ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014

  7.4.2016 - (2015/2187(DEC))

  Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  Zpravodaj: Derek Vaughan

  Postup : 2015/2187(DEC)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  A8-0085/2016
  Předložené texty :
  A8-0085/2016
  Přijaté texty :

  1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014

  (2015/2187(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014,

  –  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi institutu[1],

  –  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[2] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů[4], a zejména na článek 15,

  –  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[5],

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[6], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0085/2016),

  1.  uděluje řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů absolutorium za plnění rozpočtu institutu na rozpočtový rok 2014;

  2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  o uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014

  (2015/2187(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014,

  –  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi institutu[7],

  –  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti[8] účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria institutu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského institutu pro rovnost žen a mužů[10], a zejména na článek 15,

  –  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství[11],

  –  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012[12], a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0085/2016),

  1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského institutu pro rovnost žen a mužů odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

  2.  schvaluje uzavření účtů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014;

  3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

  3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

  obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014

  (2015/2187(DEC))

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014,

  –  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

  –  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0085/2016),

  A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (dále jen „institut“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 7 340 081 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 3,08 %;

  B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka institutu za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

  1.  připomíná, že institut byl zřízen na podporu rovnosti žen a mužů včetně zohledňování genderových otázek ve všech politikách Unie a vyplývajících vnitrostátních politikách a za účelem boje proti diskriminaci založené na pohlaví a ke zvýšení informovanosti občanů EU o této problematice; s uspokojením konstatuje, že institut v roce 2014 dosáhl 95 % toho, co si předsevzal; zdůrazňuje, že cíle a úkoly institutu vyžadují, aby byl v institucionálním rámci Unie zachován jako samostatný zvláštní subjekt;

  Rozpočtové a finanční řízení

  2.  konstatuje, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2014 vyústilo ve vysokou míru plnění rozpočtu dosahující 99,04 %, což dokazuje, že závazky byly přijaty včas; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 71,91 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 1,75 %;

  Závazky a přenosy

  3.  vítá další snížení celkové míry přenosů prostředků na závazky z 2 500 000 EUR (32 %) v roce 2012 a 2 200 000 EUR (29 %) v roce 2013 na 1900 000 EUR (27 %) v roce 2014; na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že míra přenosů prostředků v případě hlavy III (provozní výdaje) byla vysoká a činila 1 800 000 EUR (54 %); bere na vědomí, že hlavními důvody pro tyto přenosy prostředků byla zpožděná zadávací řízení na průzkumy a studie i probíhající studie, které měly být podle plánu dokončeny v roce 2015; chápe, že studie spadající do provozních výdajů bývají často zpožděny z důvodů plynoucích z okolností, jež institut nemůže nijak ovlivnit; vyzývá však institut, aby pokračoval ve svém úsilí o snížení částek přenášených v rámci provozního rozpočtu s cílem dodržovat zásadu ročního rozpočtu;

  4.  bere na vědomí, že z rozpočtového roku 2013 byla přenesena částka ve výši 2 167 128 EUR; s uspokojením konstatuje, že míra zrušených přenosů z roku 2013 činila pouze 1,76 %;

  5.  vyzývá institut, aby v budoucnu co nejvíce omezil objem prostředků na závazky přenášených do dalšího roku;

  Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

  6.  konstatuje, že veřejné zakázky nabízel institut na co nejširším základě, zatímco v případě vyjednávacích řízení o zakázkách nízké hodnoty byl počet vyzvaných uchazečů stanoven tak, aby se zajistila rovnováha mezi veřejnou povahou zakázek a přiměřeností; dále konstatuje, že bylo dokončeno 47 postupů zadávání provozních zakázek v hodnotě 3 217 653 EUR, zatímco zbytek provozního rozpočtu na rok 2014 byl vynaložen na překlady, denní příspěvky vyplácené odborníkům, služební cesty zaměstnanců a příležitostné nákupy na faktury;

  7.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že na konci roku měl institut ve svém plánu pracovních míst 29 pozic, které byly všechny obsazeny; potvrzuje, že vzhledem k plánovanému snižování počtu zaměstnanců a měnícím se pracovním prioritám snížil institut počet pracovních míst o jedno ve srovnání s předchozím rokem, zatímco zrušení dalších dvou dočasných pracovních míst se předpokládá v letech 2016–2017; konstatuje, že díky zrušení těchto pracovních míst bude dosaženo celkového snížení plánu pracovních míst o 10 %;

  Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

  8  zdůrazňuje, že institut musí důkladně prověřovat prohlášení o střetu zájmů svých členů, administrativních pracovníků a odborníků a měl by v této souvislosti bezodkladně uveřejnit příslušnou zprávu;

  Interní audit

  9.  bere na vědomí, že institut předložil útvaru interního auditu Komise (dále jen „útvar IAS“) v prosinci 2014 akční plán zaměřený na vysoce rizikové oblasti zjištěné během analýzy rizik, kterou útvar IAS uskutečnil v roce 2013; konstatuje, že na konci roku byly všechny procesy řádně provedeny v rámci stanoveného časového harmonogramu;

  10.  konstatuje, že útvar IAS připravil v březnu 2014 výroční zprávu o interním auditu v institutu za rozpočtový rok 2013; s uspokojením konstatuje, že útvar IAS nevydal žádná doporučení označená jako „kritická“ nebo „velmi důležitá“; bere na vědomí, že útvar IAS připravil na základě úplného posouzení rizik strategický plán interního auditu na období 2015–2017, který schválila správní rada institutu; konstatuje, že útvar IAS ve své zprávě z dubna 2015 potvrdil, že žádná otevřená doporučení nejsou označena jako „kritická“ a že jedno otevřené doporučení je označeno jako „velmi důležité“;

  Interní kontroly

  11.  konstatuje, že se institut v rámci provádění svých standardů interní kontroly zaměřoval na přijetí rámce pro řízení kvality, uplatňování kontrolního systému ex-ante, posílení prostředí zaměřeného na boj proti podvodům a proti obtěžování, jakož i na rozvoj svého plánu kontinuity provozu; konstatuje, že některá opatření byla účinně provedena do konce roku 2014, zatímco jiná měla pokračovat během roku 2015;

  Další připomínky

  12.  konstatuje, že institut pravidelně konzultuje s parlamentním Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví o určených tématech, a to prostřednictvím přímých kontaktů s jeho členy nebo prostřednictvím styčných subjektů; dále konstatuje, že se institut účastní pracovních skupin Komise (Eurostatu) s cílem dosáhnout součinnosti, ale také poskytovat poradenství o technických otázkách, genderovém hledisku shromažďování údajů a harmonizaci; konstatuje, že institut úzce spolupracuje s Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a Evropskou nadací pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Euroufound); konstatuje, že se to odráží v indexu rovnosti žen a mužů a ve zprávách, který institut vydává v souvislosti s Pekingskou deklarací pro předsednictví Rady;

  13.  vyzývá institut, aby zlepšil své postupy a praktiky, které mají za cíl chránit finanční zájmy Unie, a aby aktivně přispíval k procesu udělování absolutoria zaměřenému na výsledky;

  14.  s uspokojením konstatuje, že institut usiluje o součinnost sdružováním některých úkolů a zaváděním sdílených služeb s ostatními agenturami; zejména připomíná uzavření dohody o poskytování služeb s Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (Frontex) v oblasti kontrol ex-post;

  15.  vítá probíhající produktivní spolupráci mezi institutem a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví; vybízí k lepší koordinaci legislativních i nelegislativních priorit Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumu institutu, rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který institut vyvinul;

  °

  °  °

  16.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne 4. dubna 2016[13] o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

  29.1.2016

  STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví

  pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

  k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2014

  (2015/2187(DEC))

  Navrhovatelka: Barbara Matera

  NÁVRHY

  Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

  1.  připomíná, že Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) byl zřízen na podporu rovnosti žen a mužů včetně zohledňování genderových otázek ve všech politikách Unie a vyplývajících vnitrostátních politikách a za účelem boje proti diskriminaci založené na pohlaví a ke zvýšení informovanosti občanů EU o této problematice; s uspokojením konstatuje, že institut EIGE v roce 2014 dosáhl 95 % toho, co si předsevzal; zdůrazňuje, že s ohledem na cíle a úkoly institutu je třeba v institucionálním rámci EU zachovat samostatný zvláštní subjekt;

  2.  konstatuje, že podle stanoviska Účetního dvora roční účetní závěrka institutu ve všech významných ohledech věrně zobrazuje jeho finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jeho hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jeho finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise;

  3.  poukazuje na stanovisko Účetního dvora, že operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka institutu EIGE za rozpočtový rok končící 31. prosincem 2014, jsou ve všech významných ohledech legální a správné;

  4.  vítá, že v roce 2014 dosahovala celková míra prostředků přidělených na závazky 99,04 %, celková dostupná míra plnění rozpočtu za rok 2014 byla 77, 97 % a plán pracovních míst byl do konce roku 2014 naplněn na 100 %;

  5.  poukazuje na to, že úroveň přenosů prostředků na závazky byla v případě hlavy III (operační výdaje) vysoká (54 %), což ve srovnání s rokem 2013, kdy dosahovala 56 %, znamená určité zlepšení; mezi hlavními důvody, které Účetní dvůr zjistil, bylo zpožděné zadávání veřejných zakázek týkajících se průzkumů a studií a již probíhajících studií, které měly být dokončeny v roce 2015; připomíná, že zpoždění týkající se provozních prostředků jsou zapříčiněna okolnostmi, které institut EIGE nemohl ovlivnit; naléhavě vyzývá institut EIGE, aby pokračoval v úsilí tato zpoždění omezit;

  6.  s uspokojením bere na vědomí schválení strategického plánu interního auditu na období 2015–2017 pro institut EIGE a následné částečné nebo úplné provádění opatření obsažených v souvisejícím akčním plánu;

  7.  vítá probíhající produktivní spolupráci mezi institutem EIGE a Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví; vybízí k lepší koordinaci legislativních i nelegislativních priorit Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a výzkumu institutu EIGE, rovněž s ohledem na výsledky indexu rovnosti žen a mužů, který vyvinul institut EIGE;

  8.  na základě dostupných údajů je toho názoru, že ředitelce institutu EIGE lze udělit absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014.

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

  Datum přijetí

  28.1.2016

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

  VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

  Datum přijetí

  4.4.2016

   

   

   

  Výsledek konečného hlasování

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Členové přítomní při konečném hlasování

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Náhradníci přítomní při konečném hlasování

  Marian-Jean Marinescu

  Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

  Bodil Valero

  • [1]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 168.
  • [2]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 168.
  • [3]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
  • [5]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 168.
  • [8]  Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 168.
  • [9]  Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  Úř. věst. L 403, 30.12.2006, s. 9.
  • [11]  Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.
  • [12]  Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  Texty přijaté toho dne, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].