Postupak : 2015/2191(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0087/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0087/2016

Rasprave :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Glasovanja :

PV 28/04/2016 - 4.24
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0160

IZVJEŠĆE     
PDF 606kWORD 102k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.

(2015/2191(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Derek Vaughan

 1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA


1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.

(2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije za suradnju energetskih regulatora(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(4), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(5),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  daje razrješnicu   direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.

(2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završne godišnje financijske izvještaje Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014., s odgovorima Agencije za suradnju energetskih regulatora(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti povezanih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2014., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2016. o razrješnici koju Agencija treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2014. (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora(10), a posebno njezin članak 24.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica(11),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

1.  utvrđuje da završni godišnji financijski izvještaji Agencije za suradnju energetskih regulatora odgovaraju obliku u kojemu su sadržani u prilogu izvješću Revizorskog suda;

2.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Agencije za suradnju energetskih regulatora   za financijsku godinu 2014.;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi   direktoru Agencije za suradnju energetskih regulatora, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014.

(2015/2191(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za suradnju energetskih regulatora   za financijsku godinu 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog V. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A8-0087/2016),

A.  budući da je prema njezinim financijskim izvještajima konačni proračun Agencije za suradnju energetskih regulatora („Agencija”) za 2014. godinu iznosio 10 880 000 EUR, što je smanjenje od 8,80 % u odnosu na 2013. godinu; budući da se cijeli proračun Agencije financira iz proračuna Unije;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Agencije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2014. („izvješće Revizorskog suda”) izrazio razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije za financijsku godinu 2014. pouzdana te da su povezane transakcije zakonite i pravilne;

Mjere poduzete na temelju preporuka iz razrješnice za 2013.

1.  prima na znanje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da su u vezi s dvjema primjedbama iz izvješća Revizorskog suda za 2012. koje su u izvješću Revizorskog suda za 2013. označene oznakom „u tijeku” poduzete korektivne mjere te su obje primjedbe u izvješću Revizorskog suda označene oznakom „dovršeno”; napominje, nadalje, da su u pogledu triju primjedbi iz izvješća Revizorskog suda za 2013. korektivne mjere poduzete u vezi s dvije primjedbe koje su sada označene oznakom „dovršeno”, dok je jedna označena oznakom „nije primjenjivo”;

2.  na temelju navoda Agencije potvrđuje sljedeće:

  visok saldo novčanih sredstava na kraju godine u iznosu od 5 500 000 EUR, što je djelomice rezultat dodatnih sredstava dodijeljenih na temelju izmjene proračuna povezane s provedbom Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(13) („uredba REMIT”), uravnotežen je tijekom 2014. i smanjen na 3 300 000 EUR na kraju 2014. godine; sa zadovoljstvom napominje da se u izvješću Revizorskog suda sve daljnje mjere smatraju dovršenima;

  Upravni odbor Agencije 31. siječnja 2015. usvojio je revidiranu politiku o sprečavanju i postupanju u slučaju sukoba interesa; nadalje, potvrđuje da se nova politika može primijeniti na osoblje Agencije, članove i zamjenike svih triju odbora Agencije, kao i na predsjednike i potpredsjednike radnih skupina Agencije, ali i voditelje posebnih radnih skupina koji upravljaju aktivnostima radnih skupina;

  životopisi i izjave o financijskim interesima članova Upravnog odbora Agencije, predsjednikâ i potpredsjednikâ radnih skupina Agencije te voditelja posebnih radnih skupina uglavnom su objavljivani na internetskim stranicama Agencije; poziva Agenciju da u skladu sa svojom politikom i bez odgađanja pregleda i objavi preostale životopise i izjave o financijskim interesima;

Upravljanje proračunom i financijama

3.  prima na znanje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2014. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 95 % i da je time ostvaren utvrđeni cilj Agencije, što predstavlja smanjenje od 2,53 % u usporedbi s 2013. godinom; nadalje, napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja iznosila 69,84 %, što je povećanje od 14,84 % u usporedbi s 2013. godinom; smatra da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanja ispod cilja Agencije od 75 % uglavnom zbog obnavljanja godišnjih ugovora Agencije ili pregovora o njima na kraju godine kao i zbog višegodišnje prirode projekta REMIT;

4.  žali što se s državama članicama Europskog udruženja slobodne trgovine nije postigao dogovor u vezi s njihovim doprinosima Agenciji, s obzirom na to da treći energetski paket još čeka na uvrštenje u Sporazum o europskom gospodarskom prostoru;

Obveze i prijenosi

5.  potvrđuje da su prijenosi povezani s glavom II., odnosno sredstvima za administrativne rashode, iznosili 980 000 EUR, što predstavlja 41 % odobrenih sredstava za glavu II. (administrativni rashodi); nadalje, napominje da su ti prijenosi uglavnom povezani sa studijama o provedbi uredbe REMIT kao i s godišnjim ugovorima koji su obnovljeni prije kraja godine;

6.  prima na znanje da je Agencija iz glave III. ukupno prenijela 1 570 000 EUR, odnosno 62 % sredstava za koje su preuzete obveze za operativne rashode; nadalje, prima na znanje da je stopa prijenosa sredstava iz glave III. smanjena za 29 % u usporedbi s 2013. godinom; ističe da su ti prijenosi uglavnom bili povezani s provedbom uredbe REMIT, složene višegodišnje operativne aktivnosti za koju je Provedbena uredba Komisije br. 1348/2014(14) usvojena 17. prosinca 2014.;

7.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da je Agencija krajem 2014. godine izvršila dvije isplate pretfinanciranja u iznosu od 1 560 000 EUR, koje su rezultat dodatnih sredstava dodijeljenih na temelju izmjene proračuna krajem 2013.; napominje da su te isplate povezane s ugovorima o pružanju usluga povezanih s uredbom REMIT u razdoblju od 2015. do 2017.; prima na znanje da je Agencija morala obustaviti dio projekta REMIT zbog toga što je uredba REMIT usvojena kasnije nego što je prvotno predviđeno; uviđa da će se tim isplatama Agenciji omogućiti da financira svoje buduće aktivnosti povezane s projektom REMIT i dodijeljene ugovore kao što je prvotno planirano; naglašava, međutim, da usprkos složenosti i višegodišnjoj prirodi provedbe projekta REMIT, visoka razina prenesenih sredstava i pretfinanciranja nisu u skladu s proračunskim načelom jedne godine; napominje da Agencija treba nastaviti poboljšavati planiranje i izvršenje svojeg godišnjeg proračuna;

Postupci javne nabave i zapošljavanja

8.  sa zadovoljstvom napominje da je u travnju 2014. Agencija usvojila revidiranu politiku o postupcima zapošljavanja i radu povjerenstava za odabir kandidata; nadalje, napominje da su tom politikom obuhvaćeni posebni uvjeti za razgovore i pismene ispite, kao i stroge odredbe za jamčenje anonimnosti kandidata; uzima u obzir izjavu Agencije da se tom politikom jamči napredak u transparentnosti i jednakom postupanju prema osoblju;

Unutarnja kontrola

9.  potvrđuje da revizija stanja provedbe standarda unutarnje kontrole koju je izvršila Agencija nije ukazala na znatne manjkavosti u 2014.; nadalje, potvrđuje da nakon revizije stanja Agencija smatra da se pridržava minimalnih uvjeta na kojima se temelji svaki standard unutarnje kontrole; poziva Agenciju da nastavi raditi na poboljšanju unutarnje kontrole i da zajamči da uvedene kontrole učinkovito djeluju i doprinose postizanju njezinih ciljeva;

Unutarnja revizija

10.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju provela reviziju Agencije u skladu sa strateškim planom revizije Agencije za razdoblje 2013. – 2015. na temu „Razvoj okvirnih smjernica i mišljenje o mrežnim kodeksima”; prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju u okviru revizije utvrdila područja u kojima su potrebna poboljšanja te donijela jednu preporuku označenu oznakom „vrlo važno” i pet preporuka označenih oznakom „važno”;

11.  utvrđuje da je, kao odgovor na preporuke Službe za unutarnju reviziju, Agencija izradila plan djelovanja za rješavanje utvrđenih manjkavosti; napominje da je Služba za unutarnju reviziju podržala plan djelovanja kao prikladan način rješavanja utvrđenih rizika;

12.  napominje da je 10 od 11 preporuka Službe za unutarnju reviziju iz revizije za 2013. provedeno, dok se jedna preporuka označena oznakom „važno” u reviziji za 2013. smatra djelomično provedenom te treba biti do kraja provedena tijekom 2015.;

Uspješnost

13.  prima na znanje da je Agencija revidirala svoj sustav ključnih pokazatelja uspješnosti, pri čemu je uvela razliku između pokazatelja uspješnosti i ključnih pokazatelja uspješnosti kako bi se rukovodećem osoblju pružio jasniji uvid u to ispunjavaju li se opći ciljevi Agencije; napominje da će se novi sustav početi primjenjivati 2015. u okviru nove strukture radnog programa Agencije;

14.  pozdravlja činjenicu da se Agencija za evidentiranje i praćenje proračunskih transakcija koristi financijskim sustavom ABAC, koji upotrebljava i Komisija, a za računovodstvo integriranim sustavom SAP;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

15.  navodi da bi godišnja izvješća Agencije mogla imati važnu ulogu u pridržavanju načela transparentnosti, odgovornosti i integriteta; poziva Agenciju da u svoje godišnje izvješće uvrsti redovno poglavlje o tim sastavnicama;

Druge primjedbe

16.  ističe da se u skladu sa sporazumom o sjedištu između Agencije i države članice domaćina u državi članici domaćinu treba osnovati europska škola; izražava žaljenje zbog toga što ni nakon više od četiri godine od stupanja na snagu tog sporazuma europska škola još nije osnovana; uzima u obzir izjavu Agencije o tome da vlada države članice domaćina razmatra potrebne zakonske izmjene i aranžmane za pronalazak optimalnog rješenja; potiče Agenciju i državu članicu domaćina da riješe to pitanje i poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o stanju pregovora;

17.  ističe potrebu za većim integritetom i boljim etičkim okvirom uz pomoć kvalitetnije provedbe kodeksa ponašanja i etičkih načela u cilju poboljšanja zajedničke i učinkovite kulture integriteta;

°

°  °

18.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od [xx xxxx 2016.](15) [o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija].

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.4.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bodil Valero

(1)

SL C 409, 9.12.2015., str. 18.

(2)

SL C 409, 9.12.2015., str. 18.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(5)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 409, 9.12.2015., str. 18.

(8)

SL C 409/12/2015, 9.12.2015., str. 18.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 211, 14.8.2009., str. 1.

(11)

SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

(14)

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 (SL L 363, 18.12.2014., str. 121.).

(15)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti