Procedure : 2015/2170(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0084/2016

Indgivne tekster :

A8-0084/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.26
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0162

BETÆNKNING     
PDF 358kWORD 79k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

(2015/2170(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

 1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE


1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014, med centrets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(4), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2016),

1.  meddeler direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer decharge for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014, med centrets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til centret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 2965/94 af 28. november 1994 om oprettelse af et oversættelsescenter for Den Europæiske Unions organer(10), særlig artikel 14,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014

(2015/2170(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0084/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer ("centret") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 56 268 041 EUR, hvilket er en stigning på 7,81 % i forhold til 2013;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at centrets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  erfarer fra centret, at:

-  der er indgået en hjemstedsaftale mellem centret og regeringen i værtsmedlemsstaten;

-  det vil forenkle adgangen til dokumentation vedrørende sin bestyrelse som led i planen om at give webstedet et nyt udseende i 2017;

-  det siden 2013 har gennemført to tilbagebetalinger til kunder for i alt 4 900 000 EUR som led i de foranstaltninger, der er blevet gennemført for at nedbringe budgetoverskuddet;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 79,34 %, hvilket er et fald på 4,13 % i forhold til 2013; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 71,97 %, hvilket er et fald på 5,71 % i forhold til 2013;

3.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at centrets kassebeholdning og kortfristede indlån steg yderligere fra 40 000 000 EUR ved udgangen af 2013 til 44 000 000 EUR ved udgangen af 2014; bemærker, at budgetoverskuddet og reserverne steg fra 37 500 000 EUR til 40 400 000 EUR, hvilket tyder på, at det er muligt at sænke priserne; bemærker med bekymring, at budgetoverskud er et tilbagevendende fænomen for centret; anerkender imidlertid de positive foranstaltninger, som centret har truffet for at vende denne tendens;

4.  erfarer fra centret, at dets gennemsnitspris pr. side blev reduceret med 2 % fra 2013 til anden halvdel af 2014; noterer sig dog, at prisen pr. side for "revision" steg med 23 % i samme periode; opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om de kriterier, der førte til fastsættelsen af priser i regnskabsåret 2014; anmoder centret om at komme med en opdatering vedrørende aktuelle priser, indlån og overskud;

Intern revision

5.  konstaterer fra centret, at der i begyndelsen af 2014 var fem udestående anbefalinger, som var blevet fremsat af Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS); erfarer fra centret, at det gennemførte korrigerende foranstaltninger og afsluttede to anbefalinger; bemærker endvidere, at det var planen, at de resterende to anbefalinger, der var klassificeret som henholdsvis "meget vigtig" og "vigtig", skulle gennemføres; opfordrer centret til hurtigst muligt at gennemføre disse resterende anbefalinger og oplyse dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Intern kontrol

6.  noterer sig, at centret opfylder 80 % af standarderne for intern kontrol (ICS), da det har gjort en væsentlig indsats for at gennemføre de resterende foranstaltninger i ICS-handlingsplanen; noterer sig endvidere, at flytningen af centret til Drosbach-bygningen krævede væsentlig omarbejdning af centrets forretningskontinuitetsplan; noterer sig, at fratrædelsen af flere centrale medlemmer af centrets ledelse har haft en skadelig indvirkning på den rettidige gennemførelse af forvaltningen af forretningskontinuiteten, hvilket har resulteret i forsinket revision og opdatering af forretningskonsekvensanalysen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

7.  erfarer fra centret, at det er i færd med at fastlægge og gennemføre en strategi til bekæmpelse af svig baseret på Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs (OLAF's) retningslinjer for strategier til bekæmpelse af svig for EU's decentraliserede agenturer; opfordrer centret til at oplyse dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

8  mener, at centrets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer centret til at indføre et standardkapitel om disse principper i sin årsberetning;

Resultater

9.  bemærker med tilfredshed de synergier, som centret har skabt gennem indbyrdes deling af tjenester med andre agenturer; roser især den samarbejdsaftale, der er indgået mellem centret og Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA), hvorved centret huser ERA's katastrofeberedskabssystem, hvilket gør det muligt at generere besparelser og sikre et højere sikkerhedsniveau for begge organer;

10.  glæder sig over centrets gennemførelse af en fælles forbehandlingsstrategi for EF-varemærker sammen med Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) med det formål at dele oversættelseshukommelser og harmonisere de respektive arbejdsgange for at sikre en gennemsigtig og effektiv proces; bemærker, at der ikke kunne træffes en endelig afgørelse i regnskabsåret 2014; anerkender, at begge agenturer blev enige om at fortsætte projektet i 2015; støtter denne aftale og opfordrer centret til at underrette dechargemyndigheden om udviklingen i dette initiativ;

Øvrige bemærkninger

11.  bemærker med tilfredshed centrets tilpasningsprojekt, som blev iværksat i 2014, og som lægger vægt på at fremme personalets tilpasningsevne og mindske konstaterede kvalifikationskløfter; bemærker, at centret har udarbejdet en liste over undervisere og indledt gennemførslen af de indkredsede uddannelsesaktiviteter; bemærker, at analysen af færdigheder hos mindst to personer i hver afdeling, som blev gennemført ved udgangen af 2015, viser, at procentdelen er steget betydeligt og svarer til 76,50 % i forhold til 65,46 % i 2014;

12.  bemærker med tilfredshed centrets interesse i at forbedre sin kvalitetssikring af oversættelser og sit system til kundefeedback samt den workshop, som centret organiserede for freelanceoversættere med henblik på at gøre dem bekendt med centrets arbejdsmetoder;

13.  erfarer fra centret, at det har indført et nyt budgetplanlægnings- og overvågningsværktøj, som blev anvendt i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for 2015, et nyt styringssystem til oversættelsesprocessen "e-CdT" og et nyt computerstøttet oversættelsesværktøj;

°

°  °

14.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af (xx xxxx 2016)(13) (om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol).

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 33.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 33.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 33.

(8)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 33.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EFT L 314 af 7.12.1994, s. 1.

(11)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(13)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik