Procedūra : 2015/2200(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0081/2016

Pateikti tekstai :

A8-0081/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.61
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0197

PRANEŠIMAS     
PDF 668kWORD 107k
7.4.2016
PE 571.626v02-00 A8-0081/2016

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2200(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(5), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0081/2016),

1.  II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) vykdomajam direktoriui patvirtina, kad Bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0056/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2008 dėl bendrosios įmonės įsteigimo, siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė(12), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0081/2016),

1.  pritaria II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2200(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės (buvusi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“) 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0081/2016),

A.  kadangi bendroji įmonė siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“ (toliau – NVI bendroji įmonė) įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. dešimties metų laikotarpiui siekiant gerokai pagerinti vaistų kūrimo proceso efektyvumą bei veiksmingumą ir įgyvendinti ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus;

B.  kadangi 2014 m. gegužės mėn. priėmus Tarybos reglamentą (ES) Nr. 557/2014(15) 2014 m. birželio mėn. II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (toliau – II NVI bendroji įmonė) pakeitė bendrąją įmonę NVI siekiant užbaigti Septintosios bendrosios programos (BP 7) mokslinių tyrimų veiklą ir Bendrosios įmonės veikimo laikas buvo pratęstas iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

C.  kadangi Bendrosios įmonės nariai steigėjai yra Europos Sąjunga, kuriai atstovauja Komisija, ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacija (EFPIA);

D.  kadangi Bendroji įmonė savarankiškai veikti pradėjo 2009 m. lapkričio 16 d.;

E.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į Bendrosios įmonės biudžetą yra 1 000 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš BP 7 biudžeto, o narės steigėjos privalo vienodai prisidėti prie veiklos išlaidų, kiekviena iš jų skirdama ne didesnę kaip 4 proc. viso ES įnašo sumą;

F.  kadangi dešimties metų laikotarpiui numatytas didžiausias Sąjungos įnašas į II NVI bendrosios įmonės biudžetą yra 1 638 000 000 EUR, kurie turi būti išmokėti iš programos „Horizontas 2020“ biudžeto, o narės, išskyrus Komisiją, turi padengti 50 proc. einamųjų išlaidų ir turėtų prisidėti prie veiklos išlaidų grynųjų pinigų arba nepiniginiais įnašais (arba abiem būdais), kurie prilygtų Sąjungos finansiniam įnašui;

Bendrosios pastabos

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaita pagrįsta pernelyg dideliu skaičiumi bendro pobūdžio pastabų ir pateikiama pernelyg mažai pagrįstų ir konkrečių pastabų; todėl ragina atlikti auditą, kuris būtų labiau sutelktas į metinę finansinę veiklą, daugiamečių projektų įgyvendinimo būklę (įskaitant aiškų atitinkamų metų ir ankstesnių metų biudžeto įgyvendinimo pristatymą) ir jų įgyvendinimo rezultatus;

2.  pažymi, jog reikalaujama, kad institucijos ir įstaigos kasmet pateiktų biudžeto ir finansų valdymo ataskaitą, ir kad Bendrosios įmonės toje ataskaitoje pateikiama informacija buvo nesuderinta ir dažnai neišsami; atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisija turėtų pateikti rekomendacijas dėl šios ataskaitos pobūdžio ir turinio;

3.  pažymi, kad į 2016 m. Audito Rūmų darbo programą įtraukta specialioji ataskaita dėl Bendrųjų įmonių veiklos audito;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad Audito Rūmų nuomone, Bendrosios įmonės metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais pagrindiniais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jos finansinės taisyklės ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės;

5.  pažymi, kad nepakanka informacijos apie bendrosios įmonės NVI ir II NVI bendrosios įmonės atliktus ex post auditus; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti informaciją apie ex post auditų skaičių, bendras patikrintas sumas ir išvadas;

6.  atkreipia dėmesį į besąlyginę Audito Rūmų nuomonę dėl Bendrosios įmonės 2014 m. metinėse ataskaitose nurodytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo ir pripažįsta, kad Bendroji įmonė atitiko reikšmingumo ribą;

7.  remdamasis metine veiklos ataskaita, pažymi, kad iki 2014 m. pabaigos parengtos keturios EFPIA priklausančių atrinktų įmonių ex post apžvalgos ir auditai, o dar dvi apžvalgos ir auditai tebevykdomi; tie įsipareigojimai apima didžiausius nepiniginių įnašų į Bendrosios įmonės projektus teikėjus, taip užtikrinama plati programos aprėptis;

8.  susirūpinęs pažymi, kad nepakankamai dokumentais pagrįstas veiklos ex ante kontrolės, susijusios su projekto išlaidų mokėjimu, vykdymas; ex ante kontrolė, kurią vykdo Bendrosios įmonės mokslinio projekto pareigūnai, nebuvo aiškiai nustatyta ir nebuvo paaiškinta projekto būklė (vykdomas, vykdomas su trūkumais, sustabdytas / atšauktas) ir planuojami rezultatai (be išlygų, su išlygomis, kurias reikia patikslinti, su svarbiomis išlygomis); mokėjimas buvo atliktas be mokslinio projekto pareigūnų patvirtinto planuojamų rezultatų sąrašo ir be minėtų pareigūnų atlikto rezultatų vertinimo; pažymi, kad Bendroji įmonė parengė veiksmų planą, pagal kurį siekiama atsižvelgti į auditorių pastabas ir sustiprinti ex ante kontrolės sistemą;

9.  pažymi, kad Bendrosios įmonės 2014 m. biudžete buvo numatyta 223 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų suma ir 171 000 000 EUR mokėjimų asignavimų suma; bendras įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis buvo 92,4 proc. (99,5 proc. 2013 m.), o mokėjimų asignavimų – 73,9 proc. (97,5 proc. 2013 m.);

10.  pažymi, kad pagrindinės veiklos atveju įsipareigojimų asignavimų įgyvendinimo lygis buvo 93 proc., o mokėjimų asignavimų – 74 proc. vis dėlto įsipareigojimų asignavimai buvo paskirstyti pasauliniu lygmeniu, o tai reiškia, kad 2014 m. pabaigoje dar nebuvo pasirašyti atitinkami dotacijų susitarimai;

11.  mano, kad aiškiai neatskyrus su BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu susijusios informacijos šiais rodikliais neužtikrinamas realus veiklos vertinimas; ragina Audito Rūmus būsimose ataskaitose atskirai pateikti informaciją, susijusią su BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ biudžeto vykdymu;

12.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaitoje atskirai nepateikti Septintajai bendrajai programai ir programai „Horizontas 2020“ skirti įsipareigojimų asignavimai ir mokėjimų asignavimai; atkreipia dėmesį į tai, kad, kalbant apie veiklos biudžeto vykdymą, įsipareigojimų asignavimai, nurodyti Bendrosios įmonės metinėje veiklos ataskaitoje ir metinėse finansinės ataskaitose, yra suskirstyti pagal Septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“; ragina Bendrąją įmonę būsimose metinėse ataskaitose pateikti daugiau informacijos apie biudžeto (įsipareigojimų ir mokėjimų) vykdymą pagal Septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“;

13.  apgailestauja, kad nepakanka informacijos, susijusios su nepiniginiais ar grynųjų pinigų įnašais; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti konkrečias nuostatas dėl vertinimo procedūros ir atskirai BP 7 ir programai „Horizontas 2020“ nustatytų nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašų lygio;

14.  pažymi, kad tebevykdomos pagal BP 7 finansuojamos Bendrosios įmonės programos; pažymi, kad šie asignavimai išlieka prieinami iki 2017 m., nes pagal Bendrosios įmonės finansines taisykles Bendrajai įmonei leidžiama juos vėl įrašyti trejus metus po to, kai įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai buvo panaikinti iš Bendrosios įmonės biudžeto; ragina bendrąją įmonę atidžiai planuoti savo biudžetą, tinkamai atsižvelgiant į lygiagretų procesą;

Kvietimai teikti pasiūlymus

15.  palankiai vertina tai, kad po to, kai buvo paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus pagal Septintąją bendrąją programą 2008–2013 m. laikotarpiu, buvo sudaryti 54 susitarimai dėl 897 000 000 EUR dotacijų, kurios sudaro 93 proc. didžiausio Sąjungos mokslinių tyrimų veiklai skirto įnašo į Bendrąją įmonę;

16.  pažymi, kad dėl MVĮ dalyvavimo Bendrosios įmonės veikloje skatinimo nuolat didėja MVĮ dalyvavimas; iki 2014 m. pabaigos MVĮ sudarė 16 proc. visų naudos gavėjų (2013 m. – 15 proc.); be to, Bendrosios įmonės projektuose dalyvaujančios MVĮ gavo 15,8 proc. bendro biudžeto; ragina Bendrąją įmonę išlaikyti šią tendenciją;

17.  nurodo, kad po to, kai 2014 m. birželio mėn. II NVI bendroji įmonė perėmė bendrosios įmonės NVI veiklą, nėra pakankamai aiškios informacijos apie bendrosios įmonės NVI projektų įgyvendinimo padėtį (mokėjimų lygį ar mokėjimų planus kitiems metams);

Interesų konfliktai

18.  pažymi, kad Bendrosios įmonės interneto svetainėje viešai paskelbta Bendrosios įmonės vykdomojo direktoriaus ir darbuotojų interesų konfliktų valdymo politika;

19.  palankiai vertina tai, kad Bendrosios įmonės interneto svetainėje paskelbta laikinai einančio pareigas vykdomojo direktoriaus interesų deklaracija; interneto svetainėje viešai paskelbti Bendrosios įmonės valdybos ir mokslinio komiteto narių gyvenimo aprašymai ir valstybių atstovų grupės narių pavardės; ragina Bendrąją įmonę savo interneto svetainėje skelbti visų narių gyvenimo aprašymus;

Teisinis pagrindas

20.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2014 m. liepos 7 d. buvo priimtos II NVI bendrosios įmonės finansinės taisyklės, pagrįstos pavyzdiniu finansiniu reglamentu viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms;

Vidaus kontrolės sistemos

21.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) užbaigė veiklos rezultatų ir ataskaitų teikimo auditą ir kad Bendroji įmonė atsižvelgė į visas rekomendacijas;

22.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita, pažymi, kad 2015 m. pradžioje atlikti du auditai – vienas dėl ex ante veiklos išlaidų kontrolės, kitas – dėl rizikos vertinimo; Bendroji įmonė, atsižvelgdama į rekomendacijas dėl ex ante kontrolės, parengė veiksmų planą, kuriam pritarė VAT;

23.  palankiai vertina 2016 m. vasario mėn. paskelbtą trumpą Bendrosios įmonės projektų rezultatų, susijusių su socialiniu ir ekonominiu poveikiu, analizę; atkreipia dėmesį į tai, kad išorės ekspertai rengia išsamią socialinio ir ekonominio poveikio analizę, kuri turėtų būti paskelbta ne vėliau kaip 2016 m. gegužės mėn.; ragina Bendrąją įmonę pateikti tą ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL C 422, 2015 12 17, p. 61.

(2)

OL C 422, 2015 12 17, p. 62.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 30, 2008 2 4, p. 38.

(5)

OL L 169, 2014 6 7, p. 54.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(8)

OL C 422, 2015 12 17, p. 61.

(9)

OL C 422, 2015 12 17, p. 62.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 30, 2008 2 4, p. 38.

(12)

OL L 169, 2014 6 7, p. 54.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(15)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 557/2014, kuriuo įsteigiama II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 54).

Teisinė informacija - Privatumo politika