Postup : 2015/2187(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0085/2016

Predkladané texty :

A8-0085/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasovanie :

PV 28/04/2016 - 4.37
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0173

SPRÁVA     
PDF 540kWORD 111k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2187(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitútu(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(4), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(5),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0085/2016),

1.  udeľuje absolutórium riaditeľovi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za plnenie rozpočtu inštitútu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, riaditeľovi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami inštitútu(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória inštitútu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0085/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky inštitút pre rodovú rovnosť(10), a najmä na jeho článok 15,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(11),

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0085/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť má podobu uvedenú v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie riaditeľovi Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2187(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0085/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov predstavoval konečný rozpočet Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (ďalej len „inštitút“) za rozpočtový rok 2014 sumu 7 340 081 EUR, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 3,08 %;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uviedol, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka inštitútu za rok 2014 je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

1.  pripomína, že inštitút bol zriadený s cieľom napomáhať a posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane, a to predovšetkým, uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách, ako aj boj proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov EÚ o rodovej rovnosti; s uspokojením konštatuje , že inštitút v roku 2014 dosiahol 95 % svojich plánovaných výstupov; zdôrazňuje, že ciele a úlohy inštitútu si vyžadujú zachovanie samostatného, špecializovaného subjektu v inštitucionálnom rámci EÚ;

Rozpočet a finančné hospodárenie

2.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo vysokú mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,04 %, čo znamená že záväzky boli prijaté včas; konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 71,91 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom predstavuje zvýšenie o 1,75 %;

Záväzky a prenosy

3.  víta ďalšie zníženie celkovej úrovne prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov z 2 500 000 EUR (32 %) v roku 2012 a 2 200 000 EUR (29 %) v roku 2013 na 1 900 000 EUR (27 %) v roku 2014; na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že miera prenosov bola vysoká v hlave III (operačné výdavky) na úrovni 1 800 000 EUR (54 %); berie na vedomie, že hlavnými dôvodmi boli oneskorené obstaranie prieskumov a štúdií, ako aj prebiehajúce štúdie, ktoré sa mali podľa plánu ukončiť v roku 2015; chápe, že dôvody omeškania štúdií v rámci operačných rozpočtových prostriedkov sú často dôsledkom okolností mimo kontroly inštitútu; vyzýva však inštitút, aby aj naďalej vyvíjal úsilie na zníženie sumy prenosov v operačnom rozpočte, aby dodržiaval rozpočtovú zásadu ročnej platnosti rozpočtu;

4.  poznamenáva, že z rozpočtového roka 2013 bola prenesená suma 2 167 128 EUR; s uspokojením konštatuje, že len 1,76 % prostriedkov prenesených z roku 2013 bolo zrušených;

5.  vyzýva inštitút, aby objem viazaných rozpočtových prostriedkov prenášaných do nasledujúceho roku v budúcnosti udržiaval na čo najnižšej úrovni;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

6.  poznamenáva, že o zákazky inštitútu v rámci verejného obstarávania sa súťažilo na najširšom možnom základe a v prípade rokovacích konaní o zákazkách s nízkou hodnotou bol počet pozvaných uchádzačov stanovený tak, aby sa zaručila rovnováha medzi propagáciou a proporcionalitou; ďalej konštatuje, že sa dokončilo 47 verejných súťaží súvisiacich s operačnou činnosťou v sume 3 217 653 EUR a zvyšok rozpočtu na rok 2014 na operačné činnosti bol použitý na preklady, denné diéty vyplácané expertom, služobné cesty pracovníkov a občasné nákupy podložené faktúrou;

7.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie, že ku koncu roka mal inštitút v pláne 29 pracovných miest a všetky boli obsadené; berie na vedomie, že so zreteľom na znižovanie počtu zamestnancov a vývoj pracovných priorít inštitút znížil počet pracovných miest v porovnaní s predchádzajúcim rokom o jedno, pričom zníženie o ďalšie dve dočasné pracovné miesta sa predpokladá v období 2016 – 2017; poznamenáva, že tieto zníženia povedú k celkovému zníženiu plánu pracovných miest o 10 %;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  poukazuje na to, že inštitút musí dôkladne kontrolovať vyhlásenia o konflikte záujmov svojich členov, administratívnych zamestnancov a expertov a bezodkladne o tom podať správu;

Vnútorný audit

9.  berie na vedomie, že inštitút v decembri 2014 predložil Útvaru Komisie pre vnútorný audit (IAS) akčný plán riešenia vysokorizikových oblastí zistených počas analýzy rizika, ktorú IAS vykonal v roku 2013; berie na vedomie, že ku koncu roka sa všetky procesy riadne vykonávali podľa stanoveného harmonogramu;

10.  poznamenáva, že v marci 2014 IAS vypracoval výročnú správu o vnútornom audite inštitútu za rozpočtový rok 2013; s uspokojením konštatuje, že IAS neuviedol žiadne odporúčania označené ako „s rozhodujúcim významom“ alebo „veľmi dôležité“; berie na vedomie, že po celkovom hodnotení rizika IAS vypracoval strategický plán vnútorného auditu na roky 2015 – 2017, ktorý bol schválený správnou radou inštitútu; berie na vedomie, že IAS vo svojej správe z apríla 2015 potvrdil, že neostávajú nevyriešené žiadne odporúčania označené ako „s rozhodujúcim významom“ a že jedno nevyriešené odporúčanie bolo označené ako „veľmi dôležité“;

Vnútorná kontrola

11.  berie na vedomie, že inštitút sa v rámci uplatňovania svojich noriem vnútornej kontroly zameral na prijatie rámca riadenia kvality, zavedenie systému kontrol ex ante, posilnenie prostredia brániaceho podvodom a obťažovaniu, ako aj vypracovanie plánu kontinuity činností; konštatuje, že niektoré opatrenia sa účinne vykonali v roku 2014, zatiaľ čo ďalšie mali podľa plánu pokračovať v roku 2015;

Ďalšie poznámky

12.  konštatuje, že inštitút v určitých otázkach pravidelne konzultuje s Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť Parlamentu, a to prostredníctvom priamych kontaktov s jeho členmi alebo prostredníctvom styčných subjektov; ďalej poznamenáva, že inštitút sa zúčastňuje na činnosti pracovných skupín Komisie (Eurostatu) v záujme preskúmania možností súčinnosti, ale aj s cieľom poskytnúť poradenstvo v odborných otázkach, otázkach týkajúcich sa rodového hľadiska pri zbere údajov a harmonizácie; berie na vedomie úzku spoluprácu inštitútu s Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európskou nadáciou pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound); konštatuje, že sa to odzrkadlilo v indexe rodovej rovnosti a v pekinských správach inštitútu pre predsedníctvo Rady;

13.  vyzýva inštitút, aby posilnil svoje postupy a praktiky zamerané na ochranu finančných záujmov Únie a aktívne prispieval k postupu udelenia absolutória zameranému na výsledky;

14.  s uspokojením konštatuje, že inštitút sa snaží o súčinnosť združovaním určitých úloh a zavádzaním spoločných služieb s ostatnými agentúrami; poukazuje najmä na zavedenie dohody na úrovni útvarov s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) v oblasti kontrol ex post;

15.  víta pokračujúcu produktívnu spoluprácu medzi inštitútom a Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť; vyzýva na ešte lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumom vykonávaným v inštitúte, pričom by sa mali zohľadniť aj informácie z indexu rodovej rovnosti, ktorý vypracúva inštitút;

°

°  °

16.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 4. apríla 2016(13) o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr.

29.1.2016

STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový rok 2014

(2015/2187(DEC))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Barbara Matera

NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  pripomína, že Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) bol zriadený s cieľom posilňovať presadzovanie rodovej rovnosti vrátane, najmä uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti, vo všetkých politikách Únie a v nadväzujúcich národných politikách a podieľať sa na ňom, bojovať proti diskriminácii na základe pohlavia a zvyšovať povedomie občanov EÚ o rodovej rovnosti; konštatuje s uspokojením, že EIGE v roku 2014 splnil 95 % svojich plánovaných výstupov; zdôrazňuje, že ciele a úlohy inštitútu si vyžadujú zachovanie samostatného, osobitného subjektu v inštitucionálnom rámci EÚ;

2.  berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že ročná účtovná závierka EIGE vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2014 a výsledky jeho operácií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

3.  poukazuje na názor Dvora audítorov, že príslušné operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou EIGE za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2014 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

4.  vyjadruje spokojnosť s tým, že celková úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 bola 99,04 %, celková miera plnenia rozpočtu bola na úrovni 77,97 % a na konci roka 2014 boli v pláne pracovných miest obsadené všetky pracovné miesta (100 %);

5.  konštatuje, že miera prenosov viazaných rozpočtových prostriedkov v rámci hlavy III Operačné výdavky bola vysoká (54 %), avšak oproti miere v roku 2013, keď predstavovala 56 %, ide o zlepšenie; ako zistil Dvor audítorov, hlavnou príčinou bolo meškanie v postupoch verejného obstarávania v prípade zadávania prieskumov, štúdií a prebiehajúcich štúdií, ktoré mali byť dokončené v roku 2015; berie na vedomie, že meškanie v prípade operačných rozpočtových prostriedkov bolo niekedy zapríčinené faktormi, ktoré EIGE nemohol ovplyvniť; nalieha naEIGE, aby pokračoval v úsilí o ich postupné obmedzovanie;

6.  s uspokojením berie na vedomie potvrdenie plánu strategického interného auditu EIGE na obdobie 2015 – 2017 a následného čiastočného alebo úplného plnenia opatrení uvedených v príslušnom akčnom pláne;

7.  víta prebiehajúcu produktívnu spoluprácu medzi EIGE a Výborom pre práva žien a rodovú rovnosť; žiada lepšie prepojenie medzi legislatívnymi a nelegislatívnymi prioritami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a výskumom vykonávaným v inštitúte, pričom by sa tiež mali zohľadniť informácie z indexu rodovej rovnosti, ktoré inštitút vypracúva;

8.  na základe aktuálnych dostupných údajov zastáva názor, že riaditeľovi EIGE môže byť udelené absolutórium za plnenie rozpočtu EIGE za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

28.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

(1)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 168.

(2)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 168.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 168.

(8)

Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 168.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 403, 30.12.2006, s. 9.

(11)

Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia