Διαδικασία : 2015/2176(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0086/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0086/2016

Συζήτηση :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Ψηφοφορία :

PV 28/04/2016 - 4.36
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0172

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 717kWORD 151k
7.4.2016
PE 569.750v02-00 A8-0086/2016

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2176(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Derek Vaughan

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
 1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(4), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(5),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2016),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις της Αρχής(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Αρχή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(10), και ιδίως το άρθρο 44,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ο οποίος θεσπίζει τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(11),

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2016),

1.  διαπιστώνει ότι οι οριστικοί ετήσιοι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων αντιστοιχούν στους λογαριασμούς που επισυνάπτονται στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2176(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0086/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τελικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») για το οικονομικό έτος 2014, σύμφωνα με τις δημοσιονομικές της καταστάσεις, ανήλθε σε 79 701 222 EUR, ποσό που συνιστά αύξηση κατά 2,11% σε σύγκριση με το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Αρχής προέρχεται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014, το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί της Αρχής είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης του 99,69%, ποσοστό που συνιστά αύξηση κατά 0,86 % σε σύγκριση με το 2013· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 89,31%, ποσοστό που συνιστά μείωση κατά 1,48% σε σύγκριση με το 2013·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

2.  σημειώνει ότι, στα τέλη του 2014, από τις 474 διαθέσιμες θέσεις είχαν καλυφθεί 449, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται θέσεις μονίμων, εκτάκτων και συμβασιούχων υπαλλήλων καθώς και αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων· σημειώνει ότι το ετήσιο μέσο ποσοστό κάλυψης θέσεων στον πίνακα προσωπικού του 2014 (έκτακτοι και μόνιμοι υπάλληλοι) είναι της τάξης του 95,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους συμβασιούχους υπαλλήλους είναι 92,4%·

3.  ζητεί από την Αρχή να εφαρμόζει με αυστηρότητα τα μέτρα σχετικά με τη διακριτική ευχέρεια και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, με κατάλληλους ελέγχους προϋποθέσεων σε κάθε περίπτωση, και να εφαρμόζει τα κριτήρια αποκλεισμού προκειμένου να αποκλείονται εταιρείες σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, ένα μέτρο καίριας σημασίας για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης·

4.  υπενθυμίζει στην Αρχή ότι ο πρώτος στόχος της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας θα πρέπει να είναι η διατήρηση της καλής της φήμης και ότι, επομένως, η Αρχή θα πρέπει να διασφαλίζει ότι είναι ελεύθερη από πραγματικές ή εικαζόμενες συγκρούσεις συμφερόντων, ιδιαίτερα σε σχέση με τους οικονομικούς τομείς οι οποίοι εκ των πραγμάτων εμπίπτουν στη ρυθμιστική της αρμοδιότητα·

5.  σημειώνει ότι η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο που αποσκοπεί στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης στον τομέα της εκτέλεσης πράξεων μέσω μιας κεντρικής στρατηγικής, της καθιέρωσης διαδικασιών και δομών σχεδιασμού, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, καθώς και μέσω κεντρικών διαδικασιών και δομών χρηματοοικονομικής διαχείρισης και σύναψης συμβάσεων· σημειώνει με ικανοποίηση ότι το σχέδιο αυτό θα επιτρέψει στην Αρχή να φέρει εις πέρας την εντολή της αποτελεσματικότερα μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή αποτελεσμάτων καθώς και τον αριθμό του εμπλεκόμενου προσωπικού, με αποτέλεσμα μείωση που αντιστοιχεί σε 14 άτομα σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης το 2015·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα διαχείρισης δεξιοτήτων για να βελτιστοποιήσει τη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της (προσωπικό και εμπειρογνώμονες)·

7.  γνωρίζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους κόλπους της Αρχής, διαδικασία που διεξάγεται στο πλαίσιο του νομικού ρόλου και των αρμοδιοτήτων της· τονίζει ότι η ύπαρξη αξιόπιστων κανόνων για την ακέραιη συμπεριφορά έχει ουσιαστική σημασία και ότι επίσης υψίστης σημασίας είναι η επικοινωνία και η διαθεσιμότητα για τα μέσα ενημέρωσης· σημειώνει ότι η Αρχή διαθέτει το 74 % των ανθρώπινων πόρων της σε επιστημονικές δραστηριότητες, αποτίμηση και συλλογή και επικοινωνία δεδομένων· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

8.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή εγκαινίασε ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην αλλαγή του τρόπου ελέγχου και επεξεργασίας των ετήσιων δηλώσεων συμφερόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει καλύτερη συνοχή και συνολική συμμόρφωση με τους οικείους κανόνες περί δηλώσεων συμφερόντων· σημειώνει επίσης ότι το νέο αυτό σύστημα, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του 2016, προβλέπει τον κεντρικό έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων συμφερόντων καθώς και τη μεταβίβαση της ευθύνης από τις επιστημονικές υπηρεσίες της Αρχής στη νομική και ρυθμιστική της υπηρεσία· καλεί την Αρχή να προβλέψει στην πολιτική της την απαγόρευση συνεργασίας με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των εντεταλμένων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών, που δεν συμπληρώνουν σωστά και πλήρως τις δηλώσεις συμφερόντων· καλεί την Αρχή να προβλέψει στην πολιτική της την υποχρέωση των εμπειρογνωμόνων να ενημερώνουν την Αρχή για οιεσδήποτε αλλαγές λαμβάνουν χώρα ενόσω εργάζονται για την Αρχή·

9.  σημειώνει με ανησυχία ότι, προκειμένου να διασφαλίσει τόσο τη συνεργασία με κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου όσο και την εφαρμογή της αποτελεσματικότερης δυνατής πολιτικής στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων, η Αρχή εφαρμόζει ένα σύστημα αξιολόγησης των συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων και την εντολή της επιστημονικής ομάδας εργασίας ή επιτροπής της οποίας ο εμπειρογνώμονας θα είναι μέλος βάσει διαφόρων κριτηρίων· σημειώνει επιπλέον ότι το 2016 η Αρχή θα προβεί σε εξέταση των συστημάτων που εφαρμόζει για τον εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο του τακτικού κύκλου επανεξέτασης της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας· ζητεί από την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης και τις προσαρμογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στη διαδικασία επιλογής και ελέγχου της εντολής των εμπειρογνωμόνων·

10.  καλεί τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης που έχουν καθιερώσει κώδικες δεοντολογίας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενισχύσουν τα μέτρα εφαρμογής, όπως είναι οι έλεγχοι των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων·

11.  επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Αρχή να εφαρμόζει διετή περίοδο αναμονής· δεν αποδέχεται τη δικαιολογία που προβάλλει η Αρχή για την άρνησή της να εφαρμόσει τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής για καθιέρωση διετούς περιόδου αναμονής σε σχέση με όλα τα υλικά συμφέρονται που αφορούν εταιρείες οι οποίες εμπίπτουν στη ρυθμιστική της αρμοδιότητα·

12.  σημειώνει ότι, προκειμένου να βελτιώσει την πολιτική της στους τομείς της ανεξαρτησίας και της σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, η Αρχή πραγματοποίησε το 2014 μία εκ των υστέρων ανάλυση των κανόνων της περί δηλώσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι η ανάλυση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση των εν λόγω κανόνων και στην έγκριση μιας νέας, απλούστερης και πιο εξελιγμένης έκδοσής τους· καλεί την Αρχή να πραγματοποιεί τακτικά ανάλυση των πολιτικών της προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεχή ενίσχυση της ανεξαρτησίας της·

13.  υπενθυμίζει στην Αρχή την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την οποία η Αρχή «θα πρέπει να αναθεωρήσει τους κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων» προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον ακαδημαϊκό τομέα δηλώνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Αρχή· είναι της άποψης ότι, εάν αυτό αφορά περίπου το ένα τρίτο των εμπειρογνωμόνων όπως αναφέρεται από την Αρχή, τότε η Αρχή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό και να επεξεργαστεί ειδικά μέτρα, από κοινού με τα εμπλεκόμενα ακαδημαϊκά ιδρύματα, για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας αμφοτέρων των θεσμών·

14.  σημειώνει ότι το 2015 αναπτύχθηκε ένα δοκιμαστικό σχέδιο με σκοπό να διερευνηθεί ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να υλοποιηθεί η σύσταση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής σύμφωνα με την οποία η διαδικασία επικύρωσης των δηλώσεων συμφερόντων θα πρέπει να γίνεται σε κεντρικό επίπεδο· παρατηρεί ότι το εν λόγω δοκιμαστικό σχέδιο ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά το ίδιο έτος και ότι η πλήρης συγκέντρωση της διαδικασίας σε κεντρικό επίπεδο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2016· καλεί την Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την επιτυχή εφαρμογή αυτής της πρακτικής·

15.  παρατηρεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2014, η Αρχή έλαβε από ενδιαφερόμενα μέρη και μη κυβερνητικές οργανώσεις ορισμένες εισηγήσεις σχετικά με ζητήματα που συνδέονται με την ανεξαρτησία· σημειώνει επίσης ότι οι εισηγήσεις αυτές συνέβαλαν στην επανεξέταση των κανόνων εφαρμογής της πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας·

16.  ζητεί συνολική βελτίωση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, αρχής γενομένης από την καλύτερη πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, την καθιέρωση ή ενίσχυση των μητρώων διαφάνειας και τη διάθεση επαρκών πόρων για μέτρα επιβολής του νόμου, καθώς και μέσω βελτιωμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με σχετικές τρίτες χώρες·

17.  ενθαρρύνει την Αρχή να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του προσωπικού της σε σχέση με την πολιτική στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων, παράλληλα με συνεχιζόμενες δραστηριότητες αύξησης της ευαισθητοποίησης και με την ενσωμάτωση της ακεραιότητας και της διαφάνειας ως υποχρεωτικού στοιχείου που πρέπει να συζητείται κατά τις διαδικασίες πρόσληψης και την αξιολόγηση των επιδόσεων·

18.  επισημαίνει ότι διάφοροι κανόνες της Ένωσης, μεταξύ άλλων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχουν στους ιδιώτες το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· υπενθυμίζει στην Αρχή ότι η επιστημονική ακρίβεια εξασφαλίζεται καλύτερα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τα αποτελέσματα· υπογραμμίζει ότι η Αρχή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να δημοσιοποιεί σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο όλα τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων ούτως ώστε να μπορεί να διεξάγεται επιστημονικός έλεγχος και να επιτυγχάνεται διαρκής πρόοδος·

19.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Αρχής να βελτιώσει τη διαφάνεια των εργασιών της καθώς και των δεδομένων που χρησιμοποιεί στις εργασίες της· αναγνωρίζει τους υφιστάμενους νομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει για την αύξηση της διαφάνειας των δεδομένων· τονίζει ότι στόχος της αποκάλυψης στοιχείων είναι να καταστεί δυνατή η αναπαραγωγιμότητα των εργασιών της Αρχής και, ως εκ τούτου, τα μέτρα που ελήφθησαν για την ενίσχυση της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου αποτελούν ένα πρώτο θετικό βήμα, ωστόσο θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί και η διαφάνεια των δεδομένων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, τον Ιανουάριο του 2013· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη παρουσίαση και προσβασιμότητα των πληροφοριών και των εγγράφων στην αρχική ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και για τις άλλες δράσεις που ανελήφθησαν για μια «ανοιχτή EFSA», όπως οι γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης των κινδύνων και του αντικτύπου τους στους πολίτες της Ένωσης· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή·

20.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το προσωπικό της Αρχής δεσμεύεται νομικά να τηρεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης(13) όσον αφορά μελλοντική απασχόληση· σημειώνει επιπροσθέτως ότι η αξιολόγηση μελλοντικής απασχόλησης του προσωπικού διενεργείται σε συστηματική βάση και ότι, σε περίπτωση που η μελλοντική απασχόληση θεωρηθεί ότι είναι πηγή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων, δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η πρόσληψη έως ότου επιλυθεί η δυνητική σύγκρουση συμφερόντων βάσει σαφών, διαφανών και επαληθεύσιμων κριτηρίων· επισημαίνει ότι, το 2013, από τους 29 μόνιμους υπαλλήλους που αποχώρησαν από τη θέση εργασίας τους στην Αρχή, οι τρεις ανέλαβαν θέσεις απασχόλησης στον χημικό/φαρμακευτικό τομέα, για τα άτομα δε αυτά εφαρμόστηκε μια σειρά περιορισμών· αναγνωρίζει ότι η Αρχή θεωρεί ότι υπάρχει ήδη ένα σαφές νομικό πλαίσιο και πλαίσιο διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της μεταπήδησης στον ιδιωτικό τομέα («revolving door»)·

21.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή πραγματοποίησε εσωτερική άσκηση για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που θα είχε η κατάργηση της δυνατότητας των εμπειρογνωμόνων να τηρούν την ανωνυμία στις δηλώσεις συμφερόντων τους όσον αφορά ορισμένα συμφέροντα· σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, η πρακτική τήρησης της ανωνυμίας όσον αφορά συμφέροντα εφαρμόστηκε σε πολύ λίγες περιπτώσεις στο παρελθόν· σημειώνει περαιτέρω ότι, κατά την πλέον πρόσφατη ανανέωση των μελών ομάδων το 2015, κανείς από τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες δεν επέλεξε να τηρήσει την ανωνυμία όσον αφορά συμφέροντά του· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή δεν αποδέχεται πλέον συμφέροντα για τα οποία τηρείται η ανωνυμία και έχει αφαιρέσει αυτή τη δυνατότητα από τους εμπειρογνώμονες κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων συμφερόντων τους· ζητεί από την Αρχή να ελέγξει τις δηλώσεις συμφερόντων των εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν πριν από το 2005 και έκαναν χρήση της δυνατότητας τήρησης της ανωνυμίας όσον αφορά τα συμφέροντά τους·

22.  ζητεί από την Αρχή να εφαρμόσει το άρθρο 16 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης δημοσιεύοντας, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τους ανώτατους υπαλλήλους που έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, καθώς και κατάλογο των συγκρούσεων συμφερόντων·

23.  αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της εκ μέρους της Αρχής συστημικής επανεξέτασης της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας και της διαδικασίας λήψης επιστημονικών αποφάσεων το 2016· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Αρχής να εξετάσει τη δημοσίευση των αποδοχών των εμπειρογνωμόνων για τις δηλωμένες δραστηριότητές τους·

24.  ζητεί από την Αρχή να κάνει πιο εκτεταμένη χρήση ενός νέου καθεστώτος για τους εμπειρογνώμονες που καλούνται σε ακροάσεις («hearing experts») ακολουθώντας το παράδειγμα των εμπειρογνωμόνων που καλούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας· ζητεί από την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων που καλούνται σε ακροάσεις·

25.  τονίζει ότι οι εμπειρογνώμονες σε ρυθμιστικούς οργανισμούς πρέπει να αμείβονται για την εργασία τους για να μπορούν να διατηρούν την ανεξαρτησία τους από τον τομέα που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους· καλεί την Επιτροπή να παρέχει στην Αρχή τα δημοσιονομικά μέσα που θα της επιτρέψουν να αμείβει τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και να αναπτύξει εσωτερική έρευνα ώστε να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της·

26.  ζητεί από το αρμόδιο όργανο της Αρχής να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν τη στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

Εσωτερικός λογιστικός έλεγχος

27.  σημειώνει ότι έξι συστάσεις που είχε εκδώσει η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής και είχαν χαρακτηριστεί ως «πολύ σημαντικές» ήταν σε εκκρεμότητα στις αρχές του 2014· αναγνωρίζει ότι τέσσερις από τις πολύ σημαντικές συστάσεις δηλώθηκαν ως υλοποιηθείσες από την Αρχή και τώρα αναμένεται η περαιτέρω παρακολούθησή τους από την IAS· παρατηρεί ότι οι άλλες δύο συστάσεις θεωρήθηκαν από την IAS ότι έχουν κλείσει μετά τη θέσπιση του νέου κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης κατά το οικονομικό έτος 2014· αναμένει την επόμενη επανεξέταση, εκ μέρους της IAS, της κατάστασης των συστάσεων που υλοποιήθηκαν·

28.  αναγνωρίζει ότι η Αρχή πραγματοποίησε προσομοίωση για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της εφαρμογής διετούς περιόδου αναμονής για ορισμένα συμφέροντα εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στις ομάδες της Αρχής· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή πρόκειται να καθιερώσει, έγκαιρα πριν από την επόμενη ανανέωση των μελών των ομάδων, διετείς περιόδους αναμονής σε σχέση με τα προαναφερόμενα συμφέροντα· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, όσον αφορά τις περιόδους αναμονής για τη χρηματοδότηση της έρευνας, η Αρχή εφαρμόζει ήδη ένα σύστημα που περιορίζει τη χρηματοδότηση της έρευνας από ιδιωτικές πηγές στο 25% κατ’ ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογισμού για την έρευνα, που τελεί υπό τον έλεγχο ενός εμπειρογνώμονα της Αρχής·

Εσωτερικοί έλεγχοι

29.  αναγνωρίζει ότι από την επανεξέταση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής που πραγματοποιήθηκε το 2014 συνήχθη το συμπέρασμα ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Αρχής συνάδει με τα πρότυπα αυτά· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να επιτευχθούν βελτιώσεις με σκοπό να ενισχυθεί η ποιότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδιαίτερα όσον αφορά την αξιολόγηση και ανάπτυξη του προσωπικού, την επιχειρησιακή δομή και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων· καλεί την Αρχή να διαβιβάσει στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή έκθεση σχετικά με τις δράσεις που σχεδιάζει να αναλάβει για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού και σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα·

30.  διαπιστώνει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (IAC) της Αρχής θεωρεί ότι το ισχύον σύστημα εσωτερικού ελέγχου παρέχει εύλογη διασφάλιση ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί για τις ελεγχόμενες πράξεις, με εξαίρεση την παρακολούθηση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών τα οποία χορηγούνται στο πλαίσιο του λογιστικού συστήματος ABAC και τον επίσημο ορισμό δημοσιονομικών παραγόντων· καλεί την Αρχή να ενημερώνει την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που επιτυγχάνεται σε αυτόν τον τομέα·

31.  σημειώνει ότι η IAC παρακολούθησε όλα τα εκκρεμούντα διορθωτικά μέτρα στους τομείς της διαχείρισης δεδομένων, της συνέχισης των δραστηριοτήτων και της ασφάλειας των ΤΠ· σημειώνει ιδιαίτερα ότι τα μέτρα που αφορούν τη διαχείριση των δεδομένων και την ασφάλεια των ΤΠ έχουν εφαρμοστεί πλήρως· λαμβάνει υπό σημείωση ότι, όσον αφορά τη συνέχιση των δραστηριοτήτων, το μεγαλύτερο μέρος των μέτρων έχει υλοποιηθεί και τα εναπομένοντα μέτρα σχεδιάζεται να εφαρμοστούν έως το τέλος του 2016·

Λοιπά σχόλια

32.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, μετά την τροποποίησή του το 2004 από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 723/2004 του Συμβουλίου, περιέχει διατάξεις που προβλέπουν ότι οι μελλοντικές αμοιβές των υπαλλήλων που προσελήφθησαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπονταν στον προηγούμενο κανονισμό· παρατηρεί ότι από τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώθηκε ότι αυτό δεν τηρήθηκε και, στην περίπτωση οκτώ εκ των 71 υπαλλήλων που απασχολούνταν εκείνη την περίοδο, οδήγησε σε απώλεια μισθών ύψους 87 000 EUR για την περίοδο 2005-2014· σημειώνει ότι η Αρχή θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να επιλύσει το ζήτημα αυτό εν ευθέτω χρόνω·

33.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η Αρχή έχει αναπτύξει μια σειρά μέτρων για τη στήριξη των στόχων του ανοίγματος και της διαφάνειας καθώς και του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή εγκαινίασε νέες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας στη διαδικασία εκτίμησης του κινδύνου που διενεργεί η Αρχή, όπως είναι, για παράδειγμα, σύνοδοι της ολομέλειας στις Βρυξέλλες με ειδική συνεδρίαση αφιερωμένη στην επικοινωνία με παρατηρητές και ενδιαφερόμενα μέρη, δημόσιες διαβουλεύσεις με αντικείμενο μελέτες διερεύνησης του πεδίου εφαρμογής των εγγράφων καθοδήγησης, δημόσιες διαβουλεύσεις με αντικείμενο σχέδια γνωμοδότησης, ακολουθούμενες από ειδικές συνεδριάσεις με ενδιαφερόμενα μέρη και παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

34.  αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Αρχή στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Επιτροπή αρνείται συστηματικά να της διαθέσει επαρκή επιχειρησιακά μέσα ώστε να εργασθεί για την προάσπιση της ασφάλειας των τροφίμων προς όφελος των πολιτών της Ένωσης ανεξάρτητα από την επιρροή του ρυθμιζόμενου κλάδου·

35.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Αρχής να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα μετά τις προηγούμενες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα για τις βελτιώσεις που επήλθαν στο ετήσιο πρόγραμμά της ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες προμήθειες και επιχορηγήσεις·

°

°  °

36  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της [xx xxxx 2016](14) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

26.1.2016

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2014

(2015/2176(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Giovanni La Via

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι το 2014 διατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») ποσό 80 547 505 EUR από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι αυτό το ποσό αντιπροσωπεύει το 0,056% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ·

2.  σημειώνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης ανέρχεται σε 98,9%, πράγμα που σημαίνει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις ανέρχονται στο ποσό των 0,918 εκατομμυρίων EUR· σημειώνει επίσης ότι αυτή η υστέρηση εκτέλεσης αντιστοιχεί σε μη χρησιμοποιηθέντα έσοδα με ειδικό προορισμό (εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής του 2013), τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν το 2015·

3.  σημειώνει ότι 330 από τις 344 θέσεις είχαν πληρωθεί στα τέλη του 2014· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης θέσεων σε σύγκριση με το 2013·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2014 η Αρχή έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα διαχείρισης δεξιοτήτων για να βελτιστοποιήσει τη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της (προσωπικό και εμπειρογνώμονες)·

5.  γνωρίζει ειδικότερα το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στους κόλπους της Αρχής, διαδικασία που εμπίπτει στον ρόλο και στις αρμοδιότητές της· τονίζει ότι είναι βασικότατο να υπάρχουν αξιόπιστοι κανόνες ακέραιης συμπεριφοράς και επιπλέον ότι έχει τεράστια σημασία η επικοινωνία και η διαθεσιμότητα για τα μέσα ενημέρωσης· σημειώνει ότι η Αρχή διαθέτει το 74% των ανθρώπινων πόρων της σε επιστημονικές δραστηριότητες, αποτίμηση και συλλογή δεδομένων και επικοινωνία· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή·

6.  σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο εστιάζει σε σφάλματα στην καταβολή μισθών, που οδήγησαν στην καταβολή μικρότερου του οφειλομένου ποσού για την περίοδο από το 2005 έως το 2014, και καλεί την Αρχή να λάβει ανάλογα διορθωτικά μέτρα το συντομότερο·

7.  εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Αρχής για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών μετά τις προηγούμενες παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και συγκεκριμένα για τις βελτιώσεις που επήλθαν στο ετήσιο πρόγραμμά της έτσι ώστε να περιληφθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τις σχεδιαζόμενες προμήθειες και επιχορηγήσεις· αναγνωρίζει το από το 2012 επιτελεσθέν έργο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Αρχής μέσω αυστηρής αυτοαξιολόγησης, διαδικασία η οποία και συνεχίζεται·

8.  εκφράζει επίσης ικανοποίηση για τις προσπάθειες της Αρχής για την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών μετά τις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής για το 2013, όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο, τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου και τον εσωτερικό λογιστικό έλεγχο· σημειώνει επίσης τις προσπάθειες της Αρχής να βελτιώσει το σύστημα που εφαρμόζεται για τη διαχείριση των συμφερόντων των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων της Αρχής·

9.  υπενθυμίζει στην Αρχή την απόφαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σύμφωνα με την οποία η Αρχή «πρέπει να αναθεωρήσει τους κανόνες για τη σύγκρουση συμφερόντων» ώστε να εξασφαλίσει ότι οι εμπειρογνώμονες εκείνοι που εργάζονται για ακαδημαϊκά ιδρύματα δηλώνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην Αρχή·

10.  αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της εκ μέρους της Αρχής συστηματικής επανεξέτασης της πολιτικής της στον τομέα της ανεξαρτησίας και των διαδικασιών λήψης επιστημονικών αποφάσεων·

11.  επισημαίνει ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στους ιδιώτες το δικαίωμα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα· υπενθυμίζει ότι η επιστημονική ακρίβεια εξασφαλίζεται καλύτερα με τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σχετικά με τα αποτελέσματα·

12.  εκτιμά ότι η Αρχή θα πρέπει να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κοινή γνώμη και να δεσμευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε μια ανοικτή και διαφανή συμπεριφορά· σημειώνει ότι τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των κινδύνων είναι ένα πρώτο θετικό βήμα, θα πρέπει όμως να διασφαλισθεί και η διαφάνεια των δεδομένων· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δρομολόγηση της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, τον Ιανουάριο του 2013· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τη βελτιωμένη παρουσίαση και προσβασιμότητα των πληροφοριών και των εγγράφων στην αρχική ιστοσελίδα της Αρχής, καθώς και για τις άλλες ενέργειες που εφαρμόστηκαν για μια «ανοιχτή EFSA», όπως οι γνωμοδοτήσεις αξιολόγησης των κινδύνων και του αντίκτυπου των ενεργειών αυτών για τους πολίτες της Ένωσης· προτρέπει την Αρχή να συνεχίσει στην κατεύθυνση αυτή·

13.  ζητεί από το αρμόδιο όργανο της Αρχής να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν την στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε πως οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Αρχής πράξεις για το οικονομικό έτος 2014 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

15.  συνιστά, βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, να χορηγηθεί απαλλαγή στον εκτελεστικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής για το οικονομικό έτος 2014.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

14

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Дамиано Дзофоли

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Dalton

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.4.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

12

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bodil Valero

(1)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 160.

(2)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 160.

(3)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(6)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 160.

(8)

ΕΕ C 409, 9.12.2015, σ. 160.

(9)

ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.

(12)

ΕΕ L 328, 7.12.2013, σ. 42.

(13)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 287, 29.10.2013, σ. 15).

(14)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA-PROV(2016)0000.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου