Menettely : 2015/2191(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0087/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0087/2016

Keskustelut :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Äänestykset :

PV 28/04/2016 - 4.24
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0160

MIETINTÖ     
PDF 283kWORD 87k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2191(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Derek Vaughan

 1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS


1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2191(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(4) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(5),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0087/2016),

1.  myöntää energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisestä

(2015/2191(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2014,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 sekä viraston vastaukset(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2014 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2016 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2014 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle 05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 713/2009(10) ja erityisesti sen 24 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 185 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 19. marraskuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2343/2002(11),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0087/2016),

1.  toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöstiedot käyvät ilmi tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen liitteestä;

2.  hyväksyy energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston varainhoitovuoden 2014 tilien päättämisen;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014

(2015/2191(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2014,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen V,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0087/2016),

A.  toteaa, että energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksen mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2014 oli 10 880 000 euroa, mikä tarkoittaa 8,80 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2014 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit varainhoitovuonna 2014 ovat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Vuoden 2013 vastuuvapausmenettelyn seuranta

1.  toteaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan vuoden 2012 kertomuksessa esitettyjen kahden huomautuksen osalta, jotka vuoden 2013 kertomuksessa olivat ”kesken”, toteutettiin korjaavia toimia ja molemmat on nyt tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ”toteutettu”; toteaa myös, että vuoden 2013 kertomuksessa esitettyjen kolmen huomautuksen osalta toteutettiin korjaavia toimia ja kaksi on nyt ”toteutettu” ja yhden tilanne on ”ei relevantti”;

2.  panee merkille, että viraston mukaan

   käteisvaroja oli varainhoitovuoden lopussa paljon, 5 500 000 euroa, mikä johtui osittain Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011(13) (REMIT-asetus) täytäntöönpanoon liittyvästä lisätalousarviosta, mutta tilannetta tasapainotettiin vuoden 2014 aikana ja määrä saatiin laskettua 3 300 000 euroon vuoden 2014 lopussa; panee tyytyväisenä merkille, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan seurantatoimi on toteutettu;

 viraston johtokunta hyväksyi 31. tammikuuta 2015 eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevat muutetut toimintaperiaatteet; toteaa lisäksi, että uusia toimintaperiaatteita sovelletaan viraston henkilöstöön, viraston kolmen elimen jäseniin ja varajäseniin sekä viraston työryhmien puheenjohtajiin ja varapuheenjohtajiin ja työryhmien toimintaa ohjaamaan pystyviin työryhmien koollekutsujiin;

 viraston johtokunnan jäsenten, työryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien sekä työryhmien koollekutsujien ansioluettelot ja sidonnaisuusilmoitukset on enimmäkseen julkaistu viraston verkkosivustolla; kehottaa virastoa arvioimaan vielä julkaisemattomia ansioluetteloita ja sidonnaisuusilmoituksia ja julkaisemaan ne viipymättä toimintaperiaatteidensa mukaisesti;

Talousarvio- ja varainhallinto

3.  panee merkille, että varainhoitovuonna 2014 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 95 prosenttia, mikä merkitsee 2,53 prosentin vähennystä vuoteen 2013 verrattuna; panee lisäksi merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 69,84 prosenttia, mikä merkitsee 14,84 prosentin lisäystä vuoteen 2013 verrattuna; toteaa, että maksumäärärahojen käyttöaste alittaa viraston tavoitteekseen asettaman 75 prosenttia, mikä johtuu lähinnä vuotuisten sopimusten uusimisesta tai kyseisiä sopimuksia koskevista neuvotteluista vuoden loppupuolella sekä REMIT-hankkeen monivuotisesta luonteesta;

4.  pitää valitettavana, ettei ole päästy sopimukseen Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvien maiden virastolle suorittamista maksuosuuksista, koska kolmas energiapaketti on vielä sisällytettävä Euroopan talousaluetta koskevaan sopimukseen;

Maksusitoumukset ja määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle

5.  panee merkille, että seuraavalle varainhoitovuodelle siirrettiin 980 000 euroa määrärahoja osastossa 2 (hallintomenot) ja että tämä vastaa 41:tä prosenttia osaston 2 määrärahojen kokonaismäärästä; toteaa lisäksi, että kyseiset siirrot liittyivät lähinnä REMIT-asetuksen täytäntöönpanoa koskeviin tutkimuksiin sekä vuotuisiin sopimuksiin, jotka uusittiin vuoden loppupuolella;

6.  panee merkille, että virasto siirsi 1 570 000 euron verran sidottuja määrärahoja varainhoitovuodelle 2015 osastossa 3, mikä vastaa 62:a prosenttia toimintamenoihin tarkoitettujen sidottujen määrärahojen kokonaismäärästä; toteaa lisäksi, että osaston 3 määrärahasiirrot varainhoitovuodelta toiselle vähenivät 29 prosenttia vuoteen 2013 verrattuna; korostaa, että kyseiset määrärahasiirrot liittyivät lähinnä REMIT-asetuksen monimutkaiseen ja luonteeltaan monivuotiseen täytäntöönpanoon, jota varten komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014(14) annettiin 17. joulukuuta 2014;

7.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto suoritti vuoden 2014 lopussa kaksi ennakkomaksua, jotka perustuivat vuoden 2013 loppupuolella hyväksytyn lisätalousarvion määrärahoihin ja joiden arvo oli yhteensä 1 560 000 euroa; toteaa, että kyseiset maksut suoritettiin REMITiin liittyviä, vuosina 2015–2017 tarjottavia palveluja koskevia sopimuksia varten; panee merkille, että viraston oli keskeytettävä osa REMITin täytäntöönpanohankkeesta, koska REMIT-asetus hyväksyttiin vasta odotettua myöhemmin; toteaa, että virasto kykenee ennakkomaksuilla rahoittamaan tulevaa REMIT-toimintaansa ja tekemään sopimuksia alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti; korostaa kuitenkin, että vaikka REMITin täytäntöönpano on luonteeltaan monimutkaista ja monivuotista toimintaa, määrärahasiirtojen ja ennakkomaksujen suuri määrä on vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta; toteaa, että viraston olisi edelleen parannettava vuotuisen talousarvionsa suunnittelua ja toteuttamista;

Hankinta- ja palvelukseenottomenettelyt

8.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto hyväksyi huhtikuussa 2014 tarkistetut toimintaperiaatteet, jotka koskevat palvelukseenottomenettelyjä ja valintalautakuntien toimintaa; panee lisäksi merkille, että toimintaperiaatteissa asetetaan erityisehtoja haastatteluille ja kirjallisille kokeille ja niissä on tiukkoja määräyksiä, joilla varmistetaan hakijoiden pysyminen tuntemattomana; panee merkille, että viraston mukaan toimintaperiaatteilla edistetään sitoutumista avoimuuteen ja henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun;

Sisäinen valvonta

9.  toteaa, että sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa koskevassa viraston tilanteen arvioinnissa ei ilmennyt merkittäviä heikkouksia vuonna 2014; toteaa lisäksi, että tilanteen arvioinnin jälkeen virasto itse katsoi täyttäneensä kuhunkin sisäisen valvonnan standardiin liittyvät vähimmäisvaatimukset; kehottaa virastoa jatkamaan sisäisen valvonnan tiukentamista ja varmistamaan, että käyttöön otetut valvontamenetelmät toimivat tehokkaasti ja edistävät tavoitteiden saavuttamista;

Sisäinen tarkastus

10.  panee merkille, että komission sisäinen tarkastus (IAS) suoritti viraston tarkastuksen vuosia 2013–2015 koskevan strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti ja että tarkastuksen aiheena oli puiteohjeiden kehittäminen ja lausunto verkkosäännöistä; panee merkille, että IAS havaitsi tarkastuksen aikana parannettavia seikkoja ja antoi yhden ”erittäin tärkeäksi” luokitellun suosituksen ja viisi ”tärkeäksi” luokiteltua suositusta;

11.  panee merkille, että virasto laati IAS:n antamien suositusten perusteella toimintasuunnitelman havaittujen puutteiden korjaamiseksi; toteaa, että IAS:n mukaan toimintasuunnitelmalla puututaan havaittuihin riskeihin asianmukaisella tavalla;

12.  toteaa, että kymmenen IAS:n vuoden 2013 tarkastuksessa antamasta yhdestätoista suosituksesta on toteutettu ja yksi vuoden 2013 tarkastuksessa ”tärkeäksi” luokiteltu suositus on toteutettu osittain ja se on määrä toteuttaa vuoden 2015 aikana;

Toiminnan tuloksellisuus

13.  panee merkille, että virasto tarkasteli uudelleen keskeisten tulosindikaattoreiden järjestelmäänsä ja erotteli toisistaan tulosindikaattorit sekä keskeiset tulosindikaattorit, joiden avulla hallinto saa selkeämmän käsityksen siitä, onko viraston yleistavoitteet saavutettu; toteaa, että uutta järjestelmää sovelletaan vuonna 2015 viraston työohjelman uudessa rakenteessa;

14.  pitää myönteisenä, että virasto käyttää budjettitapahtumien kirjaamiseen ja jäljittämiseen samaa suoriteperusteisen kirjanpidon (ABAC) järjestelmää kuin komissio ja että SAP-järjestelmä toimii loppuvaiheen prosessina kirjanpidon osalta;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  katsoo, että viraston vuosikertomuksilla voisi olla tärkeä merkitys avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja lahjomattomuuden periaatteiden noudattamisessa; kehottaa virastoa sisällyttämään vuosikertomukseensa näitä asioita koskevan luvun;

Muita huomautuksia

16.  korostaa, että viraston ja isäntäjäsenvaltion välisen toimipaikkaa koskevan sopimuksen mukaan isäntäjäsenvaltioon perustetaan Eurooppa-koulu; pitää valitettavana, että yli neljä vuotta sopimuksen voimaantulon jälkeen Eurooppa-koulua ei kuitenkaan ole vielä perustettu; panee merkille, että viraston mukaan isäntäjäsenvaltion hallitus arvioi tarvittavia oikeudellisia muutoksia ja järjestelyjä parhaan ratkaisun löytämiseksi; kannustaa virastoa ja isäntäjäsenvaltiota ratkaisemaan asian ja kehottaa virastoa tiedottamaan neuvottelujen edistymisestä vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

17.  korostaa tarvetta lujittaa lahjomattomuutta ja parantaa eettisiä toimintapuitteita soveltamalla paremmin menettelysääntöjä ja eettisiä periaatteita, jotta on mahdollista vahvistaa yhteistä toimivaa lahjomattomuuden kulttuuria;

°

°  °

18.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta [erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta] [xx xxxx 2016] antamaansa päätöslauselmaan(15).

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

4.4.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Bodil Valero

(1)

EUVL 409, 9.12.2015, s. 18.

(2)

EUVL 409, 9.12.2015, s. 18.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(5)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL 409, 9.12.2015, s. 18.

(8)

EUVL C 409, 9.12.2015, s. 18.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 211, 14.8.2009, s. 1.

(11)

EYVL L 357, 31.12.2002, s. 72.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25. lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

(14)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014 (EUVL L 363, 18.12.2014, s. 121).

(15)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2016)0000.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö