BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

  7.4.2016 - (2015/2187(DEC))

  Budgetkontroludvalget
  Ordfører for udtalelse: Derek Vaughan

  Procedure : 2015/2187(DEC)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0085/2016
  Indgivne tekster :
  A8-0085/2016
  Vedtagne tekster :

  1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

  (2015/2187(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014, med instituttets svar[1],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder[4], særlig artikel 15,

  –  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[5],

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0085/2016),

  1.  meddeler direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder decharge for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2014;

  2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  • [1]  EUT C 409 af 9.12.2015, s. 168.
  • [2]  EUT C 409 af 9.12.2015, s. 168.
  • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
  • [5]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

  2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

  om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

  (2015/2187(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014,

  –  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014, med instituttets svar[1],

  –  der henviser til Revisionsrettens erklæring[2] for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om meddelelse af decharge til instituttet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002[3], særlig artikel 208,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder[4], særlig artikel 15,

  –  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[5],

  –  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012[6], særlig artikel 108,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0085/2016),

  1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

  2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014;

  3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

  3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

  (2015/2187(DEC))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

  –  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0085/2016),

  A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder ("instituttet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets årsregnskab var på 7 340 081 EUR, hvilket er et fald på 3,08 % i forhold til 2013;

  B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at instituttets årsregnskab for regnskabsåret 2014 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

  1.  minder om, at instituttet er oprettet med henblik på at bidrage til at styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder yderligere ved først og fremmest at integrere ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og i de heraf følgende nationale politikker, bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn samt ved at øge unionsborgernes bevidsthed om ligestilling; bemærker med tilfredshed, at instituttet i 2014 gennemførte 95 % af de planlagte output; understreger, at instituttets formål og opgaver kræver, at der i Unionens institutionelle ramme opretholdes en separat enhed dedikeret til dette formål;

  Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

  2.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en høj budgetgennemførelsesgrad, nemlig på 99,04 %, hvilket tyder på, at forpligtelserne blev indgået rettidigt; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 71,91 % svarende til en stigning på 1,75 % i forhold til det foregående år;

  Forpligtelser og fremførsler

  3.  bemærker med tilfredshed, at instituttet yderligere har reduceret det samlede niveau af fremførsler af forpligtede bevillinger fra 2 500 000 EUR (32 %) i 2012 og 2 200 000 mio. EUR (29 %) i 2013 til 1 900 000 mio. EUR (27 %) i 2014; bemærker i Revisionsrettens beretning, at niveauet for fremførsler var på 1 800 000 EUR (54 %) for afsnit III (aktionsudgifter); erkender, at hovedårsagerne til disse fremførsler var forsinkede udbud i forbindelse med undersøgelser og igangværende undersøgelser, som forventedes afsluttet i 2015 som planlagt; forstår, at årsagerne til de forsinkede undersøgelser under aktionsbevillinger ofte skyldes omstændigheder, som instituttet ikke har kontrol over; opfordrer imidlertid instituttet til at fortsætte sin indsats for at nedbringe omfanget af fremførsler i driftsbudgettet for at respektere budgetprincippet om etårighed;

  4.  bemærker, at 2 167 128 EUR blev fremført fra regnskabsåret 2013; noterer med tilfredshed, at kun 1,76 % af fremførslerne fra 2013 bortfaldt;

  5.  opfordrer instituttet til i fremtiden at bestræbe sig på at begrænse omfanget af midler, der overføres til det efterfølgende år, mest muligt;

  Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

  6.  bemærker, at de offentlige udbudsprocedurer for instituttets indkøb blev afholdt på det bredest mulige grundlag, mens antallet af indbudte i forbindelse med udbud med forhandling om kontrakter med lav værdi blev fastsat, så det sikrede balance mellem offentlighed og proportionalitet; bemærker desuden, at der blev afsluttet 47 udbudsprocedurer vedrørende driften for i alt 3 217 653 EUR, og at resten af driftsbudgettet for 2014 anvendtes til oversættelser, godtgørelser til eksperter, tjenesterejser for medarbejdere og diverse fakturerede indkøb;

  7.  bemærker i Revisionsrettens beretning, at instituttet ved årets udgang havde 29 stillinger i sin stillingsfortegnelse, som alle var besat; konstaterer, at instituttet som forberedelse til personalenedskæringen og ændrede arbejdsprioriteringer har reduceret antallet af stillinger med én i forhold til året før, og at yderligere to midlertidige stillinger vil blive nedlagt i perioden 2016-2017; bemærker, at disse nedskæringer vil medføre en samlet nedskæring af instituttets personale på 10 %;

  Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

  8  minder om, at agenturet skal undersøge erklæringerne om interessekonflikter fra sine medlemmer, sit forvaltningspersonale og sine eksperter indgående og offentliggøre rapporten desangående hurtigst muligt;

  Intern revision

  9.  anerkender, at instituttet i december 2014 sendte Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) en handlingsplan vedrørende højrisikoområder, der var peget på i IAS' risikoanalyse fra 2013; anerkender, at alle procedurer ved årets udgang var gennemført behørigt inden for den fastsatte tidsfrist;

  10.  bemærker, at IAS i marts 2014 udarbejdede en årlig intern revisionsberetning på instituttet for regnskabsåret 2013; bemærker med tilfredshed, at IAS ikke fremsatte nogen anbefalinger markeret som "kritisk" eller "meget vigtig"; bemærker, at IAS efter den fuldstændige risikovurdering udarbejdede en strategisk intern revisionsplan for 2015-2017, som blev godkendt af instituttets bestyrelse; konstaterer, at IAS i sin beretning fra april 2015 bekræftede, at ingen udestående anbefalinger var klassificeret som "kritisk", og at en udestående anbefaling var klassificeret som "meget vigtig";

  Intern kontrol

  11.  konstaterer, at instituttet inden for rammerne af gennemførelsen af sine interne kontrolstandarder koncentrerede sig om at indføre kvalitetsstyringssystemet, tage et system til forudgående kontrol i brug, styrke et miljø, der bekæmper svig og chikane, samt udvikle sin kontinuitetsplan; bemærker, at nogle foranstaltninger blev fuldt gennemført i 2014, mens andre var planlagt til at fortsætte i 2015;

  Andre bemærkninger

  12.  bemærker, at instituttet regelmæssigt rådfører sig med Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om specifikke emner, enten gennem direkte kontakt med udvalgets medlemmer eller via kontaktpersoner; bemærker desuden, at instituttet deltager i Kommissionens (Eurostats) arbejdsgrupper med henblik på at fremme synergier, men også for at give råd om tekniske spørgsmål, kønsperspektivet i forbindelse med dataindsamling og harmonisering; bemærker, at instituttet arbejder tæt sammen med Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound); bemærker, at dette afspejles i kønsligestillingsindekset og i instituttets Beijing-rapporter til Rådets formandskab:

  13.  opfordrer instituttet til at forbedre sine procedurer og praksisser, der tager sigte på at beskytte Unionens finansielle interesser, og til aktivt at bidrage til en resultatorienteret dechargeprocedure;

  14.  bemærker med tilfredshed, at instituttet tilstræber synergier ved at samle visse opgaver og indføre tjenestedeling med andre agenturer; bemærker navnlig indgåelsen af en serviceaftale med Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) i forbindelse med efterfølgende kontrol;

  15.  glæder sig over det igangværende produktive samarbejde mellem instituttet og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; opfordrer til at øge samspillet mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning, samtidig med at der tages højde for kønsligestillingsindekset, som er udviklet af instituttet;

  °

  °  °

  16.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 4. april 2016[7] om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

  29.1.2016

  UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

  til Budgetkontroludvalget

  om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2014

  (2015/2187(DEC))

  Ordfører for udtalelse: Barbara Matera

  FORSLAG

  Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  1.  minder om, at Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) er oprettet med henblik på at bidrage til at styrke ligestillingen mellem mænd og kvinder yderligere ved først og fremmest at integrere ligestillingsaspektet i alle Unionens politikker og i de heraf følgende nationale politikker, bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn samt ved at øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling; bemærker med tilfredshed, at EIGE i 2014 gennemførte 95 % af de planlagte output; understreger, at instituttets mål og opgaver kræver, at der inden for EU's institutionelle ramme bevares en separat enhed, som er dedikeret til dette formål;

  2.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at instituttets årsregnskab i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af dets finansielle stilling pr. 31. december 2014 og af resultaterne af dets transaktioner og pengestrømme i det afsluttede regnskabsår i overensstemmelse med dets finansielle bestemmelser og de regnskabsregler, der er fastlagt af Kommissionens regnskabsfører;

  3.  påpeger Revisionsrettens holdning, hvorefter de transaktioner, der ligger til grund for EIGE's årsregnskab for det regnskabsår, der afsluttedes den 31. december 2014, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

  4.  glæder sig over, at der i 2014 samlet set var indgået forpligtelser for 99,04 % af bevillingerne, at den samlede tilgængelige budgetgennemførelsesgrad for 2014 var på 77,97 %, og at 100 % af stillingerne i stillingsfortegnelsen var besat ved udgangen af 2014;

  5.  noterer sig, at niveauet for fremførsler for forpligtede bevillinger var højt under afsnit III driftsudgifter (54 %), hvilket er en forbedring i forhold til 2013-niveauet på 56 %; bemærker, at Revisionsretten som de vigtigste årsager hertil har påpeget forsinkede udbud i forbindelse med undersøgelser og igangværende undersøgelser, som forventedes afsluttet i 2015; bemærker, at forsinkelserne i aktionsbevillingerne sommetider skyldes omstændigheder, der ligger uden for EIGE's kontrol; opfordrer indtrængende EIGE til at fortsætte sine bestræbelser på gradvist at reducere disse;

  6.  bemærker med tilfredshed godkendelsen af en strategisk intern revisionsplan for perioden 2015-2017 for EIGE og efterfølgende delvis eller fuldstændig gennemførelse af aktioner i handlingsplanen;

  7.  glæder sig over det igangværende produktive samarbejde mellem EIGE og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling; opfordrer til at øge samspillet mellem de lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige prioriteringer i Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling og instituttets forskning, samtidig med at der tages højde for dataene fra kønsligestillingsindekset, som er udviklet af EIGE;

  8.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til direktøren for EIGE for gennemførelsen af EIGE's budget for regnskabsåret 2014.

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGRÅDGIVENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  28.1.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

  RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

  Dato for vedtagelse

  4.4.2016

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Marian-Jean Marinescu

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Bodil Valero

  • [1]  EUT C 409 af 9.12.2015, s. 168.
  • [2]  EUT C 409 af 9.12.2015, s. 168.
  • [3]  EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  EUT L 403 af 30.12.2006, s. 9.
  • [5]  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].