Postup : 2015/2170(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0084/2016

Predkladané texty :

A8-0084/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.26
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0162

SPRÁVA     
PDF 526kWORD 96k
7.4.2016
PE 569.740v02-00 A8-0084/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2170(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(4), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za plnenie rozpočtu strediska za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami strediska(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória stredisku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0068/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2965/94 z 28. novembra 1994 o zriadení Prekladateľského strediska pre inštitúcie Európskej únie(10), a najmä na jeho článok 14,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie má podobu uvedenú v prílohe k správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014

(2015/2170(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A8-0084/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie (ďalej len „stredisko“) na rozpočtový rok 2014 sumu 56 268 041 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 7,81 % v porovnaní s rokom 2013;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka strediska je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Následné kroky v súvislosti s absolutóriom za rok 2013

1.  na základe informácií strediska berie na vedomie, že:

-  medzi strediskom a vládou hostiteľského členského štátu bola podpísaná dohoda o sídle;

-  stredisko zjednoduší prístup k dokumentácii súvisiacej so svojou riadiacou radou v rámci plánu úpravy dizajnu svojho webového sídla do roku 2017;

-  od roku 2013 uskutočnilo dve refundácie klientom v celkovej sume 4 900 000 EUR v rámci opatrení zavedených s cieľom znížiť rozpočtový prebytok;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 79,34 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 4,13 %; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,97 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 5,71 %;

3.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že hotovosť a krátkodobé vklady držané strediskom sa zvýšili zo 40 000 000 EUR na konci roka 2013 na 44 000 000 EUR na konci roka 2014; konštatuje, že rozpočtový prebytok a rezervy sa zvýšili z 37 500 000 EUR na 40 400 000 EUR, čo naznačuje priestor na zníženie cien; so znepokojením konštatuje, že rozpočtový prebytok je v stredisku opakujúcim sa javom; uznáva však pozitívne kroky strediska zamerané na zvrátenie tohto trendu;

4.  berie na vedomie informáciu strediska, že jeho priemerná cena za stranu sa od roku 2013 do druhej polovice roka 2014 znížila o 2 %; konštatuje však, že cena za stranu revízie sa v rovnakom období zvýšila o 23 %; vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o kritériách, ktoré viedli k stanoveniu cien v priebehu rozpočtového roka 2014; žiada stredisko, aby poskytlo aktuálne údaje o súčasných poplatkoch, vkladoch a prebytkoch;

Vnútorný audit

5.  berie na vedomie informáciu strediska, že na začiatku roka 2014 zostávalo otvorených päť odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit (IAS) Komisie; berie na vedomie informáciu strediska, že vykonalo nápravné opatrenia a uzavrelo dve odporúčania; ďalej konštatuje, že vykonanie zostávajúcich dvoch odporúčaní označených ako „veľmi dôležité“ a jedného označeného ako „dôležité“ bolo naplánované; vyzýva stredisko, aby tieto odporúčania vykonalo čo najskôr a informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

Vnútorná kontrola

6.  konštatuje, že stredisko na 80 % spĺňa normy vnútornej kontroly (ICS), keďže vynaložilo značné úsilie na vykonanie zvyšných opatrení v akčnom pláne ICS; ďalej konštatuje, že presťahovanie strediska do budovy Drosbach si vyžiadalo značné prepracovanie plánu kontinuity činností strediska; berie na vedomie, že odchod niekoľkých kľúčových členov manažmentu strediska mal nepriaznivý vplyv na včasnú implementáciu riadenia kontinuity činností, čo malo za následok oneskorenú revíziu a aktualizáciu analýzy vplyvu na činnosť;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

7.  berie na vedomie informáciu strediska, že prebieha proces stanovenia a vykonávania stratégie boja proti podvodom založenej na Usmerneniach pre stratégie boja proti podvodom v decentralizovaných agentúrach EÚ, ktoré vypracoval Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o pokroku dosiahnutom v tomto smere;

8.  konštatuje, že výročné správy strediska by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri dodržiavaní transparentnosti, zodpovednosti a integrity; vyzýva stredisko, aby do svojej výročnej správy zahrnulo štandardnú kapitolu o týchto prvkoch;

Výkonnosť

9.  s uspokojením berie na vedomie synergické efekty, ktoré stredisko vytvorilo spoločným využívaním služieb s ostatnými agentúrami; osobitne víta dohodu o spolupráci medzi strediskom a Európskou železničnou agentúrou (ERA), na základe ktorej stredisko zastrešuje systém ERA na obnovu prevádzky po havárii, čo umožňuje dosahovať úspory a zároveň zabezpečiť vyššiu úroveň bezpečnosti pre oba subjekty;

10.  víta, že stredisko implementuje spoločný prípravný postup v súvislosti s ochrannými známkami Spoločenstva spolu s Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) s cieľom spoločne využívať prekladové pamäte a harmonizovať príslušné postupy v záujme zaručenia transparentnosti a efektívnosti tohto procesu; konštatuje, že v priebehu rozpočtového roka 2014 nebolo možné dosiahnuť konečné rozhodnutie; berie na vedomie, že obe agentúry sa dohodli na pokračovaní projektu v roku 2015; podporuje takúto dohodu a vyzýva stredisko, aby informovalo orgán udeľujúci absolutórium o vývoji tejto iniciatívy;

Ďalšie poznámky

11.  s uspokojením berie na vedomie projekt strediska v oblasti adaptability, ktorý začal v roku 2014 a sústreďuje sa na zvýšenie adaptability zamestnancov a zníženie zistených nedostatkov v zručnostiach; konštatuje, že stredisko určilo zoznam školiteľov a začalo vykonávať určené opatrenia odbornej prípravy; konštatuje, že analýza zručností, ktoré ovládajú aspoň dve osoby v každej sekcii, vykonaná koncom roku 2015 ukázala, že percentuálny podiel sa značne zvýšil na 76,50 % v porovnaní so 65,46 % v roku 2014;

12.  s uspokojením berie na vedomie záujem strediska o zlepšenie zabezpečenia kvality prekladu a systému spätnej väzby od klientov, ako aj seminár, ktorý stredisko usporiadalo pre nezávislých prekladateľov s cieľom oboznámiť ich s pracovnými metódami strediska;

13.  berie na vedomie informáciu strediska, že zaviedlo nový nástroj na plánovanie a sledovanie rozpočtu, ktorý sa použil na prípravu rozpočtu na rok 2015, nový systém na riadenie postupu prác v oblasti prekladu „e-CdT“ a nový prekladateľský softvér;

°

°  °

14.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016](13) [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 33.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 314, 7.12.1994, s. 1.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia