Διαδικασία : 2015/2187(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0085/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0085/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.37
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0173

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 687kWORD 116k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2187(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3), του Συμβουλίου, και συγκεκριμένα το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(4), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0085/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις του Ινστιτούτου(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9), του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1922/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων(10), και ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0085/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2187(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0085/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές του καταστάσεις, ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων («Ινστιτούτο») για το οικονομικό έτος 2014 ήταν 7 340 081 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση ύψους 3,08% σε σύγκριση με το 2013·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (εφεξής «Συνέδριο»), στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014 (εφεξής «έκθεση του Συνεδρίου»), δήλωσε πως αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2014 είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

1.  υπενθυμίζει ότι το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης, πρωτίστως, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, καθώς και να ενισχύσει την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά την ισότητα των φύλων· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, το 2014, το Ινστιτούτο πέτυχε το 95% των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων· τονίζει ότι οι στόχοι και τα καθήκοντα του Ινστιτούτου απαιτούν τη διατήρηση της χωριστής συγκεκριμένης οντότητας εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

2.  σημειώνει ότι η παρακολούθηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 παρουσίασαν ένα υψηλό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού (99,04%), γεγονός που καταδεικνύει ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως· σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ανήλθε σε 71,91%, πράγμα το οποίο συνιστά αύξηση κατά 1,75% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος·

Αναλήψεις υποχρεώσεων και μεταφορές από έτος σε έτος

3.  επιδοκιμάζει την περαιτέρω μείωση του συνολικού επιπέδου των μεταφορών πιστώσεων από 2 500 000 EUR (32%) το 2012 και 2 200 000 EUR (29%) το 2013 σε 1 900 000 EUR (27%) το 2014· επισημαίνει με βάση την έκθεση του Συνεδρίου ότι το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρθηκαν στο επόμενο έτος για τον τίτλο ΙΙΙ (επιχειρησιακές δαπάνες) ανήλθε σε 1 800 000 EUR (54%)· αναγνωρίζει ότι κύριος λόγος των μεταφορών αυτών ήταν η καθυστερημένη προκήρυξη διαγωνισμών για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών καθώς και οι μελέτες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά αναμένεται να ολοκληρωθούν κατά τα προβλεφθέντα το 2015· κατανοεί ότι οι λόγοι για τις καθυστερημένες μελέτες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών πιστώσεων οφείλονται συχνά σε περιστάσεις εκτός του ελέγχου του Ινστιτούτου· ζητεί, ωστόσο, από το Ινστιτούτο να συνεχίσει τις προσπάθειες για μείωση του ύψους των μεταφορών πιστώσεων στον επιχειρησιακό προϋπολογισμό σε ένδειξη σεβασμού της αρχής της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού·

4.  παρατηρεί ότι μεταφέρθηκαν 2 167 128 EUR από το οικονομικό έτος 2013· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 2013 ακυρώθηκε μόνο το 1,76% των μεταφερθεισών πιστώσεων·

5.  καλεί το Ινστιτούτο να διατηρήσει στο μέλλον το επίπεδο των ανειλημμένων πιστώσεων που μεταφέρονται στο επόμενο έτος όσο το δυνατόν χαμηλότερο,

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

6.  σημειώνει ότι οι δημόσιες συμβάσεις του Ινστιτούτο ανατέθηκαν σε όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση, ενώ για τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση για συμβάσεις χαμηλής αξίας ο αριθμός των υποψηφίων που προσκλήθηκαν καθορίστηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ισορροπία μεταξύ δημοσιότητας και αναλογικότητας· σημειώνει, επιπλέον, ότι 47 διαδικασίες σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων ολοκληρώθηκαν για το ποσό των 3 217 653 EUR, ενώ το υπόλοιπο των 2014 πράξεων προϋπολογισμού δαπανήθηκε για μεταφράσεις, ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε εμπειρογνώμονες, προσωπικό αποστολών και περιστασιακές αγορές βάσει τιμολογίου·

7.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι, στο τέλος του έτους, το Ινστιτούτο είχε 29 θέσεις στο οργανόγραμμά του, οι οποίες ήταν κατειλημμένες· διαπιστώνει ότι, εν όψει της μείωσης προσωπικού και των εξελισσόμενων προτεραιοτήτων εργασίας, το Ινστιτούτο μείωσε τον αριθμό των θέσεων κατά μία, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μείωση δύο άλλων έκτακτων θέσεων προβλέπεται για την περίοδο 2016-2017· παρατηρεί ότι οι μειώσεις αυτές θα επιφέρουν συνολική μείωση του οργανογράμματος κατά 10%·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  επισημαίνει ότι το Ινστιτούτο πρέπει να ελέγχει τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων εκ μέρους των μελών του, του διοικητικού προσωπικού και εμπειρογνωμόνων και να δημοσιεύει τη σχετική έκθεση χωρίς καθυστέρηση·

Εσωτερικός έλεγχος

9.  αναγνωρίζει ότι το Ινστιτούτο υπέβαλε στην υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της Επιτροπής (IAS) το Δεκέμβριο 2014 ένα σχέδιο δράσης με περιοχές υψηλού κινδύνου οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάλυσης κινδύνων της IAS που πραγματοποιήθηκε το 2013· βεβαιώνει ότι στο τέλος του έτους, όλες οι διαδικασίες τηρούνταν δεόντως εντός της καθορισμένης προθεσμίας·

10.  σημειώνει ότι το Μάρτιο 2014, η IAS εκπόνησε ετήσια έκθεση εσωτερικού ελέγχου του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2013· διαπιστώνει με ικανοποίηση ότι η IAS δεν εξέδωσε συστάσεις ούτε με την ένδειξη «κρίσιμης σημασίας» ούτε «πολύ σημαντικές»· σημειώνει ότι, μετά από πλήρη αξιολόγηση κινδύνου, η IAS ετοίμασε σχέδιο στρατηγικής εσωτερικού ελέγχου για την περίοδο 2015-2017, το οποίο εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ινστιτούτου· διαπιστώνει ότι η IAS, στην έκθεσή της του Απριλίου 2015, επιβεβαίωσε ότι καμία από τις συστάσεις δεν χαρακτηρίστηκε ως «κρίσιμης σημασίας» και ότι μία ανοικτή σύσταση χαρακτηρίστηκε ως «πολύ σημαντική»·

Εσωτερικοί έλεγχοι

11.  διαπιστώνει ότι το Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προτύπων εσωτερικού ελέγχου, επικεντρώθηκε στην έγκριση του πλαισίου διαχείρισης της ποιότητας, στην εφαρμογή ενός συστήματος εκ των προτέρων ελέγχου και στην καταπολέμηση της απάτης, την ενίσχυση του περιβάλλοντος κατά της παρενόχλησης καθώς και στην ανάπτυξη του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας· σημειώνει ότι ορισμένα μέτρα εφαρμόσθηκαν αποτελεσματικά έως το 2014 ενώ άλλα θα συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια του 2015·

Λοιπά σχόλια

12.  σημειώνει ότι το Ινστιτούτο τακτικά ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου για συγκεκριμένα θέματα, μέσω άμεσων επαφών με τα μέλη του ή μέσω συνδέσμων· σημειώνει περαιτέρω ότι το Ινστιτούτο συμμετέχει στις ομάδες εργασίας της Επιτροπής (Eurostat) σε αναζήτηση συνεργειών αλλά και για παροχή συμβουλών για τεχνικά ζητήματα, τη διάσταση του φύλου στη συλλογή δεδομένων και εναρμόνιση· σημειώνει ότι το Ινστιτούτο συνεργάζεται στενά με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας (Eurofound)· παρατηρεί πως αυτό αντανακλάται στον δείκτη ισότητας των φύλων και στις εκθέσεις του Πεκίνου του Ινστιτούτου για την Προεδρία του Συμβουλίου·

13.  καλεί το Ινστιτούτο να ενισχύσει τις διαδικασίες και πρακτικές του με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης και να συμβάλει ενεργά σε μια προσανατολισμένη προς τα αποτελέσματα διαδικασία απαλλαγής·

14.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι το Ινστιτούτο αναζητά συνέργειες με τη συνένωση ορισμένων καθηκόντων και τη θέσπιση κοινών υπηρεσιών με άλλους οργανισμούς· σημειώνει συγκεκριμένα τη σε υπηρεσιακό επίπεδο θέσπιση συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) στον τομέα των εκ των υστέρων ελέγχων·

15.  επιδοκιμάζει την τρέχουσα παραγωγική συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των ερευνών του Ινστιτούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποδεικτικά στοιχεία του δείκτη ισότητας των φύλων που ανέπτυξε το Ινστιτούτο·

°

°  °

16.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 4ης Απριλίου 2016(13) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

29.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2187(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης, πρωτίστως, της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης και στις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, καθώς και να ενισχύσει την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες της ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των φύλων· παρατηρεί με ικανοποίηση ότι, το 2014, το EIGE πέτυχε το 95% των προγραμματισμένων αποτελεσμάτων· τονίζει ότι οι στόχοι και τα καθήκοντα του Ινστιτούτου καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση χωριστής ειδικής οντότητας εντός του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ·

2.  σημειώνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασής του την 31η Δεκεμβρίου 2014, των αποτελεσμάτων των πράξεών του και των ταμειακών ροών του για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού του και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

3.  επισημαίνει τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί του EIGE για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 το συνολικό ποσοστό ανειλημμένων πιστώσεων ανήλθε στο 99,04%, το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού για το 2014 ήταν 77,97%, και μέχρι τα τέλη του 2014 είχε καλυφθεί το 100% των θέσεων του πίνακα προσωπικού·

5.  σημειώνει ότι το ποσοστό των μεταφορών ανειλημμένων πιστώσεων στο επόμενο οικονομικό έτος ήταν υψηλό για τον τίτλο ΙΙΙ «Επιχειρησιακές δαπάνες» (54%), σημειώνοντας ωστόσο βελτίωση σε σχέση με το ποσοστό 56% του 2013· οι κύριοι λόγοι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, ήταν οι καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων για έρευνες και μελέτες, καθώς και οι υπό εξέλιξη μελέτες οι οποίες αναμενόταν να ολοκληρωθούν το 2015· σημειώνει ότι οι καθυστερήσεις όσον αφορά τις επιχειρησιακές πιστώσεις οφείλονται ενίοτε σε συνθήκες εκτός του ελέγχου του EIGE· προτρέπει το EIGE να συνεχίσει τις προσπάθειές του για τη σταδιακή μείωσή τους·

6.  σημειώνει με ικανοποίηση την έγκριση ενός στρατηγικού σχεδίου εσωτερικού λογιστικού ελέγχου 2015-2017 για το EIGE και την μετέπειτα μερική ή πλήρη εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στο σχετικό σχέδιο δράσης·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την τρέχουσα παραγωγική συνεργασία μεταξύ του EIGE και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων· ζητεί να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των νομοθετικών και μη νομοθετικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και των ερευνών του Ινστιτούτου, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία του δείκτη ισότητας των φύλων που ανέπτυξε το EIGE·

8.  εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα επί του παρόντος στοιχεία, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στον Διευθυντή του EIGE όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ινστιτούτου για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ Ε 409 της 9.12.2015, σ. 168.

(2)

ΕΕ Ε 409 της 9.12.2015, σ. 168.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 403 της 30.10.2006, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ Ε 409 της 9.12.2015, σ. 168.

(8)

ΕΕ Ε 409 της 9.12.2015, σ. 168.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 403 της 30.10.2006, σ. 9.

(11)

ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου