Menetlus : 2015/2176(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0086/2016

Esitatud tekstid :

A8-0086/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.36
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0172

RAPORT     
PDF 300kWORD 105k
7.4.2016
PE 569.750v02-00 A8-0086/2016

Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2176(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(4), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2016),

1.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused)(10), eriti selle artiklit 44,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2016),

1.  märgib, et Euroopa Toiduohutusameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2176(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0086/2016),

A.  arvestades, et Euroopa Toiduohutusameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 79 701 222 eurot, mis on 2,11 % suurem kui 2013. aastal; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et ameti raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,69 %, mis on 2013. aastaga võrreldes 0,86 % suurem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 89,31 %, mis oli 2013. aastaga võrreldes 1,48 % väiksem;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

2.  võtab teadmiseks, et 474-st töökohast (ametnikud, ajutised ja lepingulised töötajad ning riikide lähetatud eksperdid) oli 2014. aasta lõpus täidetud 449; märgib, et aasta keskmine töökohtade täitumusmäär 2014. aasta ametikohtade loetelu osas (ajutised töötajad ja ametnikud) oli 95,1 % ning lepinguliste töötajate osas 92,4 %;

3.  palub asutusel avalike hangete puhul täpselt rakendada meetmeid, mis on seotud kaalutlusõiguse ja menetlusest kõrvalejätmisega, korraldada igal juhtumil asjakohaseid taustakontrolle ning kohaldada menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumit, et ettevõtteid huvide konflikti korral kõrvale jätta – kõik need sammud on olulised liidu finantshuvide kaitsmiseks;

4.  tuletab ametile meelde, et tema sõltumatuspoliitika esmane eesmärk peaks olema tema maine ning seetõttu selle tagamine, et ametis ei esineks tegelikke ega tajutavaid huvide konflikte, eelkõige selliste majandussektorite puhul, mida ta faktiliselt reguleerib;

5.  märgib, et amet juurutas projekti, millega parandatakse tehingute töötlemise tõhusust ja nõuetele vastavust tsentraliseeritud strateegia, kavandamise, järelevalve ning aruandlusprotsesside ja -struktuuri kaudu, samuti tsentraliseeritud rahastamis- ja hankeprotsesside ning -struktuuri kaudu; märgib rahuloluga, et see projekt võimaldab ametil täita oma ülesandeid tõhusamalt, lühendada tulemuste saamiseks vaja minevat aega ja vähendada kaasatud inimeste arvu, nii et 2015. aastal on võimalik vähendada töökohtade arvu 14 täistööajaga koha võrra;

6.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet kehtestas 2014. aastal inimressursside (töötajad ja eksperdid) kasutamise optimeerimiseks talentide juhtimise kava;

7.  on hästi teadlik avalikust huvist seoses ameti õigusliku rolli ja ülesannete raames toimuva otsuste tegemise protsessiga; rõhutab asjaolu, et usaldusväärsed äraostmatust käsitlevad eeskirjad on väga olulised ning kommunikatsioon ja kättesaadavus meedia jaoks on samuti äärmiselt tähtsad; märgib, et ameti inimressurssidest kasutatakse 74 % teadustegevuseks, hindamiseks, andmete kogumiseks ning kommunikatsiooniks; julgustab ametit jätkama edasiminekut selles suunas;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

8.  võtab teadmiseks, et amet käivitas projekti iga-aastaste huvide deklaratsioonide sõelumise ja töötlemise muutmiseks, et tagada parem sidusus ja üldine kinnipidamine huvide deklaratsioone käsitlevatest ameti eeskirjadest; märgib ühtlasi, et uus süsteem, mille väljatöötamine peaks kavakohaselt lõppema 2016. aasta jooksul, näeb ette iga-aastaste huvide deklaratsioonide tsentraliseeritud sõelumise ning vastutuse üleandmise ameti teadusosakondadelt õigus- ja reguleerivale osakonnale; palub ametil lisada oma põhimõtete hulka keelu teha koostööd ekspertidega, sh liikmesriikide lähetatud ekspertidega, kes ei ole nõuetekohaselt ja sisuliselt täitnud ära huvide deklaratsiooni; palub ametil lisada oma põhimõtete hulka ekspertide kohustuse teavitada ametit mis tahes muutustest ameti heaks töötamise ajal;

9.  märgib murelikult, et selleks, et saada töötada koos valdkonna juhtivate teadlastega ja kohaldada kõige tulemuslikumat võimalikku huvide konfliktide haldamise poliitikat, kasutab amet ekspertide huvide hindamise süsteemi, milles võetakse mitme eri kriteeriumi abil arvesse ekspertide rolli ja selle teadlaste töörühma või teaduskomisjoni volitusi, mille liikmeks ekspert saaks; märgib ühtlasi, et amet vaatab oma sõltumatuse poliitika korrapärase läbivaatamistsükli käigus 2016. aastal läbi huvide konfliktide väljaselgitamise senise süsteemi; palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbivaatamise tulemustest ning vajalikest muudatustest ekspertide valiku ja nende pädevuse kontrolli menetlustes;

10.  nõuab, et need liidu institutsioonid ja ametid (teiste seas Euroopa Parlament), kes on käitumisjuhendi kehtestanud, tõhustaksid selle rakendamise meetmeid, nt majanduslike huvide deklaratsioonidega seotud kontrolle;

11.  kordab oma üleskutset ametile kohaldada kaheaastast ooteaega; ei aktsepteeri ameti põhjendust selle kohta, miks ta on keeldunud täitmast eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni korduvaid nõudmisi kehtestada kaheaastane ooteaeg seoses kõikide materiaalsete huvidega, mis on seotud äriühingutega, mida ta reguleerib;

12.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet tegi 2014. aastal huvide deklaratsioone käsitlevate eeskirjade järelanalüüsi, et suurendada oma sõltumatust ja edendada huvide konfliktide haldamise poliitikat eksperdirühmade osas; märgib, et see analüüs viis eeskirjade läbivaatamise ning uute, lihtsamate ja läbimõeldumate eeskirjade vastuvõtmiseni; palub ametil viia korrapäraselt läbi oma põhimõtete analüüs, et tagada tema sõltumatuse pidev areng;

13.  tuletab ametile meelde Euroopa Ombudsmani hiljutist otsust, milles märgiti, et amet peaks läbi vaatama oma huvide konflikte käsitlevad eeskirjad, tagamaks, et akadeemilistes ringkondades töötavad eksperdid deklareeriksid ametile kogu asjakohase teabe; on seisukohal, et kui see mõjutab ühte kolmandikku ekspertidest, nagu amet on väitnud, peaks amet sellele küsimusele erilist tähelepanu pöörama ning töötama koos asjaomaste akadeemiliste asutustega välja erimeetmed, et kaitsta mõlema osapoole usaldusväärsust;

14.  võtab teadmiseks, et 2015. aastal töötati välja katseprojekt, mille eesmärk on uurida parimaid võimalusi eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava institutsiooni soovituse täitmiseks ja huvide deklaratsioonide kinnitamise protsessi tsentraliseerimiseks; märgib, et katseprojekt viidi samal aastal edukalt lõpule ning täielik tsentraliseerimine juurutatakse eeldatavasti 2016. aasta esimese poolaasta lõpuks; kutsub ametit üles teavitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni tsentraliseerimise edukast juurutamisest;

15.  märgib, et amet sai 2014. aastal sidusrühmadelt ja vabaühendustelt palju tagasisidet sõltumatusega seotud küsimustes; märgib ühtlasi, et see aitas kaasa sõltumatuse poliitika rakenduseeskirjade läbivaatamisele;

16.  nõuab korruptsiooni ennetamise ja sellevastase võitluse üldist parandamist tervikliku lähenemisviisi abil, alustades üldsuse juurdepääsu parandamisest dokumentidele ja rangematest eeskirjadest huvide konfliktide kohta, läbipaistvusregistrite loomisest või tugevdamisest ja piisavate vahendite eraldamisest õiguskaitsemeetmeteks, samuti tihedama koostöö abil liikmesriikide vahel ning asjaomaste kolmandate riikidega;

17.  ergutab ametit suurendama koos muude teadlikkuse tõstmise meetmetega oma töötajate teadlikkust huvide konflikti vältimise poliitikast ning lisama usaldusväärsuse ja läbipaistvuse kohustuslike küsimustena töölevõtmismenetlustesse ja arenguvestlustesse;

18.  toonitab, et mitu liidu eeskirja (muu hulgas Euroopa Liidu põhiõiguste harta) annab üksikisikutele õiguse avalikele dokumentidele ligi pääseda; tuletab ametile meelde, et teaduslikku täpsust on kõige parem tagada läbipaistvuse ning tulemustega seotud vastutuse abil; toonitab, et amet peaks seetõttu tegema masinloetavas vormingus avalikuks mis tahes teaduslike järelduste aluseks olevad andmed, et võimaldada teaduslikku kontrolli ja pidevaid edusamme;

19.  võtab teadmiseks ameti püüdlused suurendada oma töö ja selleks kasutatavate andmete läbipaistvust; võtab teadmiseks andmete läbipaistvuse suurendamise õiguslikud piirangud; rõhutab, et avalikustamise eesmärk on teha võimalikuks ameti tööd korrata ning seetõttu on riskihindamise protsessi läbipaistvuse suurendamiseks võetud meetmed tervitatav esimene samm, kuid tagada tuleks ka andmete läbipaistvus; peab seepärast tervitatavaks 2013. aasta jaanuaris käivitatud läbipaistvuse algatust; väljendab sellega seoses heameelt teabe ja dokumentide parema esitamise ja juurdepääsetavuse üle ameti kodulehel ja muude algatuse „Open EFSA“ nimel võetavate meetmete üle, nagu riskihindamisega seotud arvamused ja nende mõju liidu kodanikele; julgustab ametit jätkama edasiminekut selles suunas;

20.  märgib, et ameti töötajatel on õiguslik kohustus järgida tulevaste töökohtade osas personalieeskirju(13); võtab ühtlasi teadmiseks, et töötajate tulevaste töökohtade hindamine toimub süsteemselt ja kui leitakse, et uus töökoht võib tuua kaasa huvide konflikti, ei määrata kedagi ametisse, enne kui võimalik huvide konflikt on selgete, läbipaistvate ja kontrollitavate kriteeriumide alusel lahendatud; juhib tähelepanu, et 2013. aastal ametist lahkunud 29st koosseisulisest töötajast kolm siirdus keemia/ravimisektorisse ja nende suhtes kohaldati mitmed piiranguid; võtab teadmiseks, et ameti hinnangul kohaldatakse nn pöördukse efekti osas juba selget õigus- ja juhtimisraamistikku;

21.  võtab teadmiseks, et amet tegi siseanalüüsi, et hinnata, milline mõju on sellel, kui võtta ekspertidelt võimalus jätta huvide deklaratsioonides teatavad huvid anonüümseks; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et huvide anonüümseks jätmist on varem kasutatud väga üksikutel juhtudel; märgib ühtlasi, et komisjonide liikmete kõige viimase ametisse kinnitamise ajal 2015. aastal ei jätnud ükski teadusekspert oma huve anonüümseks; võtab rahuloluga teadmiseks, et amet ei tunnista enam huvide anonüümseks jätmist ja on võtnud ekspertidelt huvide deklaratsioonide täitmisel selle võimaluse; palub ametil kontrollida nende ekspertide esitatud deklaratsioone, kes nimetati ametisse enne 2015. aastat ja kes kasutasid võimalust jätta oma huvid anonüümseks;

22.  palub ametil rakendada personalieeskirjade artiklit 16, avaldades igal aastal teabe teenistusest lahkunud kõrgete ametnike kohta ja loetelu huvide konfliktide kohta;

23.  ootab 2016. aastal huviga ameti sõltumatuse poliitikat ja teaduslikku otsustusprotsessi käsitleva süsteemse läbivaatamise tulemusi; väljendab heameelt, et amet on kohustunud kaaluma ekspertidele deklareeritud tegevuste eest makstud tasude avaldamist;

24.  palub ametil kasutada ulatuslikumalt ära uut „kuulamisele kutsutava eksperdi“ staatust Maailma Terviseorganisatsiooni asutuse International Agency for Research Against Cancer eeskujul; palub agentuuril anda ekspertide kuulamise kohta aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

25.  rõhutab, et reguleerivate ametite ekspertidele tuleb nende töö eest maksta, et nad saaksid olla reguleeritavast sektorist sõltumatud; palub komisjonil tagada ametile rahalised vahendid, et maksta välisekspertidele ning arendada ametisisest teadustegevust, et tagada sõltumatus;

26.  palub ameti vastutaval üksusel rakendada pettustevastast strateegiat niipea kui võimalik;

Siseaudit

27.  märgib, et komisjoni siseauditi talituse antud kuus soovitust märkega „väga oluline“ olid 2014. aasta alguses veel ellu viimata; võtab teadmiseks, et ameti teatel on neli väga oluliseks märgitud soovitust täidetud ja ootavad siseauditi talituse järelkontrolli; märgib, et siseauditi talitus lõpetas ülejäänud kahe soovituse käsitlemise uute personalieeskirjade kehtima hakkamise järel 2014. aastal; ootab täidetud soovituste staatuse läbivaatamist siseauditi talituse poolt;

28.  võtab teadmiseks, et amet viis läbi simulatsiooni, et hinnata kaheaastase ooteaja kohaldamise mõju ameti komisjonides töötavate ekspertide teatavate huvide suhtes; märgib rahuloluga, et amet kehtestab aegsasti enne komisjonide uue koosseisu kinnitamist kaheaastase ooteaja eespool nimetatud huvide suhtes; võtab teadmiseks, et teadusuuringute rahastamisega seotud ooteaegade osas kehtib ametis juba praegu kord, millega piiratakse erasektori rahastamist 25 %-ni kogu teadusuuringu eelarvest ja see peab toimuma ameti eksperdi kontrolli all;

Sisekontroll

29.  võtab teadmiseks, et 2014. aastal tehtud sisekontrollistandardite läbivaatamise tulemusel jõuti järeldusele, et ameti sisekontrollimehhanism vastab neile standarditele; märgib samas, et sisekontrollimehhanismi kvaliteedi parandamiseks on võimalik teatud valdkondi paremaks muuta, eriti personali hindamise ja arendamise, toimimisstruktuuri ja tegevuse hindamise osas; kutsub ametit üles esitama eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aruande selle küsimuse lahendamiseks kavandatud meetmete ning selles valdkonnas tehtud edusammude kohta;

30.  kinnitab, et ameti siseauditi üksus on seisukohal, et kasutatav sisekontrollimehhanism annab auditeeritavate protsesside äriliste eesmärkide saavutamise osas piisava kindluse, v.a raamatupidamissüsteemis ABAC antud kasutajate juurdepääsuõiguste jälgimise ning finantsjuhtimises osalejate ametliku nimetamise osas; palub ametil anda selles valdkonnas tehtud edusammudest aru eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile;

31.  märgib, et siseauditi üksus tegi järelkontrolli kõigi pooleli olnud parandusmeetmete kohta andmehalduse, tegevuse jätkuvuse ja IT turvalisuse valdkonnas; märgib, et eelkõige andmehaldust ja IT turvalisust puudutavad meetmed on täielikult ellu viidud; võtab teadmiseks, et tegevuse jätkuvuse osas on enamik meetmeid ellu viidud ja ülejäänud meetmed on kavas ellu viia 2016. aasta lõpuks;

Muud märkused

32.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et pärast personalieeskirjade muutmist 2004. aastal nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 sisaldasid need eeskirjad sätteid, mille kohaselt ei tohiks enne 1. maid 2004 tööle võetud ametnike tulevased töötasud olla väiksemad kui eelmiste personalieeskirjadega ette nähtud töötasud; märgib, et kontrollikoja audit näitas, et seda ei järgitud ja 71st sel ajal tööle võetud ametnikust kaheksale maksti ajavahemikus 2005–2014 87 000 eurot vähem; märgib, et amet võtab peatselt vajalikud meetmed kõnealuse probleemi lahendamiseks;

33.  märgib rahuloluga, et amet on töötanud välja mitmed meetmed avatuse ja läbipaistvuse eesmärkide toetamiseks ning aruteludeks sidusrühmadega, sh kodanikuühiskonna esindajatega; võtab teadmiseks, et amet käivitas uued algatused ühiskonna ulatuslikumaks kaasamiseks ameti riskihindamisprotsessi, nt üldkoosolekud Brüsselis sihtotstarbeliste istungitega, et suhelda vaatlejate ja sidusrühmadega, avalikud konsultatsioonid suunisdokumentide sisu määravate dokumentide kohta, avalikud konsultatsioonid arvamuste projektide kohta, millele järgnevad sihtotstarbelised sidusrühmade koosolekud, ja kohalolek sotsiaalmeedias;

34.  võtab teadmuseks, et ameti raskused oma sõltumatuse tagamisel tulenevad suuresti asjaolust, et komisjon keeldub talle järjepidevalt eraldamast piisavaid vahendeid, et ta võiks kaitsta liidu kodanike huvides toiduohutust, sõltumata reguleeritava tööstuse mõjust;

35.  peab tervitatavaks kontrollikoja varasematele märkustele järgnenud ameti parandusmeetmete alaseid pingutusi, eelkõige aasta tööprogrammi parandamist nii, et see sisaldaks rohkem üksikasju kavandatavate hangete ja toetuste kohta;

°  °

36.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx. xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(14) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

26.1.2016

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Toiduohutusameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2176(DEC))

Arvamuse koostaja: Giovanni La Via

ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  märgib, et 2014. aastal eraldati Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „amet”) Euroopa Liidu üldeelarvest 80 547 505 eurot ja see summa moodustab 0,056 % ELi kogueelarvest;

2.  märgib, et eelarve täitmise tase on 98,9 %, mis tähendab, et kasutamata assigneeringuid on summas 0,918 miljonit eurot; märgib ka, et see alatäitmine vastab kasutamata sihtotstarbelisele tulule (ameti 2013. aasta eelarve täitmine), mida kasutati uuesti 2015. aastal;

3.  võtab teadmiseks, et 2014. aasta lõpuks oli 344 ametikohast täidetud 330; väljendab heameelt, et ametikohtade täitmismäär on võrreldes 2013. aastaga suurenenud;

4.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet kehtestas 2014. aastal inimressursside (töötajad ja eksperdid) kasutamise optimeerimiseks talentide juhtimise kava;

5.  peab eriti oluliseks avalikkuse huvi ameti õigusliku rolli ja ülesannete raames toimuva otsuste tegemise protsessi vastu; rõhutab asjaolu, et usaldusväärsed äraostmatust käsitlevad eeskirjad on väga olulised ning et kommunikatsioon ja kättesaadavus meedia jaoks on samuti äärmiselt tähtsad; märgib, et ameti inimressurssidest kasutatakse 74 % teadustegevuseks, hindamiseks ja andmete kogumiseks ning kommunikatsiooniks; julgustab ametit jätkama edasiminekut selles suunas;

6.  võtab teadmiseks kontrollikoja märkuse palgamaksetes tehtud vigade kohta, mille tõttu maksti perioodil 2005–2014 vähem palka, ja palub ametil võtta nii ruttu kui võimalik vastavad parandusmeetmed;

7.  peab tervitatavaks kontrollikoja varasematele märkustele järgnenud ameti parandusmeetmete alaseid pingutusi, eelkõige aasta tööprogrammi parandamist nii, et see sisaldaks rohkem üksikasju kavandatavate hangete ja toetuste kohta; võtab teadmiseks alates 2012. aastast tehtud töö ameti sisekontrollisüsteemi tõhususe suurendamiseks range enesehindamise abil, mis on veel jätkuv protsess;

8.  peab samuti tervitatavaks, et amet on teinud pärast 2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse raames esitatud parlamendi märkusi pingutusi parandusmeetmete võtmiseks finantskontrolli, sisekontrolli standardite ja siseauditi valdkonnas; võtab lisaks teadmiseks ameti jõupingutused ameti teadusekspertide huvide haldamiseks kehtestatud süsteemi täiustamiseks;

9.  tuletab ametile meelde Euroopa Ombudsmani hiljutist otsust, milles märgiti, et amet peaks läbi vaatama oma huvide konflikte käsitlevad eeskirjad, tagamaks, et akadeemilistes ringkondades töötavad eksperdid deklareeriksid ametile kogu asjakohase teabe;

10.  ootab huviga ameti sõltumatuse poliitikat ja teaduslikku otsustusprotsessi käsitleva süsteemse läbivaatamise tulemusi;

11.  toonitab, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta annab üksikisikutele õiguse avalikele dokumentidele ligi pääseda; tuletab meelde, et teaduslikku täpsust on kõige parem tagada läbipaistvuse ning tulemustega seotud vastutuse abil;

12.  on veendunud, et amet peaks pöörama ka edaspidi erilist tähelepanu avalikule arvamusele ning pühenduma nii palju kui võimalik avatusele ja läbipaistvusele; märgib, et riskihindamise protsessi läbipaistvuse tagamiseks võetud meetmed on tervitatav esimene samm, kuid tagada tuleks ka andmete läbipaistvus; peab seepärast tervitatavaks 2013. aasta jaanuaris käivitatud läbipaistvuse algatust; väljendab sellega seoses heameelt teabe ja dokumentide parema esitamise ja juurdepääsetavuse üle ameti kodulehel ja muude „Open EFSA” nimel võetavate meetmete üle, nagu riskihindamisega seotud arvamused ja nende mõju liidu kodanikele; julgustab ametit jätkama edasiminekut selles suunas;

13.  palub ameti vastutaval üksusel rakendada pettustevastast strateegiat niipea kui võimalik;

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et kontrollikoja hinnangul on ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande aluseks olevad tehingud kõigis olulistes aspektides seaduslikud ja korrektsed;

15.  soovitab olemasolevate andmete põhjal anda heakskiidu Euroopa Toiduohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel.

NÕUANDVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

21.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

49

14

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Daniel Dalton

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

12

7

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 160.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 160.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 160.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 160.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1023/2013, millega muudetakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 287, 29.10.2013, lk 15).

(14)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika