Procedūra : 2015/2176(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0086/2016

Pateikti tekstai :

A8-0086/2016

Debatai :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsavimas :

PV 28/04/2016 - 4.36
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0172

PRANEŠIMAS     
PDF 701kWORD 135k
7.4.2016
PE 569.750v02-00 A8-0086/2016

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2176(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Derek Vaughan

 1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO


1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2015/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(4), ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(5),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0086/2016),

1.  patvirtina Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2015/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Tarnybos atsakymais(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2014 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2016 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2014 finansinių metų biudžetą (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras(10), ir ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento 185 straipsnyje(11),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0086/2016),

1.  pažymi, kad Europos maisto saugos tarnybos galutinėse metinėse ataskaitose buvo pateikti Audito Rūmų ataskaitos priede nurodyti duomenys;

2.  pritaria Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2015/2176(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos maisto saugos tarnybos 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8–0086/2016),

A.  kadangi, remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) finansinėmis ataskaitomis, jos galutinis 2014 finansinių metų biudžetas buvo 79 701 222 EUR, tai yra 2,11 proc. didesnis už 2013 m. biudžetą; kadangi visas Tarnybos biudžetas finansuojamas iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Tarnybos 2014 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, jog jie gavo pagrįstą patikinimą, kad Tarnybos metinės ataskaitos yra patikimos ir kad jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad dėl 2014 finansinių metų biudžeto stebėsenos pastangų biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,69 proc., t. y. 0,86 proc. didesnis, palyginti su 2013 m.; be to, pažymi, kad mokėjimo asignavimų įvykdymo lygis buvo 89,31 proc., t. y. 1,48 proc. mažesnis, palyginti su 2013 m.;

Viešųjų pirkimų ir įdarbinimo procedūros

2.  pažymi, kad 2014 m. pabaigoje iš turimų 474 pareigybių, įskaitant pareigūnus, laikinai priimtus tarnautojus, sutartininkus ir deleguotuosius nacionalinius ekspertus, buvo užimtos 449; pažymi, kad vidutinis metinis pareigybių užimtumas, palyginti su 2014 m. etatų (laikinai priimtų tarnautojų ir pareigūnų) planu yra 95,1 proc., o sutartininkų – 92,4 proc.;

3.  ragina Tarnybą griežtai taikyti priemones, susijusias su diskrecija ir neleidimu dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, visais atvejais atlikti tinkamus patikrinimus ir taikyti atmetimo kriterijus tam, kad bet kokio interesų konflikto atveju bendrovių paraiškos būtų atmetamos, nes tai labai svarbu norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus;

4.  primena Tarnybai, kad pirmasis jos nepriklausomumo politikos siekis turėtų būti jos reputacija, taigi būtina užtikrinti, kad Tarnyba būtų laisva nuo tikrų ar numanomų interesų konfliktų, ypač susijusių su ekonomikos sektoriais, kuriuos ji faktiškai reguliuoja;

5.  pažymi, kad Tarnyba pradėjo projektą operacijų atlikimo efektyvumui ir atitikčiai gerinti taikant centralizuotą strategiją, numatant planavimą, kontrolės ir ataskaitų teikimo procesus ir struktūrą, taip pat taikant centralizuotus finansų ir viešųjų pirkimų procesus ir struktūrą; su pasitenkinimu pažymi, kad pagal šį projektą Tarnybai bus sudarytos sąlygos efektyviau vykdyti įgaliojimus, rezultatams pasiekti reikės mažiau laiko ir dalyvaujančių darbuotojų – taigi, 2015 m. personalas sumažės 14 etatų ekvivalentu;

6.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. Tarnyba, siekdama kuo geriau panaudoti žmogiškuosius išteklius (darbuotojus ir ekspertus), pradėjo vykdyti talentų vadybos programą;

7.  ypač gerai supranta visuomenės susidomėjimą sprendimų priėmimo Tarnyboje jos teisinės kompetencijos ir atsakomybės srityse procesu; atkreipia dėmesį į tai, kad sąžiningumo taisyklės yra labai svarbios, be to, būtina teikti informaciją ir bendrauti su žiniasklaida; pažymi, kad Tarnyba 74 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria mokslinei veiklai, vertinimui, duomenų rinkimui ir informavimui; ragina Tarnybą ir toliau dirbti šia linkme;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

8.  pripažįsta, kad Tarnyba projektą pradėjo siekdama iš dalies pakeisti metinių interesų deklaracijų tikrinimo ir tvarkymo būdą tam, kad būtų užtikrintas didesnis nuoseklumas ir bendras interesų deklaracijų taisyklių laikymasis; be to, pažymi, kad šioje naujoje sistemoje, kurią planuojama užbaigti 2016 m., numatyta centralizuotai tikrinti metines interesų deklaracijas ir Tarnybos moksliniams departamentams tenkančią atsakomybę perkelti teisės ir reguliavimo departamentui; ragina Tarnybą į savo politiką įtraukti draudimą dirbti su bet kuriuo ekspertu, įskaitant valstybių narių deleguotuosius ekspertus, jei jis tinkamai ir pagrįstai neužpildė interesų deklaracijos; ragina Tarnybą į savo politiką įtraukti pareigą ekspertams, kol jie dirba Tarnyboje, informuoti Tarnybą apie bet kokius pokyčius;

9.  susirūpinęs pažymi, kad Tarnyba, siekdama bendradarbiauti su atitinkamos veiklos srities aukščiausio lygio akademinės bendruomenės nariais ir kartu turėti efektyviausią interesų konfliktų sprendimo politiką, naudoja ekspertų interesų įvertinimo sistemą, kurioje atsižvelgiama į ekspertų vaidmenį ir mokslinės darbo grupės ar specialistų grupės, kurios narys būtų ekspertas, įgaliojimus, ir juos vertina pagal daug įvairių kriterijų; be to, pažymi, kad 2016 m. Tarnyba, atlikdama reguliarią savo nepriklausomumo politikos peržiūrą, patikrins taikomas interesų konfliktų nustatymo sistemas; ragina Tarnybą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie peržiūros rezultatus ir reikiamus ekspertų atrankos ir patikrinimo tvarkos pakeitimus;

10.  ragina Sąjungos institucijas, įskaitant Europos Parlamentą, ir agentūras, kurios pradėjo taikyti elgesio kodeksus, patobulinti savo įgyvendinimo priemones, pvz., finansinių interesų deklaracijų patikrą;

11.  pakartoja savo raginimą Tarnybai taikyti dvejų metų pertraukos laikotarpį; nepritaria Tarnybos pateiktam jos atsisakymo įvykdyti biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos ne kartą pateiktus reikalavimus nustatyti dvejų metų pertraukos laikotarpį visų materialinių interesų, susijusių su jos reguliuojamomis įmonėmis, atveju pagrindimui;

12.  palankiai vertina tai, kad Tarnyba, siekdama stiprinti savo nepriklausomumą ir interesų konfliktų sprendimo politiką ekspertų grupių atžvilgiu, 2014 m. atliko savo interesų deklaracijų taisyklių ex-post analizę; pažymi, kad atlikus šią analizę taisyklės buvo persvarstytos ir buvo patvirtintas naujas, paprastesnis ir modernesnis šių taisyklių variantas; ragina Tarnybą reguliariai atlikti savo politikos analizę siekiant užtikrinti nuoseklų savo nepriklausomumo didėjimą;

13.  primena Tarnybai Europos ombudsmeno sprendimą, kuriame teigiama, kad Tarnyba turėtų persvarstyti savo interesų konfliktų taisykles ir užtikrinti, kad akademiniame sektoriuje dirbantys ekspertai deklaruotų Tarnybai visą reikiamą informaciją; mano, kad, kaip teigia Tarnyba, tai būtų susiję apytikriai su trečdaliu jos ekspertų, taigi Tarnyba turėtų skirti ypatingą dėmesį šiam klausimui ir kartu su susijusiomis akademinėmis institucijomis parengti konkrečias priemones abiejų šalių sąžiningumui užtikrinti;

14.  pažymi, kad 2015 m. buvo parengtas bandomasis projektas, kuriuo siekiama išsiaiškinti geriausią būdą, kaip įgyvendinti biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos rekomendaciją centralizuoti interesų deklaracijų tvirtinimo procesą; pastebi, kad šis bandomasis projektas buvo sėkmingai užbaigtas tais pačiais metais ir kad tikimasi, jog visiškas centralizavimas bus įgyvendintas iki 2016 m. pirmojo pusmečio pabaigos; ragina Tarnybą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie sėkmingą šio centralizavimo įgyvendinimą;

15.  pastebi, kad 2014 m. Tarnyba iš suinteresuotųjų subjektų ir nevyriausybinių organizacijų gavo įvairios informacijos su nepriklausomumu susijusiais klausimais; be to, pažymi, kad ši gauta informacija padėjo persvarstyti nepriklausomumo politikos įgyvendinimo taisykles;

16.  ragina bendrai gerinti korupcijos prevenciją ir kovą su ja taikant holistinį požiūrį, pradedant didesnių galimybių visuomenei susipažinti su dokumentais suteikimu ir griežtesnių taisyklių dėl interesų konfliktų nustatymu, sukuriant ar stiprinant skaidrumo registrus ir teikiant pakankamai išteklių teisėsaugos priemonėms įgyvendinti, taip pat užtikrinant geresnį valstybių narių bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su atitinkamomis trečiosiomis šalimis;

17.  ragina Tarnybą kartu su šiuo metu vykdoma sąmoningumo ugdymo veikla ir sąžiningumo bei skaidrumo klausimo privalomo aptarimo vykdant įdarbinimo procedūras ir veiklos rezultatų peržiūrą labiau didinti darbuotojų informuotumą apie interesų konfliktų politiką;

18.  pabrėžia, kad pagal kelias Sąjungos taisykles, įskaitant, be kita ko, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, asmenims suteikiama teisė susipažinti su viešaisiais dokumentais; primena Tarnybai, kad geriausiai mokslinį tikslumą užtikrina rezultatų skaidrumas ir atskaitomybė; pabrėžia, kad todėl visus duomenis, naudotus bet kurioms mokslinėms išvadoms gauti, Tarnyba turėtų paskelbti viešai kompiuterio skaitomu formatu, kad būtų galima užtikrinti mokslinę priežiūrą ir nuolatinę pažangą;

19.  pripažįsta Tarnybos pastangas padidinti savo veiklos ir jai vykdyti naudojamų duomenų skaidrumą; pripažįsta esamus teisinius suvaržymus, su kuriais ji susiduria užtikrindama didesnį duomenų skaidrumą; pabrėžia, kad duomenų atskleidimu siekiama užtikrinti Tarnybos darbo atkuriamumą, taigi, priemonės, kurių imtasi siekiant rizikos vertinimo proceso skaidrumo, yra palankiai vertinamas pirmasis žingsnis, tačiau reikėtų užtikrinti ir duomenų skaidrumą; šiomis aplinkybėmis palankiai vertina tai, kad 2013 m. sausio mėn. pradėta įgyvendinti skaidrumo iniciatyva; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad Tarnybos pradžios tinklalapyje geriau pateikiama ir lengviau randama informacija ir dokumentai ir kad, siekiant atviros EFSA, imtasi kitų veiksmų, pavyzdžiui, rengiamos rizikos vertinimo nuomonės ir tiriamas jų poveikis Sąjungos piliečiams; ragina Tarnybą ir toliau dirbti šia linkme;

20.  pažymi, kad Tarnybos darbuotojai, rinkdamiesi būsimas darbo vietas, teisiškai privalo laikytis Tarnybos nuostatų(13); be to, pažymi, kad sistemingai vertinamas tolesnis darbuotojų įdarbinimas, o jeigu manoma, kad toks įdarbinimas gali sukelti interesų konfliktą, įdarbinimo procesas turėtų būti sustabdytas tol, kol minėtas interesų konfliktas bus išspręstas remiantis aiškiais, skaidriais ir patikrinamais kriterijais; pažymi, kad 2013 m. iš 29 Tarnyboje baigusių dirbti statutinių darbuotojų trys įsidarbino chemijos ir (arba) farmacijos sektoriuje ir šiems asmenims buvo taikomi įvairūs apribojimai; pripažįsta, jog Tarnyba mano, kad jau taikoma aiški „sukamųjų durų“ reiškinio teisinė ir valdymo sistema;

21.  pripažįsta, kad Tarnyba ėmėsi vidinių veiksmų, skirtų įvertinti, kokį poveikį turėtų galimybės ekspertams tam tikrus interesus savo interesų deklaracijoje nurodyti anonimiškai panaikinimas; pažymi, remdamasis Tarnybos informacija, kad anoniminis interesų nurodymas praeityje buvo naudojamas labai retai; be to, pažymi, kad pastarąjį kartą – 2015 m. – atnaujinant specialistų grupės narių sudėtį nė vienas mokslinis ekspertas nepasirinko savo interesų nurodyti anonimiškai; su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba jau nepriima anonimiškai nurodytų interesų ir atšaukė šią galimybę interesų deklaracijas pildantiems ekspertams; prašo Tarnybos patikrinti ekspertų, kurie buvo įdarbinti iki 2015 m. ir naudojosi anoniminio interesų nurodymo galimybe, deklaracijas;

22.  prašo, kad Tarnyba įgyvendintų Tarnybos nuostatų 16 straipsnį ir kasmet skelbtų informaciją apie vyresniuosius pareigūnus, kurie išėjo iš tarnybos, taip pat interesų konfliktų sąrašą;

23.  laukia Tarnybos nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų politikos 2016 m. sisteminės peržiūros rezultatų; palankiai vertina Tarnybos įsipareigojimą svarstyti galimybę paskelbti darbo užmokestį už ekspertų deklaruotą veiklą;

24.  ragina Tarnybą plačiau naudotis nauju ekspertų klausymo statusu, vadovaujantis pakviestų Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų agentūros ekspertų pavyzdžiu; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie naudojimąsi ekspertų klausymu;

25.  pabrėžia, kad reguliavimo agentūrų ekspertams turėtų būti mokama už jų darbą taip, kad jie galėtų būti nepriklausomi nuo sektoriaus, kurį reguliuoja; ragina Komisiją suteikti Tarnybai finansinių išteklių išorės ekspertų darbui apmokėti ir viduje atliekamiems tyrimams plėtoti siekiant užtikrinti nepriklausomumą;

26.  ragina atsakingą Tarnybos organą kuo greičiau įdiegti kovos su sukčiavimu strategiją;

Vidaus auditas

27.  pažymi, kad 2014 m. pradžioje buvo neįgyvendintos Komisijos Vidaus audito tarnybos pateiktos šešios rekomendacijos su žyma „labai svarbu“; pripažįsta, jog Tarnyba nurodė, kad keturios iš šių labai svarbių rekomendacijų yra įgyvendintos ir šiuo metu yra laukiama tolesnių Vidaus audito tarnybos veiksmų; pastebi, kad likusias dvi rekomendacijas Vidaus audito tarnyba atšaukė po to, kai 2014 finansiniais metais įsigaliojo nauji Tarnybos nuostatai; laukia, kol Vidaus audito tarnyba per būsimą peržiūrą apsvarstys įgyvendintų rekomendacijų statusą;

28.  pripažįsta, kad Tarnyba atliko modeliavimą, skirtą dvejų metų veiklos pertraukos laikotarpio taikymo tam tikriems Tarnybos specialistų grupėse dirbančių ekspertų interesams poveikiui įvertinti; su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba ketina iki kito specialistų grupių atnaujinimo minėtiesiems interesams nustatyti dvejų metų veiklos pertraukos laikotarpius; pažymi, kad mokslinių tyrimų finansavimo atveju dėl veiklos pertraukos laikotarpių Tarnyba jau turi sistemą, kuria ribojamas mokslinių tyrimų finansavimas iš privačiųjų šaltinių – jis gali sudaryti daugiausia 25 proc. viso Tarnybos eksperto kontroliuojamo mokslinių tyrimų biudžeto;

Vidaus kontrolė

29.  pripažįsta, jog 2014 m. atlikus Tarnybos vidaus kontrolės standartų peržiūrą padaryta išvada, kad jos vidaus kontrolės sistema tuos standartus atitinka; tačiau pažymi, jog esama sričių, kurias būtų galima patobulinti ir taip pagerinti vidaus kontrolės sistemos, ypač darbuotojų vertinimo ir ugdymo, veiklos struktūros ir veiklos vertinimo, kokybę; ragina Tarnybą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ataskaitą apie veiksmus, kurių planuojama imtis šiam klausimui išspręsti, ir apie šioje srityje daromą pažangą;

30.  konstatuoja, kad, Tarnybos vidaus audito skyriaus (VAS) nuomone, taikoma vidaus kontrolės sistema teikia pakankamą audituojamų procesų dalykinių tikslų įgyvendinimo patikinimą, išskyrus naudotojų prieigos prie ABAC apskaitos sistemos teisių ir oficialaus finansinių subjektų skyrimo stebėseną; ragina Tarnybą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo klausimu padarytą pažangą;

31.  pažymi, kad vidaus audito skyrius (VAS) ėmėsi visų neatliktų taisomųjų veiksmų duomenų valdymo, verslo tęstinumo ir IT saugumo srityse; ypač pažymi tai, kad visiškai įgyvendinti veiksmai duomenų valdymo ir IT saugumo srityse; pažymi, kad verslo tęstinumo srityje dauguma veiksmų įgyvendinti, o likusius veiksmus planuojama įgyvendinti iki 2016 m. pabaigos;

Kitos pastabos

32.  pažymi, jog Audito Rūmų ataskaitoje nurodyta, kad 2004 m. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 723/2004 iš dalies pakeitus Tarnybos nuostatus į juos įtrauktos nuostatos, kad iki 2004 m. gegužės 1 d. įdarbintų pareigūnų būsimas atlygis neturėtų būti mažesnis negu įdarbintų pagal ankstesnius Tarnybos nuostatus; pastebi, jog Audito Rūmams atlikus auditą nustatyta, kad šių nuostatų nebuvo laikomasi ir kad aštuonių iš 71 tuo metu įdarbintų pareigūnų atveju dėl to 2005–2014 m. laikotarpiu susidarė 87 000 EUR nepriemoka; pažymi, jog Tarnyba imsis reikiamų veiksmų šiai padėčiai laiku ištaisyti;

33.  su pasitenkinimu pažymi, kad Tarnyba parengė tam tikras priemones atvirumui ir skaidrumui gerinti ir dialogui su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus, stiprinti; pažymi, jog Tarnyba ėmėsi įgyvendinti naujas iniciatyvas, skirtas visuomenei labiau įtraukti į Tarnybos rizikos vertinimo procesą, pvz., plenariniai posėdžiai Briuselyje numatant specialų bendravimo su stebėtojais ir suinteresuotaisiais subjektais posėdį, viešos konsultacijos dėl rekomendacinių dokumentų taikymo srities nuostatų, viešos konsultacijos dėl nuomonių projektų, po kurių seka tiksliniai susitikimai su suinteresuotaisiais subjektais ir dalyvavimas socialinėje žiniasklaidoje;

34.  pripažįsta, kad dauguma sunkumų, su kuriais Tarnyba susiduria užtikrindama savo nepriklausomumą, kyla dėl to, kad Komisija nuolat atsisako jai skirti pakankamų lėšų veiklai, kuria, nepriklausomai nuo Tarnybos reguliuojamos pramonės įtakos, Sąjungos piliečiams užtikrinama maisto sauga;

35.  palankiai vertina Tarnybos pastangas vykdyti korekcinius veiksmus atsižvelgiant į ankstesnes Audito Rūmų pastabas, visų pirma Tarnybos metinės darbo programos patobulinimus, skirtus išsamesnei informacijai apie planuojamus viešuosius pirkimus ir dotacijas įtraukti;

°  °

36.  pažymi, kad kitos tarpdisciplininės su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos pateikiamos jo [2016 m. .... .. d.(14) rezoliucijoje [dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės].

26.1.2016

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl 2014 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo: Europos maisto saugos tarnyba

(2015/2176(DEC))

Nuomonės referentas: Giovanni La Via

PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad 2014 m. Europos maisto saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto buvo suteikta 80 547 505 EUR suma ir kad ši suma sudaro 0,056 proc. bendrojo ES biudžeto;

2.  pažymi, kad įvykdymo lygis siekia 98,9 proc., tai reiškia, kad nepanaudota 0,918 mln. EUR nepanaudotų asignavimų; taip pat pažymi, kad toks neįvykdymo lygis atitinka nepanaudotų asignuotųjų įplaukų sumą (Tarnybos 2013 m. biudžeto vykdymo rezultatas), ji buvo panaudota 2015 m.;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad iki 2014 m. pabaigos buvo užimti 330 etatų iš 344; palankiai vertina tai, kad darbo vietų užpildymo rodiklis išaugo, palyginti su 2013 m. rodikliu;

4.  palankiai vertina tai, kad 2014 m. Tarnyba, siekdama kuo geriau panaudoti žmogiškuosius išteklius (darbuotojus ir ekspertus), pradėjo vykdyti talentų vadybos programą;

5.  ypač gerai supranta visuomenės susidomėjimą sprendimų priėmimo Tarnyboje procesu, vykdomu jos teisinės kompetencijos ir atsakomybės srityse; atkreipia dėmesį į tai, kad labai svarbios sąžiningumo taisyklės ir kad taip pat būtina teikti informaciją ir bendrauti su žiniasklaida; pažymi, kad Tarnyba 74 proc. savo žmogiškųjų išteklių skiria mokslinei veiklai, vertinimui, duomenų rinkimui ir informavimui; ragina Tarnybą ir toliau dirbti šia linkme;

6.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą dėl klaidų išmokant darbo užmokestį, dėl kurių 2005–2014 m. laikotarpiu atsirado nepriemokos, ir ragina Tarnybą kuo skubiau imtis atitinkamų korekcinių priemonių;

7.  palankiai vertina Tarnybos pastangas vykdyti korekcinius veiksmus reaguojant į ankstesnes Audito Rūmų pastabas, visų pirma Tarnybos metinės darbo programos patobulinus siekiant įtraukti išsamesnę informaciją apie planuojamus viešuosius pirkimus ir dotacijas; pripažįsta nuo 2012 m. atliktą darbą siekiant pagerinti Tarnybos vidaus kontrolės sistemos efektyvumą taikant griežtą savęs vertinimo procedūrą (šiuo metu procesas tebevykdomas);

8.  be to, teigiamai vertina Tarnybos pastangas vykdyti korekcinius veiksmus reaguojant į Parlamento, vykdant 2013 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą, pateiktas pastabas finansų kontrolės, vidaus kontrolės standartų ir vidaus audito srityse; taip pat atkreipia dėmesį į Tarnybos pastangas pagerinti sistemą, naudojamą Tarnybos mokslinių ekspertų interesams valdyti;

9.  primena Tarnybai Europos ombudsmeno sprendimą, kuriame teigiama, kad Tarnyba turėtų persvarstyti savo interesų konfliktų taisykles, siekdama užtikrinti, kad akademiniame sektoriuje dirbantys ekspertai deklaruotų Tarnybai visą reikiamą informaciją;

10.  laukia Tarnybos nepriklausomumo ir mokslinių sprendimų priėmimo procesų politikos sisteminės peržiūros rezultatų;

11.  pabrėžia, kad pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją suteikiama teisė asmenims susipažinti su viešaisiais dokumentais; primena, kad geriausiai mokslinį tikslumą užtikrina rezultatų skaidrumas ir atskaitomybė;

12.  mano, kad Tarnyba turėtų ir toliau ypatingą dėmesį skirti visuomenės nuomonei ir kuo labiau įsipareigoti laikytis atvirumo ir skaidrumo principų; pažymi, kad priemonės, kurių imtasi siekiant rizikos vertinimo proceso skaidrumo, yra palankiai vertinamas pirmasis žingsnis, tačiau reikėtų užtikrinti ir duomenų skaidrumą; taigi palankiai vertina tai, kad 2013 m. sausio mėn. pradėta vykdyti skaidrumo iniciatyva; atsižvelgdamas į tai, džiaugiasi, kad Tarnybos pradžios tinklalapyje geriau pateikiami ir lengviau randami dokumentai bei informacija ir kad, siekiant atviros EFSA, imtasi kitų veiksmų, pavyzdžiui, rengiamos rizikos vertinimo nuomonės ir nagrinėjamas su tuo susijęs poveikis ES piliečiams; ragina Tarnybą ir toliau dirbti šia linkme;

13.  ragina atsakingą Tarnybos organą kuo greičiau įdiegti kovos su sukčiavimu strategiją;

14.  palankiai vertina tai, jog Audito Rūmai pranešė, kad Tarnybos 2014 finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais buvo teisėtos ir tvarkingos;

15.  remdamasis turimais duomenimis, rekomenduoja patvirtinti Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad Tarnybos 2014 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

GALUTINIO BALSAVIMO NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

21.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

49

14

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniel Dalton

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

4.4.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

12

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Bodil Valero

(1)

OL C 409, 2015 12 9, p. 160.

(2)

OL C 409, 2015 12 9, p. 160.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(5)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 409, 2015 12 9, p. 160.

(8)

OL C 409, 2015 12 9, p. 160.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(11)

OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013, kuriuo iš dalies keičiami Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(14)

Tą dieną priimti tekstai, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Teisinė informacija - Privatumo politika