Διαδικασία : 2015/2201(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0083/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0083/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.60
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0196

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 670kWORD 106k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2201(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας (2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05587/2016 – C8-0057/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(5), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(6),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της κοινής επιχείρησης(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας (9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (055870000/2016 – C8-0057/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 209,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο(11),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2»(12), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(13),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2014 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τον πρότυπο δημοσιονομικό κανονισμό για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που αναφέρονται στο άρθρο 209 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2016),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2», στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2201(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0083/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» («ΚΚΥ») συστάθηκε τον Μάιο του 2008, ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2008(15) του Συμβουλίου, για χρονική περίοδο που θα έληγε την 31η Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών και ως εκ τούτου να διευκολύνει τις περαιτέρω προσπάθειες της βιομηχανίας για ταχεία διάδοση των τεχνολογιών κυψελών καυσίμου και υδρογόνου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου(16)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 ίδρυσε την κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» («ΚΚΥ2») τον Μάιο 2014 με σκοπό να αντικαταστήσει και να διαδεχθεί την ΚΚΥ για χρονικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2024·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο Βιομηχανικός Όμιλος της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας για τις Κυψέλες Καυσίμου και το Υδρογόνο («Βιομηχανικός Όμιλος KKY») και ο Ερευνητικός Όμιλος N.ERGHY («N. ERGHY»)·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη της ΚΚΥ2 είναι η Ένωση, εκπροσωπούμενη από την Επιτροπή, ο όμιλος New Energy World Industry Grouping («Βιομηχανικός Όμιλος NEW») και ο New Energy World Industry Grouping AISBL («Ερευνητικός όμιλος »)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης για όλο το χρονικό διάστημα είναι 470 000 000 EUR στην ΚΚΥ και 665 000 000 EUR στην ΚΚΥ2 που καταβάλλονται από τον προϋπολογισμό του Έβδομου Προγράμματος-Πλαισίου (ΠΠ7) και του «Ορίζων 2020» κατά περίπτωση, ποσά από τα οποία το μέρος που διατίθεται για δαπάνες λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR και τα 38 000 000 EUR αντιστοίχως·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΚΚΥ, ο Βιομηχανικός Όμιλος KKY και ο N. ERGHY θα καλύψουν από κοινού με τη συνεισφορά τους το 50% των δαπανών λειτουργίας ο N. ERGHY θα καλύψει το ένα δωδέκατο των δαπανών λειτουργίας, και αμφότεροι θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών μέσω συνεισφορών σε είδος τουλάχιστον ίσων με τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βιομηχανικός Όμιλος NEW και ο Ερευνητικός Όμιλος ως μέλη της ΚΚΥ2 θα καλύψουν με τη συνεισφορά τους το 43% και το 7% των δαπανών λειτουργίας αντιστοίχως, και αμφότεροι θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των επιχειρησιακών δαπανών μέσω συνεισφορών σε είδος τουλάχιστον ίσων με 285 000 000 EUR·

Γενικά

1.  επισημαίνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου («το Συνέδριο») βασίζεται σε πάρα πολλές γενικές παρατηρήσεις εις βάρος των εφαρμόσιμων και πιο εξειδικευμένων παρατηρήσεων· ζητεί συνεπώς ο λογιστικός έλεγχος να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις ετήσιες οικονομικές επιδόσεις, στην κατάσταση υλοποίησης των πολυετών έργων, περιλαμβανομένης μιας σαφούς παρουσίασης της εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το σχετικό έτος και για τα προηγούμενα έτη, και στα αποτελέσματα και την εφαρμογή τους·

2.  σημειώνει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί πρέπει να καταρτίζουν κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση και ότι οι πληροφορίες που παρείχαν οι ΚΚΥ και ΚΚΥ2 στην εν λόγω έκθεση δεν ήταν εναρμονισμένες και σε πολλές περιπτώσεις εμφάνιζαν ελλείψεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή πρέπει να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο της έκθεσης·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι στο πρόγραμμα εργασίας του Συνεδρίου για το 2016 περιλαμβάνεται ειδική έκθεση σχετικά με τον έλεγχο των επιδόσεων των ΚΚΥ και ΚΚΥ2·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  παρατηρεί ότι στην έκθεση του Συνεδρίου για το 2014 («η έκθεση του Συνεδρίου»), σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι ετήσιοι λογαριασμοί για το 2014 της ΚΚΥ παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής της την 31η Δεκεμβρίου 2014 και των αποτελεσμάτων των πράξεών της και των ταμειακών ροών της για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των δημοσιονομικών κανόνων της·

5.  επισημαίνει την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους που διενήργησαν οι ΚΚΥ και ΚΚΥ2· ζητεί από το Συνέδριο να περιλαμβάνει, στις μελλοντικές εκθέσεις, πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων, το σύνολο των ποσών που καλύπτονται και τα ευρήματα·

6.  διαπιστώνει από την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014 ότι η ΚΚΥ2 συνέχισε τους εκ των υστέρων λογιστικούς ελέγχους με τη δρομολόγηση 22 νέων ελέγχων· χαιρετίζει τα θετικά αποτελέσματα, που σημαίνουν ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος είναι κάτω από 2%·

7.  σημειώνει ότι τα προγράμματα της ΚΚΥ που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΠ7 βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι οι εν λόγω πιστώσεις παραμένουν διαθέσιμες μέχρι το τέλος του 2016 λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της ΚΚΥ οι οποίοι της επιτρέπουν να ξαναεγγράφει τις πιστώσεις υποχρεώσεων και πληρωμών μέχρι τρία έτη από τη στιγμή που ακυρώθηκαν από τον προϋπολογισμό της ΚΚΥ· προτρέπει την ΚΚΥ να διενεργεί προσεκτικά τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού της, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την παράλληλη διεργασία·

8.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, ο τελικός προϋπολογισμός της ΚΚΥ για το οικονομικό έτος 2014 περιλάμβανε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 112 064 990 EUR και πιστώσεις πληρωμών ύψους 95 952 176 EUR·

9.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους για όλες τις πηγές χρηματοδότησης έφθασε στο 98,48% όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και στο 74,52% όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί ότι, ελλείψει σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πληροφοριών σχετιζόμενων με την εκτέλεση του ΠΠ7 και του «Ορίζων 2020», οι δείκτες αυτοί δεν εξασφαλίζουν πραγματική αποτίμηση επιδόσεων· καλεί το Συνέδριο να περιλαμβάνει στις μελλοντικές εκθέσεις χωριστές πληροφορίες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΠΠ7, και χωριστές για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του «Ορίζων 2020»·

10.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διατίθεται στο ΠΠ7 είναι 98,13% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (252 106 348,47 EUR από 256 893 749,15 EUR) και 65,84% για τις πληρωμές (44 981 766,61 EUR από 68 309 937,03 EUR)· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού που διατίθεται στο «Ορίζων 2020» είναι 100% για τις αναλήψεις υποχρεώσεων (96 154 619,50 EUR από 96 154 619,50 EUR) και 0% για τις πληρωμές·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά την εισφορά σε είδος ή σε χρήμα· καλεί το Συνέδριο να περιλαμβάνει στις μελλοντικές εκθέσεις του χωριστές παραγράφους σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και το ύψος των εισφορών σε είδος ή σε χρήμα για το ΠΠ7 και τον «Ορίζοντα 2020»·

12.  χαιρετίζει την ετήσια αξιολόγηση του επιπέδου της σε είδος συνεισφοράς που διενήργησε η ΚΚΥ, καθώς και την εκπλήρωση των καθηκόντων των μελών αναφορικά με το ΠΠ7·

Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

13.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, στις υπογραφείσες συμφωνίες επιχορηγήσεων, 61 δηλώσεις δαπανών από 551 δικαιούχους σε σχέση με το ΠΠ7 επικυρώθηκαν το 2014· επισημαίνει ότι από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2014 έληξε η περίοδος αναφοράς για 71 έργα·

14.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, το πρόγραμμα της ΚΚΥ στο πλαίσιο του ΠΠ7 συνίστατο σε 155 συμφωνίες επιχορήγησης οι οποίες προέκυψαν από επτά ετήσιες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων οι οποίες προκηρύχθηκαν την περίοδο 2008-2013· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, οι πρώτες συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα υπογραφούν το 2015·

15.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΚΚΥ να καταρτίσει σαφή εκτίμηση της ζήτησης για λεωφορεία κυψελών καυσίμου στην Ευρώπη·

16.  επισημαίνει ότι τον Μάιο 2014 η ΚΚΥ2 ανέλαβε τη δραστηριότητα της ΚΚΥ· σημειώνει ότι δεν υπάρχουν αρκετά σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση υλοποίησης της ΚΚΥ (ύψος πληρωμών, σχέδια πληρωμών για τα επόμενα έτη)·

Νομικό πλαίσιο

17.  σημειώνει ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΚΚΥ2 εγκρίθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, βάσει του πρότυπου δημοσιονομικού κανονισμού για τους οργανισμούς που αφορούν συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με τη συνεκτίμηση των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 559/2014·

Συστήματα εσωτερικού ελέγχου

18.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο έκθεσης περιορισμένης επισκόπησης που συνέταξε η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της ΚΚΥ2 σχετικά με τη χρήση και διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, που θέτει νέες κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα για συνεδριάσεις ενδιάμεσης εξέτασης με τους εξωτερικούς εξεταστές·

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων

19.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Συνεδρίου, η ΚΚΥ2, από το 2011, δημοσιεύει έκθεση επισκόπησης του προγράμματός της κάθε χρόνο, με σκοπό την αξιολόγηση των επιτευγμάτων των έργων του χαρτοφυλακίου που χρηματοδοτούνται από την ΚΚΥ2 σε σύγκριση με τους στρατηγικούς στόχους τους·

20.  χαιρετίζει τη δημοσίευση από την ΚΚΥ2 της έκθεσης για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της ΚΚΥ·

21.  χαιρετίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, λόγω της μετάβασης στην ΚΚΥ2, οι κύριες προτεραιότητες για το 2014 ήταν ο επανακαθορισμός της οπτικής ταυτότητας και η αναδιάταξη του ιστοτόπου αλλά και η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της προβολής·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ.51

(2)

ΕΕ C 422, 17.12.2015, σ. 53

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 153, 12.06.2008, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 108.

(6)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(7)

ΕΕL 38, 7.2.2014, σ. 2.

(8)

ΕΕ C 422,17.12.2015, σ.51

(9)

ΕΕ C .422,17.12.2015, σ.53

(10)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 153, 12.06.2008, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 108.

(13)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(14)

ΕΕL 38, 7.2.2014, σ. 2.

(15)

  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2008 του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2008, για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (ΕΕ L 153, 12.6.2008, σ. 1).

(16)

  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 559/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, για τη σύσταση της Κοινής Επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο 2» (ΕΕ L 169, 7.6.2014, σ. 108).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου