Procedūra : 2015/2191(DEC)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0087/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0087/2016

Debates :

PV 27/04/2016 - 17
CRE 27/04/2016 - 17

Balsojumi :

PV 28/04/2016 - 4.24
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0160

ZIŅOJUMS     
PDF 690kWORD 100k
7.4.2016
PE 569.736v02-00 A8-0087/2016

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2191(DEC))

Budžeta kontroles komiteja

Referents: Derek Vaughan

 1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS


1. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(1),

–  ņemot vērā deklarāciju(2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(3) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(4), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(5),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(6), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0087/2016),

1.  sniedz Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram apstiprinājumu par Aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildi;

2.  izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

2. EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatu apstiprināšanu

(2015/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada galīgos pārskatus,

–  ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem ar Aģentūras atbildi(7),

–  ņemot vērā deklarāciju(8) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2014. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 12. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Aģentūrai par 2014. finanšu gada budžeta izpildi (05584/2016 – C8-0089/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu(9) un jo īpaši tās 208. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru(10), un jo īpaši tās 24. pantu,

–  ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam(11),

–  ņemot vērā Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā(12), un jo īpaši tās 108. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0087/2016),

1.  konstatē, ka Energoregulatoru sadarbības aģentūras galīgie gada pārskati ir tādi, kā norādīts Revīzijas palātas ziņojuma pielikumā;

2.  apstiprina Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatus;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Energoregulatoru sadarbības aģentūras direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

3. EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2015/2191(DEC))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā lēmumu par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu,

–  ņemot vērā Reglamenta 94. pantu un V pielikumu,

–  ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A8-0087/2016),

A.  tā kā saskaņā ar Energoregulatoru sadarbības aģentūras (turpmāk „Aģentūra”) finanšu pārskatiem tās 2014. finanšu gada galīgais budžets bija EUR 10 880 000, kas ir par 8,80 % mazāk nekā 2013. gadā; tā kā Aģentūras budžetu pilnībā finansē no Savienības budžeta;

B.  tā kā Revīzijas palāta ziņojumā par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2014. finanšu gada pārskatiem (turpmāk „Revīzijas palātas ziņojums”) ir norādījusi, ka tā ir guvusi pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras 2014. finanšu gada pārskati ir ticami un ka pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi,

Saistībā ar 2013. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pasākumi

1.  no Revīzijas palātas ziņojuma secina, ka ir veikti korektīvi pasākumi saistībā ar diviem Revīzijas palātas 2012. gada ziņojumā iekļautajiem komentāriem, kas Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā bija ar piezīmi „ieviešana ir sākta”, un Revīzijas palātas ziņojumā abi ieteikumi tagad ir ar piezīmi „ieviests”; turklāt atzīmē, ka ir veikti korektīvi pasākumi attiecībā uz trim Revīzijas palātas 2013. gada ziņojumā iekļautiem komentāriem un ka divi ieteikumi tagad ir ar piezīmi „ieviests” un viens — ar piezīmi „nav attiecināms”;

2.  pēc iepazīšanās ar Aģentūras sniegto informāciju konstatē, ka:

-liels naudas atlikums gada beigās EUR 5 500 000 apmērā, kas bija radies daļēji no budžeta grozījuma, kurš saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1227/2011(13) (REMIT regula) īstenošanu, 2014. gadā tika izlīdzināts un samazināts līdz EUR 3 300 000 2014. gada beigās; ar gandarījumu atzīmē, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu attiecīgā darbība ir pabeigta;

-Aģentūras administratīvā valde 2015. gada 31. janvārī pieņēma pārskatītu politiku interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības jomā; turklāt atzīst, ka jaunā politika ir piemērojama Aģentūras darbiniekiem, visu trīs Aģentūras valžu locekļiem un locekļu aizstājējiem, kā arī Aģentūras darba grupu (ADG) priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem un rīcības grupu vadītājiem, kas var ietekmēt ADG darbu;

-lielākā daļa Aģentūras valdes locekļu, ADG priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietnieku un rīcības grupu vadītāju biogrāfiju un interešu deklarāciju tika publicētas Aģentūras tīmekļa vietnē; aicina Aģentūru nekavējoties izskatīt un publicēt atlikušās biogrāfijas un interešu deklarācijas, kā paredzēts tās politikā;

Budžeta un finanšu pārvaldība

3.  atzīmē, ka 2014. finanšu gadā veiktās budžeta uzraudzības rezultātā budžeta izpildes līmenis bija 95 % un tādējādi sasniedza Aģentūras plānoto mērķrādītāju, bet bija par 2,53 % mazāks nekā 2013. gadā; turklāt atzīmē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis bija 69,84 %, t. i., par 14,84 % augstāks nekā 2013. gadā; konstatē, ka maksājumu apropriāciju izpildes līmenis ir zem Aģentūras mērķrādītāja 75 % galvenokārt tāpēc, ka gada nogalē atjaunošanai vai sarunām tika pakļauti Aģentūras gada līgumi, kā arī tāpēc, ka REMIT projekts ir daudzgadīgs;

4.  pauž nožēlu par to, ka netika panākta vienošanās par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstu ieguldījumu Aģentūrā, jo trešā enerģētikas pakete vēl nav iekļauta Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu;

Saistības un pārnestās apropriācijas

5.  atzīst, ka pārnesto II sadaļas (administratīvie izdevumi) apropriāciju apmērs bija EUR  980 000, kas ir 41 % no II sadaļas (administratīvie izdevumi) apropriācijām; turklāt atzīmē, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar pētījumiem par REMIT regulas īstenošanu, kā arī ar gada līgumu atjaunošanu gada nogalē;

6.  pieņem zināšanai, ka uz 2015. gadu ir pārnestas III sadaļas saistību apropriācijas par kopējo summu EUR 1 570 000, kas ir 62 % no darbības izdevumu saistību apropriācijām; turklāt atzīmē, ka III sadaļas pārnesumu līmenis bija par 29 % zemāks nekā 2013. gadā; uzsver, ka šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar sarežģīto, daudzgadīgo REMIT īstenošanu, par ko 2014. gada 17. decembrī tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014(14);

7.  atzīst, ka saskaņā ar Revīzijas palātas ziņojumu Aģentūra 2014. gada beigās veica divus priekšfinansējuma maksājumus EUR 1 560 000 apmērā no apropriācijām, kas bija saņemtas ar budžeta grozījumu 2013. gada nogalē; atzīmē, ka šie maksājumi bija saistīti ar līgumiem par pakalpojumu, kas saistīti ar REMIT, sniegšanu 2015.–2017. gadā; ņem vērā, ka Aģentūrai nācās apturēt daļu no REMIT īstenošanas projekta, jo REMIT regula tika pieņemta vēlāk, nekā sākotnēji bija gaidīts; apzinās, ka šie maksājumi ļaus Aģentūrai finansēt turpmākas ar REMIT saistītas darbības un piešķirtos līgumus, kā sākotnēji iecerēts; taču uzsver, ka augsts pārnesumu un priekšfinansējuma maksājumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam, kaut arī REMIT īstenošana ir sarežģīta un daudzgadīga; norāda, ka Aģentūrai būtu jāturpina uzlabot sava gada budžeta plānošanu un izpildi;

Iepirkuma un darbā pieņemšanas procedūras

8.  ar gandarījumu atzīmē, ka Aģentūra 2014. gada aprīlī pieņēma pārskatītu politiku par darbā pieņemšanas procedūrām un atlases komiteju darbu; turklāt atzīmē, ka šī politika ietver īpašus nosacījumus attiecība uz intervijām un rakstiskiem pārbaudījumiem, kā arī stingrus noteikumus kandidātu anonimitātes nodrošināšanai; pieņem zināšanai Aģentūras apgalvojumu, ka šī politika nodrošina virzību uz priekšu attiecībā uz tās apņemšanos ievērot pārredzamību un vienlīdzīgi izturēties pret darbiniekiem;

Iekšējā kontrole

9.  atzīst, ka Aģentūras statusa pārskatā par iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošanu netika konstatēts, ka 2014. gadā būtu atklājušās būtiskas nepilnības; turklāt atzīst, ka pēc statusa pārskata Aģentūra uzskata, ka ir panākusi atbilstību minimālajām prasībām, kas ir katra IKS pamatā; aicina Aģentūru turpināt iekšējās kontroles nostiprināšanu un nodrošināt, ka ieviestā kontrole darbojas efektīvi un palīdz sasniegt tās mērķus;

Iekšējā revīzija

10.  atzīmē, ka Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IAS) veica Aģentūras revīziju, pamatojoties uz Aģentūras stratēģisko revīzijas plānu 2013.–2015. gadam, par tēmu „Pamatvadlīniju un atzinuma izstrāde par tīkla kodeksiem”; ņem vērā, ka revīzijas gaitā IAS apzināja jomas, kur iespējami uzlabojumi, un sniedza vienu ieteikumu, kas apzīmēts par ļoti svarīgu, kā arī piecus ieteikumus, kas apzīmēti par svarīgiem;

11.  apliecina, ka Aģentūra, reaģējot uz IAS ieteikumiem, sagatavoja rīcības plānu apzināto nepilnību novēršanai; norāda, ka IAS atzina rīcības plānu par pienācīgi izstrādātu apzināto risku novēršanai;

12.  atzīmē, ka 10 no 11 ieteikumiem, ko IAS sniedza 2013. gada revīzijā, ir īstenoti, bet viens ieteikums, kas 2013. gada revīzijā apzīmēts par svarīgu, ir apzīmēts par daļēji īstenotu un īstenojams 2015. gadā;

Darbības rādītāji

13.  ņem vērā, ka Aģentūra pārskatīja savu galveno darbības rādītāju (GDR) sistēmu, ar ko tā ieviesa nošķīrumu starp darbības rādītājiem un GDR, lai vadība līdz ar to varētu skaidrāk saprast, vai ir sasniegti Aģentūras vispārējie mērķi; atzīmē, ka jaunā sistēma tiks piemērota 2015. gadā jaunajā Aģentūras darba programmas struktūrā;

14.  atzinīgi vērtē to, ka, lai sekotu līdzi budžeta darījumiem, Aģentūra izmanto ABAC — to pašu finanšu sistēmu, ko izmanto Komisija, — un grāmatvedības datu apstrādei ir integrēta sistēma SAP;

Pārredzamība un interešu konfliktu novēršana un pārvaldība

15.  norāda, ka Aģentūras gada ziņojumiem varētu būt nozīmīga loma attiecībā uz pārredzamības, pārskatatbildības un integritātes principu ievērošanu; aicina Aģentūru gada ziņojumā iekļaut standarta sadaļu par šiem elementiem;

Citi komentāri

16.  norāda, ka saskaņā ar mītnes nolīgumu, ko Aģentūra noslēgusi ar uzņēmēju dalībvalsti, uzņēmējā dalībvalstī tiks izveidota Eiropas skola; pauž nožēlu par to, ka vairāk nekā četrus gadus pēc šā līguma stāšanās spēkā Eiropas skola vēl nav izveidota; atzīst, ka saskaņā ar Aģentūras sniegto informāciju uzņēmējas dalībvalsts valdība novērtē juridiskos grozījumus un pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai atrastu optimālu risinājumu; mudina Aģentūru un uzņēmēju dalībvalsti atrisināt šo jautājumu un aicina Aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par sarunu gaitu;

17.  uzsver nepieciešamību palielināt integritāti un uzlabot ētiskos aspektus, uzlabojot rīcības kodeksu un ētikas principu īstenošanu, lai nostiprinātu kopīgu un efektīvu integritātes kultūru;

°

°  °

18.  attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz [2016. gada xx xxxx] rezolūciju [par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli](15).

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

4.4.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

4

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Inés Ayala Sender, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Dan Nica, Gilles Pargneaux, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marian-Jean Marinescu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Bodil Valero

(1)

OV C 409, 9.12.2015., 18. lpp.

(2)

OV C 409, 9.12.2015., 18. lpp.

(3)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(4)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(5)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(7)

OV C 409, 9.12.2015., 18. lpp.

(8)

OV C 409, 9.12.2015., 18. lpp.

(9)

OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(10)

OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(11)

OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(12)

OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.

(13)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

(14)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 (OV L 363, 18.12.2014., 121. lpp.).

(15)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P[8_TA(-PROV)(2016)0000].

Juridisks paziņojums - Privātuma politika