentur, podle nějž má důvěra občanů Unie v evropské orgány, instituce a další subjekty prvořadý význam; konstatuje, že agentury zavedly řadu konkrétních opatření a nástrojů, aby mohly vhodným způsobem řešit riziko skutečných nebo domnělých střetů zájmů; vyzývá agentury, aby uvážily strategii pro přiblížení svého působení občanům Unie; bere na vědomí, že všechny agentury již přijaly politiky zaměřené na prevenci a řešení střetů zájmů a že tyto politiky vycházejí z pokynů Komise pro prevenci a řešení střetů zájmů v decentralizovaných agenturách EU; konstatuje, že tyto politiky zahrnují mj. opatření na zjišťování potenciálních rizik v rané fázi, vymezování osvědčených postupů v jiných entitách (jako jsou např. Komise, jiné agentury a Evropský úřad pro boj proti podvodům) a politiky pro řešení střetů zájmů u personálu a spolupracovníků, kteří nepodléhají služebnímu řádu; vybízí agentury, aby zvážily výhody a nevýhody přijetí společných opatření na řešení problému střetů zájmů;

23.  vyzývá, aby byl přijat holistický přístup k celkovému zefektivnění prevence korupce ve veřejném sektoru a jejího potírání, zejména pak v orgánech, institucích a subjektech EU, počínaje lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a příslušnými třetími zeměmi;

24.  se znepokojením konstatuje, že některé agentury doposud nepřijaly obecné pokyny pro tzv. whistleblowing (oznamování ve veřejném zájmu); žádá, aby všechny orgány, instituce a subjekty Unie, které dosud nepřijaly vnitřní předpisy pro whistleblowing, aby tak urychleně učinily a uplatnily společný přístup ke svým povinnostem, přičemž se zaměří na ochranu oznamovatelů; vyzývá orgány, instituce a subjekty, aby věnovaly zvláštní pozornost ochraně whistleblowerů v kontextu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním, jež má být přijata v dohledné době; vyzývá Komisi, aby prosazovala právní předpisy o minimální úrovni ochrany oznamovatelů v Unii; vyzývá orgány, instituce a subjekty, aby neukládaly úředníkům povinnost oznamovat nesrovnalosti všeho druhu pouze formálně, ale aby také stanovily odpovídající ochranu oznamovatelů; vyzývá orgány, instituce a subjekty, aby neprodleně začaly uplatňovat čl. 22c služebního řádu;

25.  bere na vědomí, že podle sítě využívá 16 agentur (52 %) skupiny odborníků, vědecké panely a výbory a že téměř všechny zohledňují problémy, na něž upozornil Evropský veřejný ochránce práv v rámci vyšetřování z vlastního podnětu ohledně personální politiky agentur v případě výše uvedených skupin (OI/6/2014/NF), které bylo zahájeno dne 12. května 2014; naléhavě vybízí orgány, instituce a subjekty, které tak doposud neučinily, aby bezodkladně začaly tyto faktory zohledňovat; vyzývá agentury, aby uplatňovaly nová pravidla, která by měla přijmout Komise ve věci skupin odborníků;

26.  konstatuje, že 29 agentur (více než 90 %) zavedlo politiky ohledně zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů svých správních rad, vedoucích pracovníků a externích i interních odborníků; dále konstatuje, že 23 agentur (74 %) zveřejňuje životopisy a prohlášení o zájmech na svých internetových stránkách; se znepokojením konstatuje, že některé agentury čelí při zveřejňování životopisů či prohlášení o zájmech členů svých správních rad určitým problémům, neboť neexistuje žádný mechanismus, který by těmto členům ukládal povinnost uvedené dokumenty předkládat; naléhavě vybízí členy správních rad agentur, kteří doposud nepředložili dokumenty potvrzující, že u nich nevzniká střet zájmů, aby tyto dokumenty poskytli pro účely jejich zveřejnění na internetových stránkách dané agentury a aby tak učinili neprodleně s cílem posílit transparentnost;

27.  požaduje, aby všechny orgány, instituce a subjekty EU naplňovaly článek 16 služebního řádu úředníků EU a každoročně zveřejňovaly informace o vysokých úřednících, kteří opustili službu, a také seznam případů střetu zájmů; požaduje, aby všechny orgány, instituce a subjekty EU posuzovaly, zda je nové zaměstnání úředníků a bývalých poslanců EP kompatibilní s postem opuštěným ve strukturách EU, či jinou situaci, kdy úředníci a bývalí poslanci EP odcházejí z veřejného sektoru do sektoru soukromého (fenomén „otáčivých dveří“), a možnost střetu zájmů, a aby vymezily jasné čekací lhůty, které by měly přinejmenším zahrnovat období, po něž dotyčná osoba pobírá odchodné;

28.  zdůrazňuje, že lepším uplatňováním kodexů chování a etických zásad je třeba posílit bezúhonnost a zlepšit etický rámec, a tak upevnit společnou a efektivní kulturu bezúhonnosti všech orgánů, institucí a subjektů EU;

29.  vyzývá orgány, instituce a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

30.  vyzývá všechny agentury, aby rámec, který má být vytvořen novou interinstitucionální dohodou o povinném rejstříku transparentnosti, použily v zájmu posílení transparentnosti lobbistických aktivit k interakci s organizacemi a osobami samostatně výdělečně činnými, které se podílejí na tvorbě a uplatňování politik Unie;

Výkonnost

31.  konstatuje, že zásada efektivnosti nákladů a přidané hodnoty EU platí i pro agentury, což by mělo zajistit, aby byli občané o výsledcích činnosti agentur dobře informováni; konstatuje, že dosahování výsledků je důležité; zdůrazňuje, že mnoho agentur ve svých výročních zprávách výslovně a odpovědně neuvádí informace o účinnosti a účelnosti svých činností; připomíná, že je důležité, aby se síť stala členem nové interinstitucionální pracovní skupiny pro výkonnost, má-li se dosáhnout společného přístupu k rozpočtovým zásadám založeným na výkonnosti a zaměřeným na výsledky a určit, jak by bylo možné zdokonalit výkonnostní modely, které jsou v současnosti v agenturách uplatňovány; požaduje, aby za účelem přezkumu víceletého finančního rámce v roce 2016 Účetní dvůr včas předložil hodnocení výkonnosti a výsledků agentur;

Komunikační a propagační činnost

32.  bere na vědomí, že podle sítě začlenily téměř všechny agentury na své internetové stránky prohlášení, že jsou agenturami Unie, s výjimkou Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, který uvádí, že je nezávislým poradním orgánem Parlamentu, Rady a Komise; dále konstatuje, že 50 % agentur zveřejnilo na svých internetových stránkách informace ve všech jazycích Unie, čtyři agentury nabízejí informace ve 23 jazycích Unie, 22 % agentur nabízí informace v nejméně dvou jazycích a 9 % agentur disponuje internetovými stránkami pouze v angličtině, přičemž některé z nich hodlají zpřístupnit německou verzi; uznává dále, že plně vícejazyčný přístup pro všechny agentury není v současné době realizovatelný, protože by to vyžadovalo dodatečné zdroje; vybízí agentury, aby zvážily využívání sociálních médií, průzkumů veřejného mínění a práce se skupinami respondentů k měření veřejného povědomí a vyhodnocování způsobů, jak mohou do budoucna zdokonalit svou komunikační strategii;

33.  bere na vědomí prohlášení sítě, podle nějž vyvíjejí agentury značné úsilí při posilování své přítomnosti v sociálních médiích; konstatuje, že jen několik agentur dosud není přítomno v sociálních médiích, avšak že se zavázaly, že budou tento typ komunikace rozvíjet v brzké budoucnosti; konstatuje, že propagační činnosti prováděné prostřednictvím sociálních médií zahrnují zprávy, události, pracovní příležitosti a veřejné zakázky; konstatuje dále, že aktivity v sociálních médiích jsou provázány s ostatními komunikačními nástroji agentur;

34.  vyzývá agentury, aby intenzivněji usilovaly o zdokonalení své komunikační politiky a zvyšovaly svou viditelnost pomocí různých nástrojů sociálních médií, aby zvýšily povědomí o svých činnostech a úspěších a zajistily, aby občané byli o jejich činnosti dobře informováni;

Další připomínky

35.  poukazuje na to, že s využitím příspěvků agentur vypracovala Komise pokyny obsahující standardní ustanovení dohod o sídle, které decentralizované agentury uzavírají s hostitelským členským státem; konstatuje, že k lednu 2016 dosud probíhalo vyjednávání čtyř agentur s jejich hostitelským členským státem oproti 10 agenturám v předchozím roce; připomíná význam těchto dohod pro fungování a bezpečnost agentur; naléhavě vybízí agentury a členské státy, které spolu doposud nepodepsaly dohodu o sídle, aby tak učinily bez dalšího odkladu;

36.  upozorňuje na význam sociálních aspektů dohod mezi sídly agentur a jejich hostitelskými státy, jako je předvídatelnost sociálních a životních podmínek pracovníků (školné, otázky statusu atd.);

37.  se znepokojením konstatuje, že některé agentury mají dvojí sídlo, a je přesvědčen o tom, že všechna dvojí ústředí, která nemají zvláštní přínos z provozního hlediska by měla být při nejbližší příležitosti zrušena;

38.  žádá orgány, instituce a subjekty Unie, aby při zadávání veřejných zakázek důsledně uplatňovaly opatření týkající se diskrece a vyloučení, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby používaly kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

39.  připomíná Účetnímu dvoru, že Parlament, Rada a Komise se v bodě 54 společného přístupu shodly na tom, že „za všechny aspekty vnějších auditů prováděných externími subjekty plně zodpovídá Účetní dvůr, který řídí veškeré potřebné správní postupy a postupy zadávání zakázek“; vyzývá Komisi, aby bezodkladně vyjasnila, zda je tato zásada stále platná; vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nový přístup k auditu zapojující auditory ze soukromého sektoru vedl k 85% nárůstu administrativní zátěže pro agentury, což ve srovnání s dřívějším auditem, který spravoval Účetní dvůr, odpovídá více než 13 000 dodatečných hodin, tedy v průměru 3,5 ekvivalentům plného pracovního úvazku; vyjadřuje politování nad tím, že zadávání zakázek a správa smluv o auditu představovaly pro decentralizované agentury více než 1 400 člověkohodin dodatečné práce a že celkové dodatečné náklady na externí soukromé audity v roce 2014 dosáhly 550 000 EUR; vyzývá Účetní dvůr, aby soukromým auditorům poskytoval lepší pokyny, aby se výrazně snížila současná navýšená administrativní zátěž;

40.  vyzývá všechny orgány, instituce a subjekty Unie, aby zlepšily své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispívaly k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

41.  navrhuje, aby Parlament, Rada a Komise zvážily sloučení menších agentur s podobnými nebo propojenými úkoly; je přesvědčen, že by to díky větší efektivitě přineslo v dlouhodobém výhledu úspory;

42.  prohlašuje, že výroční zprávy orgánů, institucí a agentur Unie by mohly hrát důležitou úlohu při zjišťování souladu s požadavky transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá orgány, instituce a subjekty Unie, aby do svých výročních zpráv zahrnuly standardní kapitolu věnovanou těmto komponentům;

43.  všímá si, že byly současně zveřejněny plány na zahájení revize nařízení týkajících se zřízení tripartitních agentur Unie, tj. Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); zdůrazňuje, že tyto revize by měly zachovat klíčovou úlohu těchto vysoce uznávaných agentur a jejich tripartitní povahu zajišťující aktivní zapojení vnitrostátních orgánů, odborových svazů a zástupců zaměstnavatelů do jejích správy a fungování;

44.  domnívá se, že diskuse vedená v příslušných výborech EP o návrhu ročních pracovních programů a víceletých strategiích agentur pomáhá zajistit, aby tyto programy a strategie odrážely skutečné politické priority, avšak zdůrazňuje, že je nutno sladit rozpočtový cyklus EU se strategií EU 2020, aby bylo možno plně monitorovat výkonnost jednotlivých agentur, pokud jde o jejich přínos k dosažení cílů strategie EU 2020, a podat o ní komplexní zprávu;

45.  oceňuje osvědčenou spolupráci mezi těmito agenturami v oblasti životních a pracovních podmínek, odborného vzdělávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky čemuž se maximalizuje součinnost a spolupráce a posiluje doplňkovost; rovněž vítá a podporuje pokračující výměnu osvědčených postupů mezi Komisí a agenturami;

o

o o

46.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí agenturám, které jsou předmětem právě probíhajícího postupu udělování absolutoria, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2015/2205(DEC))

Navrhovatel: David Casa

NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  všímá si, že byly současně zveřejněny plány na zahájení revize nařízení týkajících se zřízení tripartitních agentur Unie, Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound); zdůrazňuje, že tyto revize by měly zachovat klíčovou úlohu těchto vysoce uznávaných agentur a jejich tripartitní povahu zajišťující aktivní zapojení vnitrostátních orgánů, odborových svazů a zástupců zaměstnavatelů do jejích správy a fungování;

2.  domnívá se, že diskuse vedená v příslušných výborech o návrhu ročních pracovních programů a víceletých strategiích agentur pomáhá zajistit, aby tyto programy a strategie odrážely skutečné politické priority, avšak zdůrazňuje, že je nutno sladit rozpočtový cyklus EU se strategií EU 2020, aby bylo možno plně monitorovat výkonnost jednotlivých agentur, pokud jde o jejich přínos k dosažení cílů strategie EU 2020, a podat o ní komplexní zprávu;

3.  uznává, že provádění snižování počtu zaměstnanců doprovází velké obtíže, a staví se proti dalším škrtům, které by omezily schopnost agentur vykonávat jejich mandát;

4.  oceňuje osvědčenou spolupráci mezi těmito agenturami v oblasti životních a pracovních podmínek, odborného vzdělávání a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, díky čemuž se maximalizuje součinnost a spolupráce a zvyšuje se doplňkovost; vítá rovněž pokračující výměnu osvědčených postupů mezi Komisí a agenturami; zdůrazňuje však, že stále existuje prostor pro dosažení větší míry součinnosti s cílem zajistit nákladovou efektivnost;

5.  oceňuje úsilí Komise a agentur a pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění plánu; domnívá se, že se tímto způsobem zajistí vyváženější správa, zlepší se účinnost a zodpovědnost a dosáhne se větší soudržnosti;

6.  vítá v tomto ohledu pokyny ohledně ukazatelů výkonnosti, které vydala Komise po konzultacích s agenturami a jejichž cílem je hodnocení výsledků, jichž dosahují výkonní ředitelé agentur, jakož i pokyny Komise ohledně přijímání prováděcích pravidel agentur týkajících se zaměstnávání kariérních pracovníků; očekává, že tyto pokyny přinesou další zjednodušení spojená s úsporami oblasti úspor času a zdrojů;

7.  v zásadě upozorňuje na význam sociálních aspektů dohod mezi ústředími agentur a jejich hostitelskými státy, jako je předvídatelnost sociálních a životních podmínek pracovníků (školné, otázky statusu atd.); vyzývá proto naléhavě hostitelské členské státy, které dosud takovou dohodu nepodepsaly, aby tak co nejdříve učinily.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

8

7

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2014: výkonnost, finanční řízení a kontrola

(2015/2205(DEC))

Navrhovatelka: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  zdůrazňuje význam zvládání konfliktů zájmů a naléhavě vyzývá agentury, které ještě nepřijaly politiky a praktické pokyny pro zvládání a prevenci konfliktů zájmů a nezveřejnily na svých internetových stránkách, zejména agentury eu-LISA, Europol a Frontex, aby tak okamžitě učinily a podaly zprávu o této otázce do března 2016; žádá agentury, aby poskytly záznamy o případech konfliktů zájmů, které zjistily;

2.  připomíná význam zveřejňování životopisů a prohlášení o zájmech členů správní rady, řídících pracovníků a externích i interních odborníků; zdůrazňuje, že pro snížení rizika konfliktu zájmů má klíčový význam transparentnost; naléhavě žádá agentury, aby stanovily jasná pravidla týkající se ochrany oznamovatelů a tzv. efektu otočných dveří, tj. návratu k nežádoucímu chování;

3.  doporučuje, aby se Účetní dvůr zaměřil na audit operační výkonnosti, a žádá agentury, aby zlepšily systém předkládání zpráv a poskytovaly úplné ukazatele operační výkonnosti;

4.  konstatuje, že CEPOL, EASO, eu-LISA a Europol vykázaly vysoký procentuální podíl zrušených přenosů prostředků, což naznačuje nedostatky v plánování rozpočtu a řízení projektů; připomíná, že zásada ročního rozpočtu je jednou ze tří základních účetních zásad; bere na vědomí, že vysoká úroveň přenosu prostředků je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; uznává připomínku Účetního dvora, že přenosy prostředků jsou často důsledkem událostí mimo kontrolu agentur nebo jsou odůvodněny víceletým charakterem operací, zadávání zakázek nebo projektů; vyzývá tyto konkrétní agentury, aby snížily míru zrušených přenosů prostředků;

5.  vyzývá agentury, aby dále zvyšovaly své úsilí a zdokonalovaly své komunikační politiky, aby zvyšovaly svou viditelnost pomocí různých nástrojů sociálních médií s cílem zvýšit povědomí o svých činnostech a úspěších a zajistit, aby občané byli o jejich činnosti dobře informováni.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

16.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

1

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(4)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(5)

Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení ze dne 2. prosince 2013 (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí