Menetlus : 2015/2170(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0084/2016

Esitatud tekstid :

A8-0084/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.26
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0162

RAPORT     
PDF 267kWORD 80k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2170(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(4), eriti selle artiklit 14;

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta(10), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2016),

1.  märgib, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2170(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0084/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus”) finantsaruannete kohaselt oli keskuse 2014. aasta lõplik eelarve 56 268 041 eurot, mis tähendab 2013. aastaga võrreldes 7,81 % suurust kasvu;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne”), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et

–  keskuse ja vastuvõtva liikmesriigi valitsuse vahel on sõlmitud peakorterit käsitlev leping;

–  osana kavast kujundada 2017. aastaks ümber oma veebisait kavatseb keskus lihtsustada juurdepääsu haldusnõukoguga seotud dokumentidele;

–  osana kehtestatud meetmetest vähendada eelarve ülejääki, on keskus alates 2013. aastast teostanud kaks tagasimakset klientidele kogusummas 4 900 000 eurot;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

2.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 79,34 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 4,13 % madalam; tõdeb, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 71,97 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 5,71 % madalam;

3.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et keskuse raha ja lühiajaliste hoiuste maht suurenes 2013. aasta lõpu 40 000 000 eurolt 2014. aasta lõpuks 44 000 000 euroni; täheldab, et eelarve ülejääk ja reservid suurenesid 37 500 000 eurolt 40 400 000 euroni, mis näitab, et hindu on võimalik langetada; võtab murega teadmiseks, et eelarve ülejääk on keskuse puhul korduv nähtus; võtab siiski teadmiseks keskuse poolt selle suundumuse ümberpööramiseks võetud positiivsed meetmed;

4.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et lehekülje keskmine hind oli 2014. aasta teisel poolel võrreldes 2013. aastaga 2 % madalam; märgib samas, et toimetatud lehekülje hind tõusis samal ajavahemikul 23 %; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kriteeriumidest, mis põhjustasid selliste hindade kehtestamise 2014. aastal; palub keskusel esitada ajakohastatud andmed praeguste tasude, hoiuste ja ülejäägi kohta;

Siseaudit

5.  märgib keskuse andmetele tuginedes, et 2014. aasta alguses oli keskusel täitmata komisjoni siseauditi talituse antud viis soovitust; tõdeb keskuse esitatud andmete põhjal, et keskus on rakendanud parandusmeetmeid ja täitnud lõpuni kaks soovitust; märgib lisaks, et ülejäänud kahe väga olulise ja ühe olulise soovituse osas võeti otsus need rakendada; palub keskusel ülejäänud soovitusi nii kiiresti kui võimalik täita ja hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni olukorraga kursis;

Sisekontroll

6.  märgib, et keskus järgib sisekontrolli standardeid 80 % ulatuses, sest tegi sisekontrolli standardite tegevuskava ülejäänud meetmete rakendamiseks märkimisväärseid jõupingutusi; märgib lisaks, et keskuse ümberkolimine Drosbachi hoonesse nõudis keskuse talitluspidevuse kava märkimisväärset ümbertegemist; võtab teadmiseks, et mitme keskse liikme lahkumine keskuse juhtkonnast avaldas kahjulikku mõju talitluspidevuse haldamise õigeaegsele rakendamisele, mis tõi kaasa hilinemise majandusliku mõju analüüsi läbivaatamisel ja ajakohastamisel;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

7.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et keskus on kujundamas ja rakendamas pettustevastast strateegiat, mis põhineb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) suunistel ELi detsentraliseeritud asutuste pettustevastaste strateegiate kohta; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses tehtud edusammudest;

8.  märgib, et keskuse aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et keskus lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

Tulemuslikkus

9.  märgib rahuloluga, et keskus on loonud sünergiat, jagades teenuseid teiste ametitega; tunnustab eelkõige keskuse ja Euroopa Raudteeagentuuri (ERA) vahel sõlmitud koostöölepingut, mille alusel keskus majutab ERA avariitaastesüsteemi, võimaldades säästa vahendeid ning pakkudes mõlemale ametile kõrgemat turvalisuse taset;

10.  väljendab heameelt seoses keskuse ja Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) rakendatava ühenduse kaubamärkide ühise eeltöötlusmenetlusega, mille eesmärk on jagada tõlkemälusid ja ühtlustada oma töökorraldused, et tagada protsessi läbipaistvus ja tõhusus; märgib, et eelarveaasta 2014 jooksul ei jõutud veel lõpliku otsuseni; võtab teadmiseks, et mõlemad ametid on kokku leppinud jätkata projekti 2015. aastal: toetab mainitud kokkulepet ning palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selle algatuse arengutest;

Muud kommentaarid

11.  märgib rahuloluga keskuse kohanemisvõime projekti, millega alustati 2014. aastal ja mis keskendub keskuse töötajate kohanemisvõime parandamisele ning tuvastatud oskuste nappuse vähendamisele; täheldab, et keskus koostas koolitajate nimekirja ja hakkas väljaselgitatud koolitustegevusi ellu viima; täheldab, et 2015. aasta lõpus läbi viidud analüüs oskustest, mida omavad vähemalt kaks inimest igas osakonnas, näitab selle protsendi märkimisväärset kasvu, jõudes 76,50 %ni, võrreldes 65,46 %-ga 2014. aastal;

12.  märgib rahuloluga keskuse huvi oma tõlgete kvaliteedi ja klientide tagasiside parandamise vastu, samuti toob esile vabakutselistele tõlkijatele korraldatud seminari, mille eesmärk oli tutvustada neile keskuse töömeetodeid;

13.  võtab keskuse andmetele tuginedes teadmiseks, et keskus on kasutusele võtnud uue eelarve planeerimise ja järelevalve vahendi, mida kasutati esimest korda 2015. aasta eelarve ettevalmistamisel, uue tõlgete töövoo haldamise süsteemi „e-CdT“ ning uue tõlketarkvara;

°

°  °

14.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(13) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 33.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 33.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 33.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 33.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika