Procedūra : 2015/2201(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0083/2016

Pateikti tekstai :

A8-0083/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.60
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0196

PRANEŠIMAS     
PDF 664kWORD 102k
7.4.2016
PE 571.623v02-00 A8-0083/2016

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2201(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę(4),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(5), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(6),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(7),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0083/2016),

1.  patvirtina II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, kad Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su bendrosios įmonės atsakymais(8),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(9),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Bendroji įmonė įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05587/2016 – C8-0057/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(10), ypač į jo 209 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantį Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę(11),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė(12), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(13),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 110/2014 dėl pavyzdinio finansinio reglamento viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 209 straipsnyje(14),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0083/2016),

1.  pritaria Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą II kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2201(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Kuro elementų ir vandenilio bendrosios įmonės 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0083/2016),

A.  kadangi Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (toliau – KEV) buvo įsteigta 2008 m. gegužės mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 521/2008(15) kaip viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įmonė, turinti veikti iki 2017 m. gruodžio 31 d., siekiant kurti rinkai tinkamus produktus ir taip palengvinti papildomas pramonės pastangas sparčiai diegti kuro elementų ir vandenilio technologijas;

B.  kadangi Reglamentas (EB) Nr. 521/2008 buvo iš dalies pakeistas Tarybos reglamentu (ES) Nr. 559/2014(16);

C.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 559/2014 nustatyta, kad iki 2024 m. gruodžio 31 d. KEV pakeičiama 2014 m. gegužės mėn. įsteigta II kuro elementų ir vandenilio bendrąja įmone (KEV2);

D.  kadangi KEV narės yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, kuro elementų ir vandenilio bendros technologijų iniciatyvos pramonės grupė (toliau – KEV pramonės grupė) ir mokslinių tyrimų grupė (N.ERGHY);

E.  kadangi KEV2 narės yra Sąjunga, atstovaujama Komisijos, naujoji pasaulio energetikos pramonės grupė (toliau – KEV pramonės grupė) ir naujoji Europos kuro elementų ir vandenilio mokslinių tyrimų grupė AISBL (toliau – mokslinių tyrimų grupė);

F.  kadangi didžiausias visam laikotarpiui skirtas Sąjungos įnašas į KEV yra 470 000 000 EUR, o į KEV2 – 665 000 000 EUR, kuris yra mokamas atitinkamai iš Septintosios bendrosios programos (BP 7) ir programos „Horizontas 2020“ biudžetų, o einamosioms išlaidoms padengti skirta dalis neturi viršyti atitinkamai 20 000 000 ir 38 000 000 EUR;

G.  kadangi pramonės grupė ir N.ERGHY kartu turi finansuoti 50 proc. KEV einamųjų išlaidų; N.ERGHY turi prisidėti ir finansuoti vieną dvyliktąją einamųjų išlaidų, taip pat abi grupės turi prisidėti prie veiklos išlaidų finansavimo nepiniginiais įnašais, bent jau ne mažesniais kaip Sąjungos finansinis įnašas;

H.  kadangi KEV2 priklausančios NAUJOS pramonės grupės ir mokslinių tyrimų grupės narės turi prisidėti finansuodamos atitinkamai 43 ir 7 proc. einamųjų išlaidų, taip pat abi grupės turi prisidėti prie veiklos išlaidų finansavimo nepiniginiais įnašais, bent jau ne mažesniais kaip 285 000 000 EUR;

Bendrosios nuostatos

1.  pažymi, kad Audito Rūmų ataskaita pagrįsta pernelyg dideliu skaičiumi bendro pobūdžio pastabų ir pateikiama pernelyg mažai pagrįstų ir konkrečių pastabų; todėl ragina atlikti auditą sutelkiant daugiau dėmesio metinei finansinei veiklai, daugiamečių projektų įgyvendinimo būklei, taip pat aiškiai pateikiant atitinkamų ir ankstesnių metų biudžeto vykdymo rezultatus ir jų įgyvendinimo rezultatus;

2.  pažymi, kad iš institucijų ir įstaigų reikalaujama kasmet pateikti ataskaitą apie biudžeto ir finansų valdymą ir kad bendrųjų įmonių KEV ir KEV2 toje ataskaitoje pateikta informacija buvo nesuderinta ir dažnai neišsami; pažymi, kad Komisija turėtų pateikti rekomendacijas dėl šios ataskaitos pobūdžio ir turinio;

3.  pažymi, kad 2016 m. Audito Rūmų darbo programoje pateiktas specialus pranešimas dėl KEV ir KEV2 veiklos audito;

Biudžeto ir finansų valdymas

4.  pažymi, kad Audito Rūmai savo 2014 m. ataskaitoje (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nustatė, jog KEV 2014 m. metinėse finansinėse ataskaitose visais pagrindiniais aspektais yra teisingai nurodyta KEV finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų rezultatai ir pinigų srautai, vadovaujantis jos finansinių taisyklių nuostatomis;

5.  pažymi, kad trūksta informacijos apie KEV ir KEV2 atliktus ex post auditus; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti informaciją apie atliktų ex post auditų skaičių, bendras tikrintas sumas ir rezultatus;

6.  remdamasis 2014 m. metine veiklos ataskaita pripažįsta, kad KEV2 toliau vykdė ex post auditus ir pradėjo 22 naujus auditus; palankiai vertina teigiamus rezultatus, kurie reiškia, kad likutinis klaidų lygis yra mažesnis kaip 2 proc.;

7.  pažymi, kad tebevykdomos iš BP 7 biudžeto finansuojamos KEV programos; atkreipia dėmesį į tai, kad tuos asignavimus galima naudoti iki 2016 m. pabaigos, nes pagal KEV finansines taisykles įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus KEV gali iš naujo įtraukti į biudžetą per trejus metus po to, kai jie buvo panaikinti iš KEV biudžeto; skatina KEV atidžiai planuoti savo biudžetą, tinkamai atsižvelgiant į lygiagretų procesą;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad pagal KEV 2014 m. metinę veiklos ataskaitą KEV galutiniame 2014 finansinių metų biudžete buvo numatyta 112 064 990 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 95 952 176 EUR mokėjimų asignavimų;

9.  pažymi, kad pagal KEV 2014 m. metinę veiklos ataskaitą biudžeto vykdymo lygis iš visų finansavimo šaltinių iki metų pabaigos pasiekė 98,48 proc. įsipareigojimų asignavimų ir 74,52 proc. mokėjimų vykdymo srityje; mano, kad, nesant aiškaus su BP 7 ir programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimu susijusios informacijos atskyrimo, šiais rodikliais negalima remtis norinti iš tiesų įvertinti veiklos rezultatus; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas atskirai įtraukti informaciją, susijusią su BP 7 ir su programai „Horizontas 2020“ skirto biudžeto vykdymu;

10.  pažymi, kad pagal 2014 m. metinę veiklos ataskaitą BP 7 skirto biudžeto vykdymo lygis yra 98,13 proc. įsipareigojimų (252 106 348,47 EUR iš 256 893 749,15 EUR) ir 65,84 proc. mokėjimų srityje (44 981 766,61 EUR iš 68 309 937,03 EUR); pažymi, kad programai „Horizontas 2020“ skirto biudžeto vykdymo lygis yra 100 proc. įsipareigojimų (96 154 619,50 EUR iš 96 154 619,50 EUR) ir 0 proc. mokėjimų srityje;

11.  apgailestauja, kad trūksta informacijos apie nepiniginius ir grynųjų pinigų įnašus; ragina Audito Rūmus į būsimas ataskaitas įtraukti atskiras nuostatas dėl vertinimo procedūros ir BP 7 bei programai „Horizontas 2020“ skirtų nepiniginių ir grynųjų pinigų įnašų lygio;

12.  palankiai vertina KEV atliktą metinį nepiniginių įnašų dydžio vertinimą, taip pat narių atliktas su BP 7 susijusias užduotis;

Kvietimai teikti pasiūlymus

13.  palankiai vertina tai, kad, remiantis 2014 m. metine veiklos ataskaita, pasirašius susitarimus dėl dotacijų 2014 m. patvirtintas 61 prašymas kompensuoti sąnaudas, susijęs su 551 BP 7 dotacijų gavėju; pažymi, kad baigėsi 71 projekto ataskaitinis laikotarpis, kuris buvo nustatytas nuo 2014 m. sausio iki gruodžio mėn.;

14.  atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, 2014 m. gruodžio 31 d. KEV BP 7 sudarė 155 susitarimai dėl dotacijų, kurie buvo sudaryti po septynių kasmetinių kvietimų teikti pasiūlymus laikotarpiu nuo 2008 iki 2013 m.; atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, pirmieji susitarimai dėl dotacijų pagal programą „Horizontas 2020“ bus pasirašyti 2015 m.;

15.  palankiai vertina KEV pastangas tiksliai įvertinti kuro elementus naudojančių autobusų paklausą Europoje;

16.  pažymi, kad 2014 m. gegužės mėn. KEV2 perėmė KEV veiklą; pažymi, kad nėra pakankamai aiškios informacijos apie KEV veiklos įgyvendinimo būklę (mokėjimų lygį, būsimų metų mokėjimų planą);

Teisinė sistema

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad KEV2 finansinės taisyklės buvo priimtos 2014 m. birželio 30 d. remiantis pavyzdiniu finansiniu reglamentu viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės įstaigoms ir atsižvelgiant į Reglamento (ES) Nr. 559/2014 reikalavimus;

Vidaus kontrolės sistemos

18.  atkreipia dėmesį į KEV2 vidaus audito tarnybos ribotos peržiūros ataskaitos projektą dėl mokslinių tyrimų rezultatų naudojimo ir platinimo, kuriame nustatytos naujos gairės ir šablonai, naudotini rengiant laikotarpio vidurio peržiūros susitikimus su išorės peržiūras atliekančiais asmenimis;

Stebėsena ir ataskaitų teikimas

19.  palankiai vertina tai, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nuo 2011 m. KEV2 kasmet skelbia savo programos peržiūros ataskaitą, kuria siekiama įvertinti projektų, kuriuos KEV2 finansuoja įgyvendindama savo strateginius tikslus, portfelio rezultatus;

20.  palankiai vertina tai, kad KEV2 skelbia KEV veiklos socialinio ir ekonominio poveikio ataskaitą;

21.  palankiai vertina tai, kad, remiantis 2014 m. metine veiklos ataskaita, dėl perėjimo prie KEV2 pagrindiniai 2014 m. prioritetai buvo vaizdinės tapatybės pagyvinimas ir interneto svetainės perkūrimas, taip pat prekinio ženklo tobulinimas ir matomumo didinimas.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu, Miroslav Poche

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Bodil Valero

(1)

OL C 422, 2015 12 17, p. 51.

(2)

OL C 422, 2015 12 17, p. 53.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 153, 2008 6 12, p. 1.

(5)

OL L 169, 2014 6 7, p. 108.

(6)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(7)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(8)

OL C 422, 2015 12 17, p. 51.

(9)

OL C 422, 2015 12 17, p. 53.

(10)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(11)

OL L 153, 2008 6 12, p. 1.

(12)

OL L 169, 2014 6 7, p. 108.

(13)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(14)

OL L 38, 2014 2 7, p. 2.

(15)

  2008 m. gegužės 30 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (OL L 153, 2008 6 12, p. 1).

(16)

  2014 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 559/2014, kuriuo įsteigiama II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (OL L 169, 2014 6 7, p. 108).

Teisinis pranešimas - Privatumo politika