Procedūra : 2015/2170(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0084/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0084/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.26
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0162

ZIŅOJUMS     
PDF 669kWORD 93k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2170(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(4), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2016),

1.  sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram apstiprinājumu par Centra 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada pārskatiem ar Centra atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Centram par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 1994. gada 28. novembra Regulu (EK) Nr. 2965/94, ar ko izveido Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru(10), un jo īpaši tās 14. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2016),

1.  konstatē, ka Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2170(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0084/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra (turpmāk „Centrs”) finanšu pārskatiem tā 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 56 268 041, kas ir par 7,81 % vairāk nekā 2013. gadā;

B.  tā kā Revīzijas palātas ziņojumā par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādīts, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Centra gada pārskati ir ticami un pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka:

–  ir parakstīts mītnes nolīgums starp Centru un mītnes dalībvalsts valdību;

–  tas vienkāršos ar valdi saistīto dokumentu pieejamību, īstenojot plānu līdz 2017. gadam pārstrādāt tīmekļa vietni;

–  kopš 2013. gada tas ir divas reizes atmaksājis klientiem līdzekļus kopumā EUR 4 900 000 apmērā, īstenojot budžeta pārpalikuma mazināšanas pasākumus;

Budžeta un finanšu pārvaldība

2.  konstatē, ka 2014. finanšu gadā īstenoto budžeta uzraudzības centienu rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 79,34 %, kas ir par 4,13 % mazāk nekā 2013. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 71,97 %, kas ir par 5,71 % mazāk nekā 2013. gadā;

3.  norāda, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Centra rīcībā esošo skaidras naudas līdzekļu un īstermiņa depozītu apmērs ir palielinājies vēl vairāk, proti, no EUR 40 000 000 2013. gada beigās līdz EUR 44 000 000 2014. gada beigās; konstatē, ka budžeta pārpalikums un rezerves palielinājās no EUR 37 500 000 līdz EUR 40 400 000, kas liecina par iespēju pazemināt cenas; ar bažām norāda, ka budžeta pārpalikums ir Centram raksturīga parādība; tomēr atzīst pozitīvos pasākumus, kurus Centrs ir veicis šīs tendences novēršanai;

4.  pēc iepazīšanās ar Centra sniegto informāciju konstatē, ka vidējā cena par lappusi tika samazināta par 2 % laikā no 2013. gada līdz 2014. gada otrajai pusei; tomēr norāda, ka maksa par vienas lappuses rediģēšanu šajā pašā laikposmā palielinājās par 23 %; aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par kritērijiem, saskaņā ar kuriem 2014. finanšu gadā noteiktas cenas; aicina Centru sniegt jaunāko informāciju par pašreizējām cenām, depozītiem un pārpalikumiem;

Iekšējā revīzija

5.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka 2014. gada sākumā pieci Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) ieteikumi vēl nebija īstenoti; pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tas ir veicis koriģējošus pasākumus un īstenojis divus ieteikumus; turklāt norāda, ka bija plānots īstenot atlikušos ieteikumus, no kuriem divi bija atzīmēti kā ļoti svarīgi un viens — kā svarīgs; aicina Centru īstenot šos atlikušos ieteikumus pēc iespējas drīzāk un regulāri informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi;

Iekšējā kontrole

6.  norāda, ka Centrs atbilst 80 % iekšējās kontroles standartu (IKS), jo ir pielicis ievērojamas pūles, lai īstenotu IKS rīcības plānā atlikušos pasākumus; norāda arī to, ka saistībā ar Centra pārcelšanos uz Drosbach ēku nācās ievērojami pārveidot Centra darbības nepārtrauktības plānu; pieņem zināšanai, ka vairāku svarīgu Centra vadības locekļu aiziešanai bija negatīva ietekme uz darbības nepārtrauktības pārvaldības savlaicīgu īstenošanu, kā rezultātā aizkavējās darbības ietekmes analīzes pārskatīšana un atjaunināšana;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

7.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tas patlaban veido un īsteno krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kuras pamatā ir Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izstrādātās vadlīnijas krāpšanas apkarošanas stratēģijām ES decentralizētajās aģentūrās; aicina Centru ziņot budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par šajā jomā sasniegto progresu;

8.  norāda, ka Centra gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes regulējuma ievērošanu; aicina Centru gada ziņojumā iekļaut standarta nodaļu par šiem elementiem;

Darbības rezultāti

9.  ar gandarījumu norāda uz Centra radīto sinerģiju, pakalpojumus izmantojot kopīgi ar citām aģentūrām; īpaši uzteic Centra un Eiropas Dzelzceļa aģentūras (ERA) sadarbības nolīgumu, saskaņā ar kuru Centrā ir izvietota ERA negadījuma seku novēršanas sistēma, ļaujot ietaupīt līdzekļus un nodrošinot augstāku drošības līmeni abām struktūrām;

10.  atzinīgi vērtē to, ka Centrs īsteno kopīgu pieeju Kopienas preču zīmju priekšapstrādei ar Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB), lai kopīgi izmantotu tulkošanas atmiņas un saskaņotu attiecīgās darbplūsmas nolūkā nodrošināt procesa pārredzamību un efektivitāti; norāda, ka 2014. gadā nebija iespējams pieņemt galīgo lēmumu; ņem vērā, ka abas aģentūras vienojās turpināt šo projektu 2015. gadā; atbalsta šādu vienošanos un aicina Centru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs iniciatīvas virzību;

Citi komentāri

11.  ar gandarījumu norāda uz Centra 2014. gadā sākto pielāgošanās projektu, kurā galvenā uzmanība vērsta uz darbinieku pielāgošanās spēju stiprināšanu un konstatētā prasmju trūkuma mazināšanu; konstatē, ka Centrs ir izveidojis mācībspēku sarakstu un sācis īstenot izvēlētos apmācības pasākumus; konstatē, ka 2015. gada beigās veiktā to prasmju analīze, kuras piemīt vismaz diviem cilvēkiem katrā nodaļā, liecina, ka šādu prasmju īpatsvars ir krietni pieaudzis un tagad ir 76,50 % salīdzinājumā ar 65,46 % 2014. gadā;

12.  ar gandarījumu norāda uz Centra vēlēšanos uzlabot tulkojumu kvalitātes nodrošināšanu un klientu atsauksmju sistēmu, kā arī darbsemināru, kuru Centrs rīkoja ārštata tulkotājiem, lai iepazīstinātu viņus ar Centra darba metodēm;

13.  pieņem zināšanai Centra sniegto informāciju, ka tas ir ieviesis jaunu budžeta plānošanas un uzraudzības instrumentu, kas tika izmantots 2015. gada budžeta sagatavošanā, jaunu tulkošanas darbplūsmas pārvaldības sistēmu „e-CdT” un jaunu datorizētu tulkošanas instrumentu;

°

°  °

14.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli(13).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 33. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 33. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 33. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 33. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika