ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

  7.4.2016 - (2015/2187(DEC))

  Комисия по бюджетен контрол
  Докладчик: Дерек Вон

  Процедура : 2015/2187(DEC)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0085/2016
  Внесени текстове :
  A8-0085/2016
  Приети текстове :

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

  (2015/2187(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година,

  –  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Института[1],

  –  като взе предвид декларацията за достоверност[2] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

  –  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[3], и по-специално член 208 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете[4], и по-специално член 15 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[5],

  –  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[6], и по-специално член 108 от него,

  –  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0085/2016),

  1.  освобождава от отговорност директора на Европейския институт за равенство между половете във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2014 година;

  2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

  (2015/2187(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година,

  –  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на Института[7],

  –  като взе предвид декларацията за достоверност[8] относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2014 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на ЕС,

  –  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2016 г. относно освобождаването от отговорност на Института във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

  –  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета[9], и по-специално член 208 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1922/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски институт за равенство между половете[10], и по-специално член 15 от него,

  –  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности[11],

  –  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета[12], и по-специално член 108 от него,

  –  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0085/2016),

  1.  констатира, че окончателните годишни отчети на Европейския институт за равенство между половете са приложени към доклада на Сметната палата;

  2.  одобрява приключването на сметките на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година;

  3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския институт за равенство между половете, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

  3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

  съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

  (2015/2187(DEC))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година,

  –  като взе предвид член 94 и приложение V към своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0085/2016),

  A.  като има предвид, че според финансовите отчети на Европейския институт за равенство между половете (Институтът) неговият окончателен бюджет за финансовата 2014 година възлиза на 7 340 081 EUR, което представлява намаление от 3,08% в сравнение с 2013 г.;

  Б.  като има предвид декларацията на Сметната палата в нейния доклад относно годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете (Институтът), че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Института за финансовата 2014 година са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

  1.  припомня, че Институтът беше създаден с цел да допринася и да укрепва насърчаването на равенството между половете, включително, на първо място, интегрирането на принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на Съюза относно равенството между половете; отбелязва със задоволство, че през 2014 г. Институтът е постигнал 95% от планираните резултати; подчертава, че целите и задачите на Института изискват поддържането на отделна специфична структура в институционалната рамка на Съюза;

  Бюджет и финансово управление

  2.  отбелязва, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2014 година са довели до висока степен на изпълнение на бюджета от 99,04%, което показва, че бюджетните задължения са били поемани своевременно; отбелязва, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 71,91%, което представлява увеличение с 1,75% в сравнение с предходната година;

  Поети задължения и преноси

  3.  приветства допълнителното намаляване на общия размер на пренесените бюджетни кредити за поети задължения от 2 500 000 EUR (32%) през 2012 г. и 2 200 000 EUR (29%) през 2013 г. на 1 900 000 EUR (27%) през 2014 г.; отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че равнището на пренесените бюджетни кредити е високо и се равнява на 1 800 000 EUR (54%) за дял ІІІ (оперативни разходи); потвърждава, че основните причини за тези прехвърляния са закъснения в обществените поръчки за провеждането на анкети и проучвания, както и извършвани проучвания с планиран срок за приключване през 2015 г.; разбира, че причините за закъснелите анкети и проучвания, финансирани с бюджетни кредити за оперативни разходи, често се дължат на обстоятелства извън контрола на Института; призовава обаче Института да продължи усилията си за намаляване на преносите в бюджета за оперативни разходи и да спазва бюджетния принцип на ежегодност;

  4.  отбелязва, че сума в размер от 2 167 128 EUR беше пренесена от финансовата 2013 година; отбелязва със задоволство, че само 1,76% от преносите от 2013 г. са били анулирани;

  5.  призовава в бъдеще Института да поддържа равнището на пренесените за следващата година бюджетни кредити за поети задължения възможно най-ниско;

  Процедури за възлагане на обществени поръчки и набиране на персонал

  6.  отбелязва, че процедурите за възлагане на обществени поръчки от Института са били провеждани на възможно най-широка основа, а при процедурите на договаряне на поръчки с ниска стойност броят на поканените кандидати беше определен по такъв начин, че да се гарантира баланс между публичност и пропорционалност; отбелязва освен това, че бяха завършени 47 оперативни процедури по възлагане на обществени поръчки в размер на 3 217 653 EUR, като остатъкът от оперативния бюджет за 2014 г. беше изразходван за преводи, дневни надбавки, изплащани на експерти, командировки на персонал и отделни случаи на закупване срещу фактура;

  7.  отбелязва въз основа на доклада на Сметната палата, че в края на годината в щатното разписание на Института са фигурирали 29 длъжности, всички от които са били заети; потвърждава, че в очакване на намаляването на персонала и променящите се работни приоритети, Институтът е намалил броя на длъжностите с една в сравнение с предишната година, а съкращаването на други две временни длъжности се предвижда през периода 2016—2017 г.; отбелязва, че с посочените съкращения общото намаляване на неговото щатно разписание ще възлиза на 10%;

  Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

  8  изтъква, че Институтът трябва да разглежда щателно декларациите за конфликти на интереси на своите членове, административен персонал и експерти и да публикува незабавно съответния доклад;

  Вътрешен одит

  9.  отбелязва, че през декември 2014 г. Институтът е представил на Службата за вътрешен одит на Комисията (IAS) план за действие, в който се разглеждат високорисковите области, идентифицирани в хода на анализа на рисковете, извършен от IAS през 2013 г.; признава, че в края на годината, всички процеси са били надлежно изпълнени в рамките на определения график;

  10.  отбелязва, че през март 2014 г. IAS е извършил годишния отчет за вътрешния одит на Института за финансовата 2013 година; отбелязва със задоволство, че IAS не е изказала препоръки, определени като „критични“ или „много важни“; приема за сведение, че след пълна оценка на риска, IAS изготви стратегически план за вътрешен одит за периода 2015—2017 г., който беше одобрен от управителния съвет на Института; потвърждава, че в своя доклад от април 2015 година IAS е потвърдила, че нито една от неприключените препоръки не е определена като „критична“, а една от тях е определена като „много важна“;

  Вътрешен контрол

  11.  констатира, че Институтът, в рамките на изпълнението на неговите стандарти за вътрешен контрол, се е съсредоточил върху приемането на рамка за управление на качеството, прилагането на система за предварителен контрол, засилване на борбата с измамите и борбата с тормоза на работното място, както и върху разработването на своя план за непрекъснатост на дейността; отбелязва, че някои от мерките бяха ефективно изпълнени до 2014 година, а други е предвидено да продължат през 2015 година;

  Други коментари

  12.  отбелязва, че Институтът редовно се консултира с комисията по правата на жените и равенството между половете на Парламента по определени теми, чрез преки контакти с нейните членове или чрез лица за свръзка; освен това отбелязва, че Институтът участва в работни групи на Комисията (Евростат) за проучване на полезните взаимодействия, както и за предоставяне на съвети по технически въпроси, свързания с равенството между половете подход при събирането на данни и хармонизацията; отбелязва, че Институтът работи в тясно сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound); отбелязва, че това е отразено в индекса за равенство между половете и в пекинските доклади на Института за председателството на Съвета;

  13.  призовава Института да подобри своите процедури и практики, които имат за цел да гарантират финансовите интереси на Съюза, и да допринася активно за ориентирана към резултатите процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

  14.  отбелязва със задоволство, че Институтът се стреми към намирането на полезни взаимодействия чрез обединяване на някои задачи и въвеждане на съвместни услуги с други агенции; отбелязва по-специално въвеждането на споразумение за предоставяне на услуги с Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (Frontex) в областта на последващите проверки;

  15.  приветства продължаващото продуктивно сътрудничество между Института и комисията по правата на жените и равенството между половете; призовава за продължаване на взаимодействието между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на Института, като се вземе предвид и разработения от Института индекс за равенството между половете;

  °

  °  °

  16.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 4 април 2016 г.[13] относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

  29.1.2016

  СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

  на вниманието на комисията по бюджетен контрол

  относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2014 година

  (2015/2187(DEC))

  Докладчик по становище: Барбара Матера

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  1.  припомня, че Европейският институт за равенство между половете беше създаден с цел да допринася и да укрепва насърчаването на равенството между половете, включително, на първо място, интегрирането на принципа за равенството между половете във всички политики на Съюза и произтичащите национални политики, и борбата срещу дискриминацията, основана на пола, както и да повишава осведомеността на гражданите на ЕС относно равенството между половете; отбелязва със задоволство, че през 2014 г. Европейският институт за равенство между половете е постигнал 95% от планираните резултати; подчертава, че целите и задачите на Института налагат поддържането на отделна специфична структура в институционалната рамка на ЕС;

  2.  отбелязва, че според Сметната палата годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете дават вярна представа във всички съществени аспекти за неговото финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и за резултатите от неговата дейност и за паричните потоци за приключилата финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Института и счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията;

  3.  посочва, че според Сметната палата операциите, свързани с годишните отчети на Европейския институт за равенство между половете за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г., са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

  4.  приветства факта, че през 2014 г. общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения е 99,04%, общата степен на изпълнение на наличния бюджет за 2014 г. е 77,97% и до края на 2014 г. са запълнени 100% от включените в щатното разписание длъжности;

  5.  отбелязва, че равнището на пренесените бюджетни кредити, за които са поети задължения, е високо за оперативните разходи по дял III (54%), което представлява подобрение спрямо равнището през 2013 г. (56%); основните причини, установени от Сметната палата, са закъсненията в обществените поръчки за провеждането на анкети и проучвания, както и извършваните проучвания, които се очаква да приключат през 2015 г.; отбелязва, че закъсненията при бюджетните кредити за оперативни разходи понякога се дължат на обстоятелства извън контрола на Европейския институт за равенство между половете; настоятелно призовава Европейския институт за равенство между половете да продължи да полага усилия за тяхното постепенно намаляване;

  6.  отбелязва със задоволство одобряването на стратегически план за вътрешен одит за периода 2015 – 2017 г. за Европейския институт за равенство между половете и последващото частично или пълно прилагане на действията, които се съдържат в свързания план за действие;

  7.  приветства продължаващото продуктивно сътрудничество между Европейския институт за равенство между половете и комисията по правата на жените и равенството между половете; призовава за продължаване на взаимодействието между законодателните и незаконодателните приоритети на комисията по правата на жените и равенството между половете и изследванията на Европейския институт за равенство между половете, като се вземат предвид и данните от разработения от Института индекс за равенството между половете;

  8.  счита, въз основа на наличните понастоящем данни, че директорът на Европейския институт за равенство между половете може да бъде освободен от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Института за финансовата 2014 година.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  28.1.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  4.4.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Marian-Jean Marinescu

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

  Bodil Valero

  • [1]  OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 168.
  • [2]  OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 168.
  • [3]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [4]  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
  • [5]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
  • [6]  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
  • [7]  OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 168.
  • [8]  OВ C 409, 9.12.2015 г., стр. 168.
  • [9]  ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
  • [10]  ОВ L 403, 30.12.2006 г., стр. 9.
  • [11]  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.
  • [12]  ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
  • [13]  Текстове, приети на тази дата, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].