Postup : 2015/2191(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0087/2016

Předložené texty :

A8-0087/2016

Rozpravy :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hlasování :

PV 28/04/2016 - 4.24
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0160

ZPRÁVA     
PDF 616kWORD 102k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Derek Vaughan

 1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU


1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016– C8- 0089/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(4), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(5),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

1.  uděluje řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2014;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014 spolu s odpověďmi agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2014 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2016 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2014 (05584/2016– C8- 0089/2016),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů(10), a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(11),

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

1.  konstatuje, že konečná roční účetní závěrka Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů odpovídá znění připojenému ke zprávě Účetního dvora;

2.  schvaluje uzavření účtů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řediteli Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014

(2015/2191(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2014,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu V jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0087/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle finančních výkazů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2014 celkem 10 880 000 EUR, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles o 8,80 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury plyne z rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2014 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Opatření přijatá v návaznosti na udělení absolutoria na rok 2013

1.  bere na vědomí informaci uvedenou ve zprávě Účetního dvora, že pokud jde o dvě připomínky učiněné ve zprávě Účetního dvora za rok 2012, jež byly ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 označeny jako „probíhající“, byla přijata nápravná opatření a obě doporučení jsou nyní ve zprávě Účetního dvora označena jako „dokončená“; konstatuje dále, že u tří připomínek ze zprávy Účetního dvora za rok 2013 byla přijata nápravná opatření a u dvou z nich je nyní označení „dokončeno“ a u jedné z nich je označení „není relevantní“;

2.  bere na vědomí informaci agentury, že:

–  vysoký pokladní zůstatek ve výši 5 500 000 ke konci roku, který vznikl částečně z důvodu příjmů z opravného rozpočtu v souvislosti s prováděním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011(13) (nařízení REMIT), byl v průběhu roku 2014 vyrovnaný a ke konci roku 2014 byl snížen na 3 300 000 EUR; s uspokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora jsou návazná opatření označena jako „dokončená“;

  správní rada agentury přijala dne 31. ledna 2015 revidovanou politiku týkající se prevence a řešení střetu zájmů; dále bere na vědomí, že tato nová politika se vztahuje na zaměstnance agentury, členy a náhradníky všech tří orgánů agentury, a také na předsedy, místopředsedy pracovní skupiny agentury a na svolavatele akčních skupin, kteří z titulu své funkce řídí činnost pracovních skupin agentury;

  životopisy a prohlášení o střetu zájmů členů správní rady agentury, předsedy a místopředsedů pracovní skupiny agentury a svolavatelů akčních skupin byly z převážné části zveřejněny na internetových stránkách agentury; žádá agenturu, aby v souladu s ustanoveními své politiky bez prodlení posoudila a zveřejnila zbývající životopisy a prohlášení o střetu zájmů;

Rozpočtové a finanční řízení

3.  konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2014 byla míra plnění rozpočtu 95 %, čímž byl dosažen cíl agentury, byť oproti roku 2013 došlo k poklesu o 2,53 %; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 69,84 %, což představuje nárůst o 14,84 % ve srovnání s rokem 2013; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby je nižší než cíl agentury stanovený na 75 %, a to zejména kvůli obnovení či sjednání smluv v trvání jednoho roku na konci roku a víceletému charakteru projektu REMIT;

4.  lituje toho, že nebylo dosaženo žádné dohody o příspěvcích ve prospěch agentury od států, které jsou členy Evropského sdružení volného obchodu, neboť třetí energetický balíček nebyl dosud začleněn do Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Závazky a přenesené prostředky

5.  bere na vědomí, že přenesené prostředky týkající se hlavy II (správní výdaje) činily 980 000 EUR, což je 41 % prostředků na správní výdaje podle hlavy II; dále bere na vědomí, že tyto přenesené prostředky se týkaly zejména studií o provádění nařízení REMIT a ročních smluv, které byly koncem roku obnoveny;

6.  bere na vědomí, že do roku 2015 byla přenesena částka ve výši 1 570 000 EUR z prostředků přidělených na závazky v rámci hlavy III, což představuje 62 % prostředků přidělených na závazky na operační výdaje; dále konstatuje, že míra přenesených prostředků v rámci hlavy III byla snížena o 29 % ve srovnání s rokem 2013; zdůrazňuje, že tyto přenosy souvisely především s komplexní víceletou činností v souvislosti s prováděním nařízení REMIT, pro niž bylo dne 17. prosince 2014 přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1348/2014(14);

7.  ze zprávy Účetního dvora zjišťuje, že agentura uskutečnila na konci roku 2014 dvě platby předběžného financování, které pocházejí z prostředků obdržených v důsledku opravného rozpočtu na konci roku 2013 a jejichž výše činí 1 560 000 EUR; bere na vědomí, že tyto platby se vázaly na smlouvy o službách v souvislosti s nařízením REMIT v období 2015–2017; bere na vědomí, že agentura byla nucena pozastavit provádění části projektu REMIT kvůli opožděnému přijetí nařízení REMIT oproti původnímu očekávání; vyrozumívá, že tyto platby umožní agentuře, aby financovala své budoucí činnosti související s nařízením REMIT a uzavírala smlouvy podle původního harmonogramu; zdůrazňuje však, že i když je provádění projektu REMIT složitý a víceletý úkol, vysoké přenosy prostředků a platby předběžného financování jsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu; konstatuje, že agentura by měla i nadále zlepšovat plánování a plnění svého ročního rozpočtu;

Postupy pro zadávání zakázek a přijímání pracovníků

8.  s uspokojením konstatuje, že agentura přijala v dubnu 2014 svou revidovanou politiku týkající se náborových postupů a činnosti výběrových komisí; dále konstatuje, že v rámci této politiky jsou vymezeny konkrétní podmínky pro pohovory a písemné zkoušky a striktní ustanovení o zajištění anonymity uchazečů; bere na vědomí ujištění agentury, že tato politika zajišťuje další pokrok v jejím úsilí o transparentnost a rovné zacházení se zaměstnanci;

Vnitřní kontroly

9.  bere na vědomí, že přezkum stavu uplatňování standardů vnitřní kontroly agenturou neprokázal, že by se v roce 2014 projevily závažné nedostatky; dále bere na vědomí, že v návaznosti na tento přezkum stavu se agentura považuje za splňující minimální požadavky všech standardů vnitřní kontroly; žádá, aby agentura i nadále posilovala svou vnitřní kontrolu a zajistila účinnost zavedených kontrol tak, aby přispívaly k dosažení cílů agentury;

Interní audit

10.  konstatuje, že útvar interního auditu (IAS) Komise provedl audit agentury v souladu se svým strategickým plánem auditu agentury na období 2013–2015 v rámci tématu s názvem „Vytváření rámcových pokynů a kodexů sítě“; konstatuje, že v průběhu auditu vymezil IAS oblasti, které je možné zlepšit, a vydal jedno doporučení, které je označeno za „velmi důležité“, a pět doporučení označených za „důležitá“;

11.  zjišťuje, že v odpovědi na doporučení IAS vypracovala agentura akční plán za účelem nápravy zjištěných nedostatků; poznamenává, že IAS potvrdil, že předložený akční plán řeší zjištěná rizika odpovídajícím způsobem;

12.  konstatuje, že 10 z 11 doporučení IAS v souvislosti s jeho auditem v roce 2013 bylo uzavřeno a u jednoho doporučení označeného jako „důležité“ je uvedeno, že bylo částečně splněno, přičemž má být zcela splněno v průběhu roku 2015;

Výkonnost

13.  konstatuje, že agentura přezkoumala svůj systém klíčových ukazatelů výkonnosti a v rámci přezkumu zavedla rozdělení mezi ukazateli výkonnosti a klíčovými ukazateli výkonnosti, které mají vedení agentury poskytnout jasnější přehled o tom, zda byly splněny obecné cíle agentury; konstatuje, že nový systém bude uplatněn v roce 2015 v rámci nové struktury pracovního programu agentury;

14.  vítá skutečnost, že pro zaznamenávání a sledování rozpočtových transakcí agentura využívá ABAC, což je stejný finanční systém, který využívá Komise, přičemž pro koncovou účetní část se používá systém SAP;

Prevence a řešení střetů zájmu a transparentnost

15.  prohlašuje, že výroční zprávy agentury by mohly hrát důležitou úlohu při naplňování zásad transparentnosti, zodpovědnosti a integrity; vyzývá agenturu, aby se standardní součástí jejích výročních zpráv stala kapitola věnovaná těmto prvkům;

Další připomínky

16.  zdůrazňuje, že podle dohody o sídle uzavřené mezi agenturou a hostitelským členským státem má být v tomto státě zřízena evropská škola; lituje, že ani po více než čtyřech letech po vstupu této dohody v platnost se tak nestalo; bere na vědomí ujištění agentury o tom, že hostitelský členský stát vyhodnocuje nezbytné právní úpravy a opatření s cílem nalézt nejvhodnější řešení; vyzývá agenturu a hostitelský členský stát, aby tento problém řešily, a žádá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o stavu jednání v této věci;

17.  zdůrazňuje, že je třeba usilovat o větší integritu a zlepšit etický rámec lepším uplatňováním kodexů chování a etických zásad, a posílit tak společnou a efektivní kulturu integrity;

°

°  °

18.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne [xx xxxx 2016](15) [o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur].

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

4.4.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Bodil Valero

(1)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.

(2)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.

(8)

Úř. věst. C 409, 9.12.2015, s. 18.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 211, 14.8.2009, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1).

(14)

Prováděcí nařízení Komise (ES) č. 1348/2014 (Úř. věst. L 363, 18.12.2014, s. 121).

(15)

Přijaté texty, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Právní upozornění - Ochrana soukromí