SPRAWOZDANIE w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014

  7.4.2016 - (2015/2187(DEC))

  Komisja Kontroli Budżetowej
  Sprawozdawca: Derek Vaughan

  Procedura : 2015/2187(DEC)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0085/2016
  Teksty złożone :
  A8-0085/2016
  Teksty przyjęte :

  1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014

  (2015/2187(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Instytutu[1],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[2], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[3], w szczególności jego art. 208,

  –  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn[4], w szczególności jego art. 15,

  –  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[5],

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[6], w szczególności jego art. 108,

  –  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0085/2016),

  1.  udziela dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn absolutorium z wykonania budżetu Instytutu na rok budżetowy 2014;

  2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014

  (2015/2187(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014,

  –  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014 wraz z odpowiedziami Instytutu[7],

  –  uwzględniając poświadczenie wiarygodności rachunków[8], jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2014 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Instytutowi absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

  –  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002[9], w szczególności jego art. 208,

  –  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1922/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn[10], w szczególności jego art. 15,

  –  uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2343/2002 z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów określonych w artykule 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich[11],

  –  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012[12], w szczególności jego art. 108,

  –  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0085/2016),

  1.  stwierdza, że ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn jest przedstawione w załączniku do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego;

  2.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014;

  3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

  3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014

  (2015/2187(DEC))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014,

  –  uwzględniając art. 94 i załącznik V do Regulaminu,

  –  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0085/2016),

  A.  mając na uwadze, że zgodnie ze sprawozdaniem finansowym ostateczny budżet Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (zwanego dalej „Instytutem”) na rok budżetowy 2014 wynosił 7 340 081 EUR, co stanowi wzrost o 3,08 % w porównaniu do 2013 r.;

  B.  mając na uwadze, że w swoim sprawozdaniu dotyczącym rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2014 (zwanym dalej „sprawozdaniem Trybunału”) Trybunał Obrachunkowy (zwany dalej „Trybunałem”) stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe Instytutu za rok 2014 jest wiarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw są legalne i prawidłowe;

  1.  przypomina, że Instytut został utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości płci i jej lepszego propagowania, w tym przede wszystkim włączania problematyki płci do głównego nurtu we wszystkich obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych strategiach politycznych, a także w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równości płci; z zadowoleniem odnotowuje, że w 2014 r. Instytut osiągnął 95 % planowanych wyników; podkreśla, że cele i zadania Instytutu wymagają utrzymania oddzielnej i wyspecjalizowanej jednostki w ramach instytucjonalnych Unii;

  Zarządzanie budżetem i finansami

  2.  zauważa, że wysiłki związane z monitorowaniem budżetu w ciągu roku budżetowego 2014 doprowadziły do osiągnięcia wysokiego wskaźnika wykonania budżetu w wysokości 99,04 %, co sugeruje, że zobowiązania zaciągano w sposób terminowy; zauważa, że wskaźnik wykonania środków na płatności wyniósł 71,91 %, co oznacza wzrost o 1,75 % w porównaniu do poprzedniego roku;

  Zobowiązania i przeniesienia

  3.  z zadowoleniem przyjmuje dalsze obniżenie ogólnego poziomu przeniesionych środków, na które zaciągnięto zobowiązania, z 2 500 000 EUR (32 %) w 2012 r. i 2 200 000 EUR (29 %) w 2013 r. do 1 900 000 EUR (27 %) w 2014 r.; na podstawie sprawozdania Trybunału zauważa, że poziom przeniesień środków w tytule III (wydatki operacyjne) był wysoki i wyniósł 1 800 000 EUR (54 %); stwierdza, że głównymi powodami tych przeniesień były opóźnienia w udzielaniu zamówień na sondaże i badania oraz w badaniach będących w toku, które mają się zakończyć zgodnie z planem w 2015 r.; rozumie, że opóźnienia w badaniach w ramach środków operacyjnych są często spowodowane okolicznościami, na które Instytut nie ma wpływu; wzywa jednak Instytut do kontynuowania starań na rzecz zmniejszenia kwoty przeniesień środków w budżecie operacyjnym, tak aby przestrzegać budżetowej zasady jednoroczności;

  4.  zwraca uwagę, że z roku budżetowego 2013 przeniesiono kwotę 2 167 128 EUR; z zadowoleniem odnotowuje, że anulowano jedynie 1,76 % środków przeniesionych z 2013 r.;

  5.  zwraca uwagę Instytutu, aby w przyszłości utrzymywał środki przenoszone na kolejny rok na jak najniższym poziomie,

  Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

  6.  odnotowuje, że umowy Instytutu na zamówienia publiczne podlegały procedurze przetargowej w jak najszerszym zakresie, podczas gdy w przypadku procedur negocjacyjnych dotyczących zamówień o niskiej wartości określono liczbę kandydatów w celu zapewnienia równowagi pomiędzy rozpowszechnianiem informacji a proporcjonalnością; zauważa ponadto, że zakończono 47 postępowań o udzielenie zamówienia na składniki operacyjne na kwotę 3 217 653 EUR, a pozostała część budżetu operacyjnego na rok 2014 r. została wydatkowana na tłumaczenia, diety dzienne wypłacane ekspertom, podróże służbowe pracowników oraz okazjonalne zakupy na podstawie faktur;

  7.  na podstawie sprawozdania odnotowuje, że na koniec roku plan zatrudnienia Instytutu wykazywał 29 stanowisk, z których wszystkie były obsadzone; stwierdza, że w oczekiwaniu na redukcję zatrudnienia i ewoluujące priorytety prac Instytut zmniejszył liczbę stanowisk o jedno w porównaniu do poprzedniego roku, a na okres 2016–2017 przewidziana jest redukcja dwóch innych stanowisk tymczasowych; zauważa, że poprzez te redukcje jego plan zatrudnienia ulegnie zmniejszeniu o 10 %;

  Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

  8.  zwraca uwagę, że Instytut musi dokładnie weryfikować deklaracje o braku konfliktu interesów jego członków, personelu administracyjnego oraz ekspertów, i w związku z tym powinien niezwłocznie opublikować sprawozdanie;

  Audyt wewnętrzny

  9.  stwierdza, że w grudniu 2014 r. Instytut przedłożył Służbie Audytu Wewnętrznego Komisji plan działania dotyczący obszarów wysokiego ryzyka, które zostały wskazane podczas analizy ryzyka przeprowadzonej przez Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji w 2013 r.; potwierdza, że na koniec roku wszystkie procedury zostały zrealizowane zgodnie z planem i określonym harmonogramem;

  10.  zauważa, że w marcu 2014 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji zainicjowała roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego w Instytucie za rok budżetowy 2013; odnotowuje z zadowoleniem, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji nie sformułowała żadnych zaleceń określonych jako „o zasadniczym znaczeniu’’ lub „bardzo istotne’’; zwraca uwagę, że w następstwie pełnej oceny ryzyka Służba Audytu Wewnętrznego Komisji przygotowała strategiczny plan kontroli wewnętrznej na lata 2015–2017, który został zatwierdzony przez zarząd Instytutu; stwierdza, że Służba Audytu Wewnętrznego Komisji potwierdziła w swym sprawozdaniu z kwietnia 2015 r., że żadne niewdrożone zalecenie nie było określone jako „o zasadniczym znaczeniu’’, i że jedno niewdrożone zalecenie zostało określone jako „bardzo istotne’’;

  Kontrola wewnętrzna

  11.  stwierdza, że Instytut – w ramach wdrażania swych standardów kontroli wewnętrznej – koncentrował się na przyjęciu ram rzetelnego zarządzania jakością, wdrożeniu systemu kontroli ex ante, wzmocnieniu struktur zwalczania nadużyć finansowych oraz przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu, a także na opracowaniu planu ciągłości działania; zauważa, że niektóre działania zostały skutecznie wdrożone w 2014 r., podczas gdy inne miały być kontynuowane w 2015 r.;

  Inne uwagi

  12.  odnotowuje, że Instytut regularnie konsultuje się z Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu w sprawie zdefiniowanych zagadnień za pośrednictwem bezpośrednich kontaktów z jej członkami lub poprzez łączników; zauważa ponadto, że Instytut uczestniczy w grupach roboczych Komisji (Eurostat) w celu poszukiwania synergii, lecz również w celu udzielania porad w kwestiach technicznych, w zakresie uwzględniania aspektu płci w gromadzeniu danych oraz harmonizacji; odnotowuje, że Instytut ściśle współpracuje z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejską Fundacją na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofund); zauważa, że znajduje to odzwierciedlenie we wskaźniku równouprawnienia płci oraz w sprawozdaniach pekińskich dla prezydencji Rady;

  13.  wzywa Instytut do udoskonalenia procedur i praktyk służących ochronie interesów finansowych Unii oraz do czynnego włączenia się w proces udzielania absolutorium, który jest zorientowany na wyniki;

  14.  z zadowoleniem odnotowuje, że Instytut dąży do synergii poprzez łączenie niektórych zadań i wprowadzanie wspólnego korzystania z usług z innymi agencjami; zauważa w szczególności wprowadzenie umowy o gwarantowanym poziomie usług z Europejską Agencją Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) w dziedzinie kontroli ex post;

  15.  wyraża zadowolenie z bieżącej owocnej współpracy między Instytutem i Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia; apeluje o zapewnienie dalszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia a badaniami prowadzonymi przez Instytut, z uwzględnieniem informacji wynikających ze wskaźnika równości płci opracowanego przez Instytut;

  °

  °  °

  16.  w odniesieniu do innych uwag towarzyszących decyzji w sprawie absolutorium, które mają charakter przekrojowy, odsyła do swojej rezolucji z dnia 4 kwietnia 2016 r.[13] w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji.

  29.1.2016

  OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

  dla Komisji Kontroli Budżetowej

  w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2014

  (2015/2187(DEC))

  Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Barbara Matera

  WSKAZÓWKI

  Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

  1.  przypomina, że Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) został utworzony w celu wniesienia wkładu na rzecz równości płci i jej lepszego propagowania, w tym przede wszystkim włączania problematyki płci do głównego nurtu we wszystkich obszarach polityki Unii oraz w wynikających z nich krajowych strategiach politycznych, a także w celu zwalczania dyskryminacji ze względu na płeć i podnoszenia poziomu świadomości obywateli Unii w zakresie problematyki równości płci; z zadowoleniem odnotowuje, że w 2014 r. EIGE osiągnął 95% planowanych wyników; podkreśla, że cele i zadania instytutu wymagają utrzymania oddzielnej i wyspecjalizowanej jednostki w ramach instytucjonalnych UE;

  2.  przyjmuje do wiadomości, że w opinii Trybunału Obrachunkowego roczne sprawozdanie finansowe EIGE przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wyniki transakcji i przepływy pieniężne za kończący się tego dnia rok, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego oraz z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

  3.  zwraca uwagę na opinię Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którą transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego EIGE za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

  4.  wyraża zadowolenie z faktu, że ogólny poziom zaciągniętych zobowiązań wyniósł 99,04%, ogólny wskaźnik wykonania dostępnego budżetu na rok 2014 wyniósł 77,97%, a także że do końca 2014 r. obsadzono 100% stanowisk przewidzianych w planie zatrudnienia;

  5.  zauważa, że poziom przeniesień środków na zobowiązania na wydatki operacyjne przewidzianych w tytule III był wysoki (54%), co stanowi poprawę w porównaniu z poziomem z 2013 r. (56%); głównymi powodami wskazanymi przez Trybunał Obrachunkowy były opóźnienia w udzielaniu zamówień na sondaże i badania oraz w badaniach będących w toku, które mają się zakończyć zgodnie z planem w 2015 r.; zwraca uwagę, że opóźnienia w wydatkowaniu środków operacyjnych są niekiedy związane z okolicznościami, które nie wchodzą w zakres kontroli EIGE; wzywa EIGE do podjęcia wysiłków w celu stopniowego wyeliminowania tych opóźnień;

  6.  odnotowuje z zadowoleniem zatwierdzenie strategicznego planu kontroli wewnętrznej EIGE na lata 2015–2017, a w konsekwencji częściową lub pełną realizację działań zawartych w powiązanym planie działania;

  7.  wyraża zadowolenie z bieżącej owocnej współpracy między EIGE i Komisją Praw Kobiet i Równouprawnienia; apeluje o zapewnienie dalszej interakcji między ustawodawczymi i nieustawodawczymi priorytetami Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia a badaniami prowadzonymi przez EIGE, z uwzględnieniem informacji wynikających ze wskaźnika równości płci opracowanego przez EIGE;

  8.  w oparciu o obecnie dostępne informacje uważa, iż należy udzielić dyrektorowi wykonawczemu EIGE absolutorium z wykonania budżetu instytutu za rok budżetowy 2014.

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

  Data przyjęcia

  28.12.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  22

  5

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Data przyjęcia

  4.4.2016

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  15

  4

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Marian-Jean Marinescu

  Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

  Bodil Valero

  • [1]  Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 168.
  • [2]  Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 168.
  • [3]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
  • [5]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [6]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [7]  Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 168.
  • [8]  Dz.U. C 409 z 9.12.2015, s. 168.
  • [9]  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.
  • [10]  Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 9.
  • [11]  Dz.U. L 357 z 31.12.2002, s. 72.
  • [12]  Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.
  • [13]  Teksty przyjęte w tym dniu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].