Procedūra : 2015/2170(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0084/2016

Pateikti tekstai :

A8-0084/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.26
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0162

PRANEŠIMAS     
PDF 662kWORD 94k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2170(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(4), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0084/2016),

1.  patvirtina Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, kad Centro 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Centras įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2965/94, įsteigiantį Europos Sąjungos įstaigų vertimo centrą(10), ypač į jo 14 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0084/2016),

1.  pažymi, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2170(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8–0084/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (toliau – Centras) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 56 268 041 EUR, t. y. 7,81 proc. didesnis nei 2013 m.;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog Centro metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Tolesni veiksmai, susiję su 2013 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimu

1.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad:

–  Centras ir priimančiosios valstybės narės vyriausybė pasirašė susitarimą dėl būstinės;

–  Centras, vykdydamas interneto svetainės pertvarkymo iki 2017 m. planą, supaprastins prieigos prie dokumentų, susijusių su jo valdyba, galimybę;

–  nuo 2013 m. Centras, taikydamas biudžeto pertekliaus mažinimo priemones, klientams išmokėjo dvi grąžinamąsias išmokas, kurių bendra suma siekia 4 900 000 EUR;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 79,34 proc., t. y. 4,13 proc. mažesnis nei 2013 m.; konstatuoja, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 71,97 proc., t. y. 5,71 proc. mažesnis nei 2013 m.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, jog Centro turimų grynųjų pinigų ir trumpalaikių indėlių sumos dar padidėjo nuo 40 000 000 EUR 2013 m. pabaigoje iki 44 000 000 EUR 2014 m. pabaigoje; pastebi, kad biudžeto perteklius ir rezervai išaugo nuo 37 500 000 EUR iki 40 400 000 EUR ir kad tai rodo, kad esama galimybių sumažinti kainas; susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad biudžeto perteklius yra pasikartojantis reiškinys Centre; tačiau pripažįsta teigiamus veiksmus, kurių ėmėsi Centras, kad pakeistų šią tendenciją;

4.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad nuo 2013 m. iki 2014 m. antros pusės vidutinė vieno puslapio kaina sumažėjo 2 proc.; vis dėlto pažymi, kad mokestis už revizijos puslapį per tą patį laikotarpį padidėjo 23 proc.; ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie kriterijus, kuriais remiantis buvo nustatytos kainos 2014 finansiniais metais; prašo Centrą pateikti naujausią informaciją apie dabartinius mokesčius, indėlius ir perteklių;

Vidaus auditas

5.  remdamasis Centro suteikta informacija pažymi, kad 2014 m. pradžioje dar nebuvo įvykdytos penkios rekomendacijos, kurias pateikė Komisijos vidaus audito tarnyba (VAT); remdamasis Centro informacija patvirtina, jog jis vykdė taisomuosius veiksmus ir įgyvendino dvi rekomendacijas; taip pat pažymi, kad pasirengta įgyvendinti likusias dvi rekomendacijas, pažymėtas žyma „labai svarbios“, ir vieną rekomendaciją, pažymėtą žyma „svarbi“; ragina Centrą kuo skubiau įgyvendinti šias likusias rekomendacijas ir apie tai informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją;

Vidaus kontrolė

6.  atkreipia dėmesį į tai, kad Centras 80 proc. laikosi vidaus kontrolės standartų (VKS), nes dėjo dideles pastangas, kad būtų įgyvendinti likę VKS veiksmų plane numatyti veiksmai; taip pat pažymi, kad Centrą perkeliant į pastatą „Drosbach“ reikėjo iš esmės pakoreguoti Centro veiklos tęstinumo planą; atkreipia dėmesį į tai, kad, išvykus keliems svarbiems Centro vadovybėms nariams, buvo neigiamai paveiktas gebėjimas laiku užtikrinti veiklos tęstinumo valdymą, todėl vėluota persvarstyti ir atnaujinti poveikio veiklai analizę;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

7.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad šiuo metu jis nustato ir įgyvendina kovos su sukčiavimu strategiją, pagrįstą Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) parengtomis „ES decentralizuotų agentūrų kovos su sukčiavimu strategijų gairėmis“; ragina Centrą biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie šioje srityje pasiektą pažangą;

8  teigia, kad Centro metinėms ataskaitoms galėtų tekti svarbus vaidmuo siekiant laikytis skaidrumo, atskaitomybės ir sąžiningumo principų; ragina Centrą į savo metinę ataskaitą įtraukti šiems principams skirtą standartinį skyrių;

Veikla

9.  su pasitenkinimu atkreipia dėmesį į Centro dalijantis paslaugomis su kitomis agentūromis užtikrintą sąveiką; visų pirma palankiai vertina Centro ir Europos geležinkelio agentūros (ERA) bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo remiantis Centre įrengiama Europos geležinkelio agentūros veiklos atkūrimo po ekstremalių įvykių sistema, nes tai abiem įstaigoms suteikia galimybę sutaupyti lėšų ir užtikrinti aukštesnio lygmens saugumą;

10.  palankiai vertina tai, kad Centras kartu su Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklai ir dizainas) (VRDT) taiko bendrą išankstinio apdorojimo metodą, kad būtų galima dalintis vertimo atmintimis, suderinti atitinkamas darbo procedūras ir taip užtikrinti proceso skaidrumą ir veiksmingumą; atkreipia dėmesį į tai, kad 2014 finansiniais metais nebuvo galima pasiekti galutinio sprendimo; pažymi, kad abi agentūros sutarė tęsti projektą 2015 m.; pritaria šiam susitarimui ir ragina Centrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šios iniciatyvos plėtojimą;

Kitos pastabos

11.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2014 m. Centras pradėjo adaptacijos projektą, kurį vykdant dėmesys telkiamas į tai, kad būtų didinamos darbuotojų galimybės prisitaikyti ir mažinamos nustatytos gebėjimų spragos; pažymi, kad Centras sudarė dėstytojų sąrašą ir pradėjo įgyvendinti nustatytus mokymo veiksmus; pastebi, kad 2015 m. pabaigoje atlikta analizė, kokių gebėjimų turi mažiausiai du kiekvieno skyriaus darbuotojai, rodo, kad procentinė dalis, palyginti su 65,46 proc. rodikliu 2014 m., gerokai padidėjo ir siekia 76,50 proc.;

12.  su pasitenkinimu pažymi, kad Centras yra suinteresuotas pagerinti savo vertimų kokybės užtikrinimą ir klientų grįžtamosios informacijos teikimo sistemą ir kad Centras organizavo seminarą laisvai samdomiems vertėjams, kad supažindintų juos su Centro darbo metodais;

13.  remdamasis Centro suteikta informacija patvirtina, kad jis pradėjo taikyti naują biudžeto planavimo ir stebėsenos priemonę, kuri buvo naudojama rengiant 2015 m. biudžetą, naują vertimo darbo srauto valdymo sistemą „e-CDT“ ir naują kompiuterinę pagalbinę vertimo priemonę;

°

°  °

14.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo [2016 m. .. … d.](13) rezoliucijoje dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 33.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 33.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 33.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 33.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 314, 1994 12 7, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA-PROV(2016)0000].

Teisinis pranešimas - Privatumo politika