Procedūra : 2015/2187(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0085/2016

Pateikti tekstai :

A8-0085/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.37
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0173

PRANEŠIMAS     
PDF 679kWORD 108k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2187(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C80085/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(4), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0085/2016),

1.  patvirtina Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, kad Instituto 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Instituto atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institutas įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C80085/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantį Europos lyčių lygybės institutą(10), ypač į jo 15 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0085/2016),

1.  pažymi, kad Europos lyčių lygybės instituto galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos lyčių lygybės instituto direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2187(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A8–0085/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos lyčių lygybės instituto (toliau – Institutas) finansinėmis ataskaitomis, jo galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 7 340 081 EUR, t. y. 3,08 proc. mažesnis už 2013 m. biudžetą;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2014 finansinių metų Europos lyčių lygybės instituto metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) pareiškė, kad jie gavo pakankamą patikinimą, jog Instituto 2014 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

1.  primena, kad Institutas įsteigtas siekiant padėti remti lyčių lygybę, įskaitant, visų pirma, lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir atitinkamas nacionalinės politikos sritis, ir kovą su diskriminacija dėl lyties, stiprinti jų propagavimą ir didinti Sąjungos piliečių suvokimą apie lyčių lygybę; palankiai vertina tai, kad 2014 m. Institutas pasiekė 95 proc. savo planuotų rezultatų; pabrėžia, jog atsižvelgiant į Instituto tikslus ir užduotis reikia, kad Sąjungos institucinėje sistemoje išliktų atskiras šiuo tikslu įkurtas subjektas;

Biudžeto ir finansų valdymas

2.  pažymi, kad dėl 2014 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas ir siekė 99,04 proc. – tai rodo, kad įsipareigojimai buvo prisiimti laiku; pažymi, kad, palyginti su ankstesniais metais, mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis padidėjo 1,75 proc. ir siekė 71,91 proc.;

Įsipareigojimai ir perkėlimai į kitą laikotarpį

3.  palankiai vertina tai, kad bendras įsipareigojimų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis dar labiau sumažėjo: nuo 2 500 000 EUR (32 proc.) 2012 m. ir 2 200 000 EUR (29 proc.) 2013 m. iki 1 900 000 EUR (27 proc.) 2014 m.; remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad pagal III išlaidų kategoriją (Veiklos išlaidos) perkėlimų į kitą laikotarpį lygis buvo aukštas ir siekė 1 800 000 EUR (54 proc.); pripažįsta, kad pagrindinės šių perkėlimų į kitą laikotarpį priežastys buvo vėluojantys apklausų ir tyrimų pirkimai ir vykdomi tyrimai, kuriuos tikėtasi baigti, kaip planuota, 2015 m.; supranta, kad naudojant veiklos asignavimus finansuojami tyrimai dažnai vėluoja dėl priežasčių, kurioms Institutas įtakos neturi; vis dėlto ragina Institutą ir toliau stengtis mažinti į kitus laikotarpius perkeliamų veiklos biudžeto asignavimų lygį siekiant laikytis biudžeto metinio periodiškumo principo;

4.  pažymi, kad iš 2013 finansinių metų perkelta 2 167 128 EUR suma; su pasitenkinimu pažymi, kad buvo panaikinta tik 1,76 proc. iš 2013 m. perkeltų asignavimų;

5.  ragina Institutą ateityje stengtis, kad į kitus metus perkeliamų įsipareigojimų asignavimų apimtis būtų kuo mažesnė;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

6.  pažymi, kad Instituto viešųjų pirkimų sutartims sudaryti buvo kuo plačiau skelbiami konkursai, o nedidelės vertės sutartims, sudarytoms taikant derybų procedūrą, nustatytas kviečiamų kandidatų skaičius, kad būtų užtikrinta viešumo ir proporcingumo pusiausvyra; be to, pažymi, kad buvo baigtos 47 su veikla susijusios viešųjų pirkimų procedūros paslaugoms už 3 217 653 EUR sumą, tuo tarpu 2014 m. veiklos biudžeto likutis išleistas vertimams raštu, ekspertams mokamiems dienpinigiams, personalo komandiruotėms ir retkarčiais pasitaikantiems pirkiniams pagal sąskaitas faktūras;

7.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad metų pabaigoje Instituto etatų plane numatytos 29 pareigybės buvo užimtos; patvirtina, kad Institutas, ruošdamasis mažinti darbuotojų skaičių ir atsižvelgdamas į kintančius darbo prioritetus, sumažino pareigybių skaičių viena pareigybe, palyginti su praėjusiais metais, taip pat 2016–2017 m. laikotarpiu numatyta panaikinti dar dvi laikinąsias pareigybes; atkreipia dėmesį į tai, kad taip mažinant pareigybių skaičius pagal Instituto etatų planą sumažės 10 proc.;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8  atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas turi atidžiai išnagrinėti savo narių, administracijos darbuotojų ir ekspertų interesų konfliktų deklaracijas ir nedelsdamas paskelbti ataskaitą šiuo klausimu;

Vidaus auditas

9.  pripažįsta, kad 2014 m. gruodžio mėn. Institutas pateikė Komisijos Vidaus audito tarnybai veiksmų planą, skirtą didelės rizikos sritims, kurias nustatė Vidaus audito tarnyba atlikdama rizikos analizę 2013 m.; pripažįsta, kad metų pabaigoje visi procesai buvo tinkamai užbaigti laikantis nustatytų terminų;

10.  pažymi, kad 2014 m. kovo mėn. Vidaus audito tarnyba parengė 2013 finansinių metų Instituto metinę vidaus audito ataskaitą; su pasitenkinimu pabrėžia, kad Vidaus audito tarnyba nepateikė rekomendacijų, pažymėtų žyma „itin svarbu“ arba „labai svarbu“; pažymi, kad atlikus visą rizikos vertinimą Vidaus audito tarnyba parengė 2015–2017 m. strateginį vidaus audito planą, kuriam pritarė Instituto Valdymo taryba; patikina, kad Vidaus audito tarnyba savo 2015 m. balandžio mėn. ataskaitoje patvirtino, kad nesama neįgyvendintų rekomendacijų, pažymėtų žyma „itin svarbu“, ir kad yra viena neįgyvendinta rekomendacija, pažymėta žyma „labai svarbu“;

Vidaus kontrolė

11.  patvirtina, kad Institutas, diegdamas savo vidaus kontrolės standartus, daugiausia dėmesio skyrė tam, kad būtų patvirtinta kokybės valdymo sistema, įdiegta ex ante kontrolės sistema, sustiprinta kova su sukčiavimu ir kova su priekabiavimu, taip pat parengtas veiklos tęstinumo planas; pažymi, kad kai kurios priemonės buvo veiksmingai įgyvendintos 2014 m., o kitas numatyta tęsti 2015 m.;

Kitos pastabos

12.  pažymėjo, kad Institutas reguliariai konsultuojasi su Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetu nustatytomis temomis tiesiogiai kreipdamasis į šio komiteto narius arba per ryšių palaikymo asmenis; be to, pažymi, kad Institutas dalyvauja Komisijos (Eurostato) darbo grupėse, siekdamas ištirti sąveikas, taip pat teikia konsultacijas techniniais klausimais ir lyčių aspekto renkant duomenis ir juos derinant klausimais; atkreipia dėmesį į tai, kad Institutas glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND); pažymi, kad tai matoma lyčių lygybės indekse ir ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei Instituto teikiamose Pekino ataskaitose;

13.  ragina Institutą plėtoti savo procedūras ir praktiką, kuriomis siekiama saugoti Sąjungos finansinius interesus ir aktyviai prisidėti prie į rezultatus orientuoto biudžeto vykdymo proceso;

14.  su pasitenkinimu pažymi, kad Institutas ieško sąveikos bendrai vykdydamas tam tikras užduotis ir dalydamasis paslaugomis su kitomis agentūromis; visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX) sudarytas susitarimas dėl paslaugų ex post kontrolės srityje;

15.  teigiamai vertina vykstantį produktyvų Instituto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą; ragina toliau užtikrinti sąveiką tarp Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir Instituto tyrimų, taip pat atsižvelgiant į Instituto sukurto lyčių lygybės indekso duomenis;

°

°  °

16.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2016 m. balandžio 4 d.(13) rezoliucijoje dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

29.1.2016

Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl Europos lyčių lygybės instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2187(DEC))

Nuomonės referentė: Barbara Matera

PASIŪLYMAI

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  primena, kad Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) įsteigtas siekiant remti lyčių lygybę, įskaitant, visų pirma, lyčių aspekto integravimą į visas Sąjungos ir atitinkamas nacionalinės politikos sritis, ir kovą su diskriminacija dėl lyties, stiprinti jų propagavimą ir didinti ES piliečių suvokimą apie lyčių lygybę; palankiai vertina tai, kad 2014 m. EIGE pasiekė 95 % savo planuotų rezultatų; pabrėžia, jog atsižvelgiant į Instituto tikslus ir užduotis reikia, kad ES institucinėje sistemoje išliktų atskiras šiuo tikslu įkurtas subjektas;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų nuomone, EIGE metinėse finansinėse ataskaitose Instituto finansinė būklė 2014 m. gruodžio 31 d. ir su pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, laikantis jo finansinio reglamento nuostatų ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtų apskaitos taisyklių;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Audito Rūmų nuomone, 2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų EIGE metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos;

4.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. bendras įsipareigotų asignavimų lygis siekė 99,04 %, o bendras turimo biudžeto vykdymo lygis 2014 m. buvo 77,97 % ir iki 2014 m. pabaigos buvo užimtos 100% pareigybių, numatytų personalo etatų plane;

5.  pažymi, kad pagal III antraštinę dalį (veiklos išlaidos) įsipareigotų asignavimų perkėlimų į kitą laikotarpį lygis buvo aukštas (54 %) – tai yra geresnis rezultatas, palyginti su 2013 m., kai šis lygis siekė 56 %; pagrindinės Audito Rūmų nustatytos priežastys – vėluojantys tyrimų ir studijų viešieji pirkimai ir vykdomi tyrimai, kuriuos buvo planuojama baigti 2015 m.; pažymi, kad kartais veiklos asignavimus vėluojama panaudoti dėl aplinkybių, kurių EIGE negali kontroliuoti; primygtinai ragina EIGE ir toliau dėti pastangas siekiant palaipsniui mažinti šiuos perkėlimus;

6.  palankiai vertina tai, kad buvo pritarta EIGE 2015–2017 m. strateginiam vidaus audito planui ir toliau buvo iš dalies arba visapusiškai įgyvendinti veiksmai, nurodyti susijusiame veiksmų plane;

7.  teigiamai vertina vykstantį produktyvų EIGE ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendradarbiavimą; ragina toliau užtikrinti sąveiką tarp Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto teisėkūros ir ne teisėkūros prioritetų ir EIGE tyrimų, taip pat atsižvelgiant į EIGE sukurto lyčių lygybės indekso duomenis;

8.  remdamasis šiuo metu turima informacija mano, kad EIGE direktorei galima suteikti Instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

4

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 168.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 168.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 168.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 168.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 403, 2006 12 30, p. 9.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

Tos dienos priimti tekstai, P[8_TA-(PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika