Förfarande : 2015/2187(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0085/2016

Ingivna texter :

A8-0085/2016

Debatter :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Omröstningar :

PV 28/04/2016 - 4.37
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0173

BETÄNKANDE     
PDF 283kWORD 93k
7.4.2016
PE 569.751v02-00 A8-0085/2016

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2015/2187(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Derek Vaughan

 1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT


1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2015/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014, med institutets svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(2), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8 – 0085/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(4), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(5),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0085/2016),

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2014.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2015/2187(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014, med institutets svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet(8), som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2014 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2016 om att bevilja institutet ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2014 (05584/2016 – C8 – 0085/2016),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1922/2006 av den 20 december 2006 om inrättande av ett europeiskt jämställdhetsinstitut(10), särskilt artikel 15,

–  med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(11),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0085/2016),

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet framgår av bilagan till revisionsrättens rapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2015/2187(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga V i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0085/2016), och av följande skäl:

A.  Enligt Europeiska jämställdhetsinstitutets (institutet) årsredovisning uppgick dess slutliga budget för budgetåret 2014 till 7 340 081 EUR, vilket utgör en ökning med 3,08 % jämfört med 2013.

B.  Revisionsrätten har i sin rapport om årsredovisningen för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014 (revisionsrättens rapport)förklarat att man har uppnått rimlig säkerhet om att institutets räkenskaper för budgetåret 2014 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

1.  Europaparlamentet påminner om att institutet inrättades för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, först och främst jämställdhetsintegrering i all EU-politik och i den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering och öka unionsmedborgarnas medvetenhet om jämställdhet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet uppnådde 95 % av sitt planerade resultat under 2014. Parlamentet understryker att institutets mål och uppgifter även i fortsättningen kräver en särskild enhet inriktad på dessa frågor inom unionens institutionella ram.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

2.  Europaparlamentet noterar att insatser för uppföljning av budgeten under budgetåret 2014 ledde till ett högt budgetgenomförande på 99,04 %, vilket visar att åtagandena gjordes i rätt tid. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 71,91 %, vilket innebär en ökning med 1,75 % jämfört med föregående år.

Åtaganden och överföringar till efterföljande budgetår

3.  Europaparlamentet välkomnar att andelen åtagandebemyndiganden som förs över till nästföljande budgetår stadigt har minskat, från 2 500 000 EUR (32 %) 2012 och 2 200 000 EUR (29 %) 2013 till 1 900 000 EUR (27 %) 2014. Parlamentet ser i revisionsrättens rapport att överföringarna uppgick ända till 1 800 000 EUR (54 %) i avdelning III (operativa utgifter). De huvudsakliga orsakerna till dessa överföringar var försenade upphandlingar av undersökningar och studier samt pågående studier som förväntades bli slutförda enligt plan under 2015. Parlamentet förstår att förseningen av studierna, som finansieras av operativa anslag, ofta beror på omständigheter som institutet inte kan kontrollera. Institutet uppmanas dock att fortsätta sina ansträngningar att minska de överförda beloppen i driftsbudgeten, så att budgetprincipen om ettårighet respekteras.

4.  Europaparlamentet konstaterar att 2 167 128 EUR hade förts över från budgetåret 2013. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att endast 1,76 % av överföringarna från 2013 drogs tillbaka.

5.  Europaparlamentet uppmanar institutet att i framtiden föra över så liten andel av åtagandena som möjligt till påföljande budgetår.

Upphandlings- och rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar att institutets offentliga upphandlingar genomfördes med största möjliga spridning, medan man i samband med förhandlade förfaranden för kontrakt med små belopp bjöd in tillräckligt många kandidater att lämna anbud för att uppnå en avvägning mellan offentlighet och proportionalitet. Parlamentet noterar vidare att 47 upphandlingsförfaranden gällande driften slutfördes, med ett totalt belopp på 3 217 653 EUR, medan resten av driftsbudgeten för 2014 utnyttjades för översättningar, traktamenten till experter, tjänsteresor och diverse fakturerade inköp.

7.  Europaparlamentet ser i revisionsrättens rapport att institutet vid årsskiftet hade 29 tjänster i sin tjänsteförteckning, och att alla var besatta. Parlamentet konstaterar att institutet, för att föregripa personalminskning och på grund av utvecklingen av verksamhetsprioriteringarna, minskade antalet tjänster med 1 i förhållande till föregående år, och att en ytterligare minskning med 2 tillfälliga tjänster planeras under 2016–2017. Dessa minskningar kommer att leda till en total minskning av institutets personal med 10 %.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

8  Europaparlamentet framhåller att institutet måste granska förklaringarna om intressekonflikter från sina medlemmar, sin administrativa personal och sina experter, och offentliggöra den berörda rapporten utan dröjsmål.

Internrevision

9.  Europaparlamentet konstaterar att institutet i december 2014 sände en handlingsplan till kommissionens tjänst för internrevision (IAS), vilken tog upp de högriskområden som IAS identifierat under den riskanalys som man genomfört 2013. Parlamentet konstaterar att alla processerna var vederbörligen genomförda inom fastställda tidsramar vid årsskiftet.

10.  Europaparlamentet noterar att IAS i mars 2014 genomförde en årlig internrevisionsrapport för institutet för budgetåret 2013. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att IAS inte gav någon rekommendation med beteckningen ”kritisk” eller ”mycket viktig”. Efter den fullständiga riskanalysen utarbetade IAS en strategisk revisionsplan för 2015–2017, vilken stöddes av institutets styrelse. I sin rapport från april 2015 bekräftar IAS att ingen rekommendation som ännu inte var åtgärdad var betecknad som ”kritisk” och att en som ännu inte var åtgärdad var betecknad som ”mycket viktig”.

Interna kontroller

11.  Europaparlamentet konstaterar att institutet i samband med genomförandet av sina interna kontrollstandarder koncentrerade sig på att anpassa ramarna för kvalitetsstyrningen, genomförandet av förhandskontrollsystemet, förstärkning av miljön mot bedrägerier och mot mobbning samt utveckling av sin kontinuitetsplan för verksamheten. Vissa åtgärder genomfördes effektivt 2014, medan andra planerades fortsätta under 2015.

Övriga kommentarer

12.  Europaparlamentet noterar att institutet regelbundet rådfrågar parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män om vissa frågor, genom direktkontakt med dess ledamöter eller via kontaktpersoner. Parlamentet noterar vidare att institutet deltar i kommissionens (Eurostat) arbetsgrupper för att undersöka synergieffekter, men också för att ge råd i tekniska frågor, könsperspektivet på datainsamling och harmonisering. Institutet har ett nära samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound). Detta återspeglas i jämställdhetsindexet och i institutets Pekingrapporter till rådets ordförandeskap.

13.  Europaparlamentet uppmanar institutet att förbättra sina förfaranden och sin praxis syftande till skydd av unionens ekonomiska intressen, och att aktivt bidra till ett resultatorienterat ansvarsfrihetsförfarande.

14.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att institutet söker synergieffekter genom att föra samman vissa arbetsuppgifter och införa gemensam administration med andra byråer. Parlamentet noterar särskilt att institutet slutit ett tjänstenivåavtal med Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) när det gäller efterhandskontroller.

15.  Europaparlamentet välkomnar det produktiva pågående samarbetet mellan institutet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar till ytterligare interaktion mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhetsinstitutets forskning, och att också beakta det jämställdhetsindex som institutet utvecklat.

°

°  °

16.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den 4 april 2016(13) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

29.1.2016

YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2014

(2015/2187(DEC))

Föredragande av yttrande: Barbara Matera

FÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet påminner om att Europeiska jämställdhetsinstitutet inrättades för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, först och främst jämställdhetsintegrering i all EU-politik och i den därav följande nationella politiken, bekämpa könsdiskriminering och öka unionsmedborgarnas medvetenhet om jämställdhet. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att jämställdhetsinstitutet uppnådde 95 % av sina planerade utfall under 2014. Parlamentet understryker att institutets mål och uppgifter även i fortsättningen fordrar en särskild enhet inriktad på dessa frågor inom EU:s institutionella ram.

2.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten anser att jämställdhetsinstitutets årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av institutets finansiella ställning per den 31 december 2014 och av det finansiella resultatet av dess kassaflöden för det budgetår som avslutades detta datum i enlighet med bestämmelserna i institutets budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

3.  Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens bedömning att de transaktioner som ligger till grund för jämställdhetsinstitutets årsredovisning för det budgetår som avslutades den 31 december 2014 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

4.  Europaparlamentet välkomnar att andelen gjorda åtaganden under budgetåret 2014 uppgick till 99,04 % och den övergripande genomförandegraden till 77,97 %, samt att 100 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta i slutet av 2014.

5.  Europaparlamentet konstaterar att andelen överföringar av gjorda åtaganden för avdelning III (driftsutgifter) var hög (54 %), dvs. en förbättring jämfört med 56 % 2013. De främsta anledningarna, identifierade av Europeiska revisionsrätten, var försenade upphandlingar av undersökningar och studier, liksom pågående studier som förväntas avslutas under 2015. Parlamentet noterar att förseningar av driftsanslag ibland står utanför jämställdhetsinstitutets kontroll. Parlamentet uppmanar jämställdhetsinstitutet att fortsätta arbetet med att stegvis begränsa dessa förseningar.

6.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse godkännandet av en strategisk plan för intern revision för jämställdhetsinstitutet 2015–2017 och som resultat av detta, ett delvist eller fullständigt genomförande av de åtgärder som ingår i den tillhörande handlingsplanen.

7.  Europaparlamentet välkomnar det produktiva pågående samarbetet mellan jämställdhetsinstitutet och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Parlamentet uppmanar till ytterligare samverkan mellan lagstiftningsrelaterade och icke-lagstiftningsrelaterade prioriteringar inom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män och jämställdhetsinstitutets forskning, även med beaktande av beläggen från det jämställdhetsindex som jämställdhetsinstitutet utvecklat.

8.  Europaparlamentet anser, mot bakgrund av tillgängliga uppgifter, att jämställdhetsinstitutets direktör kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av institutets budget för budgetåret 2014.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN

I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Antagande

28.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Malin Björk, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Ildikó Gáll-Pelcz, Constance Le Grip, Clare Moody, Julie Ward

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Pedro Silva Pereira, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Kristina Winberg

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

4.4.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art.200.2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 168.

(2)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 168.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 168.

(8)

EUT C 409, 9.12.2015, s. 168.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 403, 30.12.2006, s. 9.

(11)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2016)0000.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy