Postupak : 2015/2170(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0084/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0084/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.26
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0162

IZVJEŠĆE     
PDF 585kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2170(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(4), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  daje razrješnicu direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Centra(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(10), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.

(2015/2170(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0084/2016),

A.  budući da je, u skladu s njegovim financijskim izvještajima, konačni proračun Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”) za financijsku godinu 2014. iznosio 56 268 041 EUR, što je povećanje od 7,81 % u odnosu na 2013.;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  na temelju navoda Centra potvrđuje sljedeće:

-  Centar i vlada države članice domaćina potpisali su sporazum o sjedištu;

-  Centar će pojednostavniti pristup dokumentaciji o svojem upravnom odboru kao dio plana za redizajniranje njegovih internetskih stranica za 2017.;

-  Centar je od 2013. izvršio dva povrata sredstava klijentima u ukupnom iznosu od 4 900 000 EUR kao dio mjera uvedenih kako bi se smanjio proračunski višak;

Upravljanje proračunom i financijama

2.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 79,34 %, što je pad od 4,13 % u odnosu na 2013.; potvrđuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 71,97 %, što je pad od 5,71 % u odnosu na 2013.;

3.  primjećuje iz izvješća Revizorskog suda da su se gotovinski i kratkoročni depoziti Centra dodatno povećali s 40 000 000 EUR na kraju 2013. godine na 44 000 000 EUR na kraju 2014. godine; opaža da su se proračunski višak i pričuve povećali s 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, što upućuje na mogućnost smanjenja cijena; sa zabrinutošću primjećuje da se proračunski višak redovno ponavlja u Centru; međutim uviđa da Centar poduzima pozitivne mjere kako bi došlo do zaokreta u tom trendu;

4.  na temelju navoda Centra potvrđuje da je prosječna cijena po kartici teksta od 2013. do druge polovine 2014. smanjena za 2 %; no primjećuje da se naknada za redakturu po kartici teksta u istom razdoblju povećala za 23 %; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o kriterijima prema kojima su određene cijene tijekom financijske godine 2014.; traži da Centar podnese ažurirane podatke o aktualnim naknadama, depozitima i viškovima;

Unutarnja revizija

5.  na temelju navoda Centra primjećuje da je na početku 2014. pet preporuka Službe Europske komisije za unutarnju reviziju i dalje bilo otvoreno; na temelju navoda Centra potvrđuje da je Centar proveo korektivne mjere i zaključio dvije preporuke; nadalje primjećuje da su preostale dvije preporuke označene kao „vrlo važne” i jedna označena kao „važna” bile pred provedbom; poziva Centar da što prije provede te preostale preporuke i da o tome obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice;

Unutarnje kontrole

6.  napominje da se Centar pridržava 80 % standarda unutarnje kontrole nakon što je uložio znatne napore u provođenje preostalih mjera akcijskog plana za standarde unutarnje kontrole; nadalje napominje da je preseljenje Centra u zgradu Drosbach zahtijevalo znatnu izmjenu plana kontinuiteta poslovanja Centra; prima na znanje da je odlazak nekoliko ključnih članova rukovodstva Centra imao štetan učinak na pravodobno upravljanje kontinuitetom poslovanja, što je rezultiralo kašnjenjem u preispitivanju i ažuriranju analize poslovnog učinka;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

7.  na temelju navoda Centra potvrđuje da trenutačno traje proces utvrđivanja i provođenja strategije Centra za borbu protiv prijevara na temelju Smjernica za strategije decentraliziranih agencija za borbu protiv prijevara koje je izradio Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF); poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o napretku ostvarenom u tom pogledu;

8.  navodi da bi godišnja izvješća Centra mogla imati važnu ulogu u pridržavanju pravila o transparentnosti, odgovornosti i integritetu; poziva Centar da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Uspješnost

9.  sa zadovoljstvom primjećuje sinergije koje je Centar stvorio dijeljenjem usluga s drugim agencijama; posebno pohvaljuje sporazum o suradnji koji su sklopili Centar i Europska agencija za željeznice (ERA) prema kojem Centar služi kao sjedište sustava ERA-e za oporavak od katastrofa, čime se omogućuju uštede i veća razina sigurnosti za oba tijela;

10.  pozdravlja činjenicu da Centar primjenjuje zajednički pristup prethodne obrade za žigove Zajednice s Uredom za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM) radi dijeljenja prijevodnih memorija i usklađivanja radnih postupaka kako bi se zajamčila transparentnost i učinkovitost tog procesa; primjećuje da tijekom financijske godine 2014. nije bilo moguće donijeti konačnu odluku; potvrđuje da su se obje agencije složile da s tim projektom nastave tijekom 2015.; podupire taj dogovor i poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvješćuje o događanjima u vezi s tom inicijativom;

Druge primjedbe

11.  sa zadovoljstvom primjećuje projekt prilagodljivosti koji je Centar započeo 2014., u kojem je naglasak na povećanju prilagodljivosti njegovih zaposlenika i smanjenju otkrivenih nedostataka u potrebnim vještinama; opaža da je Centar sastavio popis obučavatelja i započeo s provođenjem utvrđenih mjera za osposobljavanje; opaža da je analiza vještina koje posjeduju barem dvije osobe u svakom odjelu, provedena krajem 2015., pokazala da se postotak znatno povećao i da iznosi 76,50 % u usporedbi s 2014. kad je iznosio 65,46 %;

12.  sa zadovoljstvom primjećuje interes Centra za poboljšanje njegova jamstva kvalitete prijevoda i njegova sustava povratnih informacija klijenata, kao i radionicu koju je Centar organizirao za vanjske prevoditelje kako bi ih upoznao s radnim metodama Centra;

13.  na temelju navoda Centra potvrđuje da je Centar primijenio novi alat za planiranje i praćenje proračuna koji je upotrijebljen za pripremu proračuna za 2015., novi sustav za upravljanje prijevodnim radnim postupcima „e-CdT” i novi alat za računalno potpomognuto prevođenje;

°

°  °

14.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx. xxxx 2016.](13) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru nad agencijama.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 33.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 33.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 33.

(8)

SL C 409, 9.12.2015., str. 33.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti