Postup : 2015/2205(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0080/2016

Predkladané texty :

A8-0080/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.23
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0159

SPRÁVA     
PDF 572kWORD 152k
6.4.2016
PE 569.770v02-00 A8-0080/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2015/2205(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2015/2205(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2013 (COM(2015)0505) a na pracovný dokument útvarov Komisie k nej pripojený (SWD(2015)0194 a SWD(2015)0195),

–  so zreteľom na osobitné výročné správy Dvora audítorov(1) o ročných účtovných závierkach decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(2), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(3),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 110,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0080/2016),

A.  keďže toto uznesenie obsahuje pre každý subjekt podľa článku 208 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu podľa článku 110 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 a článku 3 prílohy V k rokovaciemu poriadku Európskeho parlamentu;

1.  pripomína význam úloh, ktoré agentúry vykonávajú, a ich priamy vplyv na každodenný život občanov Únie; pripomína tiež význam nezávislosti agentúr, najmä regulačných agentúr a agentúr s funkciou nezávislého zberu informácií; pripomína, že hlavným dôvodom zriadenia agentúr bolo vypracúvanie nezávislých technických alebo vedeckých posudkov;

2.  konštatuje, že podľa zhrnutia výsledkov výročných auditov agentúr Únie a iných orgánov za rok 2014 vypracovaného Dvorom audítorov (ďalej len „zhrnutie Dvora audítorov“) rozpočet agentúr na rok 2014 predstavoval približne 1,9 miliardy EUR, čo je pokles o 5 % v porovnaní s rokom 2013 a zodpovedá približne 1,4 % všeobecného rozpočtu Únie; poukazuje na to, že približne 63 % (1,2 miliardy EUR) financuje Únia, pričom zvyšok tvorí príjem pochádzajúci z poplatkov a iných zdrojov;

3.  konštatuje, že agentúry zamestnávajú 6 578 stálych a dočasných úradníkov, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 0,64 % a tvorí 14 % celkového počtu úradníkov Únie schválených v rámci všeobecného rozpočtu Únie; okrem toho poznamenáva, že pre agentúry pracuje približne 3 200 zmluvných alebo vyslaných pracovníkov; poukazuje na skutočnosť, že k zvýšeniu počtu zamestnancov došlo v prvom rade v tých agentúrach, ktorým boli pridelené dodatočné úlohy, v agentúrach, ktoré majú zodpovednosť za dohľad nad finančným odvetvím, a vo výkonných agentúrach s dodatočnými povinnosťami v rámci programu Horizont 2020 a ďalších programov;

Spoločný prístup a plán Komisie

4.  pripomína, že Parlament, Rada a Komisia prijali v júli 2012 spoločný prístup k decentralizovaným agentúram (ďalej len „spoločný prístup“), t. j. politickú dohodu týkajúcu sa budúcnosti riadenia a reformy agentúr; berie na vedomie, že Komisia je zodpovedná za opatrenia nadväzujúce na túto dohodu;

5.  berie na vedomie správu Komisie o pokroku vo vykonávaní spoločného prístupu, ako aj úsilie vyvíjané spoločne Komisiou a decentralizovanými agentúrami, ktoré viedlo k preukázateľnému pokroku; domnieva sa, že to zabezpečí vyváženejšiu správu, väčšiu efektívnosť a zodpovednosť a lepšiu súdržnosť; ďalej berie na vedomie informácie siete agentúr Únie (ďalej len „sieť“), že agentúry výrazne pokročili vo vykonávaní opatrení stanovených v spoločnom prístupe a dosiahli 99 % mieru plnenia konkrétnych plánov oparení pre každú agentúru;

6.  v tejto súvislosti víta usmernenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti, ktoré vydala Komisia po konzultácii s agentúrami s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté výkonnými riaditeľmi agentúr, ako aj usmernenia, ktoré vypracovala Komisia na účely prijatia vykonávacích predpisov agentúr týkajúcich sa zamestnávania kariérnych pracovníkov; očakáva, že agentúram pomôžu zjednodušiť postupy, a tým ušetriť čas a zdroje;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

7.  pripomína, že zásada ročnej platnosti rozpočtu je spolu s jednotnosťou a rovnováhou jednou z troch základných účtovných zásad potrebných na zabezpečenie efektívneho plnenia rozpočtu Únie; berie na vedomie informácie uvedené v zhrnutí Dvora audítorov, že vysoká miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov zostáva najčastejším problémom rozpočtového a finančného hospodárenia, ktorý sa týka 28 agentúr; poukazuje však na skutočnosť, že prenosy sú často čiastočne alebo úplne odôvodnené kvôli viacročnej povahe operačných programov agentúr a nemusia ešte znamenať, že sa v plánovaní a vykonávaní rozpočtu vyskytujú nedostatky, pričom nie sú ani nevyhnutne v rozpore so zásadou ročnej platnosti rozpočtu; uznáva, že prenosy spôsobené týmito operačnými programami sú v mnohých prípadoch agentúrami vopred naplánované a oznámené Dvoru audítorov, čo uľahčuje jasné rozlíšenie medzi plánovanými a neplánovanými prenosmi;

8.  berie na vedomie, že vysokú mieru zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúcich rokov zaznamenal Dvor audítorov v ôsmich prípadoch; konštatuje, že takéto zrušenia naznačujú, že rozpočtové prostriedky boli prenesené na základe nadhodnotených potrieb alebo boli inak neodôvodnené; dôrazne žiada agentúry, aby prijali opatrenia s cieľom vyhnúť sa tejto problematike v budúcnosti; na základe informácií siete uznáva, že úroveň zrušenia rozpočtových prostriedkov naznačuje, do akej miery agentúry správne predvídali svoje finančné potreby, a je lepším ukazovateľom dobrého rozpočtového plánovania než úroveň prenesených prostriedkov; na základe informácií siete uznáva, že príslušné agentúry uplatnili rôzne opatrenia s cieľom zdokonaliť svoje systémy monitorovania plnenia rozpočtu a vyriešiť tento problém;

9.  pripomína agentúram, že delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách) stanovuje povinnosť vypracovať konsolidovanú výročnú správu o činnosti, ktorá kombinuje informácie z výročnej správy o činnosti, správy o internom a externom audite a finančné správy a ktorá má byť do 1. júla každého roku zaslaná Komisii, Dvoru audítorov a orgánu udeľujúcemu absolutórium; vyzýva agentúry, ktoré ešte do svojej konsolidovanej výročnej správy o činnosti nezahrnuli podrobné informácie o interných a externých auditoch, aby tak urobili;

10.  berie na vedomie informáciu siete, že praktické vykonávanie rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách zo strany agentúr vytvára v mnohých prípadoch problémy pre účinné a zjednodušené vynakladanie rozpočtových prostriedkov, a to najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie, viacročné programovanie, nepriame riadenie grantov a zložitú dokumentáciu v súvislosti s konsolidačným balíkom účtov; vyzýva Komisiu a sieť, aby bližšie preskúmali možnosť, ako zjednodušiť pravidlá, pričom zohľadnia rozdielne potreby agentúr;

11.  s uspokojením konštatuje, že konečné účtovné závierky všetkých decentralizovaných agentúr vyjadrujú verne zo všetkých významných hľadísk ich finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky ich operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami príslušných nariadení o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

12.  s uspokojením konštatuje, že operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou všetkých decentralizovaných agentúr za rozpočtový rok končiaci 31. decembra 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

13.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že určité agentúry sú čiastočne financované z poplatkov uhrádzaných odvetvím, keďže tieto finančné väzby môžu ovplyvniť ich nezávislosť; vyzýva všetky agentúry, aby zaviedli opatrenia na zabezpečenie nezávislosti svojich vnútorných a vonkajších činností;

Spolupráca medzi agentúrami a s inými inštitúciami – spoločné služby a synergie

14.  na základe informácií siete uznáva, že 93 % agentúr uviedlo, že služby využívajú spoločne s ostatnými agentúrami a inštitúciami; konštatuje, že 75 % agentúr podpísalo dohody o spolupráci, pracovné dohody a memorandá o porozumení pre spoluprácu s inými agentúrami, inštitúciami a členskými štátmi; berie na vedomie, že všeobecné dohody sa realizujú na ročnej báze, pričom konkrétnejšie individuálne kroky sa uskutočňujú v oblasti administratívnych služieb a konkrétnych operačných služieb; vyzýva agentúry, aby sa usilovali o ďalšie spoločné využívanie služieb, ak to vedie k úsporám nákladov a zvýšeniu efektívnosti; zdôrazňuje, že ak sú služby spoločne využívané, mali by byť náklady spravodlivo rozdelené medzi zúčastnenými agentúrami a inštitúciami s cieľom zabrániť tomu, aby jedna strana znášala náklady na služby v plnej výške;

15.  navrhuje, aby Parlament, Rada a Komisia zvážili umiestnenie akýchkoľvek nových agentúr, ktoré by mohli v budúcnosti potrebné, v blízkosti iných agentúr, aby tak mohli ľahšie spoločne využívať služby;

16.  berie na vedomie stanovisko siete týkajúce sa zlúčenia agentúr; pripomína mandát medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre decentralizované agentúry na posúdenie efektívnosti v tejto oblasti; vyzýva Komisiu, aby iniciovala dlhodobú analýzu vplyvu týkajúcu sa zlúčenia decentralizovaných agentúr, ktoré pôsobia v rovnakej všeobecnej oblasti politiky alebo vykonávajú podobné úlohy;

17.  víta usmernenia pre postupy verejného obstarávania agentúr a pre účasť agentúr na postupoch verejného obstarávania pod vedením Komisie; uznáva výhody nielen pre agentúry, ale aj pre Komisiu, spočívajúce vo vytváraní synergií a v spoločnom postupe pri verejných obstarávaniach v rámci spoločného prístupu; v tejto súvislosti ľutuje, že Komisia plánuje účtovať agentúram administratívne poplatky za svoje služby; pripomína Komisii, že agentúry sú financované z toho istého rozpočtu Únie a že tieto poplatky by mohli viesť k nižšej účasti na spoločných postupoch obstarávania; vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie poplatkov agentúram za postupy verejného obstarávania pod vedením Komisie;

Riadenie ľudských zdrojov

18.  pripomína, že v bode 27 medziinštitucionálnej dohody(5) sa požaduje, aby sa v období 2013 až 2017 postupne znížil počet zamestnancov vo všetkých inštitúciách, orgánoch a agentúrach o 5 %; víta skutočnosť, že väčšina agentúr toto zníženie o 5 % v porovnaní so svojím plánom pracovných miest na rok 2012 už dosiahla, alebo ho dokonca prekročila; pripomína, že Komisia začala uplatňovať toto 5 % zníženie vo svojom pláne pracovných miest na rok 2013, pričom za základ svojho výpočtu použila počet miest v roku 2012; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Komisia uplatnila dodatočné zníženie počtu zamestnancov o 5 % v agentúrach s cieľom vytvoriť fond pracovných miest určených na presun, z ktorého by pridelila pracovné miesta agentúram, ktorým boli zverené nové úlohy alebo ktoré sa nachádzajú v počiatočnej fáze svojho fungovania; na základe informácií siete uznáva, že z dôvodu dodatočného zníženia počtu zamestnancov je plnenie mandátov agentúr a ročných pracovných programov stále ťažšie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala ďalšie možnosti na sprístupnenie týchto pracovných miest, aby sa tak nebránilo schopnosti agentúr plniť svoj mandát;

19.  pripomína pozíciu Parlamentu týkajúcu sa rozpočtového postupu, podľa ktorej by zamestnanci financovaní z poplatkov uhrádzaných odvetvím, a preto nie financovaní z rozpočtu Únie, nemali byť ovplyvnení 1 % ročným znížením uplatňovaným Úniou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby posudzovala agentúry financované najmä z rozpočtu Únie ako samostatný prípad a predložila osobitný rámec pre agentúry financované hlavne odvetvím, ktorý by mal byť úmerný službám poskytovaným dotknutou agentúrou;

20.  nabáda všetky agentúry, aby sa usilovali o rodovú rovnováhu vo vrcholovom manažmente; konštatuje, že v niektorých agentúrach sú údaje obzvlášť neuspokojivé; vyzýva sieť, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium poskytla podrobné informácie o opatreniach prijímaných na zabezpečenie rodovej rovnováhy vo vrcholovom manažmente vo všetkých decentralizovaných agentúrach; okrem toho naliehavo vyzýva členské štáty, aby sa pri vymenúvaní členov správnej rady usilovali o rodovú rovnováhu;

Konflikt záujmov a transparentnosť

21.  na základe informácií siete uznáva, že vyše 80 % všetkých decentralizovaných agentúr má zavedenú stratégiu boja proti podvodom; konštatuje, že v prípade štyroch zostávajúcich agentúr boli tri vytvorené s cieľom vypracovať a prijať stratégiu boja proti podvodom v priebehu roka 2016, zatiaľ čo štvrtá, Európsky policajný úrad, uplatňuje zásady a normy vymedzené v stratégii Komisie týkajúcej sa boja proti podvodom, ako aj stabilný finančný model zahŕňajúci nepretržitú kontrolu ex ante a ex post; berie na vedomie, že všetky prijaté stratégie zohľadňujú metodiku a usmernenia týkajúce sa stratégie boja proti podvodom Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

22.  uznáva názor agentúr, že dôvera občanov Únie v inštitúcie, agentúry a orgány Únie má prvoradý význam; konštatuje, že agentúry zaviedli celý rad konkrétnych opatrení a nástrojov s cieľom primerane riešiť riziká skutočných a vnímaných konfliktov záujmov; vyzýva agentúry, aby zvážili stratégiu toho, ako sa priblížiť občanom Únie; konštatuje, že všetky agentúry už prijali politiky zamerané na prevenciu a riešenie konfliktu záujmov a že tieto politiky sú v súlade s usmerneniami Komisie o prevencii a riešení konfliktu záujmov v decentralizovaných agentúrach EÚ; konštatuje, že tieto politiky okrem iného zahŕňajú opatrenia na odhalenie potenciálnych rizík v počiatočnom štádiu, identifikáciu najlepších postupov v iných subjektoch, ako napríklad v Komisii, ostatných agentúrach a Európskom úrade pre boj proti podvodom, ako aj politiky v oblasti konfliktu záujmov týkajúce sa zamestnancov a spolupracovníkov, na ktorých sa nevzťahuje služobný poriadok; vyzýva agentúry, aby zvážili výhody a nevýhody existencie spoločných predpisov týkajúcich sa konfliktu záujmov;

23.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii vo verejnom sektore a boja proti nej, najmä v inštitúciách a agentúrach EÚ, prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

24.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry ešte stále neprijali usmernenia týkajúce sa oznamovania nekalých praktík; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie, ktoré tak ešte neurobili, bezodkladne prijali vnútorné predpisy týkajúce sa oznamovania nekalých praktík a uplatnili spoločný prístup k svojim povinnostiam so zameraním na ochranu oznamovateľov; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby venovali osobitnú pozornosť ochrane oznamovateľov v kontexte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá má byť čoskoro prijatá, o ochrane nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením; vyzýva Komisiu, aby podporila právne predpisy o minimálnej úrovni ochrany oznamovateľov korupcie v Únii; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby zabezpečili, aby nielen formálne zaväzovali úradníkov na oznamovanie všetkých druhov nezrovnalostí, ale aj ustanovili primeranú ochranu oznamovateľov korupcie; vyzýva inštitúcie a agentúry, aby bezodkladne uplatňovali článok 22c služobného poriadku;

25.  berie na vedomie informáciu siete, že 16 agentúr (52 %) sa obracia na skupiny expertov, vedecké panely a výbory a takmer všetky z nich zohľadňujú obavy vyjadrené vo vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy (OI/6/2014/NF), ktoré 12. mája 2014 začala európska ombudsmanka v súvislosti so zamestnaneckou politikou agentúr týkajúcou sa týchto skupín; naliehavo vyzýva tých, ktorí ešte nezohľadnili tieto faktory, aby ich bezodkladne zohľadnili; vyzýva agentúry, aby uplatňovali nové pravidlá, ktoré by mala prijať Komisia v súvislosti so skupinami expertov;

26.  konštatuje, že 29 agentúr (viac ako 90 %) má zavedené politiky týkajúce sa zverejnenia životopisov a vyhlásení o záujmoch členov svojich správnych rád, vedúcich pracovníkov a externých aj interných expertov; ďalej konštatuje, že 23 agentúr (74 %) zverejňuje príslušné životopisy a vyhlásenia o záujmoch na svojich webových stránkach; so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú problém zverejňovať životopisy alebo vyhlásenia o záujmoch svojich členov správnej rady, pretože neexistuje mechanizmus, ktorý by členov správnej rady zaväzoval poskytnúť tieto dokumenty; naliehavo vyzýva členov správnych rád agentúr, ktorí doteraz neposkytli dokumenty potvrdzujúce, že u nich nedochádza ku konfliktu záujmov, aby tieto dokumenty bezodkladne poskytli na účely ich zverejnenia na webových stránkach príslušných agentúr s cieľom zvýšiť transparentnosť;

27.  žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie uplatňovali článok 16 služobného poriadku tým, že budú každoročne uverejňovať informácie o riadiacich pracovníkoch, ktorí odišli zo služobného pomeru, ako aj zoznam konfliktov záujmov; žiada, aby všetky inštitúcie a agentúry Únie posúdili zlučiteľnosť zamestnania po odchode zo štruktúr EÚ alebo situácie, keď zamestnanci verejnej správy a bývalí poslanci Európskeho parlamentu prejdú z verejného do súkromného sektora („efekt otáčavých dverí“), a zvážili prípadný konflikt záujmov a aby jasne vymedzili prechodné obdobia, ktoré by mali zodpovedať aspoň obdobiu poskytovania dočasných príspevkov;

28.  zdôrazňuje potrebu zlepšiť integritu a etický rámec prostredníctvom lepšieho vykonávania kódexov správania a etických zásad s cieľom posilniť spoločnú a skutočnú kultúru bezúhonnosti v prípade všetkých inštitúcií a agentúr Únie;

29.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

30.  vyzýva všetky agentúry, aby využívali rámec, ktorý sa má vytvoriť na základe novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri transparentnosti, a používali ho na usmerňovanie svojich interakcií s organizáciami a samostatne zárobkovo činnými osobami zapojenými do tvorby politík Únie a ich vykonávania, s cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť lobistických činností;

Výkonnosť

31.  konštatuje, že zásada „najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou“ a „pridaná hodnota EÚ“ platí aj pre agentúry, čo by malo zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o výsledkoch činnosti agentúr; konštatuje, že dosahovanie výsledkov je dôležité; zdôrazňuje, že mnohé agentúry vo svojich výročných správach výslovne nezahŕňajú informácie o účinnosti a efektívnosti svojich činností zodpovedným spôsobom; pripomína, že je dôležité, aby sa sieť stala členom novej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny pre výkonnosť s cieľom dosiahnuť spoločnú dohodu týkajúcu sa zásad rozpočtovania založených na výkonnosti a zameraných na výsledky a určiť možné zlepšenia modelov výkonnosti, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v agentúrach; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol hodnotenie výkonnosti a výsledkov agentúr včas pred revíziou viacročného finančného rámca v roku 2016;

Komunikácia a zviditeľnenie

32.  berie na vedomie informáciu siete, že takmer všetky agentúry uverejnili na svojich webových stránkach vyhlásenie, že sú agentúrami Únie, s výnimkou Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý uvádza, že je nezávislý poradný orgán Parlamentu, Rady a Komisie; ďalej konštatuje, že 50 % agentúr uverejnilo na svojej webovej stránke informácie vo všetkých jazykoch Únie, štyri agentúry poskytujú informácie v 23 jazykoch Únie, 22 % poskytuje informácie aspoň vo dvoch jazykoch a 9 % agentúr má webové stránky dostupné len v angličtine, pričom niektoré z nich plánujú sprístupniť stránku aj v nemeckom jazyku; okrem toho uznáva, že plne viacjazyčný prístup pre všetky agentúry nie je v súčasnosti uskutočniteľný vzhľadom na potrebu dodatočných zdrojov; vyzýva agentúry, aby zvážili využitie nástrojov sociálnych médií, prieskumov a cieľových skupín s cieľom merať verejné povedomie a posúdiť spôsoby zlepšenia svojej komunikačnej stratégie v budúcnosti;

33.  berie na vedomie vyhlásenie siete, že agentúry sú pevne odhodlané posilniť svoju prítomnosť v sociálnych médiách; berie na vedomie, že len zopár agentúr doteraz nie je prítomných v sociálnych médiách, ale že tieto agentúry sa zaviazali, že budú tento typ komunikácie v blízkej budúcnosti využívať; zdôrazňuje, že medzi propagačné činnosti realizované prostredníctvom sociálnych médií patria správy, podujatia, pracovné príležitosti a verejné obstarávania; okrem toho konštatuje, že činnosti v oblasti sociálnych médií sú súčasťou ostatných komunikačných nástrojov agentúr;

34.  vyzýva agentúry, aby ďalej zvyšovali svoje úsilie a zlepšovali svoje komunikačné politiky a zviditeľňovali sa pomocou rôznych nástrojov sociálnych médií s cieľom zlepšiť informovanosť o svojich činnostiach a úspechoch a zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o ich činnosti;

Ďalšie pripomienky

35.  konštatuje, že na základe príspevkov agentúr Komisia vypracovala usmernenia obsahujúce štandardné ustanovenia pre dohody o sídle medzi decentralizovanými agentúrami a hostiteľskými členskými štátmi; konštatuje, že v januári 2016 sa štyri agentúry ešte stále nachádzali v procese rokovaní so svojím hostiteľským členským štátom, pričom v predchádzajúcom roku to bolo 10 agentúr; opätovne zdôrazňuje význam týchto dohôd pre operácie a bezpečnosť agentúr; naliehavo vyzýva agentúry a členské štáty, ktoré doteraz nepodpísali dohodu o sídle, aby ju bezodkladne podpísali;

36.  poukazuje na význam sociálnych aspektov dohôd o sídle agentúr s ich hostiteľskými krajinami, napríklad pokiaľ ide o predvídateľnosť sociálnych a životných podmienok zamestnancov (školské poplatky, otázky štatútu atď.);

37.  so znepokojením konštatuje, že niektoré agentúry majú dvojité sídlo, a považuje za nevyhnutné čo najskôr zrušiť všetky dvojité sídla, ktoré z prevádzkového hľadiska neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu;

38.  žiada inštitúcie a orgány Únie, aby prísne uplatňovali opatrenia diskrečnej právomoci a vylúčenia v súvislosti s verejným obstarávaním, pričom je v každom prípade potrebné riadne preveriť príslušné okolnosti, a aby uplatňovali kritériá vylúčenia s cieľom vyradiť spoločnosť v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

39.  pripomína Dvoru audítorov, že Parlament, Rada a Komisia sa v odseku 54 spoločného prístupu dohodli, že za všetky aspekty externalizovaných vonkajších auditov bude aj naďalej niesť plnú zodpovednosť Dvor audítorov, ktorý riadi všetky požadované administratívne postupy a postupy verejného obstarávania; žiada Komisiu, aby urýchlene objasnila, či to stále platí; vyjadruje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že nový prístup k auditu, ktorý zapája audítorov zo súkromného sektora, viedol k zvýšeniu administratívnej záťaže o 85 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim auditom, ktorý vykonal Dvor audítorov, zodpovedá viac ako 13 000 dodatočným hodinám alebo v priemere 3,5 ekvivalentu plného pracovného úväzku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že verejné obstarávanie a správa zmlúv o audite priniesli agentúram viac ako 1 400 osobohodín dodatočnej práce, a že celkové dodatočné výdavky na externé audity vykonávané súkromnými spoločnosťami predstavovali v roku 2014 sumu 550 000 EUR; vyzýva Dvor audítorov, aby poskytol lepšie usmernenie súkromným audítorom, čím podstatne zníži zvýšenú administratívnu záťaž;

40.  vyzýva všetky inštitúcie a agentúry Únie, aby posilnili svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispievali k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

41.  navrhuje, aby Parlament, Rada a Komisia zvážili zlúčenie menších agentúr, ktoré vykonávajú podobné alebo prepojené úlohy; tvrdí, že by to v dlhodobom horizonte prinieslo úspory zo zvýšenia efektívnosti;

42.  uvádza, že výročné správy inštitúcií a agentúr Únie by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní pravidiel transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva inštitúcie a agentúry Únie, aby do svojich výročných správ zahrnuli štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

43.  berie na vedomie súčasné uverejnenie plánov na začatie revízie nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr Únie: Cedefop, EU-OSHA a Eurofound; zdôrazňuje, že revízie by mali zachovať kľúčové úlohy týchto vysoko renomovaných agentúr, ako aj ich tripartitný charakter, čím sa zabezpečí aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, odborov a zástupcov zamestnávateľov na ich riadení a fungovaní;

44.  opätovne potvrdzuje, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr v príslušných výboroch Parlamentu pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, ale zdôrazňuje potrebu zosúladiť rozpočtový cyklus Únie so stratégiou Európa 2020, aby tak bolo možné úplné monitorovanie a podávanie komplexných správ o výkonnosti každej agentúry, pokiaľ ide o jej prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020;

45.  uznáva osvedčený postup spolupráce medzi agentúrami v oblasti životných a pracovných podmienok, odborného vzdelávania a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý maximalizuje súčinnosť a spoluprácu a posilňuje komplementárnosť; víta tiež výmenu osvedčených postupov medzi Komisiou a agentúrami a nabáda ich, aby v nej pokračovali;

o

o o

46.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie agentúram, na ktoré sa vzťahuje tento postup udeľovania absolutória, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2015/2205(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: David Casa

NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  berie na vedomie súčasné uverejnenie plánov na začatie revízie nariadení o zriadení troch tripartitných agentúr Únie: Cedefop, EU-OSHA a Eurofound; zdôrazňuje, že revízie by mali zachovať kľúčové úlohy týchto vysoko renomovaných agentúr, ako aj ich tripartitný charakter, čím sa zabezpečí aktívna účasť vnútroštátnych orgánov, odborov a zástupcov zamestnávateľov na ich riadení a fungovaní;

2.  opätovne potvrdzuje, že diskusia o návrhoch ročných pracovných programov a viacročných stratégiách agentúr v gestorských výboroch pomáha zabezpečiť, aby tieto programy a stratégie odrážali skutočné politické priority, ale zdôrazňuje potrebu zosúladiť rozpočtový cyklus EÚ so stratégiou Európa 2020, aby bolo možné úplné monitorovanie a podávanie komplexných správ o výkonnosti každej agentúry, pokiaľ ide o jej prínos k plneniu cieľov stratégie Európa 2020;

3.  uznáva, že znižovanie počtu zamestnancov prebiehalo s veľkými ťažkosťami, a nesúhlasí s ďalším znižovaním, pretože by obmedzilo schopnosť agentúr vykonávať svoje úlohy;

4.  uznáva osvedčený postup spolupráce medzi agentúrami v oblasti životných a pracovných podmienok, odbornej prípravy a bezpečnosti a zdravia pri práci, ktorý maximalizuje súčinnosť a spoluprácu a posilňuje komplementárnosť; víta tiež výmenu osvedčených postupov medzi Komisiou a agentúrami a nabáda ich, aby v nej pokračovali; zdôrazňuje však, že v záujme dosiahnutia nákladovej efektívnosti možno nájsť ďalšie prípady súčinnosti;

5.  oceňuje úsilie a pokrok Komisie a agentúr v realizácii plánu; domnieva sa, že to zabezpečí vyváženejšiu správu, väčšiu efektívnosť a zodpovednosť a lepšiu súdržnosť;

6.  v tejto súvislosti víta usmernenia týkajúce sa ukazovateľov výkonnosti, ktoré vydala Komisia po konzultácii s agentúrami s cieľom posúdiť výsledky dosiahnuté výkonnými riaditeľmi agentúr, ako aj usmernenia, ktoré vypracovala Komisia na účely prijatia vykonávacích predpisov agentúr týkajúcich sa zamestnávania kariérnych pracovníkov; očakáva, že povedú k ďalšiemu zjednodušeniu pri dosahovaní úspor času a zdrojov;

7.  poukazuje vo všeobecnosti na význam sociálnych aspektov dohôd o sídle agentúr s hostiteľskými krajinami, napríklad pokiaľ ide o predvídateľnosť sociálnych a životných podmienok zamestnancov (školské poplatky, otázky štatútu atď.); preto naliehavo vyzýva hostiteľské členské štáty, ktoré takúto dohodu ešte nepodpísali, aby tak urobili čo najskôr.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

8

7

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Jane Collins, Lampros Fountoulis, Arne Gericke, Thomas Händel, Marian Harkin, Czesław Hoc, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Arena, Amjad Bashir, Lynn Boylan, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Evelyn Regner, Michaela Šojdrová

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Anneli Jäätteenmäki

18.2.2016

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2014: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

(2015/2205(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Macovei

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje dôležitosť riadenia konfliktov záujmov a naliehavo vyzýva agentúry, ktoré ešte stále neprijali a nezverejnili na svojich webových stránkach svoje politiky a praktické usmernenia týkajúce sa riadenia a prevencie konfliktov záujmov, najmä agentúry eu-LISA, Europol a Frontex, aby tak urobili okamžite a podali správu o tejto otázke do marca 2016; žiada agentúry, aby poskytli záznamy o prípadoch konfliktu záujmov, ktoré odhalili;

2.  pripomína význam zverejňovania životopisov a vyhlásení o záujmoch členov správnej rady, riadiacich pracovníkov a externých aj interných odborníkov; zdôrazňuje, že transparentnosť má kľúčový význam pre zníženie rizika konfliktu záujmov; naliehavo vyzýva agentúry, aby stanovili jasné pravidlá týkajúce sa ochrany oznamovateľov a javu otáčavých dverí;

3.  odporúča, aby sa Dvor audítorov zameriaval na audit operačnej výkonnosti, a žiada agentúry, aby zlepšili systém výkazníctva a poskytovali úplné ukazovatele operačnej výkonnosti;

4.  konštatuje, že CEPOL, EASO, eu-LISA a Europol vykázali vysoký percentuálny podiel zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov, čo naznačuje nedostatky v plánovaní rozpočtu a riadení projektov; pripomína, že zásada ročnej platnosti je jednou z troch základných účtovných zásad; uznáva, že vysoká miera prenosov je v rozpore so zásadou ročnej platnosti; berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že prenosy sú často dôsledkom udalostí, ktoré agentúry nemôžu ovplyvniť, alebo sú odôvodnené viacročným charakterom činností, obstarávaní alebo projektov; vyzýva však tieto konkrétne agentúry, aby znížili mieru zrušených prenesených rozpočtových prostriedkov;

5.  vyzýva agentúry, aby ďalej zvyšovali svoje úsilie a zlepšovali svoje komunikačné politiky v záujme zviditeľňovania sa pomocou rôznych nástrojov sociálnych médií s cieľom zlepšiť informovanosť o svojich činnostiach a úspechoch a zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní o ich činnosti.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(3)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(4)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(5)

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia