Procedure : 2015/2176(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0086/2016

Indgivne tekster :

A8-0086/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.36
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0172

BETÆNKNING     
PDF 393kWORD 105k
7.4.2016
PE 569.750v02-00 A8-0086/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2015/2176(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

ÆNDRINGSFORSLAG
1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2015/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2016),

1.  meddeler den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 160.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 160.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2015/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014 med autoritetens svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2016 om decharge til autoriteten for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed(4), særlig artikel 44,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2015/2176(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0086/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") for regnskabsåret 2014 ifølge dens regnskab var på 79 701 222 EUR, hvilket er en stigning på 2,11 % i forhold til 2013; der henviser til, at hele autoritetens budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for autoriteten for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at autoritetens årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetstyring og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,69 %, hvilket er en stigning på 0,86 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 89,31 %, hvilket er et fald på 1,48 % i forhold til 2013;

Udbuds- og ansættelsesprocedurer

2.  bemærker, at 449 ud af 474 ledige stillinger var besat ved udgangen af 2014, hvilket omfatter tjenestemænd, midlertidigt ansatte og kontraktansatte samt udstationerede nationale eksperter; konstaterer, at det årlige gennemsnit for besættelsesgraden for stillinger på stillingsfortegnelsen for 2014 (midlertidigt ansatte og tjenestemænd) er på 95,1%, mens det er på 92,4 % for kontraktansatte;

3.  anmoder myndigheden om at sikre en stringent anvendelse af foranstaltningerne vedrørende skønsbeføjelser og udelukkelse i forbindelse med offentlige udbud og i den forbindelse, at der i hvert enkelt tilfælde foretages passende baggrundskontrol, samt om at anvende udelukkelseskriterierne til at udelukke virksomheder i tilfælde af, at der foreligger en interessekonflikt, idet dette er af afgørende betydning for at beskytte Unionens finansielle interesser;

4.  minder autoriteten om, at det første mål for dens uafhængighedspolitik bør være dens omdømme, og at den derfor bør sikre, at den ikke har reelle eller antagelige interessekonflikter, navnlig i forbindelse med de økonomiske sektorer, som den regulerer de facto;

5.  konstaterer, at autoriteten har iværksat et projekt til forbedring af effektivitet og overensstemmelse i forbindelse med transaktionsorienteret behandling gennem en centraliseret strategi, indførelse af planlægnings-, overvågnings- og rapporteringsprocesser og -struktur, samt gennem centraliseret finansierings- og udbudsprocedurer og -struktur; noterer sig med tilfredshed, at dette projekt vil sætte autoriteten i stand til at opfylde sit mandat på en mere effektiv måde, hvilket reducerer den nødvendige tid for at producere resultater og antallet af personer involveret og medfører en reduktion svarende til 14 fuldtidsansatte i 2015;

6.  glæder sig over, at autoriteten i 2014 har indført et talentplejeprogram for at optimere anvendelsen af dens menneskelige ressourcer (personale og eksperter);

7.  er især opmærksom på den offentlige interesse i beslutningsprocessen i autoriteten, der finder sted i overensstemmelse med autoritetens retlige rolle og ansvar; understreger, at troværdige regler om integritet er afgørende, og desuden at kommunikation og åbenhed over for medierne er afgørende; bemærker, at autoriteten anvender 74 % af sine menneskelige ressourcer til videnskabelige aktiviteter, evaluering, dataindsamling og kommunikation; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

8.  anerkender, at autoriteten har iværksat et projekt, som skal ændre den måde, hvorpå den kontrollerer og behandler de årlige interesseerklæringer med henblik på at sikre bedre sammenhæng og en bedre overordnet overholdelse af dens regler om interesseerklæringer; bemærker endvidere, at der med dette nye system, der forventes færdigt i løbet af 2016, forventes centraliseret screening af de årlige interesseerklæringer og overdragelse af ansvar fra autoritetens videnskabelige tjenestegrene til dens juridiske og lovgivningsmæssige myndighed; opfordrer autoriteten til i sin politik at indføre et forbud mod at samarbejde med en ekspert, herunder med medlemsstaternes delegerede eksperter, som ikke på behørig og meningsfuld vis udfylder denne interesseerklæring; opfordrer autoriteten til i sin politik at indføre en forpligtelse for eksperter til at informere autoriteten om enhver ændring i oplysningerne, mens de arbejder for autoriteten;

9.  noterer sig med bekymring, at autoriteten for både at kunne arbejde med de bedste akademikere i branchen og have den mest effektive politik vedrørende interessekonflikter som muligt, anvender et system til vurdering af eksperternes interesser, som tager hensyn til eksperternes rolle samt mandatet for den videnskabelige arbejdsgruppe eller det panel, som eksperten ville være medlem af, mod en række forskellige kriterier; bemærker endvidere, at autoriteten i 2016 vil gennemføre en undersøgelse af de systemer, den har til rådighed med henblik på at afsløre interessekonflikter som led i den regelmæssige revision af dens politik om uafhængighed; opfordrer autoriteten til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af revisionen og til at træffe de nødvendige tilpasningsforanstaltninger i forbindelse med udvælgelse og vurdering af eksperter;

10.  opfordrer de EU-institutioner og -agenturer, der har indført adfærdskodekser – herunder Europa-Parlamentet – til at fremskynde gennemførelsesforanstaltningerne hertil, f.eks. kontrol af erklæringer om økonomiske interesser;

11.  gentager sin anmodning til autoriteten om at anvende en toårig afkølingsperiode; accepterer ikke autoritetens begrundelse for dennes afvisning af at gennemføre dechargemyndighedens gentagne krav om etablering af en toårig afkølingsperiode for alle materielle interesser vedrørende selskaber, den regulerer;

12.  glæder sig over, at autoriteten i 2014 gennemførte en efterfølgende analyse af sine regler om interesseerklæringer med henblik på at forbedre sin uafhængighed og politik vedrørende interessekonflikter; konstaterer, at denne analyse resulterede i en revision og vedtagelse af en ny, mere enkel og mere avanceret version af disse regler; opfordrer autoriteten til regelmæssigt at gennemføre analyser af sine politikker for at sikre den konstante udvikling af sin uafhængighed;

13.  minder autoriteten om Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, hvoraf det fremgår, at autoriteten "bør revidere sine regler om interessekonflikter" for at sikre, at de eksperter, der arbejder inden for den akademiske verden, anmelder alle relevante oplysninger til autoriteten; mener, at hvis dette, som autoriteten har oplyst, vil påvirke omkring en tredjedel af eksperterne, bør autoriteten være særlig opmærksom på dette og arbejde til fordel for særlige foranstaltninger sammen med de pågældende akademiske institutioner for at sikre begge institutioners integritet;

14.  noterer sig, at et pilotprojekt blev udviklet i 2015 med sigte på at undersøge, hvordan henstillingen fra dechargemyndigheden om at centralisere valideringsprocessen for interesseerklæringer bedst kan gennemføres; bemærker, at dette pilotprojekt blev afsluttet med et positivt resultat samme år, og at en fuldstændig centralisering forventedes at være gennemført inden udgangen af første halvår af 2016; opfordrer autoriteten til at informere dechargemyndigheden om den vellykkede gennemførelse af denne centralisering;

15.  har bemærket, at autoriteten i løbet af 2014 modtog en række bidrag om uafhængighedsrelaterede spørgsmål fra interessenter og ikke-statslige organisationer; noterer sig endvidere, at disse bidrog til gennemgangen af gennemførelsesbestemmelserne for uafhængighedspolitikken;

16.  opfordrer til en generel forbedring af forebyggelsen og bekæmpelsen af korruption gennem en holistisk tilgang, der skal begynde med bedre offentlig adgang til dokumenter og strengere regler om interessekonflikter, indførelse eller styrkelse af åbenhedsregistre og tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til retshåndhævende foranstaltninger samt gennem et bedre samarbejde mellem medlemsstaterne og med relevante tredjelande;

17.  tilskynder myndigheden til at øge kendskabet til politikken om interessekonflikter blandt sine medarbejdere sideløbende med de igangværende oplysningsaktiviteter og medtagelsen af integritet og gennemsigtighed som et obligatorisk emne, der skal drøftes i forbindelse med ansættelsesprocedurer og præstationssamtaler;

18.  påpeger, at flere EU-regler, herunder blandt andet Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, giver enkeltpersoner ret til aktindsigt i offentlige dokumenter; minder autoriteten om, at videnskabelig bæredygtighed sikres bedst med resultaternes gennemsigtighed og ansvarlighed; understreger, at autoriteten derfor bør offentliggøre alle data, der anvendes til at nå frem til en given videnskabelig konklusion, i et maskinlæsbart format for at muliggøre videnskabeligt tilsyn og konstant udvikling;

19.  anerkender autoritetens indsats for at forbedre gennemsigtigheden af sit arbejde samt de oplysninger, den anvender i forbindelse hermed; anerkender de eksisterende retlige begrænsninger, den står over for i forbindelse med en forbedring af datagennemsigtigheden; understreger, at formålet med offentliggørelsen er at muliggøre reproducerbarhed af autoritetens arbejde, og at de skridt, der er taget i retning af gennemsigtighed inden for risikovurdering, derfor er et første positivt skridt, dog bør datagennemsigtigheden også sikres; glæder sig i denne forbindelse over, at gennemsigtighedsinitiativet blev iværksat i januar 2013; glæder sig i denne forbindelse over den forbedrede præsentation og tilgængelighed af oplysninger og dokumenter på autoritetens hjemmeside og andre tiltag, der træffes i retning af en "åben EFSA" såsom risikovurderingsmetoder og den indvirkning, de har på EU-borgere; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

20.  noterer sig, at autoritetens personale er juridisk forpligtet til at overholde personalevedtægten(7) vedrørende fremtidig ansættelse; bemærker endvidere, at vurderingen af de ansattes fremtidige beskæftigelse finder sted på et systematisk grundlag, og at en stillingsbesættelse, hvis den indebærer en risiko for interessekonflikt, bør sættes i bero, indtil interessekonflikten er løst efter klare, gennemsigtige og verificerbare kriterier; påpeger, at der ud af de 29 vedtægtsomfattede ansatte, der forlod deres stilling i autoriteten i 2013, var tre der gik til den kemiske og farmaceutiske sektor med en række restriktioner, der er indført for disse personer; anerkender, at autoriteten mener, at klare juridiske og forvaltningsmæssige rammer for svingdørssituationer allerede er på plads;

21.  anerkender, at autoriteten har foretaget en intern vurdering med henblik på at vurdere virkningen af at fjerne eksperters mulighed for at anonymisere visse interesser i deres interesseerklæringer; bemærker på baggrund af oplysninger fra autoriteten, at praksis med at anonymisere interesser har været anvendt ved meget få lejligheder tidligere; bemærker endvidere, at ingen videnskabelige eksperter valgte at anonymisere deres interesser ved den seneste fornyelse af panelmedlemmerne i 2015; bemærker med tilfredshed, at autoriteten ikke længere accepterer anonymiserede interesser og har inddraget denne mulighed for eksperter ved udfyldelsen af deres interesseerklæringer; opfordrer autoriteten til at undersøge erklæringer indgivet af eksperter, som blev udnævnt før 2015, og som gjorde brug af muligheden for at anonymisere deres interesser;

22.  anmoder om, at myndigheden gennemfører artikel 16 i personalevedtægten ved årligt at offentliggøre oplysninger om højtstående embedsmænd, der er udtrådt af tjenesten, samt en liste over interessekonflikter;

23.  ser frem til resultaterne af autoritetens systematiske gennemgang af sin uafhængighedspolitik og videnskabelige beslutningsproces i 2016; glæder sig over autoritetens tilsagn om at overveje at offentliggøre vederlag for eksperternes anmeldte aktiviteter;

24.  opfordrer agenturet til i højere grad at anvende en ny status for konsulterede eksperter i overensstemmelse med eksemplet med de inviterede eksperter fra Verdenshandelsorganisationens internationale agentur for forskning mod kræft; opfordrer autoriteten til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om anvendelsen af konsulterede eksperter;

25.  understreger, at eksperter i reguleringsagenturer skal betales for deres arbejde for at gøre dem uafhængige af den sektor, som de regulerer; opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe de finansielle midler til autoriteten for at betale eksterne eksperter og udvikle intern forskning med henblik på at sikre uafhængighed;

26.  opfordrer autoritetens ansvarlige organ til snarest muligt at gennemføre en strategi til bekæmpelse af svig;

Intern revision

27.  noterer sig, at de seks anbefalinger fremsat af Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) og markeret som "meget vigtige" var i gang i begyndelsen af 2014; anerkender, at fire af de meget vigtige anbefalinger blev indberettet som gennemført af autoriteten og på nuværende tidspunkt afventer en opfølgning fra IAS' side; bemærker, at de resterende to blev afsluttet af IAS som følge af indførelsen af den nye personalevedtægt i regnskabsåret 2014; ser frem til den næste IAS gennemgang om status for gennemførte anbefalinger;

28.  erkender, at autoriteten foretog en simulering for at vurdere virkningen af at anvende en toårig afkølingsperiode for så vidt angår visse interesser for eksperter, der arbejder i autoritetens paneler; bemærker med tilfredshed, at autoriteten står over for at indføre toårige afkølingsperioder i relation til de ovennævnte interesser inden den næste fornyelse af panelet; noterer sig, at autoriteten med hensyn til afkølingsperioder for forskningsstøtte allerede har indført et system, der begrænser private kilder for forskningsstøtte til højst 25 % af det samlede forskningsbudget under kontrol af en ekspert fra autoriteten;

Intern kontrol

29.  anerkender, at gennemgangen af autoritetens standarder for intern kontrol, som blev gennemført i 2014, konkluderede, at dens interne kontrolsystem er i overensstemmelse med disse standarder; bemærker dog, at der kan gøres forbedringer på visse områder for at styrke kvaliteten af det interne kontrolsystem, navnlig for så vidt angår personaleevaluering og -udvikling, operationel struktur og evaluering af aktiviteter; opfordrer autoriteten til at give dechargemyndigheden en beretning om de foranstaltninger, der er planlagt for at håndtere dette spørgsmål og de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

30.  konstaterer, at autoritetens interne revisionsfunktion finder, at det indførte interne kontrolsystem giver rimelig sikkerhed for, at de forretningsmål, der er opstillet for de reviderede procesesser, nås, undtagen for så vidt angår overvågningen af brugernes adgangsrettigheder i ABAC-regnskabssystemet og den formelle indstilling af finansielle aktører; anmoder autoriteten om at informere dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

31.  bemærker, at den interne revisionsfunktion har fulgt op på alle udestående korrigerende foranstaltninger på områderne datastyring, forretningskontinuitet og IT-sikkerhed; noterer sig især, at foranstaltningerne vedrørende datastyring og IT-sikkerhed er blevet gennemført til fulde; noterer sig, at med hensyn til forretningskontinuitet er størstedelen af foranstaltningerne blevet gennemført, og de resterende foranstaltninger forventes gennemført inden udgangen af 2016;

Øvrige bemærkninger

32.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at efter ændringen af personalevedtægten i 2004 ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 omfattede denne bestemmelser om, at fremtidige vederlag for tjenestemænd, der er rekrutteret før den 1. maj 2004, ikke bør være lavere end under den tidligere vedtægt; bemærker, at Rettens revision viste, at denne bestemmelse ikke var blevet overholdt, og for så vidt angår 8 af de 71 tjenestemænd, der var ansat på dette tidspunkt, havde dette ført til, at der i perioden 2005 til 2014 var blevet udbetalt 87 000 EUR for lidt. noterer sig, at autoriteten vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe dette på et senere tidspunkt.

33.  bemærker med tilfredshed, at autoriteten har udviklet en række foranstaltninger til støtte for mål om åbenhed og gennemsigtighed samt dialog med interessenter, herunder repræsentanter for civilsamfundet; noterer sig, at autoriteten iværksatte nye initiativer for yderligere at inddrage samfundet i autoritetens risikovurderingsproces, såsom plenarmøder i Bruxelles med et særligt møde til et samspil med observatører og interessenter, offentlige høringer vedrørende dokumenter til afgrænsning af vejledninger, offentlige høringer om udkast til udtalelser, fulgt af særlige interessentmøder og tilstedeværelse på de sociale medier;

34.  erkender, at en stor del af de vanskeligheder, som autoriteten står over for i forbindelse med sikringen af dennes uafhængighed, skyldes, at Kommissionen konsekvent nægter at tildele de tilstrækkelige operationelle midler til at arbejde for at forsvare fødevaresikkerheden for Unionens borgere uafhængigt af den regulerede industris indflydelse;

35.  glæder sig over autoritetens bestræbelser på at gennemføre korrigerende foranstaltninger som opfølgning på tidligere bemærkninger fra Revisionsretten, navnlig forbedringer til dets årlige arbejdsprogram ved at medtage flere detaljer om planlagte udbud og tilskud;

°  °

36.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](8) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

26.1.2016

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2014

(2015/2176(DEC))

Ordfører for udtalelse: Giovanni La Via

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at der i 2014 blev stillet 80 547 505 EUR til rådighed for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet ("autoriteten") via Den Europæiske Unions almindelige budget, og at dette beløb udgør 0,056 % af EU's samlede budget;

2.  noterer sig, at gennemførelsesgraden udgør 98,9 %, der svarer til, at de uudnyttede bevillinger udgjorde 0,918 mio. EUR; bemærker også, at denne underudnyttelse svarer til de uudnyttede formålsbestemte indtægter (autoritetens resultat i 2013), der blev genanvendt i 2015;

3.  bemærker, at 330 stillinger ud af 344 er blevet besat ved udgangen af 2014; glæder sig over stigningen i beskæftigelsesgraden sammenlignet med 2013;

4.  glæder sig over, at autoriteten i 2014 har indført et talentplejeprogram for at optimere anvendelsen af dens menneskelige ressourcer (personale og eksperter);

5.  er især opmærksom på den offentlige interesse i beslutningsprocessen inden for autoriteten, der finder sted i overensstemmelse med autoritetens retlige rolle og ansvar; understreger, at troværdige regler om integritet er afgørende, og desuden at kommunikation og åbenhed over for medier er afgørende; bemærker, at autoriteten anvender 74 % af sine menneskelige ressourcer til videnskabelige aktiviteter, evaluering, dataindsamling og kommunikation; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

6.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning, som fokuserer på fejl i lønudbetalinger, der førte til manglende betalinger i perioden 2005 til 2014 og opfordrer autoriteten til at træffe korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse hermed så hurtigt som muligt;

7.  glæder sig over autoritetens bestræbelser på at gennemføre korrigerende foranstaltninger som opfølgning på tidligere bemærkninger fra Revisionsretten, navnlig forbedringer til dets årlige arbejdsprogram ved at medtage flere detaljer om planlagte udbud og tilskud; anerkender det arbejde, der er udført siden 2012, for at forbedre effektiviteten af autoritetens interne kontrolsystem via streng selvevaluering, en proces, som stadig er i gang;

8.  glæder sig også over autoritetens bestræbelser på at gennemføre korrigerende foranstaltninger efter de bemærkninger, der blev fremsat af Parlamentet i forbindelse med dechargeproceduren for 2013, inden for finanskontrol, standarder for intern kontrol og intern revision, og noterer sig desuden autoritetens indsats for at forbedre systemet til håndtering af autoritetens videnskabelige eksperters interesser;

9.  minder autoriteten om Den Europæiske Ombudsmands afgørelse, hvoraf det fremgår, at autoriteten "bør revidere sine regler om interessekonflikter" for at sikre eksperter, der arbejder inden for den akademiske verden, anmelder alle relevante oplysninger til autoriteten;

10.  ser frem til resultaterne af autoritetens systematiske gennemgang af dens uafhængighedspolitik og den videnskabelige beslutningsproces;

11.  påpeger, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder giver enkeltpersoner ret til at få adgang til offentlige dokumenter; minder om, at videnskabelig bæredygtighed sikres bedst med at have gennemsigtighed og ansvarlighed i forbindelse med resultater;

12.  mener, at autoriteten fortsat bør være særlig opmærksom på den offentlige mening og så vidt muligt forpligte sig til åbenhed og gennemsigtighed; bemærker, at de skridt, der er taget i retning af gennemsigtighed inden for risikovurdering, er et første positivt skridt, men at der dog også bør sikres datagennemsigtighed; glæder sig i denne forbindelse over, at gennemsigtighedsinitiativet blev iværksat i januar 2013; glæder sig i denne forbindelse over den forbedrede præsentation og tilgængelighed af oplysninger og dokumenter på autoritetens hjemmeside og andre tiltag, der træffes i retning af en "åben EFSA" såsom risikovurderingsmetoder og den indvirkning, de har på EU-borgere; tilskynder autoriteten til at gøre yderligere fremskridt i denne retning;

13.  opfordrer autoritetens ansvarlige organ til snarest muligt at gennemføre en strategi til bekæmpelse af svig;

14.  glæder sig over, at Revisionsrettens har oplyst, at de transaktioner, der ligger til grund for autoritetens årsregnskab for regnskabsåret 2014, i alle væsentlige henseender er lovlige og formelt rigtige;

15.  anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at den administrerende direktør for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet meddeles decharge for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2014.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

21.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

49

14

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniel Dalton

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 160.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 160.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, (EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15).

(8)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik