Procedure : 2015/2191(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0087/2016

Indgivne tekster :

A8-0087/2016

Forhandlinger :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Afstemninger :

PV 28/04/2016 - 4.24
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0160

BETÆNKNING     
PDF 378kWORD 85k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014

(2015/2191(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Derek Vaughan

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014

(2015/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016– C8- 0089/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0087/2016),

1.  meddeler direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2014;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 18.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 18.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.


2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014

(2015/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 med agenturets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2014 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af den 12. februar 2016 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2014 (05584/2016– C8- 0089/2016),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 af 13. juli 2009 om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder(4), særlig artikel 24,

–  der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(5),

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0087/2016),

1.  noterer sig, at det endelige årsregnskab for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ser ud som anført i bilaget til Revisionsrettens beretning;

2.  godkender afslutningen af regnskaberne for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014

(2015/2191(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag V,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0087/2016),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder ("agenturet") for regnskabsåret 2014 ifølge dets regnskab var på 10 880 000 EUR, hvilket svarer til et fald på 8,8 % i forhold til 2013; der henviser til, at hele agenturets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om årsregnskabet for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for regnskabsåret 2014 ("Revisionsrettens beretning") fastslog, at den havde fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2014 var rigtigt, og at de underliggende transaktioner var lovlige og formelt rigtige;

Opfølgning på decharge for 2013

1.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår to bemærkninger, som blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2012, og som var markeret som "i gang" i Revisionsrettens beretning for 2013, og at begge anbefalinger nu er markeret som "afsluttet" i Revisionsrettens beretning; bemærker endvidere, at der er truffet korrigerende foranstaltninger for så vidt angår tre bemærkninger, der blev fremsat i Revisionsrettens beretning for 2013, og at de to nu er markeret som "afsluttet", mens én er markeret som "ikke relevant";

2.  erfarer fra agenturet, at:

  en stor kontantbeholdning på 5 500 000 EUR ved årets udgang, som blandt andet skyldtes modtagelsen af et ændringsbudget i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011(7) (i det følgende benævnt "REMIT-forordningen"), blev udlignet i 2014 og reduceret til 3 300 000 EUR ved udgangen af 2014; bemærker med tilfredshed, at det i Revisionsrettens beretning angives, at den opfølgende foranstaltning er afsluttet;

  dets reviderede politik for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter blev vedtaget af agenturets bestyrelse den 31. januar 2015; anerkender endvidere, at den nye politik gælder for agenturets personale, medlemmerne af og suppleanterne til alle agenturets tre organer samt agenturets arbejdsgruppes formænd, næstformænd og taskforce-koordinatorer, som har beføjelse til at lede arbejdet i arbejdsgrupperne;

  bemærker endvidere, at CV'er for og interesseerklæringer fra medlemmerne af bestyrelsen, arbejdsgruppernes formænd, næstformænd og taskforce-koordinatorer for størstedelens vedkommende er gjort offentligt tilgængelige på agenturets websted; opfordrer agenturet til omgående at foretage en fornyet gennemgang af og offentliggøre de resterende CV'er og interesseerklæringer, som dets politik foreskriver;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

3.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2014 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 95 %, hvorved agenturets fastsatte mål blev opfyldt, og hvilket udgør et fald på 2,53 % i forhold til 2013; bemærker endvidere, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne var på 69,84 %, hvilket er stigning på 14,84 % i forhold til 2013; konstaterer, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillingerne er under agenturets mål på 75 %, hvilket hovedsagelig skyldes fornyelsen eller forhandlingen af agenturets årlige kontrakter ved udgangen af året samt REMIT-projektets flerårige karakter;

4.  beklager, at der ikke er indgået en aftale om eventuelle bidrag til agenturet fra landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, idet den tredje energipakke endnu ikke er indarbejdet i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde;

Forpligtelser og fremførsler

5.  anerkender, at fremførslerne vedrørende afsnit II administrative udgifter beløb sig til 980 000 EUR, svarende til 41 % af bevillingerne til afsnit II, administrationsudgifter; noterer sig endvidere, at fremførslerne hovedsageligt vedrørte undersøgelser i relation til gennemførelsen af REMIT-forordningen samt de årlige kontrakter, som blev fornyet ved årets udgang;

6.  noterer sig, at et samlet beløb på 1 570 000 EUR i forpligtede bevillinger under afsnit III blev fremført til 2015, hvilket udgjorde 62 % af de forpligtede bevillinger til aktionsudgifter; bemærker endvidere, at mængden af fremførsler under afsnit III var faldet med 29 % i forhold til 2013; fremhæver, at fremførslerne hovedsagelig vedrørte gennemførelsen af REMIT, en kompleks flerårig aktivitet, for hvilken Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014(8) først blev vedtaget 17. december 2014;

7.  noterer sig, at det i Revisionsrettens beretning konstateres, at agenturet afholdt to forskudsbetalinger ved udgangen af 2014, som stammede fra de bevillinger, der var modtaget via en budgetændring i slutningen af 2013, og som beløb sig til 1 560 000 EUR; bemærker, at betalingerne vedrørte kontrakter om levering af REMIT-relaterede tjenesteydelser i perioden 2015-2017; noterer sig, at agenturet var nødt til at suspendere en del af REMIT-gennemførelsesprojektet, som følge af at vedtagelsen af REMIT-forordningen fandt sted senere end oprindelig forudset; forstår, at disse betalinger vil give agenturet mulighed for at finansiere sine fremtidige aktiviteter i relation til REMIT og tildele kontrakter som oprindeligt planlagt; understreger imidlertid, at store fremførsler og forfinansieringsbetalinger – selv om gennemførelsen af REMIT er en kompleks og flerårig opgave – er i modstrid med budgetprincippet om etårighed; bemærker, at agenturet bør fortsætte med at forbedre planlægningen og gennemførelsen af sit årlige budget;

Indkøbs- og ansættelsesprocedurer

8.  bemærker med tilfredshed, at agenturet vedtog sin reviderede politik om ansættelsesprocedurer og arbejdet i udvælgelseskomitéen i april 2014; bemærker endvidere, at denne politik omfatter særlige betingelser for samtaler og skriftlige prøver samt strenge bestemmelser med henblik på at sikre ansøgernes anonymitet; anerkender agenturets forsikring om, at denne politik sikrer et skridt fremad med hensyn til gennemsigtighed og ligebehandling af personalet;

Intern kontrol

9.  anerkender, at agenturets statusgennemgang af gennemførelsen af standarderne for intern kontrol ikke viste nogen væsentlige svagheder i 2014; anerkender endvidere, at agenturet efter statusgennemgangen anser sig selv for at leve op til de minimumskrav, der ligger til grund for hver enkelt standard for intern kontrol; opfordrer agenturet til at fortsætte med at styrke sine interne kontroller og sikre, at de indførte kontroller fungerer effektivt og bidrager til opfyldelsen af dets mål;

Intern revision

10.  bemærker, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) gennemførte en revision af agenturet i overensstemmelse med dens strategiske revisionsplan for agenturet for 2013 til 2015 om emnet "udarbejdelse af et sæt retningslinjer og udtalelse om netregler"; noterer sig, at IAS under revisionen udpegede nogle områder, der skulle forbedres og fremsatte én anbefaling, der blev betegnet som "meget vigtig" og fem anbefalinger, der blev betegnet som "vigtige";

11.  konstaterer, at agenturet som reaktion på anbefalingerne fra IAS har udarbejdet en handlingsplan med henblik på at afhjælpe de konstaterede mangler; bemærker, at IAS anså handlingsplanen for at være tilstrækkelig til at afhjælpe de identificerede risici;

12.  bemærker, at 10 ud af de 11 anbefalinger, som IAS fremkom med under sin revision i 2013, er blevet afsluttet, mens én anbefaling markeret som "vigtig" under 2013-revisionen er registreret som delvist gennemført og stadig mangler at blive afsluttet i løbet af 2015;

Resultater

13.  noterer sig, at agenturet reviderede sit system af centrale resultatindikatorer, hvorved der blev indført en sondring mellem præstationsindikatorer og centrale præstationsindikatorer, der skulle give direktionen en tydeligere indikation af, om agenturets overordnede målsætninger blev opfyldt; bemærker, at det nye system vil blive anvendt i 2015 inden for den nye struktur i agenturets arbejdsprogram;

14.  glæder sig over, at agenturet for at registrere og holde styr på de budgetmæssige transaktioner benytter ABAC, det samme finansielle system, som Kommissionen anvender, med et integreret SAP-system som "back-end" for regnskabsdelen;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter og gennemsigtighed

15.  mener, at agenturets årsberetninger kan spille en vigtig rolle med hensyn til overholdelsen af principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet; opfordrer agenturet til at indføre et standardkapitel om disse elementer i sin årsberetning;

Andre bemærkninger

16.  påpeger, at der ifølge hjemstedsaftalen mellem agenturet og værtsmedlemsstaten skal oprettes en Europaskole i værtsmedlemsstaten; beklager, at der her mere end fire år efter aftalens ikrafttræden endnu ikke er blevet oprettet nogen Europaskole; anerkender agenturets udsagn om, at den slovenske regering er i færd med at vurdere de nødvendige lovændringer og retlige foranstaltninger, der skal til for at finde den bedste løsning; opfordrer agenturet og værtsmedlemsstaten til at løse dette problem hurtigst muligt og underrette dechargemyndigheden om status af forhandlingerne;

17.  understreger behovet for at styrke integriteten og forbedre den etiske ramme gennem bedre gennemførelse af adfærdskodekser og etiske principper, således at det bliver muligt at styrke en fælles og effektiv kultur, der er kendetegnet ved integritet;

°

°  °

18.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af [xx xxxx 2016](9) [om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol].

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

4.4.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Bodil Valero

(1)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 18.

(2)

EUT C 409 af 9.12.2015, s. 18.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 211 af 14.8.2009, s. 1.

(5)

EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

(7)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(8)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 121).

(9)

Vedtagne tekster af denne dato, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik