Διαδικασία : 2015/2170(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0084/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0084/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.26
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0162

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 669kWORD 101k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2170(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4), και ιδίως το άρθρο 14,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Κέντρου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στο Κέντρο όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2965/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, για τη δημιουργία Μεταφραστικού Κέντρου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 14(10),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2170(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0084/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές καταστάσεις του, ο τελικός προϋπολογισμός του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «το Κέντρο») για το οικονομικό έτος 2014 ανήλθε σε 56 268 041 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 7,81% σε σχέση με το 2013,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «η έκθεση του Συνεδρίου), αναφέρει ότι απεκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Κέντρου είναι αξιόπιστοι και ότι οι υποκείμενες πράξεις είναι νόμιμες και κανονικές·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή 2013

1.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι:

-  έχει υπογραφεί συμφωνία σχετικά με την έδρα μεταξύ του Κέντρου και της κυβέρνησης του κράτους μέλους υποδοχής·

-  το Κέντρο θα απλοποιήσει την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν το διοικητικό του συμβούλιο στο πλαίσιο του έργου ανασχεδιασμού του ιστοτόπου του για το 2017·

-  από το 2013 και μετά, το Κέντρο έχει προβεί σε δύο επιστροφές καταβληθέντων προς πελάτες συνολικού ύψους 4 900 000 EUR, στο πλαίσιο των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη μείωση του πλεονάσματος του προϋπολογισμού·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  επισημαίνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού στη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 79,34%, το οποίο συνιστά μείωση της τάξης του 4,13% σε σύγκριση με το 2013· διαπιστώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 71,97%, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση κατά 5,71% σε σύγκριση με το 2013·

3.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις του Κέντρου αυξήθηκαν περαιτέρω, από 40 000 000 EUR, στο τέλος του 2013, σε 44 000 000 EUR, στο τέλος του 2014· επισημαίνει ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού και τα αποθεματικά αυξήθηκαν από 37 500 000 EUR σε 40 400 000 EUR, αύξηση που καταδεικνύει ότι υπάρχει περιθώριο μείωσης των τιμών· σημειώνει με ανησυχία ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο για το Κέντρο· αναγνωρίζει, ωστόσο, τις θετικές δράσεις που έχει αναλάβει το Κέντρο για να αντιστρέψει την τάση αυτή·

4.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι η μέση τιμή ανά σελίδα μειώθηκε κατά 2% μεταξύ 2013 και δεύτερου εξαμήνου του 2014· σημειώνει, εντούτοις, ότι η αμοιβή ανά σελίδα για «αναθεώρηση» αυξήθηκε κατά 23% στο ίδιο διάστημα· ζητεί από το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα κριτήρια που χρησιμοποίησε για τον καθορισμό των τιμών κατά το οικονομικό έτος 2014· καλεί το Κέντρο να δημοσιοποιήσει επικαιροποιημένα στοιχεία ως προς τις αμοιβές, τις καταθέσεις και τα πλεονάσματα·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

5.  παρατηρεί, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι στην αρχή του 2014, πέντε συστάσεις στις οποίες είχε προβεί η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής (ΥΕΛΕ) παρέμεναν ανοικτές· διαπιστώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι το Κέντρο εφάρμοσε διορθωτικά μέτρα και έκλεισε δύο συστάσεις· σημειώνει ακόμη ότι αναμενόταν επίσης να εφαρμοστούν οι άλλες δύο που είχαν χαρακτηρισθεί ως «πολύ σημαντικές» και η σύσταση με τον χαρακτηρισμό «σημαντική»· καλεί το Κέντρο να εφαρμόσει τις εναπομένουσες αυτές συστάσεις το συντομότερο και να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή·

Εσωτερικοί έλεγχοι

6.  παρατηρεί ότι το Κέντρο συμμορφώνεται με το 80% των προτύπων εσωτερικού ελέγχου (ΠΕΕ), δεδομένου ότι κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να εφαρμόσει τις υπόλοιπες δράσεις που περιείχε το σχέδιο δράσης ΠΕΕ· παρατηρεί επίσης ότι η μετεγκατάσταση του Κέντρου στο Κτήριο Drosbach απαίτησε σημαντική αναδιατύπωση του σχεδιασμού για τη συνέχεια των δραστηριοτήτων του Κέντρου· σημειώνει ότι η αποχώρηση ορισμένων βασικών μελών της διοίκησης του Κέντρου επέδρασε αρνητικά στην έγκαιρη εφαρμογή της διαχείρισης της συνέχειας των δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη αναθεώρηση και επικαιροποίηση της ανάλυσης επιχειρησιακών επιπτώσεων·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

7.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι το Κέντρο έχει ξεκινήσει διαδικασία έγκρισης και εφαρμογής μιας στρατηγικής κατά της απάτης με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις στρατηγικές κατά της απάτης που έχει εκπονήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ· καλεί το Κέντρο να γνωστοποιήσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό·

8.  δηλώνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις του Κέντρου θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη συμμόρφωση όσον αφορά τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα· καλεί το Κέντρο να περιλάβει ένα τυποποιημένο κεφάλαιο για τα θέματα αυτά στην ετήσια έκθεσή του·

Επιδόσεις

9.  σημειώνει με ικανοποίηση τις συνέργειες που πέτυχε το Κέντρο μέσω της από κοινού χρήσης υπηρεσιών με άλλους οργανισμούς· επικροτεί ιδίως τη συμφωνία συνεργασίας που συνομολόγησε το Κέντρο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), βάσει της οποίας το Κέντρο στεγάζει το σύστημα αποκατάστασης μετά από καταστροφή ERA, γεγονός που επιτρέπει τόσο την εξοικονόμηση πόρων όσο και την παροχή ασφάλειας υψηλότερου επιπέδου σε αμφότερους τους οργανισμούς·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Κέντρο εφαρμόζει κοινή προσέγγιση προεπεξεργασίας για τα κοινοτικά εμπορικά σήματα με το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM), αποβλέποντας, μέσω των κοινόχρηστων μεταφραστικών μνημών και της εναρμόνισης των εκατέρωθεν ροών εργασίας, στη διασφάλιση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στη διαδικασία· σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατό να ληφθεί οριστική απόφαση κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014· σημειώνει ότι αμφότεροι οι οργανισμοί συμφώνησαν να συνεχιστεί το πρόγραμμα το 2015· υποστηρίζει τη συμφωνία αυτή και καλεί το Κέντρο να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εξέλιξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας·

Λοιπά σχόλια

11.  σημειώνει με ικανοποίηση το πρόγραμμα προσαρμοστικότητας του Κέντρου, το οποίο ξεκίνησε το 2014 και εστιάζει την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του προσωπικού του Κέντρου και στον περιορισμό των εντοπιζόμενων αποκλίσεων όσον αφορά τις δεξιότητες· παρατηρεί ότι το Κέντρο έχει εκπονήσει κατάλογο εκπαιδευτών και έχει ξεκινήσει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που επελέγησαν· παρατηρεί ότι, από την ανάλυση των δεξιοτήτων που διαθέτουν δύο τουλάχιστον άτομα σε κάθε τμήμα η οποία διενεργήθηκε στα τέλη του 2015, προκύπτει σημαντική αύξηση του ποσοστού, το οποίο ανέρχεται πλέον στο 76,50% σε σχέση με το 65,46% του 2014·

12.  σημειώνει με ικανοποίηση το ενδιαφέρον του Κέντρου να βελτιώσει τη μεθοδολογία διασφάλισης της ποιότητας των μεταφράσεών του και το σύστημα ανατροφοδότησης από τους πελάτες του, καθώς και το σεμινάριο που διοργάνωσε το Κέντρο για εξωτερικούς μεταφραστές, προκειμένου να εξοικειωθούν με τις μεθόδους εργασίας του·

13.  σημειώνει, με βάση τις πληροφορίες του Κέντρου, ότι το Κέντρο έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νέο μέσο προγραμματισμού και παρακολούθησης του προϋπολογισμού, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2015, ένα νέο σύστημα διαχείρισης της ροής των εργασιών μετάφρασης, το «e-CdT», και ένα νέο εργαλείο μετάφρασης με τη βοήθεια υπολογιστή·

°

°  °

14.  παραπέμπει, όσον αφορά τις άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 33.

(2)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 33.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 33.

(8)

ΕΕ C 409 της 9.12.2015, σ. 33.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 314 της 7.12.1994, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου