Menetlus : 2015/2191(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0087/2016

Esitatud tekstid :

A8-0087/2016

Arutelud :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Hääletused :

PV 28/04/2016 - 4.24
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0160

RAPORT     
PDF 286kWORD 87k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2191(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Derek Vaughan

 1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS


1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2015/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(4), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(5),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0087/2016),

1.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktori tegevusele ameti 2014. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2015/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2016. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2014. aasta eelarve täitmisel (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 713/2009 (millega luuakse Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet)(10), eriti selle artiklit 24,

–  võttes arvesse komisjoni 19. novembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artiklis 185)(11),

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0087/2016),

1.  märgib, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti lõplik raamatupidamisaruanne vastab kontrollikoja aruande lisas esitatule;

2.  annab heakskiidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2015/2191(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja V lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0087/2016),

A.  arvestades, et Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti (edaspidi „amet“) finantsaruannete kohaselt oli ameti 2014. aasta lõplik eelarve 10 880 000 eurot, mis on 2013. aasta eelarvest 8,80 % väiksem; arvestades, et ameti kogu eelarve koosneb liidu eelarvest eraldatud vahenditest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti eelarveaasta 2014 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta on saanud piisava kindluse selle kohta, et ameti 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

2013. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise järelmeetmed

1.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et seoses kahe kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2012. aastat käsitlevas aruandes ja mille seisuks oli 2013. aastat käsitlevas aruandes märgitud „pooleli“, on võetud parandusmeetmeid ning mõlema soovituse seisuks on nüüd kontrollikoja aruandes märgitud „lõpetatud“; märgib ühtlasi, et seoses kolme kommentaariga, mille kontrollikoda esitas 2013. aastat käsitlevas aruandes, on võetud parandusmeetmeid ning kahe kommentaari seisuks on nüüd märgitud „lõpetatud“ ja ühe kommentaari seisuks „ei kohaldata“;

2.  võtab ameti esitatud andmetele tuginedes teadmiseks, et

  aasta lõpus registreeritud suur 5 500 000 euro suurune rahaliste vahendite saldo, mis tulenes osaliselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011(13) (energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrus) rakendamisega seotud paranduseelarve vastuvõtmisest, tasakaalustati 2014. aasta jooksul ja viidi 2014. aasta lõpuks 3 300 000 euroni; märgib rahuloluga, et kontrollikoja aruandes on järelmeetmete seisuks märgitud „lõpetatud“;

  ameti haldusnõukogu võttis 31. jaanuaril 2015 vastu muudetud poliitika huvide konfliktide ennetamise ja haldamise kohta; võtab ühtlasi teadmiseks, et uut poliitikat kohaldatakse ameti töötajate, ameti kõigi kolme nõukogu liikmete ja asendusliikmete ning ameti töörühmade esimeeste, aseesimeeste ja töörühmade tööd mõjutada võivate kokkukutsujate suhtes;

  ameti veebisaidil avaldati suurema osa ameti haldusnõukogu liikmete, töörühmade esimeeste, aseesimeeste ja töörühmade kokkukutsujate elulood ja huvide deklaratsioonid; kutsub ametit üles vaatama viivitamatult läbi ja avaldama ülejäänud elulood ja huvide deklaratsioonid, nii nagu ameti poliitika ette näeb;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

3.  märgib, et 2014. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 95 %, mis oli ameti kavandatud eesmärk ning 2013. aastaga võrreldes 2,53 % väiksem; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 69,84 %, mis oli 2013. aastaga võrreldes 14,84 % suurem; leiab, et maksete assigneeringute täitmise määr jääb alla ameti poolt eesmärgiks seatud 75 % peamiselt tulenevalt ameti aastaste lepingute pikendamisest või nende üle läbirääkimiste pidamisest aasta lõpus ning energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse projekti mitmeaastasest iseloomust;

4.  väljendab kahetsust selle pärast, et ei jõutud kokkuleppele Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni liikmesriikide rahalises osaluses ameti tegevuses, kuna kolmas energiapakett tuleb veel alles Euroopa Majanduspiirkonna lepingusse sisse viia;

Kulukohustused ja ülekantud assigneeringud

5.  võtab teadmiseks, et II jaotise halduskulude assigneeringutega seotud ülekandmiste summa oli 980 000 eurot ehk 41 % II jaotise halduskulude assigneeringutest; märgib ühtlasi, et need ülekandmised olid peamiselt seotud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamist puudutavate uuringute ning aasta lõpus pikendatud iga-aastaste lepingutega;

6.  võtab teadmiseks, et III jaotises kanti kulukohustuste assigneeringuid 2015. aastasse kokku üle 1 570 000 eurot ehk 62 % tegevuskulude assigneeringutest; märgib ühtlasi, et III jaotise ülekandmiste määr vähenes 2013. aastaga võrreldes 29 %; toonitab, et ülekandmised olid peamiselt seotud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamisega seotud keerulise mitmeaastase tegevusega ning et komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014(14) võeti vastu 17. detsembril 2014;

7.  võtab teadmiseks, et kontrollikoja aruandes on märgitud, et amet tegi 2014. aasta lõpus kaks eelrahastamismakset, mis tulenevad 2013. aasta lõpus vastu võetud paranduseelarvega saadud assigneeringutest ja ulatuvad 1 560 000 euroni; märgib, et need maksed olid seotud energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusega seotud teenuste osutamiseks sõlmitud lepingutega ajavahemiku 2015–2017 osas; võtab teadmiseks, et amet oli sunnitud osaliselt peatama energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamise projekti, kuna see määrus võeti vastu algselt kavandatust hiljem; mõistab, et need maksed võimaldavad ametil rahastada energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusega seotud tulevast tegevust ja sõlmitud lepinguid, nii nagu algselt kavandati; rõhutab siiski, et kuigi energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse määruse rakendamine on keerulise ja mitmeaastase iseloomuga, on ülekantud assigneeringud ja eelmaksed vastuolus eelarve aastasuse põhimõttega; märgib, et amet peaks jätkama oma aastaeelarve planeerimise ja täitmise parandamist;

Hanke- ja töölevõtmismenetlused

8.  võtab rahuloluga teadmiseks, et amet võttis 2014. aasta aprillis vastu läbivaadatud poliitika, mis puudutab töölevõtmismenetlusi ja valikukomisjonide tööd; märgib ühtlasi, et see poliitika sisaldab eritingimusi intervjuudeks ja kirjalikeks eksamiteks ning rangeid sätteid kandidaatide anonüümsuse tagamiseks; võtab teadmiseks ameti kinnituse, et selle poliitikaga edendatakse võetud kohustusi läbipaistvuse ning töötajate võrdse kohtlemise osas;

Sisekontroll

9.  võtab teadmiseks, et ameti sisekontrollistandardite rakendamise ülevaade ei toonud 2014. aastal välja olulisi puudujääke; võtab ühtlasi teadmiseks, et amet leiab selle ülevaate põhjal, et ta täidab iga sisekontrollistandardi aluseks olevaid miinimumnõudeid; kutsub ametit üles sisekontrolli jätkuvalt tugevdama ja tagama kehtestatud kontrollide tulemuslikkuse ning selle, et kontrollid aitaksid kaasa eesmärkide saavutamisele;

Siseaudit

10.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus viis läbi ameti auditi vastavalt ameti strateegilisele auditikavale aastateks 2013–2015, mille teema oli raamsuuniste väljatöötamine ja arvamus võrgueeskirjade kohta; võtab teadmiseks, et siseauditi talitus selgitas auditi käigus välja parandamist vajavad valdkonnad ja esitas ühe soovituse, mille ta hindas „väga oluliseks“, ja viis soovitust, mille ta hindas „oluliseks“;

11.  tõdeb, et siseauditi talituse soovituste põhjal koostas amet tegevuskava tuvastatud vajakajäämiste kõrvaldamiseks; märgib, et siseauditi talitus kinnitas, et tegevuskava on tuvastatud ohtude kõrvaldamiseks piisav;

12.  märgib, et siseauditi talituse poolt 2013. aasta auditiga seoses esitatud 11-st soovitusest kümme on täidetud ja üks 2013. aasta auditis „oluliseks“ loetud soovitus on osaliselt täidetud ja selle täitmine tuleb lõpule viia 2015. aastal;

Tulemuslikkus

13.  võtab teadmiseks, et amet vaatas läbi oma võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajate süsteemi ning hakkas seega eristama tulemuslikkuse põhinäitajaid ja võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et anda juhtkonnale selgem käsitus sellest, kas ameti üldeesmärgid on täidetud; märgib, et uut süsteemi hakatakse kohaldama 2015. aastal ameti töökava uue struktuuri raames;

14.  väljendab heameelt asjaolu üle, et amet kasutab eelarvetehingute kirjendamiseks ja jälgimiseks tekkepõhist arvestussüsteemi ABAC, st finantssüsteemi, mida kasutab ka komisjon, ning et SAP-süsteem on integreeritud raamatupidamisarvestuse lõppetappi;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  märgib, et ameti aastaaruannetel võiks olla oluline roll läbipaistvuse, vastutuse ja usaldusväärsuse põhimõtete järgimises; nõuab, et amet lisaks oma aastaaruandesse standardse peatüki nende komponentide kohta;

Muud kommentaarid

16.  juhib tähelepanu sellele, et ameti ja vastuvõtva liikmesriigi vahel sõlmitud asukohalepingu kohaselt tuleb vastuvõtvasse liikmesriiki luua Euroopa kool; väljendab kahetsust, et kuigi lepingu jõustumisest on möödunud enam kui neli aastat, ei ole Euroopa kooli ikka veel loodud; võtab teadmiseks ameti kinnituse, et vastuvõtva liikmesriigi valitsus kaalub vajalike seadusmuudatuste ja korralduste tegemist, et leida parim lahendus; julgustab ametit ja vastuvõtvat liikmesriiki seda küsimust lahendama ja palub ametil teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni läbirääkimiste seisust;

17.  toonitab vajadust suurendada usaldusväärsust ja parandada eetikaraamistikku käitumisjuhendite ja eetiliste põhimõtete parema rakendamise abil, et tugevdada ühtset ja hästi toimivat usaldusväärsuse kultuuri;

°

°  °

18.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma [xx xxxx 2016. aasta] resolutsioonile(15) [ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta].

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

4.4.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

4

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Bodil Valero

(1)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 18.

(2)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 18.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(5)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 18.

(8)

ELT C 409, 9.12.2015, lk 18.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 211, 14.8.2009, lk 1.

(11)

EÜT L 357, 31.12.2002, lk 72.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2011. aasta määrus (EL) nr 1227/2011 energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (ELT L 326, 8.12.2011, lk 1).

(14)

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014 (ELT L 363, 18.12.2014, lk 121).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Õigusteave - Privaatsuspoliitika