Procedura : 2015/2205(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0080/2016

Teksty złożone :

A8-0080/2016

Debaty :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Głosowanie :

PV 28/04/2016 - 4.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0159

SPRAWOZDANIE     
PDF 710kWORD 155k
6.4.2016
PE 569.770v02-00 A8-0080/2016

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2015/2205(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawca: Derek Vaughan

POPRAWKI
 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2015/2205(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje decyzje w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z działań podjętych w następstwie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2013 (COM(2015)0505) oraz dokumenty robocze służb Komisji dołączone do tego sprawozdania (SWD(2015)0194), SWD(2015)0195),

–  uwzględniając specjalne sprawozdania roczne(1) Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznych sprawozdań finansowych agencji zdecentralizowanych za rok budżetowy 2014,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(2), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(3),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 110,

–  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, a także Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8–0080/2016),

A.  mając na uwadze, że w niniejszej rezolucji przedstawiono, w odniesieniu do każdego organu, o którym mowa w art. 208 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012, uwagi przekrojowe towarzyszące decyzjom o absolutorium, zgodnie z art. 110 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013 oraz art. 3 załącznika V do Regulaminu Parlamentu Europejskiego;

1.  przypomina o znaczeniu zadań wykonywanych przez agencje i ich bezpośrednim wpływie na codzienne życie obywateli; przypomina też o znaczeniu, jakie ma niezależność agencji, w szczególności agencji regulacyjnych i tych, których zadaniem jest niezależne gromadzenie informacji; przypomina, że agencje utworzono przede wszystkim po to, aby przeprowadzały niezależne oceny techniczne i naukowe;

2.  na podstawie opracowanego przez Trybunał Obrachunkowy podsumowania wyników dorocznych kontroli europejskich agencji i innych organów za 2014 r. (zwanego dalej „podsumowaniem Trybunału”) zauważa, że budżet agencji na 2014 r. wyniósł około 1,9 mld EUR, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu z 2013 r. i około 1,4% budżetu ogólnego Unii; zauważa, że około 63% (1,2 mld EUR) pochodzi ze środków unijnych, a pozostała część z opłat i innych źródeł;

3.  przyjmuje do wiadomości, że agencje zatrudniają 6578 pracowników stałych i tymczasowych, co stanowi wzrost o 0,64% w porównaniu z ubiegłym rokiem i 14% ogólnej liczby urzędników Unii dozwolonej w ramach ogólnego budżetu Unii; zauważa ponadto, że dla agencji pracuje około 3200 pracowników kontraktowych i oddelegowanych; podkreśla, że zwiększenie liczby pracowników dotyczy przede wszystkim tych agencji, którym wyznaczono dodatkowe zadania, agencji odpowiedzialnych za nadzór nad sektorem finansowym oraz agencji wykonawczych, którym powierzono dodatkowe zadania w ramach programu Horyzont 2020 i innych programów;

Wspólne podejście i plan działania Komisji

4.  przypomina, że w lipcu 2012 r. Parlament, Rada i Komisja Europejska przyjęły wspólne podejście w sprawie agencji zdecentralizowanych („wspólne podejście”), czyli umowę polityczną na temat przyszłego zarządzania agencjami i reform agencji; zauważa, że Komisja jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji tej umowy;

5.  odnotowuje sporządzone przez Komisję sprawozdanie z postępów dotyczące wdrażania wspólnego podejścia, jak również podejmowane wspólnie przez Komisję i zdecentralizowane agencje starania, które umożliwiły dokonanie wyraźnych postępów; uważa, że zapewni to bardziej zrównoważone zarządzanie, poprawę efektywności i rozliczalności oraz większą spójność; na podstawie informacji uzyskanych od sieci agencji unijnych (zwanej dalej siecią) stwierdza, że agencje dokonały istotnych postępów w zakresie działań przewidzianych we wspólnym podejściu i zrealizowały 99% działań zaplanowanych w specjalnym planie działań agencji;

6.  w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wytyczne wydane przez Komisję w porozumieniu z agencjami, dotyczące wskaźników wydajności mających na celu ocenę wyników osiąganych przez dyrektorów wykonawczych agencji, jak również wytyczne opracowane przez Komisję w celu przyjęcia przez agencje przepisów wykonawczych dotyczących zatrudnienia pracowników; oczekuje, że pomogą one agencjom usprawnić procedury, a tym samym zaoszczędzić czasu i zasobów;

Zarządzanie budżetem i finansami

7.  przypomina, że zasada jednoroczności jest jedną z trzech podstawowych zasad księgowości – obok zasady jednolitości i zasady równowagi – niezbędnych dla zapewnienia skutecznego wykonania budżetu UE; na podstawie podsumowania Trybunału zauważa, że wysoki poziom przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, to nadal najczęściej pojawiający się problem w zarządzaniu budżetem i finansami oraz że problem ten dotyczył 28 agencji; podkreśla jednak, że przeniesienia są często w części lub całkowicie uzasadnione wieloletnim charakterem programów operacyjnych agencji, niekoniecznie oznaczają niedociągnięcia w planowaniu i wykonaniu budżetu oraz nie zawsze są sprzeczne z zasadą jednoroczności budżetu; przyjmuje do wiadomości, że przeniesienia wynikające z programów operacyjnych są w wielu przypadkach planowane przez agencje z wyprzedzeniem, a Trybunał Obrachunkowy jest o nich informowany, co ułatwia wyraźne rozróżnienie między przeniesieniami planowanymi a nieplanowanymi;

8.  zwraca uwagę, że Trybunał Obrachunkowy w ośmiu przypadkach stwierdził wysoki poziom anulowanych przeniesień z poprzednich lat; zauważa, że takie przeniesienia świadczą o tym, że przeniesione środki ujęto w budżecie na podstawie przeszacowanych potrzeb lub że były one z innych względów nieuzasadnione; wzywa agencje do podjęcia działań, aby uniknąć tego problemu w przyszłości; na podstawie informacji uzyskanych od sieci uznaje, że poziom anulowanych środków wskazuje, w jakim zakresie agencje poprawnie oszacowały swoje potrzeby finansowe i jest lepszym wskaźnikiem dobrego planowania budżetowego niż poziom przeniesień; na podstawie informacji uzyskanych od sieci uznaje, że zainteresowane agencje wprowadziły liczne środki, aby ulepszyć swoje systemy monitorowania budżetu i aby rozwiązać ten problem;

9.  przypomina agencjom, że rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 (ramowe rozporządzenie finansowe) przewiduje, że do dnia 1 lipca każdego roku należy przesłać Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu i organowi udzielającemu absolutorium skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności zawierające informacje z rocznych sprawozdań z działalności, sprawozdań z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprawozdań finansowych; wzywa agencje, które jeszcze tego nie uczyniły, do zawarcia w swoich skonsolidowanych rocznych sprawozdaniach z działalności szczegółowych informacji o sprawozdaniach z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

10.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci stwierdza, że praktyczne wdrożenie ramowego rozporządzenia finansowego przez agencje w wielu przypadkach stawia wyzwanie, jakim jest skuteczne i uproszczone wydawanie środków budżetowych, szczególnie w dziedzinie zamówień publicznych, wieloletniego programowania, pośredniego zarządzania dotacjami i skomplikowanej dokumentacji wymaganej do pakietu konsolidacji sprawozdań; wzywa Komisję i sieć do dalszego badania możliwości uproszczenia przepisów, biorąc pod uwagę odmienne potrzeby agencji;

11.  z zadowoleniem zauważa, że ostateczne sprawozdania finansowe wszystkich zdecentralizowanych agencji przedstawiają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach ich sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzeń finansowych oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

12.  z zadowoleniem zauważa, że transakcje leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych wszystkich zdecentralizowanych agencji za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

13.  jest zaniepokojony faktem, że niektóre agencje są częściowo finansowane z opłat uiszczanych przez przemysł, ponieważ takie powiązania finansowe mogą negatywnie wpływać na ich niezależność; wzywa wszystkie agencje do wprowadzenia środków mających na celu ochronę niezależności ich działalności wewnętrznej i zewnętrznej;

Współpraca między agencjami oraz z innymi instytucjami – usługi dzielone i synergia

14.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci przyjmuje do wiadomości, że 93% agencji stwierdziło, że dzielą się usługami z innymi agencjami lub instytucjami; zauważa, że 75% agencji ma zawarte umowy o współpracy, porozumienia robocze i protokoły ustaleń w sprawie współpracy z innymi agencjami, instytucjami i państwami członkowskimi; zauważa, że porozumienia ogólne są zastępowane co roku i przewidują bardziej konkretne poszczególne działania w dziedzinie usług administracyjnych i specjalnych usług operacyjnych; zachęca agencje do dalszego korzystania z usług dzielonych, jeżeli przynosi to oszczędności i zwiększa skuteczność; podkreśla, że w przypadku usług dzielonych koszty powinny być sprawiedliwie podzielone między korzystające z nich agencje lub instytucje, aby zapobiegać sytuacji, w której jedna strona ponosiłaby całkowity koszt usługi;

15.  proponuje Parlamentowi, Radzie i Komisji, aby rozważyły możliwość zlokalizowania każdej nowej agencji, której powołanie może stać się konieczne w przyszłości, w pobliżu innych agencji, aby mogły się one łatwiej dzielić usługami;

16.  przyjmuje do wiadomości opinię sieci na temat łączenia agencji; przypomina, że do zadań międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. zdecentralizowanych agencji należy zastanowienie się nad efektywnością w tym zakresie; zachęca Komisję do rozpoczęcia długoterminowej oceny skutków ewentualnego połączenia zdecentralizowanych agencji działających w tym samym szeroko pojętym obszarze polityki lub wykonujących podobne zadania;

17.  z zadowoleniem przyjmuje wytyczne dotyczące agencyjnej procedury udzielania zamówień oraz dotyczące uczestnictwa agencji w procedurach udzielania zamówień prowadzonych przez Komisję; uznaje korzyści, jakie nie tylko agencje, ale również Komisja mają z tworzenia synergii i łączenia postępowań o udzielenie zamówienia w ramach wspólnego podejścia; w tym kontekście wyraża ubolewanie, że Komisja planuje zacząć pobierać od agencji opłaty administracyjne za swoje usługi; przypomina Komisji, że agencje są finansowane z tego samego budżetu Unii i że ww. opłaty mogą spowodować niższy udział we wspólnych procedurach udzielania zamówień; wzywa Komisję do ponownego rozważenia zamysłu pobierania od agencji opłat za procedury udzielania zamówień prowadzone przez Komisję;

Zarządzanie zasobami ludzkimi

18.  przypomina, że w ust. 27 porozumienia międzyinstytucjonalnego(5) wezwano do stopniowego zmniejszenia o 5% liczby personelu we wszystkich instytucjach, organach i agencjach między 2013 a 2017 r.; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość agencji w swoich planach zatrudnienia na 2012 r. już zmniejszyła swój personel o 5% lub nawet o więcej; przypomina, że Komisja zaczęła wprowadzać 5% redukcję w swoim planie zatrudnienia na rok 2013 na podstawie obliczeń liczby stanowisk w 2012 r.; głęboko ubolewa nad faktem, że Komisja zastosowała dodatkowe zmniejszenie o 5% liczby personelu w agencjach, aby utworzyć pulę relokacji, z której przydzielałaby stanowiska agencjom, którym powierzono nowe zadania lub które rozpoczynają działalność; na podstawie informacji uzyskanych od sieci uznaje, że ze względu na to dodatkowe zmniejszenie liczby personelu wypełnienie mandatu agencji i realizacja ich rocznych planów prac stają się coraz trudniejsze; wzywa Komisję do zbadania innych możliwości utworzenia tych stanowisk, aby nie utrudniać agencjom wypełnienia mandatu;

19.  przypomina stanowisko zajęte przez Parlament w procedurze budżetowej, według którego pracownicy finansowani ze środków pochodzących z opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłowe, a zatem nie z budżetu Unii, nie powinni podlegać redukcji o 1% rocznie stosowanej przez Unię; apeluje do Komisji, aby odrębnie traktowała agencje finansowane głównie z budżetu Unii oraz aby przedstawiła specjalne ramy dla agencji finansowanych głównie przez przedsiębiorstwa przemysłowe, które to ramy powinny być proporcjonalne do usług świadczonych przez odnośną agencję;

20.  apeluje do wszystkich agencji, aby dążyły do równowagi pod względem płci na wyższych stanowiskach kierowniczych; zauważa, że w niektórych agencjach liczby są szczególnie niezadowalające; wzywa sieć do przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium szczegółowego sprawozdania w sprawie kroków poczynionych, aby zapewnić równowagę płci na wyższych stanowiskach kierowniczych we wszystkich zdecentralizowanych agencjach; ponadto apeluje do państw członkowskich, aby mianując członków zarządów dążyły do równowagi pod względem płci;

Konflikty interesów i przejrzystość

21.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci przyjmuje do wiadomości, że ponad 80% zdecentralizowanych agencji ma strategię zwalczania nadużyć finansowych; zauważa, że z czterech pozostałych agencji trzy mają opracować i przyjąć w 2016 r. strategię zwalczania nadużyć finansowych, a czwarta, Europejski Urząd Policji, stosuje zasady i standardy określone w strategii Komisji dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych oraz solidny wzorzec finansowania wymagający stałych kontroli ex ante i ex post; przyjmuje do wiadomości, że we wszystkich przyjętych strategiach uwzględniono metodologię stosowaną przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych oraz wytyczne dotyczące strategii zwalczania takich nadużyć;

22.  przyjmuje do wiadomości, że według agencji zaufanie obywateli Unii do instytucji, agencji i organów unijnych jest kwestią najwyższej wagi; zauważa, że agencje wprowadziły szereg konkretnych środków i narzędzi, aby odpowiednio zarządzać ryzykiem wystąpienia faktycznych i domniemanych konfliktów interesów; wzywa agencje do przemyślenia strategii zbliżenia się do obywateli Unii; zauważa, że wszystkie agencje przyjęły już strategie zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi, oraz że te strategie są spójne z wytycznymi Komisji dotyczącymi zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi w zdecentralizowanych agencjach UE; zauważa, że strategie te obejmują m.in. środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie, wskazywania najlepszych praktyk w innych instytucjach, takich jak Komisja, inne agencje i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, a także strategie dotyczące konfliktów interesów, jakie mogą wystąpić wśród pracowników i współpracowników niepodlegających regulaminom pracowniczym; zachęca agencje do rozważenia korzyści i niekorzyści płynących z posiadania wspólnych przepisów dotyczących konfliktów interesów;

23.  apeluje o ogólnie skuteczniejsze zapobieganie korupcji w sektorze publicznym, a zwłaszcza w instytucjach i agencjach UE, i zwalczanie jej dzięki podejściu całościowemu, począwszy od poprawy publicznego dostępu do dokumentów i surowszych przepisów dotyczących konfliktu interesów, wprowadzenia lub wzmocnienia rejestrów służących przejrzystości oraz zapewnienia wystarczających zasobów do przeznaczenia na środki egzekwowania prawa, a skończywszy na lepszej współpracy między państwami członkowskimi i z odnośnymi państwami trzecimi;

24.  zauważa z zaniepokojeniem, że niektóre agencje muszą jeszcze przyjąć wytyczne dotyczące informowania o nieprawidłowościach; apeluje o to, by wszystkie instytucje i agencje Unii, które jeszcze tego nie uczyniły, przyjęły w trybie pilnym wewnętrzne przepisy dotyczące informowania o nieprawidłowościach i stosowały wspólne podejście do swoich obowiązków, zwłaszcza jeśli chodzi o ochronę demaskatorów; wzywa instytucje i agencje do poświęcenia szczególnej uwagi ochronie demaskatorów w kontekście dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która to dyrektywa ma być wkrótce przyjęta; zwraca się do Komisji, aby promowała przepisy w sprawie minimalnego poziomu ochrony demaskatorów w Unii; wzywa instytucje i agencje nie tylko do formalnego wymagania od urzędników, aby zgłaszali wszelkich nieprawidłowości, lecz również do odpowiedniego chronienia demaskatorów; wzywa instytucje i agencje do niezwłocznego wdrożenia art. 22 lit. c) regulaminu pracowniczego;

25.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci przyjmuje do wiadomości, że 16 agencji (52%) korzysta z usług grup ekspertów, paneli i komitetów naukowych oraz że prawie we wszystkich agencjach strategie kadrowe dla tych grup uwzględniają kwestie poruszone przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w dochodzeniu z własnej inicjatywy (OI/6/2014/NF) wszczętym w dniu 12 maja 2014 r.; wzywa agencje, które jeszcze tego nie uczyniły, aby bezzwłocznie uwzględniły te czynniki; wzywa agencje do stosowania nowych przepisów dotyczących grup ekspertów, które mają zostać przyjęte przez Komisję;

26.  stwierdza, że 29 agencji (ponad 90%) ma strategie publikacji życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów składanych przez członków zarządów, kierownictwo oraz zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów; zauważa ponadto, że 23 agencje (74%) publikuje życiorysy i deklaracje o braku konfliktu interesów na swoich stronach internetowych; z zaniepokojeniem zauważa, że niektóre agencje mają problemy z publikowaniem życiorysów lub deklaracji o braku konfliktu interesów członków swoich zarządów, ponieważ nie istnieje mechanizm, który zmuszałby członków zarządu do składania takich dokumentów; wzywa członków zarządów agencji, którzy jeszcze nie dostarczyli dokumentów potwierdzających brak konfliktu interesów, do przedłożenia takich dokumentów w celu bezzwłocznego opublikowania na stronach internetowych agencji, dzięki czemu zwiększy się przejrzystość;

27.  domaga się, by wszystkie instytucje i agencje unijne stosowały się do przepisów art. 16 regulaminu pracowniczego i corocznie publikowały informacje o urzędnikach wyższego szczebla, którzy zakończyli służbę, oraz wykazy zaistniałych przypadków konfliktów interesów; domaga się, aby wszystkie instytucje i agencje unijne oceniały, czy stanowiska zajmowane po zakończeniu służby w UE lub sytuacja urzędników służby cywilnej i byłych posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy przeszli z sektora publicznego do prywatnego (efekt „drzwi obrotowych”), są zgodne z przepisami oraz czy nie wystąpił konflikt interesów, a także by określiły wyraźne okresy karencji, które powinny obejmować co najmniej okres, na jaki przyznano odprawę przejściową;

28.  podkreśla potrzebę zwiększenia rzetelności i polepszenia ram etycznych dzięki lepszemu wdrażaniu kodeksów postępowania i zasad etycznych, aby wzmocnić wspólną i skuteczną kulturę rzetelności dla wszystkich instytucji i agencji unijnych;

29.  wzywa te instytucje oraz agencje Unii, które wprowadziły kodeksy postępowania, w tym Parlament Europejski, do nasilenia działań służących ich wdrażaniu, takich jak kontrole oświadczeń majątkowych;

30.  wzywa wszystkie agencje do stosowania ram, jakie stworzy nowe porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości, oraz do stosowania tych ram jako wytyczne w kontaktach z organizacjami i samozatrudnionymi osobami zaangażowanymi w tworzenie polityki UE i jej realizację w celu utworzenia większej przejrzystości wokół działalności lobbingowej;

Wyniki

31.  zauważa, że zasada opłacalności oraz zasada unijnej wartości dodanej dotyczy również agencji oraz że agencje powinny zadbać o to, aby obywatele byli należycie informowani o wynikach działań agencji; stwierdza, że osiąganie wyników ma duże znaczenie; podkreśla, że wiele agencji nie ujęło wyraźnie w swoich rocznych sprawozdaniach informacji na temat skuteczności i wydajności działań w odpowiedzialny sposób; powtarza, że ważne jest, aby sieć została członkiem nowej międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. wyników, co pozwoli wypracować wspólne zrozumienie zasad budżetowych opartych na wynikach i ukierunkowanych na rezultaty, a także wskazać możliwości ulepszenia wzorców stosowanych obecnie w agencjach; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego o sporządzenie oceny wyników agencji wystarczająco wcześnie przed przeglądem wieloletnich ram finansowych w 2016 r.;

Komunikacja i widoczność

32.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci przyjmuje do wiadomości, że prawie wszystkie agencje umieściły na swoich stronach internetowych oświadczenie, że są agencjami unijnymi, z wyjątkiem Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, który oświadczył, że jest niezależnym organem doradczym pracującym dla Parlamentu, Rady i Komisji; zauważa ponadto, że 50% agencji opublikowało informacje na swoich stronach we wszystkich językach Unii, cztery agencje podały informacje w 23 językach Unii, 22% w co najmniej dwóch językach, a 9% agencji ma strony internetowe tylko w języku angielskim, chociaż niektóre planują dodać język niemiecki; przyznaje ponadto, że podejście w pełni wielojęzyczne jest obecnie niewykonalne we wszystkich agencjach, ponieważ potrzebne byłyby dodatkowe zasoby; zachęca agencje do rozpatrzenia możliwości wykorzystania narzędzi oferowanych przez media społecznościowe, takich jak sondaże i grupy dyskusyjne, aby badać wiedzę społeczeństwa i oceniać sposoby ulepszenia strategii komunikacyjnej w przyszłości;

33.  na podstawie informacji uzyskanych od sieci przyjmuje do wiadomości oświadczenie, że agencje zdecydowanie zobowiązały się do zwiększenia swojej obecności w mediach społecznościowych; stwierdza, że w mediach społecznościowych brak obecności zaledwie kilku agencji, lecz że zobowiązały się one do zaistnienia w takiej formie komunikacji w najbliższej przyszłości; zauważa, że działania promocyjne realizowane w mediach społecznościowych obejmują sprawozdania, wydarzenia, oferty pracy i zamówienia publiczne; zauważa ponadto, że działalność w mediach społecznościowych jest połączona z innymi narzędziami komunikacyjnymi agencji;

34.  wzywa agencje do dalszego zwiększania wysiłków i poprawy strategii komunikacyjnych oraz zwiększenia ich rozpoznawalności za pomocą mediów społecznościowych w celu podniesienia poziomu wiedzy o ich działaniach i osiągnięciach oraz aby należycie informować obywateli o pracach agencji;

Inne uwagi

35.  zauważa, że dzięki wkładowi agencji Komisja opracowała wytyczne zawierające standardowe przepisy umów w sprawie głównej siedziby, jakie zdecentralizowane agencje zawierają z przyjmującymi państwami członkowskimi; zauważa, że w styczniu 2016 r. tylko cztery agencje nadal prowadzą negocjacje z przyjmującymi państwami członkowskimi i że w ubiegłym roku było tych agencji aż dziesięć; przypomina, że umowy te mają dużą wagę dla działalności i bezpieczeństwa agencji; apeluje do agencji i państw członkowskich, które nie zawarły jeszcze umów w sprawie siedzib głównych, aby uczyniły to bez dalszej zwłoki;

36.  zwraca uwagę na znaczenie społecznych aspektów umowy o siedzibie agencji z krajami przyjmującymi, takich jak przewidywalność warunków socjalnych i bytowych pracowników (opłaty szkolne, kwestie statusu itd.);

37.  odnotowuje z zaniepokojeniem, że niektóre agencje mają nadal podwójną siedzibę i uważa, że przy najbliższej okazji należy zlikwidować wszystkie podwójne siedziby, które nie wnoszą żadnej wartości dodanej z operacyjnego punktu widzenia;

38.  zwraca się do instytucji i organów Unii o ścisłe stosowanie środków dotyczących uznaniowości i wykluczenia w odniesieniu do zamówień publicznych, z właściwymi kontrolami kontekstu przeprowadzanymi w każdym przypadku, jak również o stosowanie kryteriów wykluczenia w celu wyłączania przedsiębiorstw w razie konfliktu interesów, co ma kluczowe znaczenie dla ochrony interesów finansowych Unii;

39.  przypomina Trybunałowi Obrachunkowemu, że Parlament, Rada i Komisja w ust. 54 wspólnego podejścia do agencji zdecentralizowanych z 2012 r. uzgodniły, że „za wszystkie aspekty audytów zewnętrznych przeprowadzanych przez podmioty zewnętrzne jest odpowiedzialny Trybunał Obrachunkowy, który nadzoruje konieczne procedury administracyjne i postępowania o udzielenie zamówienia”; wzywa Komisję do sprecyzowania w trybie pilnym, czy jest to nadal aktualne, czy też nie; głęboko ubolewa nad faktem, że nowe podejście do kontroli zewnętrznych z udziałem audytorów z sektora prywatnego doprowadziło do 85% wzrostu obciążenia administracyjnego w agencjach, co oznacza ponad 13 000 dodatkowych godzin pracy, czyli średnio 3,5 ekwiwalentów pełnego czasu pracy, w porównaniu z wcześniejszą kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał; ubolewa nad faktem, że czas poświęcony przetargom i administrowaniu umowami dotyczącymi audytu przełożył się na ponad 1400 godzin dodatkowej pracy na osobę w zdecentralizowanych agencjach oraz że całkowite dodatkowe wydatki związane z zewnętrznym audytem przeprowadzonym przez sektor prywatny w 2014 r. wyniosły 550 000 EUR; apeluje do Trybunału Obrachunkowego, aby udzielał lepszych wytycznych prywatnym audytorom z myślą o znacznym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego;

40.  wzywa wszystkie instytucje i agencje Unii do ulepszenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium zorientowanego na wyniki;

41.  proponuje Parlamentowi, Radzie i Komisji rozważenie możliwości połączenia mniejszych agencji, które wykonują podobne lub powiązane ze sobą zadania; uważa, że w dłuższej perspektywie przyniosłoby to oszczędności;

42.  uważa, że roczne sprawozdania instytucji i agencji Unii mogłyby odgrywać ważną rolę w przestrzeganiu zasad przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; wzywa instytucje i agencje Unii do zamieszczania w sprawozdaniach rocznych standardowego rozdziału poświęconego tym kwestiom;

43.  odnotowuje jednoczesną publikację planów działania inicjujących przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy trójstronne agencje Unii: CEDEFOP, EU-OSHA oraz Eurofund; podkreśla, że w ramach przeglądów należy zachować kluczową rolę tych cieszących się doskonałą opinią agencji, a także utrzymać ich trójstronny charakter, zapewniając aktywny udział władz krajowych, związków zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców w ich zarządzaniu i funkcjonowaniu;

44.  potwierdza, że dyskusja nad projektami rocznych programów prac i wieloletnich strategii agencji we właściwych komisjach Parlamentu przyczynia się do odzwierciedlenia prawdziwych priorytetów politycznych w strategiach i programach, ale podkreśla potrzebę dostosowania cyklu budżetowego Unii do strategii „Europa 2020”, aby możliwe było pełne monitorowanie i kompleksowa sprawozdawczość z wyników poszczególnych agencji w kontekście ich wkładu w realizację celów strategii „Europa 2020”;

45.  uznaje dobrą praktykę współpracy między agencjami w dziedzinie warunków życia i pracy, szkolenia zawodowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, która maksymalizuje synergię i współpracę oraz wzmacnia komplementarność; z zadowoleniem przyjmuje również wymianę dobrych praktyk między Komisją a agencjami i zachęca do kontynuowania takiej wymiany;

o

o o

46.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji agencjom objętym obecną procedurą udzielania absolutorium, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

26.1.2016

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2015/2205(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: David Casa

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  odnotowuje jednoczesną publikację planów działania inicjujących przegląd rozporządzeń ustanawiających trzy trójstronne agencje Unii: CEDEFOP, EU-OSHA oraz Eurofund; podkreśla, że w ramach przeglądów należy zachować kluczową rolę tych cieszących się doskonałą opinią agencji, a także utrzymać ich trójstronny charakter, zapewniając aktywny udział władz krajowych, związków zawodowych oraz przedstawicieli pracodawców w ich zarządzaniu i funkcjonowaniu;

2.  potwierdza, że dyskusja nad projektami rocznych programów prac i wieloletnich strategii agencji we właściwych komisjach przyczynia się do odzwierciedlania w strategiach i programach aktualnych priorytetów politycznych, ale podkreśla potrzebę dostosowania cyklu budżetowego UE do strategii „Europa 2020”, aby możliwe było pełne monitorowanie i kompleksowa sprawozdawczość z wyników poszczególnych agencji w kontekście ich wkładu w realizację celów strategii „Europa 2020”;

3.  przyznaje, że ograniczenia liczby pracowników dokonano z wielkim trudem, i sprzeciwia się dalszym cięciom, które zmniejszyłyby zdolność agencji do wypełniania swoich mandatów;

4.  uznaje dobrą praktykę współpracy między agencjami w dziedzinie warunków życia i pracy, szkolenia zawodowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, która maksymalizuje synergię i współpracę oraz wzmacnia komplementarność; z zadowoleniem przyjmuje również wymianę dobrych praktyk między Komisją a agencjami i zachęca do kontynuowania takiej wymiany; podkreśla jednak, że w celu zapewnienia oszczędności kosztowej można uzyskać większą synergię;

5.  docenia starania Komisji i agencji oraz poczynione postępy w zakresie wdrażania planu działania; uważa, że zapewni to bardziej zrównoważone zarządzanie, poprawę efektywności i rozliczalności oraz większą spójność.

6.  w związku z tym przyjmuje z zadowoleniem wytyczne wydane przez Komisję w porozumieniu z agencjami dotyczące wskaźników wydajności mających na celu ocenę wyników osiąganych przez dyrektorów wykonawczych agencji, jak również wytyczne opracowane przez Komisję w celu przyjęcia przez agencje przepisów wykonawczych dotyczących zatrudnienia pracowników; oczekuje, że będą one zawierały dalsze uproszczenia związane z oszczędnością czasu i zasobów;

7.  zwraca zasadniczą uwagę na znaczenie społecznych aspektów umowy o siedzibie agencji z krajami przyjmującymi, takich jak przewidywalność warunków socjalnych i bytowych pracowników (opłaty szkolne, kwestie statusu itd.); w związku z tym wzywa przyjmujące państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały takiej umowy, aby jak najszybciej to uczyniły.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

25.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

8

7

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

18.2.2016

OPINIA Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu agencji Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola

(2015/2205(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Monica Macovei

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  podkreśla znaczenie zarządzania konfliktami interesów i wzywa agencje, które do tej pory jeszcze nie przyjęły i nie opublikowały na swych stronach internetowych strategii politycznych i praktycznych wytycznych dotyczących zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im, w szczególności EU-LISA, Europol i Frontex, do uczynienia tego niezwłocznie i do złożenia sprawozdania w tej sprawie do marca 2016 r.; zwraca się do agencji o przedstawienie wykazu zidentyfikowanych przypadków konfliktu interesów;

2.  przypomina o znaczeniu publikowania życiorysów i deklaracji o braku konfliktu interesów członków zarządu, pracowników szczebla kierowniczego oraz ekspertów zewnętrznych i wewnętrznych; podkreśla, że przejrzystość ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia konfliktu interesów; wzywa agencje do ustanowienia przejrzystych zasad dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszeń oraz tzw. efektu „drzwi obrotowych“;

3.  zaleca, by Trybunał skupił się na kontroli wyników operacyjnych i zwraca się do agencji o poprawę systemu sprawozdawczości i zapewnienie pełnych wskaźników wydajności operacyjnej;

4.  zauważa, że CEPOL, EASO, EU-LISA oraz Europol miały wysoki odsetek anulowanych przeniesień środków, co świadczy o słabym planowaniu budżetu i zarządzaniu projektami; przypomina, że zasada jednoroczności jest jedną z trzech podstawowych zasad księgowości; przyznaje, że wysoki poziom przeniesień jest sprzeczny z zasadą jednoroczności; zgadza się z uwagą Trybunału Obrachunkowego, że przeniesienia są często następstwem wydarzeń, na które agencje nie mają wpływu lub są uzasadnione wieloletnim charakterem prowadzonych działań, postępowań o udzielenie zamówienia lub projektów; niemniej jednak wzywa te konkretne agencje do zmniejszenia poziomu anulowanych przeniesień;

5.  wzywa agencje do dalszego zwiększenia wysiłków i poprawy strategii komunikacyjnych oraz zwiększenia ich rozpoznawalności za pomocą instrumentów mediów społecznościowych w celu podniesienia poziomu wiedzy na temat ich działań i osiągnięć oraz zapewnienia, że obywatele są dobrze poinformowani o działalności agencji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

16.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

1

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

4.4.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marian-Jean Marinescu

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bodil Valero

(1)

Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 1.

(2)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(3)

Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.

(4)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(5)

Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o dyscyplinie budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności