Postup : 2015/2176(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0086/2016

Předložené texty :

A8-0086/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.36
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0172

ZPRÁVA     
PDF 635kWORD 137k
7.4.2016
PE 569.750v02-00 A8-0086/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

POZM. NÁVRHY
 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(4), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi úřadu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin(10), a zejména na článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, Radě, Komisi, a Účetnímu dvoru, a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0086/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dosahoval jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 výše 79 701 222 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje nárůst o 2,11 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet úřadu pochází z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce úřadu za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka úřadu je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 99,69 %, čímž oproti roku 2013 došlo k nárůstu o 0,86 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 89,31 %, což představuje nárůst o 1,48 % ve srovnání s rokem 2013;

Postupy zadávání zakázek a přijímání pracovníků

2.  bere na vědomí, že na konci roku 2014 bylo z celkových 474 pracovních míst obsazeno 449, přičemž šlo o úředníky, dočasné zaměstnance a smluvní zaměstnance, ale i vyslané národní odborníky; bere na vědomí, že průměrná roční obsazenost pracovních míst podle plánu pracovních míst na rok 2014 (u dočasných zaměstnanců a úředníků) dosahuje 95,1 %, zatímco u smluvních zaměstnanců činí 92,4 %;

3.  žádá orgán, aby důsledně uplatňoval opatření týkající se diskrece a vyloučení u zadávání veřejných zakázek, přičemž musí být v každém z takových případů prováděny náležité kontroly správnosti daného rozhodnutí, a aby uplatňoval kritéria vyloučení s cílem vyřadit společnosti, u nichž nastává jakýkoli střet zájmů, což má zásadní význam pro ochranu finančních zájmů Unie;

4.  připomíná úřadu, že prvořadým cílem jeho politiky nezávislosti by měla být jeho dobrá pověst a tedy zajištění takové situace, kdy nebude zatížen žádnými skutečnými nebo domnělými střety zájmů, zejména střety zájmů s těmi odvětvími hospodářství, které úřad de facto reguluje;

5.  konstatuje, že úřad zahájil projekt zaměřený na zlepšení účinnosti a souladu při provádění transakcí, a to prostřednictvím centralizované strategie, zavedení postupů a struktury pro plánování, monitorování a podávání zpráv a prostřednictvím centralizovaných postupů financování a zadávání zakázek a příslušné struktury; s uspokojením konstatuje, že tento projekt úřadu umožní, aby svou úlohu plnil účinněji, přičemž bude k dosažení výsledků potřebovat méně času a méně zaměstnanců, a dosáhne tak v roce 2015 snížení odpovídajícího 14 plným úvazkům;

6.  vítá skutečnost, že v roce 2014 úřad zavedl program pro řízení talentů s cílem co nejlépe využívat své lidské zdroje (zaměstnance a odborníky);

7.  je si zvláště dobře vědom zájmu veřejnosti o rozhodovací postupy v úřadu, které jsou uplatňovány v rámci jeho úlohy a úkolů stanovených právními předpisy; zdůrazňuje skutečnost, že přesvědčivá pravidla v oblasti integrity mají zásadní význam; mimořádný význam pak má mimoto komunikace a otevřenost vůči sdělovacím prostředkům; bere na vědomí skutečnost, že úřad vyčleňuje 74 % svých lidských zdrojů na vědecké činnosti, hodnocení a shromažďování údajů a na komunikaci; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

8.  uznává skutečnost, že úřad zahájil projekt s cílem změnit způsob, jakým kontroluje a zpracovává roční prohlášení o zájmech, aby tak zajistil lepší konzistentnost a celkové dodržování svých pravidel týkajících se prohlášení o zájmech; dále bere na vědomí, že součástí tohoto nového systému, který by měl být dokončen v průběhu roku 2016, je centralizované prověřování ročních prohlášení o zájmech a přenesení odpovědnosti z vědeckých oddělení úřadu na jeho právní a regulační oddělení; žádá úřad, aby do svých předpisů začlenil zákaz spolupráce s jakýmikoli odborníky, včetně odborníků vyslaných členskými státy, kteří náležitě a smysluplně nevyplní prohlášení o zájmech; žádá úřad, aby do svých předpisů začlenil povinnost odborníků informovat úřad o jakýchkoli změnách, které by nastaly během jejich práce pro úřad;

9.  s obavami bere na vědomí, že s cílem dosáhnout spolupráce se špičkovými akademickými pracovníky v odvětví a zároveň uplatňovat co nejúčinnější politiku v oblasti střetu zájmů úřad používá systém pro hodnocení zájmů odborníků, který posuzuje úlohu odborníků a mandát vědecké pracovní skupiny nebo panelu, jichž by byl daný odborník členem, na základě řady různých kritérií; dále bere na vědomí, že úřad v roce 2016 provede v rámci pravidelného přezkumu své politiky nezávislosti prověrku systémů, které má k dispozici za účelem odhalování střetů zájmů; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledku této prověrky a aby při výběru a prověřování odborníků uplatňoval nezbytná adaptační opatření;

10.  vyzývá orgány a agentury Unie, které zavedly kodexy chování, a to i Evropský parlament, aby zpřísnily prováděcí opatření svých kodexů, jako jsou kontroly prohlášení o finančních zájmech;

11.  opakovaně úřad vyzývá, aby uplatňoval dvouletou čekací lhůtu; nepřijímá zdůvodnění, které úřad poskytl ke svému odmítnutí uposlechnout opakovaných požadavků orgánu příslušného pro udělení absolutoria na zavedení dvouleté čekací lhůty v souvislosti se všemi podstatnými zájmy spojenými s podniky, které úřad reguluje;

12.  vítá skutečnost, že úřad provedl v roce 2014 následnou analýzu svých pravidel týkajících se prohlášení o zájmech, aby tak zvýšil svou nezávislost a zlepšil politiku v oblasti střetů zájmů v souvislosti se skupinami odborníků; bere na vědomí, že tato analýza vedla k revizi a přijetí nové, zjednodušené a propracovanější verze těchto pravidel; vyzývá úřad, aby svou politiku a svá pravidla pravidelně analyzoval, a zajistil tak neustálý pokrok ve své nezávislosti;

13.  připomíná úřadu, že evropská veřejná ochránkyně práv ve svém rozhodnutí uvedla, že by úřad „by měl provést revizi pravidel pro řízení střetů zájmů“ s cílem zajistit, aby tito odborníci z akademické sféry sdělovali úřadu všechny relevantní informace; je toho názoru, že pokud by se to týkalo přibližně jedné třetiny odborníků, jak uvádí úřad, pak by měl úřad věnovat této otázce zvláštní pozornost a společně s příslušnými akademickými institucemi pracovat na zvláštních opatřeních, která by umožnila zachování bezúhonnosti úřadu i akademických institucí;

14.  bere na vědomí, že v roce 2015 byl vytvořen pilotní projekt, jehož účelem bylo prozkoumat, jak nejlépe zrealizovat doporučení orgánu příslušného k udělení absolutoria, aby bylo ověřování prohlášení o zájmech prováděno centrálně; poznamenává, že tento pilotní projekt byl ve stejném roce úspěšně dokončen a že se provedení plné centralizace očekává nejpozději do konce prvního pololetí roku 2016; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o úspěšném provedení této centralizace informoval;

15.  poznamenává, že úřad v roce 2014 obdržel od zainteresovaných subjektů a nevládních organizací řadu příspěvků ohledně záležitostí spojených s nezávislostí; dále konstatuje, že tyto ohlasy přispěly k přezkumu prováděcích pravidel k politice nezávislosti;

16.  požaduje celkové zlepšení systému pro prevenci a potírání korupce ve veřejném sektoru na základě komplexního přístupu, a to lepším přístupem veřejnosti k dokumentům a přísnějšími pravidly pro střety zájmů, zavedením nebo posílením rejstříků transparentnosti, poskytnutím dostatečných zdrojů na opatření pro vymáhání práva a rovněž lepší spoluprací mezi členskými státy a s příslušnými třetími zeměmi;

17.  vybízí úřad, aby u svých zaměstnanců účinněji zvyšoval povědomí o politice předcházení střetům zájmů, souběžně s již probíhajícími činnostmi zvyšování informovanosti, a požaduje, aby integrita a transparentnost byly zařazeny jako povinný bod, o němž se bude hovořit při přijímacích řízeních a při pohovorech o pracovním výkonu;

18.  upozorňuje, že některé předpisy Unie, mimo jiné i Listina základních práv Evropské unie, udělují jednotlivcům právo na přístup k veřejným dokumentům; připomíná úřadu, že vědeckou relevanci nejlépe zajišťuje transparentnost výsledků a odpovědnost za ně; zdůrazňuje, že úřad by měl tedy veškeré údaje, na jejichž základě se přijímá jakýkoli vědecký závěr, zveřejňovat ve strojově čitelném formátu, a umožnit tak vědeckou kontrolu a neustálý pokrok;

19.  oceňuje úsilí úřadu o zvýšení transparentnosti jeho činnosti i údajů, které ke své činnosti používá; uznává, že v současné době existují určitá právní omezení, jež úřadu brání ve zvyšování transparentnosti údajů; zdůrazňuje, že účelem zveřejňování je umožnit reprodukovatelnost práce úřadu a kroky směřující k transparentnosti procesů při posuzování rizik jsou tudíž vítanými prvními kroky; měla by být nicméně zajištěna i transparentnost údajů; v tomto ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 zahájil iniciativu zaměřenou na transparentnost; v této souvislosti vítá lepší prezentaci a přístupnost informací a dokumentů na internetové stránce úřadu a další opatření přijatá za účelem vytvoření „otevřeného úřadu EFSA“ , jako jsou stanoviska k hodnocení rizik a jejich dopadu na občany Unie ; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

20.  konstatuje, že zaměstnanci úřadu jsou, pokud jde o budoucí zaměstnání, právně zavázáni dodržovat služební řád(13); dále poznamenává, že posuzování budoucích zaměstnání zaměstnanců se provádí systematicky a že pokud dané zaměstnání může vést ke střetu zájmů, pak je třeba od jmenování na takovou pozici upustit do doby, než tento střet zájmů bude na základě jasných, transparentních a ověřitelných kritérií vyřešen; zdůrazňuje, že z 29 zaměstnanců, kteří v roce 2013 opustili své zaměstnání v úřadu, tři odešli do chemického/farmaceutického odvětví, přičemž se na ně vztahovala řada omezení; bere na vědomí, že podle názoru úřadu již existuje jasný právní a správní rámec proti efektu tzv. otáčivých dveří;

21.  bere na vědomí, že úřad provedl interní analýzu s cílem zjistit, jaký dopad by mělo zrušení možnosti odborníků anonymizovat určité zájmy ve svých prohlášeních o zájmech; bere na vědomí informaci úřadu, že postup anonymizace zájmů byl v minulosti použit ve velmi malém počtu případů; dále bere na vědomí, že při poslední obměně členů panelu v roce 2015 si žádný z vědeckých odborníků nezvolil možnost anonymizovat své zájmy; s uspokojením konstatuje, že úřad již anonymizované zájmy neakceptuje a že tuto možnost pro odborníky při vyplňování prohlášení o zájmech zrušil; žádá úřad, aby prověřil prohlášení předložená odborníky, kteří v úřadu již působí a kteří ještě před rokem 2015 využili možnosti anonymizovat své zájmy.

22.  požaduje, aby úřad naplňoval článek 16 služebního řádu úředníků EU každoročním zveřejňováním informací o vysokých úřednících, kteří z orgánu odešli, a také seznamu případů střetu zájmů;

23.  se zájmem očekává výsledky systémového přezkumu úřadu z roku 2016, který je zaměřen na jeho politiku nezávislosti a vědeckých rozhodovacích procesů; vítá závazek úřadu zvážit zveřejnění odměn, které odborníci pobírají za deklarované činnosti;

24.  vyzývá úřad, aby více využíval nového statutu pro odborníky zvané k účasti na slyšeních po vzoru pozvání odborníků z Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, která je součástí Světové zdravotnické organizace; vyzývá úřad, aby informoval orgán příslušný k udělení absolutoria o využívání slyšení těchto odborníků;

25.  zdůrazňuje, že odborníci v regulačních agenturách musí být za svou práci placeni, aby tak byla zajištěna jejich nezávislost na odvětví, které regulují; vyzývá Komisi, aby úřadu poskytla finanční prostředky, z nichž by v zájmu zajištění nezávislosti mohla hradit externí odborníky a výzkumnou činnost vyvíjenou v rámci úřadu;

26.  žádá odpovědný orgán úřadu, aby co nejdříve začal uplatňovat strategii proti podvodům;

Interní audit

27.  konstatuje, že šest doporučení vydaných útvarem interního auditu Komise (IAS) označených jako „velmi důležitá“ nebylo na začátku roku 2014 ještě uskutečněno; bere na vědomí, že čtyři z těchto velmi důležitých doporučení byla vykázána úřadem jako uskutečněná a v současnosti se očekává jejich posouzení útvarem IAS; poznamenává, že zbývající dvě doporučení byla útvarem IAS uzavřena poté, co v rozpočtovém roce 2014 vstoupil v platnost nový služební řád; se zájmem očekává další ověření stavu prováděných doporučení ze strany útvaru IAS;

28.  uznává skutečnost, že úřad provedl simulaci k posouzení dopadu zavedení dvouleté čekací lhůty v případě některých zájmů odborníků, kteří působí v jeho panelech; s uspokojením konstatuje, že úřad zavede dvouleté čekací lhůty v souvislosti s výše uvedenými zájmy v dostatečném časovém předstihu před příští obměnou členů panelu; bere na vědomí, že co se týče čekacích lhůt v případě financování výzkumu, úřad již zavedl systém, který omezuje financování výzkumu ze soukromých zdrojů na maximálně 25 % z celkového rozpočtu na výzkum, který má pod kontrolou odborník úřadu;

Vnitřní kontroly

29.  bere na vědomí, že přezkum standardů vnitřní kontroly úřadu v roce 2014 dospěl k závěru, že jeho systém vnitřní kontroly je v souladu s těmito standardy; poznamenává však, že v některých oblastech lze dosáhnout zlepšení, jejichž prostřednictvím by se zkvalitnil systém vnitřní kontroly, zejména co se týče hodnocení a rozvoje zaměstnanců, provozní struktury a hodnocení činností; žádá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria poskytl zprávu o opatřeních, která plánuje přijmout k vyřešení této záležitosti, a o pokroku, kterého bylo v této věci dosaženo;

30.  konstatuje, že oddělení interního auditu (IAC) úřadu shledal, že zavedený systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu, pokud jde o dosažení cílů úřadu stanovených pro auditované procesy, s výjimkou monitorování přístupových práv uživatelů do účetního systému ABAC a formálního jmenování účastníků finančních operací; vyzývá úřad, aby orgán příslušný pro udělení absolutoria informoval o pokroku, jehož bylo v tomto ohledu dosaženo;

31.  bere na vědomí, že oddělení IAC sledovalo všechna nedokončená nápravná opatření v oblastech správy údajů, kontinuity činnosti a bezpečnosti IT; konstatuje zejména, že byla v plné míře provedena opatření týkající se správy údajů a bezpečnosti IT; bere na vědomí, že co se týče kontinuity činnosti, většina opatření byla provedena a zbývající opatření by měla být podle plánu provedena do konce roku 2016;

Další připomínky

32.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora, že služební řád změněný v roce 2004 nařízením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 zahrnoval ustanovení o tom, že budoucí odměny úředníků, kteří nastoupili do služby před 1. květnem 2004, by neměly být nižší než odměny podle předchozího služebního řádu; bere na vědomí, že audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení nebylo dodrženo a že v případě osmi ze 71 úředníků, kteří byli v té době zaměstnáni, to vedlo k nedoplatku za období 2005–2014 ve výši 87 000 EUR; konstatuje, že úřad přijme nezbytná opatření ke včasné nápravě této situace;

33.  s uspokojením konstatuje, že úřad vypracoval řadu opatření k podpoře cílů otevřenosti a transparentnosti, ale i dialogu se zainteresovanými stranami, včetně zástupců občanské společnosti; bere na vědomí, že úřad zahájil nové iniciativy s cílem úžeji zapojit společnost do jeho postupu pro posuzování rizik, například plenární zasedání v Bruselu, jejichž součástí jsou zvláštní schůze pro interakci s pozorovateli a zainteresovanými stranami, veřejné konzultace o rámcových dokumentech týkajících se pokynů, veřejné konzultace o návrzích stanovisek, po nichž následují zvláštní schůze zainteresovaných stran, a přítomnost v sociálních médiích;

34.  uznává, že potíže, jimž úřad čelí při zajišťování nezávislosti, pramení z velké části ze skutečnosti, že Komise vytrvale odmítá vyčlenit pro úřad dostatečné provozní prostředky k práci na prosazování bezpečnosti potravin občanů EU nezávisle na vlivu regulovaného odvětví;

35.  vítá úsilí úřadu o provedení nápravných opatření v návaznosti na předchozí připomínky Účetního dvora, především pak zlepšení jeho ročního pracovního programu s cílem zahrnout podrobnější informace o plánovaných veřejných zakázkách a grantech;

°  °

36.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](14) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Navrhovatel: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1.  konstatuje, že v roce 2014 měl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) k dispozici částku 80 547 505 EUR ze souhrnného rozpočtu Evropské unie a že tato částka představuje 0,056% celkového rozpočtu EU;

2.  všímá si, že míra plnění činí 98,9 %, což představuje nevyčerpané prostředky ve výši 0,918 milionu EUR; konstatuje dále, že tato nižší míra čerpání souvisí s nevyužitými účelově vázanými příjmy (zůstatek úřadu z roku 2013), které byly znovu využity v roce 2015;

3.  bere na vědomí, že na konci roku 2014 bylo z 344 pracovních míst obsazeno 330 míst; vítá, že oproti roku 2013 se míra obsazenosti zvýšila;

4.  vítá skutečnost, že v roce 2014 úřad zavedl program pro řízení talentů s cílem co nejlépe využívat své lidské zdroje (zaměstnance a odborníky);

5.  je si zvláště dobře vědom zájmu veřejnosti o rozhodovací postupy v úřadu, které jsou uplatňovány v rámci jeho úlohy a úkolů stanovených právními předpisy; zdůrazňuje skutečnost, že přesvědčivá pravidla v oblasti integrity mají zásadní význam; mimořádný význam pak má i komunikace a otevřenost vůči sdělovacím prostředkům; bere na vědomí skutečnost, že úřad vyčleňuje 74 % svých lidských zdrojů na vědecké činnosti, hodnocení a shromažďování údajů a na komunikaci; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

6.  všímá si připomínky Účetního dvora, která se zaměřuje na chyby při vyplácení platů, jež vedly k nízké úrovni plateb v období 2005 až 2014, a vyzývá úřad, aby co nejdříve přijal příslušná nápravná opatření;

7.  vítá úsilí úřadu o provedení nápravných opatření v návaznosti na předchozí připomínky Účetního dvora, především pak zlepšení jeho ročního pracovního programu s cílem zahrnout podrobnější informace o plánovaných veřejných zakázkách a grantech; uznává práci, která byla vykonána od roku 2012 s cílem zlepšit účinnost vnitřního systému kontroly úřadu prostřednictvím přísného sebehodnocení, což je proces, který i nadále pokračuje;

8.  vítá rovněž úsilí úřadu o provedení nápravných opatření v návaznosti na připomínky, které učinil Parlament v souvislosti s udělením absolutoria za rok 2013, v oblasti finanční kontroly, norem vnitřní kontroly a vnitřního auditu; bere dále na vědomí úsilí úřadu o zlepšení stávajícího systému pro řešení zájmů vědeckých odborníků úřadu;

9.  připomíná úřadu rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv, v němž uvedla, že by úřad „měl provést revizi pravidel pro řízení střetů zájmů“ s cílem zajistit, aby odborníci z akademické sféry sdělovali úřadu všechny relevantní informace;

10.  se zájmem očekává výsledky systémového přezkumu úřadu zaměřeného na jeho politiku týkající se nezávislosti a vědeckých rozhodovacích procesů;

11.  upozorňuje, že na základě Listiny základních práv Evropské unie mají jednotlivci právo na přístup k veřejným dokumentům; připomíná, že vědeckou relevanci nejlépe zajišťuje transparentnost a zodpovědnost, pokud jde o výsledky;

12.  je přesvědčen, že by měl úřad i nadále věnovat zvláštní pozornost veřejnému mínění a v nejvyšší možné míře se zapojit do otevřeného a transparentního dialogu; konstatuje, že opatření přijatá v souvislosti s postupy transparentnosti v oblasti posouzení rizik představují vítaný první krok, nicméně že je rovněž nezbytné zajistit transparentnost údajů; v tomto ohledu vítá, že úřad v prosinci 2013 zahájil iniciativu zaměřenou na transparentnost; v této souvislosti vítá lepší prezentaci a přístupnost informací a dokumentů na internetové stránce úřadu a další opatření přijatá za účelem vytvoření „otevřeného úřadu EFSA“, jako jsou stanoviska k hodnocení rizik a jejich dopadu na občany Unie; povzbuzuje úřad, aby v tomto přístupu pokračoval;

13.  žádá odpovědný orgán úřadu, aby co nejdříve začal uplatňovat strategii proti podvodům;

14.  vítá skutečnost, že Účetní dvůr oznámil, že operace, na nichž se zakládá účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2014, byly ve všech významných ohledech legální a správné;

15.  na základě dostupných skutečností doporučuje, aby bylo výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin uděleno absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

21.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

49

14

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniel Dalton

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

12

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 160.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1023/2013 ze dne 22. října 2013, kterým se mění služební řád úředníků Evropské unie a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 15).

(14)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí