Διαδικασία : 2015/2200(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0081/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0081/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.61
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0197

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 741kWORD 116k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2200(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2008 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2(12), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα), στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2200(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (πρώην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση της κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα) για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0081/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα («κοινή επιχείρηση ΠΚΦ») ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 2007 για δεκαετή περίοδο με σκοπό να βελτιωθούν σημαντικά η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ανάπτυξης φαρμάκων, με μακροπρόθεσμο στόχο ο φαρμακευτικός κλάδος να παράγει αποτελεσματικότερα και ασφαλέστερα καινοτόμα φάρμακα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 557/2014(15) του Συμβουλίου τον Μάιο 2014, η κοινή επιχείρηση της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 («κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2») αντικατέστησε την κοινή επιχείρηση ΠΦΚ τον Μάιο 2014 με σκοπό την ολοκλήρωση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου (ΠΠ7) και παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) είναι τα ιδρυτικά μέλη της κοινής επιχείρησης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα στις 16 Νοεμβρίου 2009·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη εισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΚΦ για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 000 000 000 EUR, τα οποία καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του ΠΠ7 και ότι τα ιδρυτικά μέλη εισφέρουν ισομερώς στις δαπάνες λειτουργίας, καθεμία με ποσό που δεν υπερβαίνει το 4% της συνολικής εισφοράς της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση ΠΦΚ 2 για την δεκαετή περίοδο ανέρχεται σε 1 638 000 000 EUR και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του «Ορίζων 2020» τα δε μέλη, εκτός από την Επιτροπή, πρέπει να συνεισφέρουν καλύπτοντας το 50% των δαπανών λειτουργίας και θα πρέπει να συμβάλλουν στις επιχειρησιακές δαπάνες μέσω εισφορών σε χρήμα ή σε είδος, ή και τα δύο, ίσων προς τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου («το Συνέδριο») βασίζεται σε πάρα πολλές γενικές παρατηρήσεις εις βάρος των εφαρμόσιμων και πιο εξειδικευμένων παρατηρήσεων· ζητεί συνεπώς ο λογιστικός έλεγχος να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις, στην κατάσταση υλοποίησης των πολυετών σχεδίων (περιλαμβανομένης μιας σαφούς παρουσίασης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το αντίστοιχο έτος και για τα προηγούμενα έτη) και στα αποτελέσματα και την εφαρμογή τους·

2.  σημειώνει ότι τα θεσμικά και λοιπά όργανα οφείλουν να καταρτίζουν ετησίως έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση, και ότι οι πληροφορίες που παρείχε η κοινή επιχείρηση στην εν λόγω έκθεση δεν ήταν εναρμονισμένες και σε πολλές περιπτώσεις εμφάνιζαν ελλείψεις· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της έκθεσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των κοινών επιχειρήσεων·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι κατά τη γνώμη του Συνεδρίου, οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

5.  επισημαίνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους που διενήργησαν η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ και η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2· ζητεί από το Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις μελλοντικές εκθέσεις, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων, το σύνολο των ποσών που καλύπτονται και τα ευρήματα·

6.  σημειώνει την ανεπιφύλακτη γνώμη του Συνεδρίου για τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων στους ετήσιους λογαριασμούς πράξεων της κοινής επιχείρησης για το έτος 2014 και αναγνωρίζει ότι η κοινή επιχείρηση τηρεί το όριο σημαντικότητας·

7.  διαπιστώνει από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων ότι, στο τέλος του 2014, είχαν ολοκληρωθεί τέσσερις εκ των υστέρων επισκοπήσεις και λογιστικοί έλεγχοι επιλεγμένων εταιρειών που ανήκουν στην EFPIA και άλλες δύο επισκοπήσεις και λογιστικοί έλεγχοι βρίσκονταν σε εξέλιξη· οι εν λόγω δεσμεύσεις καλύπτουν τους μεγαλύτερους σε είδος συνεισφέροντες στα σχέδια της κοινής επιχείρησης, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό εκτεταμένη κάλυψη του προγράμματος·

8.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι εκ των προτέρων επιχειρησιακοί έλεγχοι που διενεργήθηκαν επί των πληρωμών των δαπανών των έργων δεν είχαν τεκμηριωθεί επαρκώς· ο εκ των προτέρων έλεγχος που διενεργήθηκε από τους υπεύθυνους επιστημονικών έργων (SPO) της κοινής επιχείρησης δεν προσδιόριζε σαφώς ούτε σχολίαζε την κατάσταση του έργου (εν εξελίξει, εν εξελίξει με ελλείψεις, ανεστάλη/ακυρώθηκε) και τα παραδοτέα του (χωρίς επιφυλάξεις, με επιφυλάξεις που απαιτούν διευκρινίσεις, σημαντικές επιφυλάξεις)· και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές χωρίς να έχει καταρτιστεί επίσημος κατάλογος με τα παραδοτέα που είχαν γίνει αποδεκτά από τους SPO και χωρίς οποιαδήποτε αναφορά στην αξιολόγηση των παραδοτέων από τους SPO· σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης για να λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των ελεγκτών και να ενισχύσει το σύστημα εκ των προτέρων ελέγχων·

9.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός της κοινής επιχείρησης το 2014 περιελάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 223 000 000 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 171 000 000 EUR· το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 92,4% (έναντι 99,5% το 2013), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 73,9% (έναντι 97,5% το 2013)·

10.  σημειώνει ότι όσον αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 93%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των πιστώσεων πληρωμών ήταν 74%· ωστόσο, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων είχαν δεσμευθεί σε συνολικό επίπεδο, υπό την έννοια ότι, έως το τέλος του 2014, δεν είχαν υπογραφεί οι αντίστοιχες συμφωνίες επιχορήγησης·

11.  θεωρεί ότι, ελλείψει σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πληροφοριών σχετιζόμενων με την εκτέλεση του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020», οι δείκτες αυτοί δεν εξασφαλίζουν πραγματική αποτίμηση επιδόσεων· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παραθέτει στις μελλοντικές εκθέσεις του τις πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΠ7 χωριστά από τις αντίστοιχες του «Ορίζων 2020»·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών για το ΠΠ7 και το «Ορίζων 2020» δεν παρατίθενται χωριστά στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων· λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πλαίσιο της εκτέλεσης του επιχειρησιακού προϋπολογισμού, οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης και στους ετήσιους λογαριασμούς κατανέμονται σε ΠΠ7 και «Ορίζων 2020»· καλεί την κοινή επιχείρηση να περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού (αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές) για τα προγράμματα του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020» στις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις του·

13.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τις εισφορές σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις μελλοντικές εκθέσεις του, ειδικά σημεία αναφορικά με τη διαδικασία αποτίμησης και το επίπεδο εισφορών σε είδος ή σε χρήμα που θα παρατίθενται χωριστά για το ΠΠ7 και το «Ορίζων 2020»·

14.  σημειώνει ότι τα προγράμματα της κοινής επιχείρησης που χρηματοδοτούνται από το ΠΠ7 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι πιστώσεις αυτές παραμένουν διαθέσιμες μέχρι το 2017 λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της κοινής επιχείρησης οι οποίοι επιτρέπουν στην κοινή επιχείρηση να ξαναεγγράφει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών μέχρι τρία έτη από τη στιγμή που ακυρώνονται από τον προϋπολογισμό της κοινής επιχείρησης· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να διενεργεί προσεκτικά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράλληλη διεργασία·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

15.  χαιρετίζει το γεγονός ότι οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δυνάμει του ΠΠ7 για την περίοδο 2008-2013 οδήγησαν σε 54 συμφωνίες επιχορήγησης συνολικού ύψους 897 000 000 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 93% της μέγιστης εισφοράς της Ένωσης στην κοινή επιχείρηση για ερευνητικές δραστηριότητες·

16.  σημειώνει ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ αυξάνεται συνεχώς, λόγω της προώθησης της παρουσίας τους στις δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης· έως το τέλος του 2014 οι ΜΜΕ αποτελούσαν το 16% (2013:15%) όλων των δικαιούχων· επιπλέον οι ΜΜΕ που συμμετείχαν στα σχέδια της κοινής επιχείρησης έλαβαν 15,8% του συνολικού προϋπολογισμού· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να συνεχίσει αυτή την τάση·

17.  επισημαίνει ότι επειδή η κοινή επιχείρηση ΠΚΦ 2 ανέλαβε τη δραστηριότητα της κοινής επιχείρησης ΠΦΚ τον Ιούνιο 2014, δεν υπάρχουν αρκετές και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση υλοποίησης των έργων της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ (ύψος πληρωμών ή σχέδια πληρωμών για τα επόμενα έτη)·

Συγκρούσεις συμφερόντων

18.  σημειώνει ότι η πολιτική που διέπει τις συγκρούσεις συμφερόντων για τον εκτελεστικό διευθυντή και το προσωπικό της κοινής επιχείρησης διατίθεται στο κοινό μέσω του ιστοτόπου της·

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η δήλωση συμφερόντων του ασκούντος καθήκοντα εκτελεστικού διευθυντή δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της κοινής επιχείρησης· τα ονόματα και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής της κοινής επιχείρησης και τα ονόματα της ομάδας εκπροσώπων των κρατών διατίθενται όλα στο κοινό μέσω του ιστοτόπου· προτρέπει την κοινή επιχείρηση να δημοσιοποιεί κάθε βιογραφικό σημείωμα στον ιστότοπό της·

Νομικό πλαίσιο

20.  διαπιστώνει από την έκθεση του Συνεδρίου ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της κοινής επιχείρησης ΠΚΦ 2 εγκρίθηκαν στις 7 Ιουλίου 2014, βάσει του πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

21.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (IAS) ολοκλήρωσε λογιστικό έλεγχο σχετικά με την παρακολούθηση και τη σύνταξη εκθέσεων επί των επιχειρησιακών επιδόσεων και ότι όλες οι συστάσεις ελήφθησαν υπόψη από την κοινή επιχείρηση·

22.  διαπιστώνει από την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι ολοκληρώθηκαν δύο έλεγχοι στις αρχές του 2015, εκ των οποίων ο ένας αφορούσε τους εκ των προτέρων ελέγχους για τις επιχειρησιακές δαπάνες και ο άλλος την αξιολόγηση κινδύνων· η κοινή επιχείρηση έλαβε υπόψη τη σύσταση σχετικά με τους εκ των προτέρων ελέγχους, υιοθετώντας ένα σχέδιο δράσης που έγινε αποδεκτό από την IAS·

23.  επιδοκιμάζει τη δημοσίευση τον Φεβρουάριο 2016 συνοπτικής ανάλυσης σχετικά με τα αποτελέσματα των έργων της κοινής επιχείρησης σε σχέση με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις· σημειώνει ότι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες συντάσσουν αυτή τη στιγμή εκτενέστερη ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί τον Μάιο 2016 το αργότερο· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει την εν λόγω ανάλυση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 61.

(2)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 62

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 38.

(5)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 54.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(8)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 61.

(9)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 62.

(10)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 30, 4.2.2008, σ. 38.

(12)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 54.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕ L 38, 7.2.2014, σ. 2.

(15)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 557/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης της πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 2 (ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 54).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου