SPRÁVA o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

7.4.2016 - (2015/2176(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu
Spravodajca: Derek Vaughan


Postup : 2015/2176(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0086/2016
Predkladané texty :
A8-0086/2016
Prijaté texty :

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu[1],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[2] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[3], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín[4], a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[5],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[6], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2016),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014 spolu s odpoveďami úradu[7],

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti[8] vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2014 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2016 o udelení absolutória úradu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2014 (05584/2016 – C8-0074/2016),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002[9], a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín[10], a najmä na jeho článok 44,

–  so zreteľom na nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[11],

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012[12], a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2016),

1.  berie na vedomie, že konečná ročná účtovná závierka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín sa nachádza v prílohe ku správe Dvora audítorov;

2.  schvaľuje účtovnú závierku Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0086/2016),

A.  keďže podľa finančných výkazov Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) dosahoval jeho konečný rozpočet za rozpočtový rok 2014 sumu 79 701 222 EUR, čo predstavuje nárast o 2,11 % v porovnaní s rokom 2013; keďže celý rozpočet úradu vychádza z rozpočtu Únie;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky úradu za rozpočtový rok 2014 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka úradu je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočtové a finančné hospodárenie

1.  konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2014 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99,69 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zvýšenie o 0,86 %; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 89,31 %, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje zníženie o 1,48 %;

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

2.  konštatuje, že na konci roku 2014 bolo obsadených 449 pracovných miest z dostupných 474 miest, pričom išlo o úradníkov, dočasných a zmluvných zamestnancov, ako aj vyslaných národných expertov; konštatuje, že ročná priemerná miera obsadenosti miest v pláne pracovných miest na rok 2014 (dočasní zamestnanci a úradníci) dosahuje 95,1 %, zatiaľ čo v prípade zmluvných zamestnancov ide o 92,4 %;

3.  žiada úrad, aby dôsledne uplatňoval opatrenia týkajúce sa voľnej úvahy a vylúčenia, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, s vykonávaním riadneho overovania spoľahlivosti v každom štádiu a uplatňovaním kritérií vylúčenia s cieľom zabrániť účasti spoločností v prípade akéhokoľvek konfliktu záujmov, čo je nevyhnutné na ochranu finančných záujmov Únie;

4.  pripomína úradu, že prvoradým cieľom jeho politiky nezávislosti by mala byť jeho povesť, čiže zabezpečenie, aby v súvislosti s úradom nevznikal skutočný alebo vnímaný konflikt záujmov, a to najmä pokiaľ ide o hospodárske odvetvia, ktoré de facto reguluje;

5.  berie na vedomie, že úrad zaviedol projekt na zlepšenie účinnosti a súladu v oblasti spracovania transakcií prostredníctvom centralizovanej stratégie, zavedenia postupov a štruktúry plánovania, monitorovania a podávania správ a tiež prostredníctvom postupu a štruktúry centralizovaného financovania a verejného obstarávania; s uspokojením konštatuje, že tento projekt umožní dozornému úradu plniť svoj mandát účinnejšie a znížiť čas potrebný na produkciu výstupov a počet zapojených osôb, v dôsledku čoho sa v roku 2015 dosiahne zníženie zodpovedajúce 14 plným úväzkom;

6.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 zaviedol program riadenia talentov s cieľom optimalizovať využitie svojich ľudských zdrojov (personálu a expertov);

7.  je si osobitne vedomý verejného záujmu o rozhodovací proces v úrade, ktorý prebieha v rámci jeho úlohy a povinností stanovených právnymi predpismi; zdôrazňuje skutočnosť, že dôveryhodné pravidlá integrity majú zásadný význam a že okrem toho aj komunikácia a dostupnosť pre médiá majú mimoriadny význam; berie na vedomie, že úrad prideľuje 74 % ľudských zdrojov na vedecké činnosti, hodnotenie a zber informácií, ako aj na komunikáciu; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

8.  uznáva, že úrad začal projekt s cieľom zmeniť spôsob kontroly a spracovania ročných vyhlásení o záujmoch, aby tak zabezpečil lepšiu súdržnosť a celkové dodržiavanie svojich pravidiel týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch; okrem toho konštatuje, že tento nový systém, ktorý má byť ukončený v priebehu roku 2016, predpokladá centralizované preverovanie ročných vyhlásení o záujmoch a prenesenie zodpovednosti z vedeckých oddelení úradu na jeho právne a regulačné oddelenie; vyzýva úrad, aby do svojej politiky začlenil zákaz spolupracovať s akýmkoľvek expertom vrátane vyslaných expertov členských štátov, ktorý riadne a zmysluplne nevyplní toto vyhlásenie o záujmoch; vyzýva úrad, aby do svojej politiky začlenil povinnosť expertov informovať úrad o zmenách, kým pracujú pre úrad;

9.  so znepokojením konštatuje, že na to, aby úrad docielil spoluprácu so špičkovými akademikmi odvetvia a uplatňoval čo najúčinnejšiu politiku v oblasti konfliktov záujmov, používa systém na posúdenie záujmov expertov, ktorý zohľadňuje úlohu expertov a mandát vedeckej pracovnej skupiny alebo skupiny expertov, v ktorej je členstvo experta podmienené rôznymi kritériami; ďalej konštatuje, že úrad vykoná v roku 2016 v rámci pravidelného zhodnotenia svojej politiky nezávislosti preskúmanie zavedených systémov na odhalenie konfliktov záujmov; žiada úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o výsledku tohto preskúmania a prijal potrebné adaptačné opatrenia pri výbere a preverovaní expertov;

10.  žiada tie inštitúcie a agentúry Únie, ktoré zaviedli kódexy správania, vrátane Parlamentu, aby zintenzívnili svoje vykonávacie opatrenia, ako sú kontroly vyhlásení o finančných záujmoch;

11.  opakuje svoju výzvu úradu, aby uplatnil dvojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov; neakceptuje odôvodnenie úradu, prečo odmietol realizovať opakované požiadavky orgánu udeľujúceho absolutórium, aby stanovil dvojročné obdobie, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, pre všetky materiálne záujmy týkajúce sa podnikov, ktoré reguluje;

12.  víta skutočnosť, že s cieľom zvýšiť svoju nezávislosť a zlepšiť politiku v oblasti konfliktov záujmov týkajúcu sa skupín expertov, vykonal úrad v roku 2014 analýzu ex post svojich pravidiel týkajúcich sa vyhlásení o záujmoch; konštatuje, že táto analýza viedla k preskúmaniu a prijatiu nového, jednoduchšieho a prepracovanejšieho znenia týchto pravidiel; vyzýva úrad, aby uskutočňoval analýzu svojich politík v pravidelných intervaloch s cieľom zabezpečiť neustály vývoj svojej nezávislosti;

13.  pripomína úradu rozhodnutie európskeho ombudsmana, že úrad „by mal prehodnotiť svoje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov“, aby sa zabezpečilo, že experti, ktorí pracujú v akademickej sfére, poskytnú úradu všetky relevantné informácie; zastáva názor, že ak by sa to malo týkať približne jednej tretiny expertov, ako uviedol úrad, tak by úrad mal venovať tejto otázke osobitnú pozornosť a pracovať na konkrétnych opatreniach spolu s dotknutými akademickými inštitúciami s cieľom zabezpečiť integritu oboch inštitúcií;

14.  berie na vedomie, že pilotný projekt bol vytvorený v roku 2015 s cieľom preskúmať najlepší spôsob, ako vykonať odporúčania orgánu udeľujúceho absolutórium týkajúce sa centralizácie procesu overovania vyhlásení o záujmoch; konštatuje, že tento pilotný projekt bol úspešne ukončený v tom istom roku a že úplná centralizácia mala byť vykonaná do konca prvého polroka 2016; vyzýva úrad, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o úspešnom vykonaní tejto centralizácie;

15.  konštatuje, že v roku 2014 úrad prijal od zainteresovaných strán a mimovládnych organizácií niekoľko príspevkov k otázkam týkajúcim sa nezávislosti; okrem toho konštatuje, že tieto príspevky prispeli k revízii vykonávacích predpisov týkajúcich sa politiky nezávislosti;

16.  požaduje celkové zlepšenie v oblasti predchádzania korupcii prostredníctvom holistického prístupu, počnúc lepším prístupom verejnosti k dokumentom a prísnejšími pravidlami týkajúcimi sa konfliktu záujmov, zavedením alebo posilnením registrov transparentnosti a poskytovaním dostatočných zdrojov na opatrenia presadzovania práva, ako aj lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a s príslušnými tretími krajinami;

17.  nabáda úrad, aby zlepšil zvyšovanie informovanosti úradníkov o politike v oblasti konfliktu záujmov popri súbežne prebiehajúcich aktivitách na zvyšovanie informovanosti a zahrnutie integrity a transparentnosti ako bodu, o ktorom sa má povinne rokovať počas postupov prijímania zamestnancov a preskúmaní výkonnosti;

18.  poukazuje na to, že niekoľko predpisov EÚ, vrátane Charty základných práv Európskej únie, poskytuje jednotlivcom právo na prístup k verejným dokumentom; pripomína úradu, že vedecká dôslednosť sa najlepšie zabezpečí transparentnosťou a zodpovednosťou za výsledky; zdôrazňuje, že úrad by preto mal všetky údaje použité na dosiahnutie akýchkoľvek vedeckých záverov zverejniť v strojovo čitateľnom formáte s cieľom umožniť vedecké preskúmanie a neustály pokrok;

19.  oceňuje úsilie úradu zlepšiť transparentnosť svojej činnosti, ako aj údaje, ktoré na to používa; uznáva existujúce právne obmedzenia, ktorým úrad čelí pri snahe zvýšiť transparentnosť údajov; zdôrazňuje, že cieľom zverejňovania údajov je umožniť reprodukovateľnosť činnosti úradu, a preto sú kroky smerujúce k transparentnosti procesov hodnotenia rizika vítaným prvým krokom, ale mala by sa zaručiť aj transparentnosť údajov; v tejto súvislosti víta začatie iniciatívy za transparentnosť v januári 2013; rovnako víta aj zlepšenú prezentáciu a prístupnosť informácií a dokumentov na domovskej stránke úradu a ostatné kroky, ako sú stanoviská na hodnotenie rizík a vplyvu týchto rizík na občanov Únie, prijaté v záujme „otvoreného EFSA“; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

20.  berie na vedomie, že pracovníci úradu sú právne viazaní dodržiavať služobný poriadok[13] vzhľadom na budúce zamestnanie; konštatuje, že k posudzovaniu budúcej zamestnanosti personálu dochádza systematicky a v prípade, že je obsadenie pracovných miest sprevádzané možným konfliktom záujmov, nedôjde k prijatiu do zamestnania, kým konflikt záujmov nie je na základe jasných, transparentných a overiteľných kritérií vyriešený; poukazuje na to, že z 29 štatutárnych zamestnancov, ktorí v roku 2013 ukončili zamestnanecký pomer na úrade, odišli traja do chemického/farmaceutického odvetvia, pričom museli čeliť viacerým obmedzeniam; uznáva, že podľa názoru úradu už existuje jasný právny rámec a rámec riadenia v oblasti tzv. javu otáčavých dverí;

21.  berie na vedomie, že úrad vykonal interný postup na posúdenie vplyvu zrušenia možnosti pre expertov anonymizovať niektoré záujmy v ich vyhláseniach o záujmoch; berie na vedomie informáciu úradu, že anonymizácia záujmov bola v minulosti použitá iba v zopár prípadoch; ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o posledné obnovenie zloženia skupiny expertov v roku 2015, nerozhodol sa žiadny vedecký expert anonymizovať svoje záujmy; s uspokojením konštatuje, že úrad už anonymizované záujmy neuznáva a odobral expertom túto možnosť pri vypĺňaní ich vyhlásení o záujmoch; žiada úrad, aby preveroval už najatých expertov, ktorí ešte pred rokom 2015 využili možnosť anonymizácie svojich záujmov;

22.  žiada, aby úrad vykonával článok 16 služobného poriadku tým, že bude každoročne uverejňovať informácie o vyšších úradníkoch, ktorí z úradu odišli, ako aj zoznam konfliktov záujmov;

23.  so záujmom očakáva výsledky úradu týkajúce sa systémového preskúmania jeho politiky v oblasti nestrannosti a vedeckých rozhodovacích procesov v roku 2016; víta záväzok úradu zvážiť zverejňovanie odmien za deklarované činnosti expertov;

24.  vyzýva úrad, aby viac využíval nový štatút vypočúvania expertov podľa vzoru prizvaných expertov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny patriacej pod Svetovú zdravotnícku organizáciu; vyzýva úrad, aby o využívaní vypočúvania expertov podával správu orgánu udeľujúcemu absolutórium;

25.  zdôrazňuje, že experti v regulačných agentúrach musia byť za svoju prácu zaplatení tak, aby sa umožnila ich nezávislosť od sektora, ktorý regulujú; vyzýva Komisiu, aby úradu poskytla finančné prostriedky na to, aby zaplatil expertov tak, aby sa zabezpečila ich nezávislosť;

26.  žiada zodpovedný orgán úradu, aby čo najskôr implementoval stratégiu boja proti podvodom;

Vnútorný audit

27.  konštatuje, že šesť odporúčaní Útvaru pre vnútorný audit Komisie (IAS), ktoré boli označené ako „veľmi dôležité“, ešte začiatkom roka 2014 nebolo vykonaných; konštatuje, že štyri veľmi dôležité odporúčania boli úradom vykázané ako vykonané a v súčasnosti čakajú na následnú kontrolu zo strany IAS; poznamenáva, že zostávajúce dve odporúčania uzavrela IAS po zavedení nového služobného poriadku v rozpočtovom roku 2014; očakáva ďalšie preskúmanie stavu vykonaných odporúčaní zo strany IAS;

28.  konštatuje, že úrad vykonal simuláciu na posúdenie vplyvu uplatňovania dvojročného obdobia vyhýbania sa konfliktu záujmov v prípade určitých záujmov expertov v rámci skupín expertov úradu; s uspokojením konštatuje, že úrad sa chystá zaviesť dvojročné obdobia vyhýbania sa konfliktu záujmov v súvislosti s uvedenými záujmami včas pred ďalším obnovením členstva v skupine expertov; berie na vedomie, že pokiaľ ide o obdobia vyhýbania sa konfliktu záujmov, úrad už v súvislosti s financovaním výskumu uplatňuje systém, ktorý obmedzuje súkromné zdroje financovania výskumu na maximálne 25 % celkového rozpočtu na výskum, ktorý podlieha kontrole zo strany experta úradu;

Vnútorné kontroly

29.  berie na vedomie, že v rámci preskúmania noriem vnútornej kontroly úradu vykonaných v roku 2014 sa dospelo k záveru, že jeho systém vnútornej kontroly je v súlade s týmito normami; konštatuje však, že existujú oblasti, v ktorých by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie s cieľom zvýšiť kvalitu systému vnútornej kontroly, najmä pokiaľ ide o hodnotenie zamestnancov a ich rozvoj, prevádzkovú štruktúru a hodnotenie činností; vyzýva úrad, aby predložil orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o opatreniach, ktoré sú naplánované na riešenie tejto problematiky a o pokroku dosiahnutom v tejto oblasti;

30.  konštatuje, že Úrad pre vnútorný audit (IAC) sa domnieva, že zavedený systém vnútornej kontroly poskytuje primeranú istotu, pokiaľ ide o plnenie cieľov činnosti stanovených pre auditované procesy, s výnimkou monitorovania prístupových používateľských práv udelených v účtovnom systéme ABAC a formálneho vymenovania účastníkov finančných operácií; vyzýva úrad, aby orgán udeľujúci absolutórium informoval o pokroku v tejto veci;

31.  konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit nadviazal na všetky zostávajúce nápravné opatrenia v oblasti správy údajov, kontinuity činností a bezpečnosti informačných technológií; konštatuje najmä, že činnosti týkajúce sa správy údajov a bezpečnosti IT neboli v plnej miere vykonané; berie na vedomie, že v súvislosti s kontinuitou činností už bola väčšina opatrení zavedená a zostávajúce opatrenia sa majú uskutočniť do konca roku 2016;

Ďalšie pripomienky

32.  na základe správy Dvora audítorov berie na vedomie skutočnosť, že služobný poriadok po zmene v roku 2004 na základe nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 obsahuje ustanovenia, podľa ktorých by budúce odmeny úradníkov prijatých pred 1. májom 2004 nemali byť nižšie ako odmeny stanovené v predchádzajúcom služobnom poriadku; konštatuje, že auditom Dvora audítorov sa zistilo, že to nebolo dodržané a v prípade 8 zo 71 úradníkov zamestnaných v tom čase to viedlo k podhodnoteniu mzdy o 87 000 EUR v období 2005 až 2014; konštatuje, že úrad prijme potrebné opatrenia, aby včas napravil túto situáciu;

33.  s uspokojením konštatuje, že úrad vypracoval niekoľko opatrení zameraných na podporu cieľov otvorenosti a transparentnosti, ako aj dialógu so zainteresovanými stranami vrátane predstaviteľov občianskej spoločnosti; berie na vedomie, že úrad začal nové iniciatívy zamerané na ďalšie zapojenie spoločnosti do procesu posudzovania rizika, ktorý vykonáva, ako napríklad plenárne zasadnutia v Bruseli zamerané na interakciu s pozorovateľmi a zainteresovanými stranami, verejné diskusie o rámcových dokumentoch, verejné diskusie o návrhoch stanovísk a následné cielené stretnutia zainteresovaných strán a prítomnosť sociálnych médií;

34.  berie na vedomie, že veľká časť ťažkostí, ktorým úrad čelí pri zabezpečovaní svojej nezávislosti, vychádza zo skutočnosti, že Komisia sústavne odmieta prideliť mu dostatočné prostriedky na fungovanie, aby pracoval na ochrane bezpečnosti potravín pre občanov EÚ nezávisle od vplyvu regulovaného priemyslu;

35.  víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe predchádzajúcich pripomienok Dvora audítorov, najmä zlepšenia, ktoré vykonal vo svojom ročnom pracovnom programe s cieľom zahrnúť viac podrobností o plánovaných obstarávaniach a grantoch;

°  °

36.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z [xx xxxx 2016][14] [o výkonnosti, finančnom hospodárení a kontrole agentúr].

26.1.2016

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2014

(2015/2176(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Giovanni La Via

NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  konštatuje, že v roku 2014 mal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad‟) zo všeobecného rozpočtu Európskej únie k dispozícii sumu 80 547 505 EUR a že táto suma predstavuje 0,056 % z celkového rozpočtu EÚ;

2.  berie na vedomie, že miera čerpania dosiahla 98,9 %, čo predstavuje sumu nepoužitých rozpočtových prostriedkov 0,918 mil. EUR; rovnako berie na vedomie, že toto nedostatočné čerpanie zodpovedá nepoužitým pripísaným príjmom (výsledok hospodárenia úradu v roku 2013), ktoré sa opätovne použili v roku 2015;

3.  berie na vedomie, že ku koncu roka 2014 bolo obsadených 330 z 344 pracovných miest; víta nárast miery obsadenosti oproti roku 2013;

4.  víta skutočnosť, že úrad v roku 2014 zaviedol program riadenia talentov s cieľom optimalizovať využitie svojich ľudských zdrojov (personálu a expertov);

5.  je si osobitne vedomý verejného záujmu o rozhodovací proces v úrade, ktorý prebieha v rámci jeho úlohy a povinností stanovených právnymi predpismi; zdôrazňuje skutočnosť, že dôveryhodné pravidlá integrity majú zásadný význam a že okrem toho aj komunikácia a dostupnosť pre médiá majú mimoriadny význam; berie na vedomie, že úrad prideľuje 74 % ľudských zdrojov na vedecké činnosti, hodnotenie a zber informácií, ako aj na komunikáciu; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

6.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, ktorá sa zameriava na chyby v platbách miezd, ktoré viedli k nedoplatkom za obdobie rokov 2005 – 2014, a vyzýva úrad, aby čo najskôr prijal zodpovedajúce nápravné opatrenia;

7.  víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe predchádzajúcich pripomienok Dvora audítorov, najmä zlepšenia, ktoré vykonal vo svojom ročnom pracovnom programe s cieľom zahrnúť viac podrobností o plánovaných obstarávaniach a grantoch; berie na vedomie prácu vykonanú od roku 2012 s cieľom zlepšovať účinnosť systému vnútornej kontroly úradu prostredníctvom prísneho sebahodnotenia, čo je ešte stále prebiehajúci proces;

8.  takisto víta úsilie úradu o vykonanie nápravných opatrení na základe poznámok Parlamentu v rámci postupu udeľovania absolutória za rok 2013 v oblasti finančnej kontroly, noriem vnútornej kontroly a vnútorného auditu; a okrem toho berie na vedomie úsilie úradu o zlepšenie zavedeného systému na spravovanie záujmov vedeckých expertov úradu;

9.  pripomína úradu rozhodnutie európskeho ombudsmana, že úrad „by mal prehodnotiť svoje pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov“, aby sa zabezpečilo, že experti, ktorí pracujú v akademickej sfére, poskytnú úradu všetky relevantné informácie;

10.  so záujmom očakáva výsledky systémového preskúmania politiky úradu v oblasti nezávislosti a vedeckých rozhodovacích procesov;

11.  poukazuje na to, že Charta základných práv Európskej únie poskytuje jednotlivcom právo na prístup k verejným dokumentom; pripomína, že vedecká dôslednosť sa najlepšie zabezpečí transparentnosťou a zodpovednosťou v súvislosti s výsledkami;

12.  domnieva sa, že úrad by mal naďalej venovať osobitnú pozornosť verejnej mienke a zaviazať sa k čo najväčšej otvorenosti a transparentnosti; poznamenáva, že kroky smerujúce k transparentnosti procesov hodnotenia rizika sú vítaným prvým krokom, ale mala by sa zaručiť aj transparentnosť údajov; v tejto súvislosti víta začatie iniciatívy za transparentnosť v januári 2013; rovnako víta aj zlepšenú prezentáciu a prístupnosť informácií a dokumentov na domovskej stránke úradu a ostatné kroky, ako sú stanoviská na hodnotenie rizík a vplyvu týchto rizík na občanov Únie, prijaté v záujme „otvoreného EFSA“; povzbudzuje úrad, aby ďalej napredoval v tomto smere;

13.  žiada zodpovedný orgán úradu, aby čo najskôr implementoval stratégiu boja proti podvodom;

14.  víta skutočnosť, že podľa vyhlásenia Dvora audítorov boli operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu za rozpočtový rok 2014 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

15.  na základe dostupných údajov odporúča udeliť výkonnému riaditeľovi Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín absolutórium za plnenie rozpočtu úradu za rozpočtový rok 2014.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

21.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

49

14

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Brannen, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Luke Ming Flanagan, Elena Gentile, Martin Häusling, Karol Karski, Andrey Kovatchev, Merja Kyllönen, Marijana Petir, Christel Schaldemose, Jasenko Selimovic, Bart Staes, Mihai Ţurcanu, Tom Vandenkendelaere, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Dalton

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

4.4.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

12

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Bodil Valero

 • [1]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 160.
 • [2]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 160.
 • [3]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [4]  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
 • [5]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [6]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [7]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 160.
 • [8]  Ú. v. EÚ C 409, 9.12.2015, s. 160.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.
 • [10]  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
 • [11]  Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72.
 • [12]  Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.
 • [13]  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15);
 • [14]  Prijaté texty k uvedenému dátumu, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].