IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.

  7.4.2016 - (2015/2187(DEC))

  Odbor za proračunski nadzor
  Izvjestitelj: Derek Vaughan

  Postupak : 2015/2187(DEC)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0085/2016
  Podneseni tekstovi :
  A8-0085/2016
  Doneseni tekstovi :

  1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.

  (2015/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Instituta[1],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[2] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[3], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova[4], a posebno njezin članak 15.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[5],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[6], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

  1.  daje razrješnicu direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2014.;

  2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zaključenju poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.

  (2015/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014., kojemu su priloženi odgovori Instituta[7],

  –  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu[8] u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Institut treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8 - 0085/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća[9], a posebno njezin članak 208.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1922/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju Europskog instituta za ravnopravnost spolova[10], a posebno njezin članak 15.,

  –  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica[11],

  –  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[12], a posebno njezin članak 108.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

  1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Europskog instituta za ravnopravnost spolova odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

  2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

  3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Europskog instituta za ravnopravnost spolova, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

  3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.

  (2015/2187(DEC))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014.,

  –  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0085/2016),

  A.  budući da je, u skladu s financijskim izvještajima, konačni proračun Europskog instituta za ravnopravnost spolova („Institut”) za financijsku godinu 2014. iznosio 7 340 081 EUR, što je smanjenje od 3,08 % u odnosu na 2013.;

  B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Instituta za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su osnovne transakcije zakonite i pravilne;

  1.  podsjeća da je Institut osnovan u cilju promicanja i jačanja jednakosti spolova uključujući, prije svega, poticanje rodne osviještenosti u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze i borbe protiv diskriminacije na temelju spola te u cilju podizanja razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova; sa zadovoljstvom prima na znanje da je Institut 2014. ostvario 95 % od svojih planiranih rezultata; ističe da ciljevi i zadaće tog Instituta iziskuju očuvanje zasebnog tijela u institucionalnom okviru EU-a specijaliziranog za ta pitanja;

  Upravljanje proračunom i financijama

  2.  prima na znanje da su napori u praćenju proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultirali visokom stopom izvršenja proračuna od 99,04 %, što pokazuje da su se obveze izvršavale pravovremeno; napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 71,91 %, što je povećanje od 1,75 % u odnosu na prethodnu godinu;

  Obveze i prijenosi

  3.  pozdravlja dodatno smanjenje ukupne razine prenesenih odobrenih sredstava s 2 500 000 EUR (32 %) u 2012. preko 2 200 000 EUR (29 %) u 2013. na 1 900 000 EUR (27 %) u 2014.; prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je razina prenesenih odobrenih sredstava bila visoka te da je iznosila 1 800 000 EUR (54 %) za glavu III. (operativni rashodi); prima na znanje da su glavni razlozi tomu zakašnjeli postupci nabave za istraživanja i studije te tekuće studije koje su trebale biti završene 2015.; shvaća da su razlozi za kašnjenje pri provedbi studija u okviru operativnih rashoda često posljedica okolnosti izvan kontrole Instituta; međutim, poziva Institut da i dalje ulaže napore radi smanjenja iznosa prijenosa u operativnom proračunu kako bi se poštovalo proračunsko načelo jedne godine;

  4.  primjećuje da je iznos od 2 167 128 EUR prenesen iz financijske godine 2013.; sa zadovoljstvom napominje da je otkazano samo 1,76 % prijenosa;

  5.  poziva Institut da u budućnosti održava što nižom razinu odobrenih sredstava koja su prenesena u sljedeću godinu;

  Postupci javne nabave i zapošljavanja

  6.  napominje da su natječaji za ugovore za javnu nabavu Instituta organizirani na najširoj mogućoj osnovi, dok je u pregovaračkim postupcima za ugovore male vrijednosti utvrđen broj pozvanih kandidata kojim bi se zajamčila ravnoteža između publiciteta i proporcionalnosti; također napominje da je dovršeno 47 operativnih postupaka javne nabave za iznos od 3 217 653 EUR, dok je ostatak operativnog proračuna potrošen na prijevode, dnevnice isplaćene stručnjacima, službena putovanja i povremene kupovine na temelju računa;

  7.  napominje da Revizorski sud u svojem izvješću izjavljuje da je na kraju godine plan radnih mjesta obuhvaćao 29 radnih mjesta te da su sva bila popunjena; potvrđuje da je u očekivanju smanjenja broja osoblja i promjene radnih prioriteta Institut ukinuo jedno radno mjesto u odnosu na prošlu godinu te se za razdoblje 2016. – 2017. planira ukidanje još dvaju privremenih radnih mjesta; primjećuje da će se tim ukidanjem plan radnih mjesta smanjiti za 10 %;

  Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

  8  ističe da Institut mora pomno proučiti izjave o sukobu interesa svojih članova, administrativnog osoblja i stručnjaka te bez odgađanja objaviti relevantno izvješće;

  Unutarnja revizija

  9.  potvrđuje da je Institut u prosincu 2014. podnio Službi Europske komisije za unutarnju reviziju plan djelovanja u kojem se pristupa visokorizičnim područjima koja je ta služba otkrila tijekom svoje analize rizika 2013.; prima na znanje da su na kraju godine svi procesi pravilno provedeni u predviđenom roku;

  10.  napominje da je u ožujku 2014. Služba za unutarnju reviziju sastavila godišnje izvješće o unutarnjoj reviziji za financijsku godinu 2013.; sa zadovoljstvom napominje da Služba za unutarnju reviziju nije izdala niti jednu preporuku s oznakom „kritično” ili „vrlo važno”; prima na znanje da je, nakon što je provela cjelovitu procjenu rizika, Služba za unutarnju reviziju pripremila Strateški plan unutarnje revizije 2015. – 2017. koji je podržao Upravni odbor Instituta; potvrđuje da je Služba za unutarnju reviziju u svojem izvješću iz travnja 2015. potvrdila da niti jedna neusvojena preporuka nema oznaku „kritično”, dok jedna takva preporuka ima oznaku „vrlo važno”;

  Unutarnje kontrole

  11.  potvrđuje da se Institut u okviru provedbe svojih standarda unutarnje kontrole usmjerio na usvajanje kvalitetnog okvira upravljanja, provedbe sustava nadzora ex ante, jačanje okruženja u kojem se ne toleriraju ni prevare ni uznemiravanje, kao i na razvijanje plana kontinuiteta poslovanja; napominje da su neke mjere učinkovito provedene 2014., dok je za druge planiran nastavak provedbe tijekom 2015.;

  Druge primjedbe

  12.  napominje da se Institut o utvrđenim temama redovito savjetuje s Odborom Europskog parlamenta za prava žena i jednakost spolova izravnim kontaktom s njegovim članovima ili preko tijela zaduženih za vezu; nadalje konstatira da Institut sudjeluje u radnim skupinama Komisije (Eurostat) na istraživanju sinergija, ali i pruža savjetovanje u vezi s tehničkim pitanjima i rodnoj perspektivi pri prikupljanju i usklađivanju podataka; prima na znanje da Institut blisko surađuje s Agencijom Europske unije za temeljna prava (FRA) i Europskom zakladom za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND); primjećuje da se to odražava u indeksu rodne ravnopravnosti i pekinškim izvještajima Instituta za predsjedništvo Vijeća;

  13.  poziva sve institucije EU-a da unaprijede postupke i prakse kojima se nastoje zaštititi financijski interesi Unije i da aktivno doprinose postupku davanja razrješnice usmjerenom na rezultate;

  14.  sa zadovoljstvom napominje da Institut traži sinergije povezujući postupke izvršavanja određenih zadataka i uvodeći zajedničke usluge s drugim agencijama; posebno prima na znanje uvođenje sporazuma o razini pružanja usluga s Europskom agencijom za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (Frontex) u području nadzora ex post;

  15.  pozdravlja aktualnu produktivnu suradnju između Instituta i Odbora za prava žena i jednakost spolova; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi Institut, uzimajući također u obzir dokaze koje pruža indeks rodne ravnopravnosti što ga je osmislio Institut;

  °

  °  °

  16.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od 4. travnja 2016.[13] o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

  29.1.2016

  MIŠLJENJE oDBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA

  upućeno Odboru za proračunski nadzor

  o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za jednakost spolova za financijsku godinu 2014.

  (2015/2187(DEC))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Matera

  PRIJEDLOZI

  Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

  1.  podsjeća da je Europski institut za jednakost spolova (EIGE) osnovan u cilju promicanja i jačanja jednakosti spolova uključujući, prije svega, poticanje rodne osviještenosti u svim politikama Unije i nacionalnim politikama koje iz njih proizlaze i borbe protiv diskriminacije na temelju spola te u cilju podizanja razine osviještenosti građana EU-a o jednakosti spolova; sa zadovoljstvom prima na znanje da je EIGE 2014. ostvario 95 % od svojih planiranih rezultata; ističe da ciljevi i zadaće tog Instituta iziskuju zadržavanje posebnog tijela u institucionalnom okviru EU-a specijaliziranog za ta pitanja;

  2.  prima na znanje mišljenje Revizorskog suda da se u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji EIGE-a u svim značajnim aspektima pošteno prikazuje njegovo financijsko stanje na dan 31. prosinca 2014. te rezultati poslovanja i novčani tokovi za tu dovršenu godinu, u skladu s odredbama Financijske uredbe računovodstvenim pravilima koja je donio Komisijin računovodstveni službenik;

  3.  ističe da su prema mišljenju Revizorskog suda osnovne transakcije u godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji EIGE-a za tu godinu te završene 31. prosinca 2014. zakonite i pravilne u svim značajnim aspektima;

  4.  pozdravlja činjenicu da je 2014. ukupna razina rezerviranih odobrenih sredstava iznosila 99,04 %, ukupna stopa izvršenja raspoloživog proračuna za 2014. iznosila je 77,97% te da je do kraja 2014. popunjeno 100% od planiranih radnih mjesta;

  5.  napominje da je razina prijenosa odobrenih sredstava bila visoka za glavu III.: operativni rashodi (54 %), što je poboljšanje u odnosu na razinu iz 2013. od 56 %; prema tvrdnjama Revizorskog suda glavni su razlozi tomu zakašnjeli postupci nabave za istraživanja i studije te tekuće studije koje su trebale biti završene 2015.; konstatira da su kašnjenja povezana s odobrenim sredstvima za operativne rashode u nekim okolnostima izvan kontrole EIGE-a; potiče EIGE da nastavi ulagati napore u njihovo postupno smanjivanje;

  6.  sa zadovoljstvom prima na znanje odobravanje Strateškog plana za unutarnju reviziju za razdoblje 2015. – 2017. za EIGE te kasniju djelomičnu ili potpunu provedbu aktivnosti koje su sadržane u navedenom Strateškom planu;

  7.  pozdravlja aktualnu produktivnu suradnju između EIGE-a i Odbora za prava žena i jednakost spolova; poziva na daljnju povezanost zakonodavnih i nezakonodavnih prioriteta Odbora za prava žena i jednakost spolova te istraživanja koja provodi EIGE, uzimajući također u obzir dokaze koje pruža indeks rodne ravnopravnosti što ga je osmislio EIGE;

  8.  mišljenja je da se, na temelju trenutno dostupnih podataka, direktoru EIGE-a može dati razrješnica za izvršenje proračuna Instituta za financijsku godinu 2014.

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Datum usvajanja

  28.1.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

  REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  4.4.2016

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Marian-Jean Marinescu

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Bodil Valero

  • [1]  SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
  • [2]  SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
  • [3]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [4]  SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
  • [5]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [6]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [7]  SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
  • [8]  SL C 409, 9.12.2015., str. 168.
  • [9]  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.
  • [10]  SL L 403, 30.12.2006., str. 9.
  • [11]  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.
  • [12]  SL L 328, 7.12.2013., str. 42.
  • [13]  Usvojeni tekstovi s tim datumom, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].